ชนิตพล

ผู้เขียน : ชนิตพล

อัพเดท: 18 ม.ค. 2014 06.10 น. บทความนี้มีผู้ชม: 993974 ครั้ง

"ประสบการณ์ยิ่งมากยิ่งมีคุณค่าควรรู้และยิ่งมีค่ามากที่สุดเมื่อถูกถ่ายทอดออกมาจากใจ"


วันที่ 23 ภาคประยุกต์แผนเชิงกลยุทธ์ (Applied Strategy )(4)

ตอนที่ 87

วันที่ 23

ภาคประยุกต์แผนเชิงกลยุทธ์ (Applied Strategy )(4)

จากหน้าที่หลักของฝ่าย  HRD สามารถกำหนดเป็นงานของ HR ได้ 2 กลุ่ม  : คือ งานบริหาร ทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources Management) และงานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources Development) และในงาน 2 ส่วนนี้…….แต่ละองค์การก็ต้องวางงานของ HRให้สอดคล้องกับแผนงานบริหารเชิงกลยุทธ์ขององค์การ( Strategy Management Plan) โดยวางเป็นแผนงานบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์…..ให้ลงสู่ภาคปฏิบัติ  (Action Plan of Strategic HRM )

ข้อควรพิจารณาของผู้บริหาร องค์การ/องค์กร : ………..ท่านสามารถวางแผน การบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาสู่ระดับการบริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategic HRM) ซึ่งเป็นการช่วยส่งเสริมและสร้างแรงขับเคลื่อนให้แก่บุคลากรขององค์การ….จะเป็นการสนับสนุนแผนกลยุทธ์หลักขององค์การอีกทางหนึ่ง…..โดยทุกคนได้รู้บทบาทและหน้าที่ของตนเองในการมีส่วนร่วมทั้ง ในแผนย่อย HRM และแผนกลยุทธ์หลักขององค์การดังกล่าว……ท่านควรหาคำตอบพร้อมกับให้ความกระจ่างกับหัวหน้าสายงานบริหารในหน่วยงานของท่าน  ตามหัวข้อต่างๆดังต่อไปนี้……..         

                1. ท่านพร้อมที่จะให้นักบริหารทรัพยากรบุคคล มีบทบาทในระดับเป็นหุ้นส่วนของแผนกลยุทธ์หลักขององค์การ…หรือไม่…และท่านจะให้ใครรับหน้าที่นี้…..บุคคลภายใน/ บุคคลภายนอก….โดย รับคน เข้ามาใหม่/ให้คนที่มีอยู่เดิม มาฝึกและพัฒนาความรู้ด้าน HR ?...........( ถ้าทำได้ในข้อนี้จะช่วยให้ท่านมีระบบ…การบริหารทรัพยากรบุคคล…ที่มีผู้รับผิดชอบในสายงานโดยตรงและสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ตามทิศทางการดำเนินธุรกิจของท่าน……ต้องระวังข้อมูลภายในที่ให้กับ HR out source )

               2.  ท่านพร้อมที่จะมอบความรับผิดชอบหลักของ HR ให้สามารถนำพาองค์การเพื่อเตรียมพร้อมกับการปรับตัวไปตามสภาวะการเปลี่ยนแปลงของโลก(globalization)……… ให้ HR แสวงหาบุคลากรที่มีความสามารถ เพื่อนำมาฝึกฝน จนมีความชำนาญ ให้กลายเป็นคนเก่ง…..และเราต้องรักษาคนเก่งเหล่านั้นให้อยู่กับองค์การให้ยาวนานที่สุด…..และต้องสร้างความรู้สึกรับผิดชอบ ความเป็นหุ้นส่วนเจ้าขององค์การ / องค์กร แก่บุคคลากรเหล่านั้นควบคู่กันไป……..………(ความพร้อมในข้อนี้เป็นการสร้างศักยภาพให้กับองค์การ ให้มีความสามารถพร้อมที่จะแข่งขันทางการตลาดในยุคปัจจุบัน….ที่มีการเปลี่ยนแปลงในทุกๆด้าน อย่างรวดเร็ว มีการแข่งขันด้านคุณภาพสินค้า…..ด้านการบริการ และทางด้านราคาสินค้า……ทำให้ระดับบริหาร / หัวหน้างาน…..ขององค์การทุกคน…..มีความรับผิดชอบและช่วยกันสร้างความรู้ / ความเข้าใจ ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาตามสายงาน…. ด้วยการทำงานด้วยความเต็มใจ : ในข้อนี้ต้องเน้นการมีคุณธรรมของ HR เพราะมีอำนาจและความรับผิดชอบที่มี ผลได้ / ผลเสีย ต่อองค์การโดยตรง)

                3.   ท่านต้องการให้ HR  ทำหน้าที่บริหารทรัพยากรมนุษย์ เพียงฝ่ายเดียว…..หรือจะให้หัวหน้าทุกระดับขององค์การมีส่วน ช่วยกันรับผิดชอบตามตำแหน่งหน้าที่…..โดยผู้ที่มีตำแหน่งหน้าที่ยิ่งสูงก็ยิ่งเข้ามามีส่วนร่วมบริหารทรัพยากรมนุษย์มากขึ้นด้วย……..(ในข้อนี้ องค์การ/ องค์กร ของท่าน จะมีการบริหารระบบ HRM ที่ทุกคนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง…..ปัญหาใหญ่ๆจะถูกแก้ด้วยการ…..brainstorm…..ทำให้ไม่มีการเหลื่อมล้ำกันภายใน…แต่กลับมีความสามัคคีในการทำงานของทุกฝ่าย) 

               4.   ท่านต้องการ….ให้การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภายใน องค์การ / องค์กร ของท่าน….อยู่บนพื้นฐาน ( ยึดหลัก) ของ…….ความมีคุณธรรมและจริยธรรม (Merit and Ethic Policy) ……และมีความรับผิดชอบต่อการทำงาน บนพื้นฐานของ สิทธิและหน้าที่ (Right and Duty)……สร้าง มูลค่า / คุณค่า (Worth / Value)  ให้กับองค์การ / องค์กร ….( ท่านมี Core Value ขององค์การ/องค์กร…อย่างไร?........เพราะต้องให้ HR ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ……ในข้อนี้ใช้ประกอบการตอบคำถามในข้อที่ 1-3 ได้ดี…….ท่านต้องเป็นผู้นำ / ศูนย์รวม..ทางด้านจิตใจและคุณธรรมของคนในองค์การ……สิ่งสำคัญที่ท่านจะได้รับคือจุดเริ่มแรกของ corporate sustainabilityและสามารถสร้าง CSR ได้โดยอัตโนมัติ)
                  5.   ท่านต้องการให้มีการฝึกอบรม HR ภายในองค์การ / องค์กร…แก่บุคลากร ของท่านโดยกำหนด ความต้องการตามแผนกลยุทธ์หลักที่ท่านใช้อยู่……โดยอาจจะเริ่มจาก….การกำหนดจุดมุ่งหมายและลำดับความสำคัญของกิจกรรม ให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมและขนาดธุรกิจขององค์การ……มีการสำรวจความต้องการของการฝึกอบรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  ที่จะเป็นประโยชน์กับองค์การให้มากที่สุด…..โดยมีการวิเคราะห์ความต้องการก่อนว่า…..การฝึกอบรมในครั้งนี้ต้องการอะไรเป็นสำคัญและสามารถนำมาใช้ปฏิบัติได้ทันที่หรือไม่ ……แล้วจึงกำหนดกรอบเวลาของการฝึกอบรม…….สุดท้ายงบประมาณของการนี้ต้องให้สอดคล้องกับกิจกรรมของการฝึกอบรม ให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยมากที่สุด (ประโยชน์ที่จะได้รับคือตรงกับความต้องการที่แท้จริงขององค์การ ที่มีความต้องการพัฒนาการบริหารองค์การ อย่างมีระบบ HR ที่ตรงกับวัฒนธรรมขององค์การ พร้อมกับใช้ปฏิบัติจริง และที่สำคัญต้องมีการประเมินและติดตามผล….ท่านต้องเป็นผู้สรุปผลทั้งหมดด้วยตัวเองจาก HR Scorecard ซึ่งใช้ ประเมินผลสำเร็จของการบริหารทรัพยากรบุคคลภายในองค์การ)

 คำถามท้ายตอนที่ 87: ท่านสามารถใช้การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในยุค Globalization ได้อย่างไร?  และต้องกำหนดและพัฒนาในส่วนใดบ้าง….เพื่อให้สอดคล้องกับ core value และ core competency ขององค์การ / องค์กร ของท่าน

////////////////////////////////////////

12/10/2553


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที