ชนิตพล

ผู้เขียน : ชนิตพล

อัพเดท: 18 ม.ค. 2014 06.10 น. บทความนี้มีผู้ชม: 993985 ครั้ง

"ประสบการณ์ยิ่งมากยิ่งมีคุณค่าควรรู้และยิ่งมีค่ามากที่สุดเมื่อถูกถ่ายทอดออกมาจากใจ"


วันที่ 21 ภาคปฏิบัติของการบริหารงาน (Strategy Plan)(9), (Case Study -17)

ตอนที่ 74

วันที่ 21

ภาคปฏิบัติของการบริหารงาน  (Strategy Plan)(9)

(Case Study -17)

 

2.5.1   แผนปฏิบัติการขององค์การ (Action  plan of Organization) แบ่งการดำเนินงานเป็น 3 ส่วนดังนี้

1.) การกำหนดหน้าที่หลักของผู้รับผิดชอบและการส่งมอบลงสู่….ฝ่าย/ แผนก/ หน่วยงาน   

2.) การวิเคราะห์หน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน ตามสถานการณ์จริงเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายหลักขององค์การ

3.) การกำหนดแผนกลยุทธ์และตัวชี้วัดของแต่ละ….ฝ่าย/ แผนก/ หน่วยงาน   

 

     1.)   การกำหนดหน้าที่หลักผู้รับผิดชอบ และการส่งมอบงานลงสู่….ฝ่าย/ แผนก/ หน่วยงาน จาก…..SWOT Objectives  Strategy Tableในตอนที่ 71 และ Table 1-4 ในตอนที่ 73…..พอสรุปเป็นหน้าที่ของผู้รับผิดชอบใน MT shop ได้….ตามขนาดการบริหารงานขององค์การ….เป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนของผู้ปฏิบัติการและส่วนของฝ่ายบริหาร……ดังนี้

          

          ตารางที่ 1  การแบ่งหน้าที่ของผู้รับผิดชอบ

ฝ่ายบริหาร

หน้าที่รับผิดชอบตามแผน

1. ผู้บริหารระดับสูง (กรรมการ)

1. หาแหล่งเงินทุนเพื่อขยายการให้บริการ

2. รับการสนับสนุนจากสถาบันการเงิน SME

2. ผู้บริหารระดับองค์การ (ผู้จัดการ)

1. สร้างแผนการคัดเลือกสินค้าและตรวจรับอย่างมืออาชีพ

2. เพิ่มสินค้า / การบริการ

3. สร้างมาตรฐานการบริการ ทางด้านราคาและการให้บริการเสริมที่จำเป็น

ฝ่ายปฏิบัติการ

 

 

1. ฝ่ายการตลาด (ฝ่ายขายและบริการ)

1.  เพิ่มรายได้จากลูกค้าประจำและลูกค้าขาจร

2. จัด promotion ขายสินค้า / การให้บริการ

2. ฝ่ายบุคคลและส่งเสริมกิจกรรม (MT SHOP เป็นองค์การไม่ใหญ่ซึ่งจะรวมอยู่ในฝ่ายธุรการและบุคคล)

 

1. ฝึกอบรมพัฒนาความคิดสร้างศักยภาพของบุคลากร

2. ระดมสมองสร้างวิสัยทัศน์พัฒนาความคิดเชิงสร้างสรรค์

3. จัดให้มีการส่งเสริมกิจกรรมร่วม

4. สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า

3. ฝ่ายวางแผนพัฒนา และส่งเสริมการขาย (MT SHOP เป็นองค์การไม่ใหญ่ ซึ่งจะรวมอยู่ในฝ่ายการตลาด)

 

1. สร้างเครือข่ายผู้ผลิตสินค้าคุณภาพ

2. สร้าง BRAND (MT SHOP)

3. ลดค่าใช้จ่ายของการบริหารองค์การ(MT shop)  

 

 

           ตารางที่ 2  กิจกรรมและหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานตามนโยบายขององค์การ

                               ( ตัวอย่างให้ฝ่ายขายเป็นผู้นำในการทำตามแผนเปิดร้าน MT shop แห่งใหม่)

นโยบายหลักขององค์การ ( main policy of  MT shop , MP )

ภารกิจของหน่วยงานฝ่ายขาย  ( job description  of  MT shop , JD )

ปฏิบัติตามแผนงานของฝ่ายการตลาด ( ฝ่ายขายและบริการ)

1. Corporate Strategy : เป็นกลยุทธ์รวมมีทิศทางชัดเจนเพื่อพัฒนาองค์การ

2. Business Strategy :  มุ่งเน้นลงสู่หน่วยงานระดับย่อยขององค์การ

2.1 มีแผนลงสู่หน่วยงานเพื่อการแข่งขัน

2.2 มีการพัฒนาคุณภาพ / ประสิทธิภาพของการเลือกสินค้าและงานบริการ

3. Business Objectives: สร้างยอดขาย

3.1 ทำผลกำไรได้สูงที่สุด

3.2 สร้างความเจริญก้าวหน้าให้องค์การ…. MT shop  

1. วางแผนการตลาดระดับหน่วยงาน

2.  จัดสินค้าตรงตามความต้องการของลูกค้า

3. วางแผนเพิ่มยอดขาย เพิ่มรายได้ ลดต้นทุน

4.  หาลูกค้าใหม่ๆให้เป็นขาประจำ โดยให้มีสินค้าหลากหลาย ไว้ให้การบริการ

5. จัด promotion คืนกำไรสู่ลูกค้า

6. วางแผนลดการสูญเสียอื่นๆ

ที่อาจเกิดขึ้นและลดค่าใช้จ่ายสิ้นเปลือง

7. จัดการ ปรับปรุงร้านค้า

1. กิจกรรมตามแผนหลัก

MP3.1 – JD3

2.  จัดการด้านการตลาด

MP1 – JD1

3.  การจัดการด้านลูกค้า

MP2.1 – JD2 –JD4 – JD5

4.  ตามแผนงานการเตรียมความพร้อม การพัฒนาบุคลากรและสถานที่ทำงาน

MP2.2 – JD6

MP3.2 – JD7

 

 

หน้าที่หลักของฝ่ายการตลาด

(ฝ่ายขายและบริการ)

เพิ่มรายได้ เพิ่มลูกค้า ลดต้นทุน   และ ให้การบริการ

 

 

2.)  การวิเคราะห์หน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน ตามสถานการณ์จริงเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายหลักขององค์การ  ในที่นี้เราใช้ฝ่ายการตลาดเป็นต้นแบบในการวางแผนของการเปิดร้าน MT shop แห่งใหม่ โดยมีการวิเคราะห์สถานการณ์ของฝ่ายขาย เพื่อให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์หลักของร้าน  MT shop

          ตารางที่ 3  S-W-O-T ของฝ่ายการตลาด ( ฝ่ายขายและบริการ )

Strength (S)

1. ระบบบริหารงานได้ มาตรฐานISO 9001-2000

2. การตลาดดี มีบุคลากรที่มีคุณภาพรวบรวมข้อมูลที่ถูกต้อง

3. มีการฝึกอบรม ให้บุคลากรมีความรู้ดี ให้บริการลูกค้าตรงตาม Core value

4.  ผู้บริหารมีความสามารถเฉพาะตัวบุคคล และสื่อสารกับภายใน / นอกองค์การ  

 5. มีความพร้อมด้านแผนงาน / บุคลากร ทำให้ต้นทุนบริหารต่ำลง ใช้บุคลการน้อย  ไม่สูญเสียโอกาสที่จะให้บริการลูกค้าได้

 6. การหมุนเวียนของสินค้าดี ตรงตาม ความต้องการของลูกค้า

Weakness(W)

1. การเลือก / คัดสรรสินค้าให้ได้คุณภาพเหมาะสมกับราคา

2. การตามผลเชิงกลยุทธ์มีขั้นตอนมากและต้องวิเคราะห์

3. การควบคุมค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน มีผลกับต้นทุนที่มีความจำกัดอยู่

4. ควบคุมค่าใช้จ่ายการstock สินค้า ควบคุมคุณภาพของสินค้า

5. การควบคุมการสูญหาย เสียหาย  บุบสลาย  เสียคุณภาพของสินค้า ต้องมีระบบควบคุมที่ง่ายและชัดเจน มีการยอมรับกันทั้งสองฝ่ายทั้งลูกค้าและผู้ให้บริการ

Opportunity (O)

1. ความคล่องดีไม่เป็นที่ปรารถนาของคู่แข่งรายใหญ่และรายเล็ก…เพื่อหลีกเลี่ยงความยุ่งยากและความเสี่ยง

2.  ภาครัฐหรือกลุ่มองค์การค้าปลีก ให้การสนับสนุน  ช่วยให้สินค้ากระจาย / หมุนเวียน / ช่วยให้มีการบริการ / ช่วยภาษีการค้า

3.  ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการเงินโครงการ credit SME

4.  องค์การท้องถิ่นและชุมชนให้การสนับสนุน มีการทำโครงการร่วม กับชุมชน ด้าน CSR

5.   ให้ท้องถิ่นมีมีอาชีพมีการผลิตสินค้ามาวางขายได้

Threat (T)

1. เริ่มมีการปรับปรุงร้านโชห่วยทั่วไปเป็นการเพิ่มคู่แข่งและลดยอดขาย

2. เพิ่มคู่แข่งขันด้านการบริการ ด้านราคา ละด้านคุณภาพสินค้า

3. สินค้าในตลาดมีมากหลาก                  หลาย ยากต่อการเลือกสรร

4. เกิดการแบ่งระดับการให้บริการ ทั้งด้านราคา ด้านประเภทของสินค้า และ ระดับของผู้ใช้บริการเด่นชัดขึ้น ซึ่งเป็นการแบ่งประเภทของลูกค้า / ผู้ใช้บริการ

5. มีการลงทุนเพิ่ม เพื่อปรับปรุงกิจการ ทั้งด้านรูปลักษณ์  โครงสร้างของร้านค้าและการบริหารงาน

 

-                   การวิเคราะห์หน่วยงาน ฝ่ายการตลาด ( ฝ่ายขายและบริการ ) โดยใช้ ตารางการวิเคราะห์ SWOT เช่นเดียวกับ การวิเคราะห์  SWOT ตามแผนหลักขององค์การ…..จะช่วยทำให้การควบคุมและการประเมินผล รวมถึงการประสานงานภายในมีประสิทธิภาพ…ได้ใช้จุดแข็งและโอกาสขององค์การที่มีอยู่……ได้อย่างเต็มที่ เพื่อการเริ่มและบุกเบิกตลาดใหม่ของการเปิดร้าน MT shop ในครั้งนี้

-                   การดำเนินแผนการตลาดต้องใช้ข้อมูลของฝ่ายการตลาด….มาวิเคราะห์โดยผู้บริหาร

ทุกระลำดับ…. เพื่อให้ได้แผน…ที่ตรงตามสถานการณ์จริง และสามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมได้ตลอดเวลา……ตรงตามสถานการณ์ของลูกค้า…..การจับคู่กันของ S-W-O-T เพื่อวิเคราะห์ อย่างผู้ชำนาญ ย่อมทำให้การเปิดร้านใหม่ของ MT shop ได้รับความสำเร็จด้านการขายสูงตามต้องการ

 

////////////////////////////////////////

13/5/255


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที