ชนิตพล

ผู้เขียน : ชนิตพล

อัพเดท: 18 ม.ค. 2014 06.10 น. บทความนี้มีผู้ชม: 1004475 ครั้ง

"ประสบการณ์ยิ่งมากยิ่งมีคุณค่าควรรู้และยิ่งมีค่ามากที่สุดเมื่อถูกถ่ายทอดออกมาจากใจ"


วันที่ 22 ภาคประยุกต์แผนเชิงกลยุทธ์ (Applied Strategy )(4)

ตอนที่ 81

วันที่ 22

ภาคประยุกต์แผนเชิงกลยุทธ์ (Applied Strategy )(4)

เมื่อแบ่งสมองเป็นชั้นๆตามหน้าที่หลัก…ของความคิดมนุษย์…..จะแบ่งได้เป็น3 ส่วน คือสมองชั้นนอก….สมองชั้นใน….และก้านสมอง

                 สมองชั้นนอก (Neocortex) เป็นส่วนที่อยู่นอกสุด อยู่ติดกับกะโหลกศีรษะทำหน้าที่หลักในการเรียนรู้….รับความรู้สึกนึกคิด….เมื่อรับข้อมูลแล้วก็จะรวบรวมพร้อมทั้งเก็บเข้าสู่ระบบความจำสมองเพื่อประมวลผล….ข้อมูลจะถูกวิเคราะห์ออกมา….. หลังจากที่ได้ผลลัพธ์แล้ว…..จะมีการส่งผลออกมาโดยระบบเซลล์สมองที่ประกอบด้วย…..….Neurons cells  และ glial cells…. Neocortex เปรียบเสมือนแหล่งรวมของปัญญาและข้อมูลของความรู้เพื่อไว้ใช้ดำเนินชีวิตประจำวันของมนุษย์ ……                             

                    สมองชั้นใน ( Limbic Brain) เป็นสมองส่วนที่อยู่ตรงกลาง ระหว่างสมองชั้นนอก และก้านสมอง ทำหน้าที่….ควบคุมระดับฮอร์โมน (Hormone)  ควบคุมการกินและการนอนหลับพักผ่อน….ของร่างกาย….จึงส่งผลให้แต่ละคน…มีอารมณ์และความรู้สึกแตกต่างกันไป….โดยแสดงออกมาทางกิริยา วาจา ท่าทาง และสีหน้า…… มีการประเมินผลออกมาในเชิงความคิดด้านปรัชญา  ตรรกวิทยาที่ว่าด้วยเหตุและผล….ซึ่งนับว่าเป็นส่วนสมองที่มีความสำคัญและมีความซับซ้อนมากในการรับและตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายนอก……นอกจากนี้แล้ว Limbic Brain  ยังมีหน้าที่รักษาความสมดุลของร่างกาย….และรับคำสั่งที่มีความซับซ้อนมากๆอีกด้วย             

                    ก้านสมอง (Brain Stem) เป็นสมองส่วนที่มีการพัฒนาในแต่ละช่วงของชีวิต เริ่มตั่งแต่เด็กแรกเกิด มีการพัฒนาตามความเจริญเติบโตของร่างกาย…..เป็นต้นทางของสมองที่เริ่มมีการส่งผ่านข้อมูล….โดยเป็นจุดเริ่มของการคิดอย่างมีขั้นตอน….เพื่อส่งผ่านความซับซ้อนเป็นลำดับขั้น…..ผ่านไปจนถึงสมองส่วนอื่นๆที่ซับซ้อนกว่าซึ่งต้องคิดมากกว่า…..(Higher-order thinking) ….ก้านสมองเปรียบเสมือนแกนหลักของสอง….ที่ทำหน้าที่ควบคุมร่างกายทุกๆส่วนให้อยู่ในสภาวะปกติ……ไม่ว่าจะเป็นการควบคุมการทำงานของ การหลั่งฮอร์โมน การทำงานของกล้ามเนื้อหัวใจ การหมุนเวียนของเลือดเพื่อไปเลี้ยงหัวใจ และการทำงานของระบบหายใจภายใต้สภาวะเหตุการณ์ต่างๆของมนุษย์ที่เผชิญเฉพาะหน้าในแต่ละขณะ… เพื่อยังคงไว้ซึ่งสัญชาติญาณและความอยู่รอดของมนุษย์ เป็นต้น

 

 

90275_Picture100.png

 

 

 

 

รูปแสดง
ส่วนประกอบตามชั้นของสมอง

                    สมองกับกระแสไฟฟ้า   เซลล์ประสาทในสมองทำงานเป็นระบบ ด้วยจำนวน ถึงหนึ่งแสนล้านเซลล์โดยมีจุดเริ่มต้นเพียงเซลล์ใดเซลล์หนึ่งแล้วเชื่อมต่อไป…ยังเซลล์อื่นๆจนขยายวงกว้างนับหมื่นเซลล์….. รวมกลุ่มทำงานกลายเป็นกลุ่มของเซลล์….จนเป็นระบบการเชื่อมต่อกัน มีการทำงานผ่านทางใยประสาทตัวส่งหรือ…Axon…มีระบบสารเคมีในระดับเซลล์ ทำให้เกิดกระแสไฟฟ้า เคลื่อนผ่านจุดเชื่อมต่อต่างๆเหล่านี้ หรือ… Synaps ….ไปยังใยประสาทหรือ ….Special receptor ….การทำงานระหว่างเซลล์จะมีการกระตุ้นอย่างต่อเนื่อง จนได้ผลลัพธ์ของการทำงานเป็นกลุ่มของเซลล์ขึ้นมาได้…..ซึ่งถ้ามีการส่งการรับและการใช้จุดเชื่อมต่อของระบบประสาทยิ่งมากเท่าไร….ก็ยิ่งทำให้ เกิดความแข็งแรงของจุดเชื่อมต่อต่างๆระหว่างเซลล์เหล่านั้นมากตามขึ้นมาอย่างรวดเร็ว….กระแสไฟฟ้าจากเซลล์ ผ่านจุดเชื่อมต่อ เซลล์ประสาท เกิดการทำงานเปลี่ยนเป็น…การรับความรู้สึก…. จนเป็นระบบของสมองทั้ง สองซีก….โดยสามารถกำหนดได้ว่า…..จะควบคุมอวัยวะส่วนใดของร่างกายที่ได้รับการกระตุ้น ความรู้สึกนั้นๆ…. หน่วยของความทรงจำที่จุดรับต่างๆระดับเซลล์ในสมองนี้จะสร้างเป็น….brain map….เพื่อสั่งการให้ร่างกายทำงานตามกลุ่มเซลล์ในแต่ละซีกของสมองนั้นๆ…….คือมีการสั่งการให้อวัยวะต่างๆในร่างกาย ทำงานตามกลุ่มของเซลล์ในสมอง…..ทั้งมีการสั่งการจากภายใน  เช่นการทำงานของกล้ามเนื้อส่วนต่างๆ….หรือการสั่งการจากภายนอก….เมื่อได้รับข้อมูลจากการสัมผัส…การมองเห็น… และการได้ยินเสียง…ส่งผ่านระบบประสาทสัมผัสของร่างกาย…..เข้าสู่ระบบเซลล์สมองเกิดเป็น…..คลื่นกระแสไฟฟ้า โดยมีการทำงานเป็นกลุ่มเซลล์ และใช้จุดส่งผ่าน ….เชื่อมต่อ…. และรับข้อมูล…..ไปประเมินผลแล้วส่งผลออกมาว่า…. ร่างกายของเราควรที่จะทำอะไรต่อข้อมูลนั้นโดย แสดงปฏิกิริยาเป็นการกระทำผ่านออกมาทางร่างกาย สมองในส่วน neocortex มีหน้าที่สำคัญในการบันทึกความทรงจำต่างๆ อันก่อให้เกิดความเฉลียวฉลาด  การเรียนรู้ และความนึกคิด…..ที่มีการแปลเปลี่ยนไปตามวัย อารมณ์ และทุกขณะที่ได้รับข้อมูลจากภายนอก…….ระบบการทำงาน…….ของเซลล์สมองประกอบไปด้วยระบบไฟฟ้าเคมี….มนุษย์ที่มีชีวิตอยู่……จะต้องมีกระแสไฟฟ้าในระดับเซลล์เกิดขึ้นทุกขณะ…. โดยสามารถใช้เครื่อง EEG ( Electro Encephalo Graphy) โดยวางขั้วไฟฟ้าบนหนังศีรษะ เพื่อวัดคลื่นของกลุ่มเซลล์ประสาทในสมองในรูปของสัญญาณไฟฟ้า  ประมวลผ่านเครื่อง แล้วแปลงให้อยู่ในรูปของ….ความถี่คลื่นเพื่อแสดงว่า….สมองในขณะนั้นอยู่ในภาวะอย่างไร….ความถี่ของคลื่นไฟฟ้ามีการทำงานตามผลรวมของเซลล์สมองได้เป็นระดับคือ  Delta rhythm อยู่ในช่วง 0-4 cycles/sec , Theta rhythm อยู่ในช่วง  4–7 cycles/sec ,  Alpha rhythm  อยู่ในช่วง   8–13 cycles/sec , Beta rhythm อยู่ในช่วง  14–30 cycles/sec.

        

                    การเกิดกระแสไฟฟ้าเคมีในเซลล์จะต้องเกิดจากการเคลื่อนตัว…..ของอนุภาคไฟฟ้า…เป็นอนุภาค อิออน(ion) ผ่านผนังเซลล์ เข้าไปกระตุ้นเซลล์ทำให้เกิดความต่างศักดิ์ ขึ้นระหว่างภายในและภายนอกเซลล์ เกิดการเคลื่อนตัวของ แร่ธาตุโซเดียม(Na) ที่สะสมอยู่ภายนอกเซลล์ให้เข้าสู่ผนังเซลล์ โดยจะเข้าไปแทนที่โพแทสเซียม(K) ภายในเซลล์……เป็นการกระตุ้นสารสื่อประสาท (Neurotransmitters)

ในระดับเซลล์โดยอาศัยการทำงานของพลังงานสะสมของ ATP ( Adenosine Triphosphate )        และตามกลไกของไฟฟ้าเคมีในสมองนี้  ก็สามารถจัดเข้าสู่ สภาวะปกติสมดุลนของระบบประสาทได้

 

////////////////////////////////////////

23/7/2553

 

 


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที