ชนิตพล

ผู้เขียน : ชนิตพล

อัพเดท: 18 ม.ค. 2014 06.10 น. บทความนี้มีผู้ชม: 995513 ครั้ง

"ประสบการณ์ยิ่งมากยิ่งมีคุณค่าควรรู้และยิ่งมีค่ามากที่สุดเมื่อถูกถ่ายทอดออกมาจากใจ"


วันที่ 20 ภาคปฏิบัติของการบริหารงาน (Strategy Plan)(6), (Case Study -14)

ตอนที่ 71

วันที่ 20

ภาคปฏิบัติของการบริหารงาน  (Strategy Plan)(6)

(Case Study -14)

 

สรุปได้ว่าในการนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ (Strategy Implementation) ให้ได้ผลสัมฤทธิ์นั้นต้องผ่านกระบวนการ 4  ข้อคือ  1. มีการกำหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Objectives  Strategy)….2. มีการจัดทำแผนตามวัตถุประสงค์ทั่วไป / เชิงกลยุทธ์ (Objectives Strategy Planning)…3. กำหนดนโยบายหลักของแผนธุรกิจเพื่อไว้ปฏิบัติที่ร้าน….. MT shop  ( Main Policy of  Business Planning)…..และ 4. ทำแผนที่ทางกลยุทธ์ของร้าน….. MT shop  ( Strategy Map of  MT shop  )

Strategy Map of  MT shop

 

 Main Policy of  Business : 1. Corporate Strategy : เป็นกลยุทธ์รวมมีทิศทางชัดเจนเพื่อพัฒนาองค์การ…2. Business Strategy :  มุ่งเน้นลงสู่หน่วยงานระดับย่อยขององค์การ – มีแผนลงสู่หน่วยงานเพื่อการแข่งขัน – มีการพัฒนาคุณภาพ / ประสิทธิภาพของการเลือกสินค้าและงานบริการ …3. Business Objectives: สร้างยอดขาย - ทำผลกำไรได้สูงที่สุด -สร้างความเจริญก้าวหน้าให้องค์การ…. MT shop  

 

 

 

 

 

 Perspective of  Strategy

 

 

 

 

 

Financial  Perspective :……………รายได้เพิ่ม…….>ผลกำไรมากขึ้น……>กิจการเจริญรุ่งเรื่อง

 

 

 

 

 

เพื่อลดค่าใช้จ่าย…เพิ่มรายได้จากลูกค้าประจำและขาจร

 

 

 

 

 

Customer  Perspective :……เพื่อความพอใจของลูกค้า…รักษาลูกค้าเดิม….เพิ่มลูกค้าใหม่

 

 

 

 

 

สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า / มีมาตรฐานบริการ/ ราคายุติธรรม / จัด promotion

 

 

 

 

 

Internal business process perspective :……จัดแผนการตลาดส่งเสริมการขาย…หาสินค้าหลากหลายราคายุติธรรม…..คืนกำไรให้ลูกค้า

 

 

 

 

 

หาแหล่งเงินทุนขยายการบริการเพิ่มสินค้า / สร้าง BRAND MT SHOP

 

 

 

 

 

Learning and growth Perspective :……ขอรับรองมาตรฐาน…ระดมแหล่งทุน

 

 

 

 

 

ฝึกอบรมพัฒนาความคิด…ระดมสมอง….สร้างวิสัยทัศน์

 

 

 

 

 


90275_Picture169.png

 

 

 SWOT Objectives  Strategy Table

                                Table-1 , S-O , W-O

 

 

 

 

 

 

 

Internal

 Analysis

 

 

 

 

 

 

 

Strength (S)

Weakness(W)

1. ระบบบริหารงานได้ มาตรฐานISO 9001-2000

2. การตลาดดี มีบุคลากรที่มีคุณภาพรวบรวมข้อมูลที่ถูกต้อง

3. มีการฝึกอบรม บุคลากรมีความรู้ดี ให้บริการลูกค้าตรงตาม Core value

4.  ผู้บริหารมีความสามารถเฉพาะตัวบุคคล และสื่อสารกับภายใน / นอกองค์การ

 5. มีความพร้อมด้านแผนงาน / บุคลากร ทำให้ต้นทุนบริหารต่ำลง ใช้บุคลการน้อย  ไม่สูญเสียโอกาสที่จะให้บริการลูกค้าได้

 6. การหมุนเวียนของสินค้าดี ตรงตาม ความต้องการของลูกค้า

1. การเลือก / คัดสรรสินค้าให้ได้คุณภาพเหมาะสมกับราคา

2. การตามผลเชิงกลยุทธ์มีขั้นตอนมากและต้องวิเคราะห์

3. การควบคุมค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน มีผลกับต้นทุนที่มีความจำกัดอยู่

4. ควบคุมค่าใช้จ่ายการstock สินค้า ควบคุมคุณภาพของสินค้า

5. การควบคุมการสูญหาย เสียหาย  บุบสลาย  เสียคุณภาพของสินค้า ต้องมีระบบควบคุมที่ง่ายและชัดเจน มีการยอมรับกันทั้งสองฝ่ายทั้งลูกค้าและผู้ให้บริการ

External   Analysis

Opportunity (O)

S – O….objectives

W - O….objectives

1. ความคล่องดีไม่เป็นที่ปรารถนาของคู่แข่งรายใหญ่และรายเล็ก…เพื่อหลีกเลี่ยงความยุ่งยากและความเสี่ยง

2.  ภาครัฐหรือกลุ่มองค์การค้าปลีก ให้การสนับสนุน  ช่วยให้สินค้ากระจาย / หมุนเวียน / ช่วยให้มีการบริการ / ช่วยภาษีการค้า

3.  ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการเงินโครงการ credit SME

4.  องค์การท้องถิ่นและชุมชนให้การสนับสนุน มีการทำโครงการร่วม กับชุมชน ด้าน CSR

5.   ให้ท้องถิ่นมีอาชีพและผลิตสินค้ามาวางขายได้

S1 , S2 , S6

O3

 มีการขยายกิจการเป็นลำดับขั้นเริ่มจากการเพิ่มสินค้าเพื่อบริการลูกค้าได้หลายระดับ…..มีการควบคุมการรั่วไหล  สินค้าเสียหาย        

W3 , W4

O2

ต้องการความช่วยเหลือ และการสนับสนุนจากรัฐ ด้านภาษี  ด้านกองทุนอบรมและพัฒนาบุคลากร

 

 

                                 Table-2 , S-T , W-T

 

 

 

 

 

 

 

Internal

 Analysis

 

 

 

 

 

 

 

Strength (S)

Weakness(W)

1. ระบบบริหารงานได้ มาตรฐานISO 9001-2000

2. การตลาดดี มีบุคลากรที่มีคุณภาพรวบรวมข้อมูลที่ถูกต้อง

3. มีการฝึกอบรม บุคลากรมีความรู้ดี ให้บริการลูกค้าตรงตาม Core value

4.  ผู้บริหารมีความสามารถเฉพาะตัวบุคคล และสื่อสารกับภายใน / นอกองค์การ

 5. มีความพร้อมด้านแผนงาน / บุคลากร ทำให้ต้นทุนบริหารต่ำลง ใช้บุคลการน้อย  ไม่สูญเสียโอกาสที่จะให้บริการลูกค้าได้

 6. การหมุนเวียนของสินค้าดี ตรงตาม ความต้องการของลูกค้า

1. การเลือก / คัดสรรสินค้าให้ได้คุณภาพเหมาะสมกับราคา

2. การตามผลเชิงกลยุทธ์มีขั้นตอนมากและต้องวิเคราะห์

3. การควบคุมค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน มีผลกับต้นทุนที่มีความจำกัดอยู่

4. ควบคุมค่าใช้จ่ายการจัด stock สินค้า ควบคุมคุณภาพของสินค้า

5. การควบคุมการสูญหาย เสียหาย  บุบสลาย  เสียคุณภาพของสินค้า ต้องมีระบบควบคุมที่ง่ายและชัดเจน มีการยอมรับกันทั้งสองฝ่ายทั้งลูกค้าและผู้ให้บริการ

External   Analysis

Threat (T)

S – T….objectives

W - T….objectives

1. เริ่มมีการปรับปรุงร้านโชห่วยทั่วไปเป็นการเพิ่มคู่แข่งและลดยอดขาย

2. เพิ่มคู่แข่งขันด้านการบริการ ด้านราคา ละด้านคุณภาพสินค้า

3. สินค้าในตลาดมีมากหลาก                  หลาย ยากต่อการเลือกสรร

4. เกิดการแบ่งระดับการให้บริการ ทั้งด้านราคา ด้านประเภทของสินค้า และ ระดับของผู้ใช้บริการเด่นชัดขึ้น ซึ่งเป็นการแบ่งประเภทของลูกค้า / ผู้ใช้บริการ

5. มีการลงทุนเพิ่ม เพื่อปรับปรุงกิจการ ทั้งด้านรูปลักษณ์  โครงสร้างของร้านค้าและการบริหารงาน

S1 , S2 , S5

T1 , T4

 ต้องพัฒนาด้านการบริการ ด้านคุณภาพ เพื่อเพิ่มลูกค้าและยอดขายเป็นการเพิ่มรายได้

 

 

      S2 , S5 , S6

T3 , T5

พัฒนาด้านรูปลักษณ์ ของร้านค้า เพิ่มชนิดของสินค้า และจัดแผนคืนกำไรให้ลูกค้าเพื่อสกัดหรือยับยั้งคู้แข่งที่จะเกิดขึ้นใหม่

S3 , S4, T2

เพิ่มกิจกรรมสังคม CSR เพิ่มสินค้าท้องถิ่นและงานบริการอื่นๆ

 

W3 , W4  

T4, T5

จัดบริหารงานลงลึกระดับย่อยอย่างละเอียดควบคุมค่าใช้จ่ายภายในและที่คาดไม่ถึง

 

 

W4 , W5  

T4, T5

จัดควบคุมสินค้าเสียหาย สูญหาย

จัดให้มีสินค้าที่มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้นตามความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น

 

 

                                                                                                                                                                    

 

////////////////////////////////////////

18/4/2553

 

 


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที