ชนิตพล

ผู้เขียน : ชนิตพล

อัพเดท: 18 ม.ค. 2014 06.10 น. บทความนี้มีผู้ชม: 999047 ครั้ง

"ประสบการณ์ยิ่งมากยิ่งมีคุณค่าควรรู้และยิ่งมีค่ามากที่สุดเมื่อถูกถ่ายทอดออกมาจากใจ"


วันที่ 21 ภาคปฏิบัติของการบริหารงาน (Strategy Plan)(10), (Case Study -18)

ตอนที่ 75

วันที่ 21

ภาคปฏิบัติของการบริหารงาน  (Strategy Plan)(10)

(Case Study -18)

ตารางการวิเคราะห์  SWOT ของ ฝ่ายการตลาด ( ฝ่ายขายและบริการ ) จากข้อมูลตารางที่ 3 เป็นข้อมูลของ S-W-O-T ที่ได้จากการเก็บข้อมูลจริงเพื่อนำมาเขียน ตารางการวิเคราะห์  SWOT ตามที่แสดงในตารางที่ 4

 

                              Table 4   S-O , W-O

 

 

 

 

 

 

 

Internal

 Analysis

 

 

 

 

 

 

 

Strength (S)

Weakness(W)

1. ระบบบริหารงานได้ มาตรฐานISO 9001-2000

2. การตลาดดี มีบุคลากรที่มีคุณภาพรวบรวมข้อมูลที่ถูกต้อง

3. มีการฝึกอบรม บุคลากรมีความรู้ดี ให้บริการลูกค้าตรงตาม Core value

4.  ผู้บริหารมีความสามารถเฉพาะตัวบุคคล และสื่อสารกับภายใน / นอกองค์การ

 5. มีความพร้อมด้านแผนงาน / บุคลากร ทำให้ต้นทุนบริหารต่ำลง ใช้บุคลการน้อย  ไม่สูญเสียโอกาสที่จะให้บริการลูกค้าได้

 6. การหมุนเวียนของสินค้าดี ตรงตาม ความต้องการของลูกค้า

1. การเลือก / คัดสรรสินค้าให้ได้คุณภาพเหมาะสมกับราคา

2. การตามผลเชิงกลยุทธ์มีขั้นตอนมากและต้องวิเคราะห์

3. การควบคุมค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน มีผลกับต้นทุนที่มีความจำกัดอยู่

4. ควบคุมค่าใช้จ่ายการstock สินค้า ควบคุมคุณภาพของสินค้า

5. การควบคุมการสูญหาย เสียหาย  บุบสลาย  เสียคุณภาพของสินค้า ต้องมีระบบควบคุมที่ง่ายและชัดเจน มีการยอมรับกันทั้งสองฝ่ายทั้งลูกค้าและผู้ให้บริการ

External   Analysis

Opportunity (O)

S – O….objectives

W - O….objectives

1. ความคล่องดีไม่เป็นที่ปรารถนาของคู่แข่งรายใหญ่และรายเล็ก…เพื่อหลีกเลี่ยงความยุ่งยากและความเสี่ยง

2.  ภาครัฐหรือกลุ่มองค์การค้าปลีก ให้การสนับสนุน  ช่วยให้สินค้ากระจาย / หมุนเวียน / ช่วยให้มีการบริการ / ช่วยภาษีการค้า

3.  ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการเงินโครงการ credit SME

4.  องค์การท้องถิ่นและชุมชนให้การสนับสนุน มีการทำโครงการร่วม กับชุมชน ด้าน CSR

5.   ให้ท้องถิ่นมีอาชีพและผลิตสินค้ามาวางขายได้

 

ช่วงที่ 1

 ใช้แผนกลยุทธ์ของฝ่ายการตลาด

S1 - O1

, S6 –O4

, S5 –O5

 

ช่วงที่ 2

ฝ่ายบริหารสนับสนุนฝ่ายการตลาด (ฝ่ายขายและบริการ)

S4 – O2

, S4 – O3

 

วิเคราะห์แผนกลยุทธ์ของฝ่ายการตลาดจากจุดอ่อนและโอกาส

W1 – O1

 , W3 –O2

, W4 –O3

, W5 –O4

 

( ผู้บริหารสามารถหักล้างจุดอ่อนด้วยโอกาสขององค์การที่มีอยู่ควบคู่กับจุดแข็ง )

 

  

                                Table 5   S-T , W-T

 

 

 

 

 

 

 

Internal

 Analysis

 

 

 

 

 

 

 

Strength (S)

Weakness(W)

1. ระบบบริหารงานได้ มาตรฐานISO 9001-2000

2. การตลาดดี มีบุคลากรที่มีคุณภาพรวบรวมข้อมูลที่ถูกต้อง

3. มีการฝึกอบรม บุคลากรมีความรู้ดี ให้บริการลูกค้าตรงตาม Core value

4.  ผู้บริหารมีความสามารถเฉพาะตัวบุคคล และสื่อสารกับภายใน / นอกองค์การ

 5. มีความพร้อมด้านแผนงาน / บุคลากร ทำให้ต้นทุนบริหารต่ำลง ใช้บุคลการน้อย  ไม่สูญเสียโอกาสที่จะให้บริการลูกค้าได้

 6. การหมุนเวียนของสินค้าดี ตรงตาม ความต้องการของลูกค้า

1. การเลือก / คัดสรรสินค้าให้ได้คุณภาพเหมาะสมกับราคา

2. การตามผลเชิงกลยุทธ์มีขั้นตอนมากและต้องวิเคราะห์

3. การควบคุมค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน มีผลกับต้นทุนที่มีความจำกัดอยู่

4. ควบคุมค่าใช้จ่ายการจัด stock สินค้า ควบคุมคุณภาพของสินค้า

5. การควบคุมการสูญหาย เสียหาย  บุบสลาย  เสียคุณภาพของสินค้า ต้องมีระบบควบคุมที่ง่ายและชัดเจน มีการยอมรับกันทั้งสองฝ่ายทั้งลูกค้าและผู้ให้บริการ

External   Analysis

Threat (T)

S – T….objectives

W - T….objectives

1. เริ่มมีการปรับปรุงร้านโชห่วยทั่วไปเป็นการเพิ่มคู่แข่งและลดยอดขาย

2. เพิ่มคู่แข่งขันด้านการบริการ ด้านราคา ละด้านคุณภาพสินค้า

3. สินค้าในตลาดมีมากหลาก                  หลาย ยากต่อการเลือกสรร

4. เกิดการแบ่งระดับการให้บริการ ทั้งด้านราคา ด้านประเภทของสินค้า และ ระดับของผู้ใช้บริการเด่นชัดขึ้น ซึ่งเป็นการแบ่งประเภทของลูกค้า / ผู้ใช้บริการ

5. มีการลงทุนเพิ่ม เพื่อปรับปรุงกิจการ ทั้งด้านรูปลักษณ์  โครงสร้างของร้านค้าและการบริหารงาน

ช่วงที่ 1

 ใช้แผนกลยุทธ์ของฝ่ายการตลาดเพื่อขจัดอุปสรรค

S2 - T1

 , S6 - T3

ช่วงที่ 2

ฝ่ายบริหารสนับสนุนฝ่ายการตลาด (ฝ่ายขายและบริการ)

S3 – T2

 , S4 – T5

, S5 – T4

 

วิเคราะห์แผนกลยุทธ์ของฝ่ายการตลาดจากจุดอ่อนและอุปสรรค

W1 – T3

 , W2 – T1

, W3 – T4

, W4 – T5

 

 

 

 

 

3.) การกำหนดแผนกลยุทธ์และตัวชี้วัดของ ฝ่ายการตลาด ( ฝ่ายขายและบริการ )

แผนกลยุทธ์ของ ฝ่ายการตลาด ( ฝ่ายขายและบริการ ) จะต้องสอดคล้องเป็นไปในแนวเดียวกับแผนกลยุทธ์หลักขององค์การเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตาม  Main Policy of  Business สรุปได้เป็น 2 ส่วนคือ แผนหน้าที่ของฝ่ายการตลาด และแผนหน้าที่ของฝ่ายบริหาร

 

แผนหน้าที่ของฝ่ายการตลาด

แผนหน้าที่ของฝ่ายบริหาร

1. แผนสร้างรายได้ของร้าน MT shop

- เพิ่มรายได้จากลูกค้า

-ลดค่าใช้จ่ายของร้านMT shop

-จัด promotion ขายสินค้า / การให้บริการ

-เพิ่มสินค้า / การบริการ

2. แผนพัฒนาศักยภาพและสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน CSR

-สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า

-สร้างมาตรฐานการบริการ ทางด้านราคาและการให้บริการเสริมที่จำเป็น

-จัดให้มีการส่งเสริมกิจกรรมร่วม

 

 

1. หาแหล่งเงินทุนเพื่อขยายการให้การบริการ

2. รับการสนับสนุนจากสถาบันการเงิน SME

3. สร้างเครือข่ายผู้ผลิตสินค้าคุณภาพ

4. สร้างแผนการคัดเลือกสินค้าและตรวจรับอย่างมืออาชีพ

5. สร้าง BRAND MT SHOP

6. ฝึกอบรมพัฒนาความคิดสร้างศักยภาพของบุคลากร

7. ระดมสมองสร้างวิสัยทัศน์พัฒนาความคิดเชิงสร้างสรรค์

 

////////////////////////////////////////

15/5/255


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที