ชนิตพล

ผู้เขียน : ชนิตพล

อัพเดท: 18 ม.ค. 2014 06.10 น. บทความนี้มีผู้ชม: 1004464 ครั้ง

"ประสบการณ์ยิ่งมากยิ่งมีคุณค่าควรรู้และยิ่งมีค่ามากที่สุดเมื่อถูกถ่ายทอดออกมาจากใจ"


วันที่ 19 ภาคปฏิบัติของการบริหารงาน (Strategy Plan)(3), (Case Study -11)

ตอนที่ 68

วันที่ 19

ภาคปฏิบัติของการบริหารงาน  (Strategy Plan)(3)

(Case Study -11)

 

2.3  การกำหนดกลยุทธ์ (Strategy Formulation)
        นำข้อมูลจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกจาก…..โอกาสและอุปสรรค และข้อมูลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในจาก…..จุดอ่อนและจุดแข็งขององค์การทั้งหมด…..มากำหนดกลยุทธ์เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ในระยะยาวของ องค์การ  เพื่อให้ได้กลยุทธ์ที่เหมาะสมและดีที่สุด....ผู้บริหารต้องเป็นผู้กำหนดระดับกลยุทธ์ว่าจะลงลึกใน 3 ระดับหรือไม่…? กล่าวคือ……กลยุทธ์ระดับองค์การ (Corporate Strategy) ต้องเป็นกลยุทธ์รวม….บอกถึงทิศทางในการพัฒนาองค์การ ในการแข่งขันและต้องแสดงถึงการจัดการกับทรัพยากร และการดำเนินงานด้วยวิธีและเครื่องมือใดบ้าง  และต้องครบในทุกส่วนขององค์การ……………กลยุทธ์ระดับธุรกิจ (Business Strategy) มุ่งเน้นลงสู่หน่วยงานระดับย่อยขององค์การ  แสดงแผนของหน่วยงานเพื่อเข้าสู่การแข่งขัน และครอบคลุมแผนการพัฒนาการผลิต  การบริการและคุณภาพของสินค้าควบคู่ไปด้วย……โดยมีการควบคุมต้นทุนการผลิตเป็นสำคัญ…….เพื่อเพิ่มศักยภาพของการแข่งขัน……กลยุทธ์ระดับปฏิบัติการ (Operational Strategy) ต้องบอกถึงขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติ ของบุคลากรในหน่วยงาน มุ่งเน้นหน้าที่เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการบริหารหลักขององค์การ….ภายใต้กรอบของกลยุทธ์ระดับองค์การและระดับธุรกิจ………

         เพื่อให้สามารถใช้ได้ในทุกสถานการณ์ ด้วยมีความรอบครอบจึงจำเป็น  ที่ต้องมีการกำหนดกลยุทธ์ในแต่ละระดับชั้น……..ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่มีความยืดหยุ่น มีความเป็นจริงสามารถนำไปปฏิบัติ……โดยมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์  พันธกิจ  และวัตถุประสงค์หลักขององค์การ……สุดท้ายต้องสามารถใช้แข่งขันในตลาดได้ และมีจุดเอื้อต่อสภาพแวดล้อมภายนอกเป็นอย่างดี……ตารางด้านล่างนี้เป็นตัวอย่างการประเมินปัจจัยภายในและภายนอกขององค์การในการกำหนดแผนกลยุทธ์

 ตารางประเมิน SWOT ใช้ กับกลยุทธ์ระดับองค์การ…ของ MT shop - SWOT Analysis (S-T)

ปัจจัยภายในระดับองค์การ

น้ำหนัก

ตัวเลขที่ประเมิน

ถ่วงน้ำหนักคะแนน

เพื่อประเมินจุดแข็ง (S-Strength)

 

 

 

1. มีการจัดการบริหารงานได้ ISO 9001-2000 ควบคู่กับการบริหารงานเชิงกลยุทธ์ของ…….บริษัท MT shop

0.05

3

0.15

2. มีการสำรวจการตลาดที่ดี ด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพจึงได้ข้อมูลที่ถูกต้อง….…สามารถทราบความต้องการของลูกค้าเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในการให้บริการที่ดี

0.05

3

0.15

3. เนื่องจากมีการฝึกอบรมบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถดีเพื่อความพร้อมในการขยายกิจการ และให้บริการกับลูกค้าตรงตาม Core value ของ…… MT shopสาขาใหม่

0.25

4

1.00

4.  มีผู้บริหารงานที่มีความสามารถเฉพาะตัวบุคคล และการสื่อสารกับสังคม ทั้งภายใน / นอกองค์การ  ดีมาก….ลดปัญหาของสายการบริหารงานของ……MT shop

0.05

3

0.15

5. ความพร้อมด้านแผนงาน / บุคลากร …..ช่วยทำให้ต้นทุนในการดำเนินกิจการต่ำลง ตามมาด้วยเพราะใช้บุคลการในการบริหารงานเหมาะสมกับงาน  ไม่สูญเสียโอกาสที่จะให้บริการลูกค้าได้ทั่วถึงของ…… MT shop สาขาใหม่

0.02

3

0.06

6. มีการหมุนเวียนของสินค้าใหม่ สดอยู่ตลอดเพราะมีการสำรวจความต้องการของลูกค้าได้ตรงตามความเป็นจริง…..สามารถเพิ่มงานบริการด้านอื่นๆเสริมเข้าไปได้

0.03

3

0.09

เพื่อประเมินจุดอ่อน (W-Weakness)

 

 

 

1. การเลือก / คัดสรรสินค้าให้ได้คุณภาพเหมาะสมกับราคาที่ให้บริการแก่ลูกค้า

0.25

2

0.50

2. การติดตามผลการบริหารงานเชิงกลยุทธ์อย่างละเอียดทุกขั้นตอนเพื่อการวิเคราะห์ / ประเมินผลงาน

0.10

2

0.20

3. ต้องระวังค่าใช้จ่ายอันไม่พึงประสงค์ต่างๆทั้ง…ค่าใช้จ่ายประจำและค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิด….ซึ่งมีผลกระทบกับต้นทุนขององค์การที่มีความจำกัดอยู่

0.05

1

0.05

4. จะต้องควบคุมค่าใช้จ่ายทั้งการสั่งสินค้าเข้ามาจำหน่าย…..และควบคุมคุณภาพของสินค้า….เพื่อไม่ให้มีการเรียกคืนสินค้า

0.05

2

0.10

5. การควบคุมการสูญหาย ตกแตก บุบสลาย  หรือเสียคุณภาพของสินค้านั้นๆต้องมีระบบควบคุมที่ง่ายและชัดเจน มีการยอมรับกันทั้งสองฝ่ายทั้งลูกค้าและผู้ให้บริการ…..ภายใน MT shop สาขาใหม่

0.10

2

0.20

รวม

1

 

2.65

 

 ตารางประเมิน SWOT ใช้ กับกลยุทธ์ระดับองค์การ…ของ MT shop - SWOT Analysis (O-T)

ปัจจัยภายนอกระดับองค์การ

น้ำหนัก

ตัวเลขที่ประเมิน

ถ่วงน้ำหนักคะแนน

เพื่อประเมินโอกาส (O-Opportunity)

 

 

 

1. มีความคล่องตัวสูง อยู่ในระดับที่มีคู่แข่งขันน้อย…..ผู้ประกอบการรายใหญ่ไม่อยากลงมาเล่นด้วยเพื่อให้เกิดความยุ่งยาก….ในขณะที่รายเล็กก็ไม่กล้าเสี่ยงที่จะก้าวขึ้นมาแข่งขันด้วยกับ…….บริษัท MT shop

0.05

3

0.15

2. มีการสนับสนุนจากภาครัฐหรือกลุ่มองค์การค้าปลีกที่เอื้อต่อการประกอบกิจการ ด้านการผูกขาดสินค้า การบริการ และด้านภาษีการค้าเพราะเป็นการ….…ค้าปลีกขนาดเล็กโดยมีความคล่องตัวยืดหยุ่นและเสียภาษีอย่างถูกต้อง

0.05

3

0.15

3. ภาคสถาบันการเงินให้การสนับสนุนธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก SME ด้าน credit และเงินทุนของ…… MT shop

0.25

4

1.00

4.  มีการสนับสนุนธุรกิจท้องถิ่นและมีคณะบริหารงาน ทุน และการบริการ เป็นของคนไทย 100% ทำให้มียอดขายสูง….ทำให้ราคาขายต่ำกว่าค้าปลีกข้ามชาติทั่วไป

0.05

3

0.15

5. เพื่อเปิดโอกาสให้คนท้องถิ่นมีอาชีพเพิ่มมากขึ้นมีการผลิตสินค้ามาวางขายได้ง่ายโดยไม่เสียค่าการว่างตลาดใดทั้งสิ้นๆ

0.03

3

0.09

6. เป็นการส่งเสริมงานด้าน CSR ของ….. MT shop

0.02

2

0.04

เพื่อประเมินอุปสรรค (T-Threat)

0.45

 

 

1. มีการปรับปรุงร้านโชห่วยทั่วไปให้มีการบริการดีขึ้น มีการปรับราคาขายถูกลงมา และมีสินค้ามากขึ้น

0.25

2

0.50

2. มีการแข่งขันด้านการบริการ ด้านราคา ละด้านคุณภาพสินค้า

0.15

2

0.30

3. มีการผลิตสินค้าสู่ตลาดมากขึ้นหลากหลาย ยากต่อการเลือกสรรมาวางจำหน่ายในร้าน MT shop

0.025

1

0.025

4. เกิดการแบ่งระดับการให้บริการ ทั้งด้านราคา ด้านประเภทของสินค้า และ ระดับของผู้ใช้บริการเด่นชัดขึ้น ซึ่งเป็นการแบ่งประเภทของลูกค้า / ผู้ใช้บริการ

0.025

2

0.05

5. จะต้องมีการลงทุนในการปรับปรุงกิจการ ทั้งด้านรูปลักษณ์  โครงสร้างของร้านค้าและการบริหารงาน รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีผลต่อค่าใช้จ่ายโดยตรงกับองค์การ

0.10

2

0.20

รวม

1

 

2.655

 

        จากตารางประเมิน สภาพแวดล้อมทั้งภายใน / ภายนอกองค์การ……สภาพแวดล้อมภายในมีจุดแข็งระดับ  2.65 สามารถใช้มาควบคุมจุดอ่อนได้ โดยต้องสร้างพลังและจุดแข็งเพิ่มขึ้นอีก…..ในขณะที่สภาพแวดล้อมภายนอกมีระดับ 2.655 สร้างโอกาสในการขับเคลื่อนธุรกิจได้  แต่ต้องระวังและเร่งลดอุปสรรคให้ได้มากที่สุดเพื่อให้เกิด…..การตัดสินใจที่ถูกต้องของการดำเนินธุรกิจต่อไป

       การประเมินกลยุทธ์ระดับองค์การเบื้องต้นสรุปว่า.......ใช้แผนกลยุทธ์  “S – O”  โดยมีการขยายการลงทุนในระดับที่ไม่มีผลกระทบต่อองค์การหลัก และมีความเสี่ยงน้อยที่สุด….โอกาสที่มีอยู่ควรใช้สร้างความมั่นคงของธุรกิจด้วยลดจุดรั่วไหลทั้งหมด หลีกเลี่ยงปัญหาและอุปสรรคทุกรูปแบบ และต้องสร้างฐานเชิงรุกเพื่อการครอบครองตลาดในระดับธุรกิจของเรา……ต่อไป

 

/////////////////////////////////////////

6/4/2553


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที