ชนิตพล

ผู้เขียน : ชนิตพล

อัพเดท: 18 ม.ค. 2014 06.10 น. บทความนี้มีผู้ชม: 1004426 ครั้ง

"ประสบการณ์ยิ่งมากยิ่งมีคุณค่าควรรู้และยิ่งมีค่ามากที่สุดเมื่อถูกถ่ายทอดออกมาจากใจ"


วันที่ 20 ภาคปฏิบัติของการบริหารงาน (Strategy Plan)(5)(Case Study -13)

ตอนที่ 70

วันที่ 20

ภาคปฏิบัติของการบริหารงาน  (Strategy Plan)(5)

(Case Study -13)

 

2.4. การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ (Strategy Implementation)

        ผู้บริหารเป็นผู้กำหนดแผนกลยุทธ์เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ  โดยกำหนดเป็นนโยบายขององค์การ ก่อนลงสู่แผนการดำเนินงาน  ต้องกำหนดรายละเอียดด้านการเงิน และรายละเอียดของวิธีการดำเนินงาน  ซึ่งอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงระบบการบริหาร  มีการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่ใหม่ และ / หรือเพิ่มเติม บางส่วน   มีการจัดระเบียบธรรมเนียมประเพณี และหลักปฏิบัติภายในองค์การ  รวมถึงอาจจะต้องมีการเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคลากรขององค์การใหม่ ซึ่งแน่นอนก็ต้องมีการศึกษา  อบรม  เพื่อพัฒนาความคิด และวิสัยทัศน์ ให้เป็นไปในทางเดียวกัน….และผลที่ได้สุดท้ายก็คือการส่งเสริมให้บุคลากรในองค์การ ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเต็มที่
      ในการนำแผนกลยุทธ์ลงสู่การปฏิบัติ ของแผน…..“MT shop”……ต้องกำหนดวัตถุประสงค์และสร้างแผนที่ ทางกลยุทธ์ (strategy map) ให้เป็นไปตามหลักการ BSC (balanced scorecard model)

 

การกำหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Objectives  Strategy)    

     MT shop ……ต้องกำหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์เพื่อให้เป็นไปตาม  แผนกลยุทธ์  “S – O” 

ตามหลักการวิเคราะห์  SWOT โดยสรุปวัตถุประสงค์หลักของแผนกลยุทธ์ ไว้ดังนี้ :

    1. ต้องขายสินค้าประเภทที่จำเป็นทั่วไปแก่ผู้มีรายได้น้อย และ / หรือ จัดสินค้าไว้บริการลูกค้าเฉพาะกลุ่มที่จำเป็น ตามประเภทของกลุ่มลูกค้านั้นๆ

    2.  ต้องมีแผนขยายกิจการโดยได้รับสินเชื่อ SME จากสถาบันการเงิน

    3.  ฝ่ายตรวจรับ / พัฒนาแผนบริหาร….ต้องเลือกสรรสินค้าที่มีคุณภาพ ให้เหมาะสมกับราคาอยู่เสมอ

    4.  การทำแผน ขยายการตลาด และPromotion การขาย…..ต้องวางแนวในทางใหม่ตามกระแสความต้องการของลูกค้าในหลากหลายวัย….หลายระดับ

    5.  รวบรวมข้อมูลของลูกค้าเพื่อวิเคราะห์ยอดขายตามประเภทของสินค้าและประเภทของลูกค้าเพื่อการ ปรับปรุง พัฒนา และขยายกิจการในอนาคต

    6.  จัดกิจกรรมต่อสังคมตามแผน CSR

 

การจัดทำแผนตามวัตถุประสงค์…ทั่วไปและเชิงกลยุทธ์ (Objectives Strategy Planning)

    1. ต้องขายสินค้าประเภทที่จำเป็นทั่วไปแก่ผู้มีรายได้น้อย และ / หรือ จัดสินค้าไว้บริการลูกค้าเฉพาะกลุ่มที่จำเป็นตามประเภทของกลุ่มลูกค้านั้นๆ

    2.  ต้องมีแผนขยายกิจการโดยได้รับสินเชื่อ SME จากสถาบันการเงิน

    3.  ฝ่ายตรวจรับ / พัฒนาแผนบริหาร….ต้องเลือกสรรสินค้าที่มีคุณภาพ ให้เหมาะสมกับราคาอยู่เสมอ

    4.  การทำแผน ขยายการตลาด และPromotion การขาย…..ต้องวางแนวทางใหม่ตามกระแสความต้องการของลูกค้าในหลากหลายวัย….หลายระดับ

    5.  รวบรวมข้อมูลของลูกค้าเพื่อวิเคราะห์ยอดขายตามประเภทของสินค้าและประเภทของลูกค้าเพื่อการ ปรับปรุง พัฒนา และขยายกิจการในอนาคต

    6.  จัดกิจกรรมต่อสังคมตามแผน CSR แก่สังคมรอบข้าง

    7.  พัฒนาความรู้เชิงความคิดเพื่อสร้างวิสัยทัศน์ที่ดีและทันสมัยแก่บุคลากร

    8.  จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายแก่ลูกค้าหลายระดับผ่านสื่อต่างๆ

    9.  จัดระเบียบและความสะอาดของร้านค้า MT shop และความเรียบร้อยของการจัดวางสินค้า

    10. พยายามระดมสมองของผู้ปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาการบริการ การขาย และเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากรทุกคน และทุกระดับ

 

นโยบายหลักของแผนธุรกิจเพื่อใช้ในร้าน….. MT shop  ( Main Policy of  Business Planning)

     1.  กลยุทธ์ระดับองค์การ (Corporate Strategy) ต้องเป็นกลยุทธ์รวม….บอกถึงทิศทางในการพัฒนาองค์การ ในการแข่งขันและต้องแสดงถึงการจัดการกับทรัพยากร และการดำเนินงานด้วยวิธีและเครื่องมือใดบ้าง  และต้องครบในทุกส่วนขององค์การ

      2.  กลยุทธ์ระดับธุรกิจ (Business Strategy) มุ่งเน้นลงสู่หน่วยงานระดับย่อยขององค์การ  แสดงแผนของหน่วยงานเพื่อเข้าสู่การแข่งขัน และครอบคลุมแผนการพัฒนาการผลิต  การบริการและคุณภาพของสินค้าควบคู่ไปด้วย……โดยมีการควบคุมต้นทุนการผลิตเป็นสำคัญ…….เพื่อเพิ่มศักยภาพของการแข่งขัน

       3.  เป้าหมายของแผนธุรกิจ (Business Objectives) ต้องสร้างยอดขายและทำผลกำไรได้สูงที่สุด เพื่อความเจริญก้าวหน้าขององค์การ…. MT shop  

 

แผนที่ทางกลยุทธ์ของร้าน….. MT shop  ( Strategy Map of  MT shop  )

      1.   มุมมองทางด้านการเงิน ( financial perspective) : เพื่อลดค่าใช้จ่าย…เพิ่มรายได้จากลูกค้าประจำและขาจร…..เพิ่มรายได้จากลูกค้าเฉพาะกลุ่ม….ทำให้ผลการค้าขององค์การ โดยรวมของ …..MT shop มีรายได้และผลกำไรมากขึ้น

       2.   มุมมองด้านลูกค้า (customer perspective) : เพื่อให้เกิดความพึงพอใจของลูกค้า…เพื่อรักษาลูกค้าเดิมและได้ลูกค้าใหม่เพิ่มมากขึ้น…..ในแง่สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าจะต้องสร้างความมาตรฐานในการบริการ….ความยุติธรรมด้านราคาและคุณภาพของสินค้า

       3.   มุมมองด้านกระบวนการภายใน ( internal business process perspective): จัดทำแผนการตลาด ลงสู่กลุ่มเป้าหมาย ทำแผนส่งเสริมการขาย หาสินค้าหลากหลายชนิด ราคายุติธรรม…..หาแหล่งทุนเพื่อขยายงานบริการและการตลาด….นำสินค้าใหม่ๆมาจำหน่ายและจัด promotion ขายสินค้าตามเทศกาล และคืนกำไรให้ลูกค้า

        4.  มุมมองด้านการพัฒนาและการเรียนรู้ ( learning and growth perspective) : จัดให้มีการพัฒนาการด้านความรู้ของบุคลากร….โดยมีการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาแนวความคิด และขอรับรองมาตรฐานในการบริหารงานจากหน่วยงานที่ออกมาตรฐาน…..รวมถึงใช้ประกอบการขอการสนับสนุนจากสถาบันการเงินทั่วไป

 

////////////////////////////////////////

15/4/2553


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที