ชนิตพล

ผู้เขียน : ชนิตพล

อัพเดท: 18 ม.ค. 2014 06.10 น. บทความนี้มีผู้ชม: 1004422 ครั้ง

"ประสบการณ์ยิ่งมากยิ่งมีคุณค่าควรรู้และยิ่งมีค่ามากที่สุดเมื่อถูกถ่ายทอดออกมาจากใจ"


วันที่ 24 ภาคประยุกต์แผนเชิงกลยุทธ์ (Applied Strategy )(1)

ตอนที่ 88

วันที่ 24

ภาคประยุกต์แผนเชิงกลยุทธ์ (Applied Strategy )(1)

วันที่ 24 เป็นช่วงสุดท้ายของ HR  Technique ประกอบด้วยบทสรุปหลักการบริหารงาน HR โดยสังเขปรวมประมาณ 4  ตอน….เป็นหลักการของ 1. HR strategy planning , 2. HR Scorecard และ 3. HR vocabulary :  ตามที่ได้กล่าวเรื่อง HR มาพอสังเขปนั้นเป็นเพียงการทบทวนหลักกว้างๆเพื่อ….ให้ผู้บริหาร / ผู้นำ….ได้เข้าใจและใช้เป็นแนวทางเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ฝ่าย HRD และทำให้ระบบ HRM ขององค์กร/ องค์การ….สอดคล้องเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับแผนกลยุทธ์หลักขององค์การที่……..ผู้เขียนเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า…..  “ ทุกท่านมีความรู้….ความสามารถ….ความมุ่งมั่น…..ที่จะพัฒนางานทางด้าน HR ให้กับองค์กร / องค์การ ของท่านอยู่แล้ว….ทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับ…ระดับที่เรายอมรับ

ตอบคำถามตอนที่ 87 : การกำหนดแนวทางในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในยุค Globalization …..ขอให้เริ่มที่….วัฒนธรรมขององค์การ…..ให้ตรงตามความต้องการหลักขององค์การและบุคคลในองค์การ….แล้วค่อยๆปรับเพื่อให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงเพื่อแข่งขันกับตนเองก่อน….แล้วจึงจะคิดที่จะแข่งขันกับคู่แข่งภายนอกองค์การต่อไป…..และประการสุดท้ายต้องคำนึงถึงงบประมาณและเวลาที่ให้กับการพัฒนาระบบ HR

                     การพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อให้มีประสิทธิภาพ……ต้องพิจารณาจากโครงสร้างของระบบบริหารขององค์การ……ให้ตรงตามวัฒนธรรมและค่านิยมหลัก (Core Value) โดยให้สอดคล้องกับขีดความสามารถหลัก (Core Competency)……ในการปรับปรุงและพัฒนาจะเน้นใน 4 ข้อคือ…..1. ต้องใช้หลักการบริหารกลยุทธ์ (Strategy Management  Tools) ในการดำเนินแผนบริหาร HR โดยเน้นในการทำ BSC และ KPI…เพื่อกำหนดดัชนีชี้วัดทั้งระบบ ……2.  Job Analysis .......ต้องทำการวิเคราะห์งานให้ตรงตามแผนหลักและหน้าที่ของบุคลากรขององค์การ………… 3. Job Specification …..ทำการคัดเลือกบุคลากรให้ตรงตามความต้องการตามประเภทของงาน……..4.  Job Description……กำหนดชนิดและ เลือกประเภทของงาน หาเทคนิคการทำงาน ตามแผนกลยุทธ์……นอกจากหลัก 4 ข้อนี้แล้วจำเป็นต้องนำเทคนิคด้านอื่นๆมาเสริมในระบบ HR อาทิเช่น …….การใช้ระบบสารสนเทศมาประยุกต์ ใช้ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เช่น การรับสมัคร และการคัดเลือก บุคลากร เพื่อเข้าทำงานภายในองค์กา…..การใช้เทคนิคการวิเคราะห์ทางการผลิต  ทางการตลาด  เป็นต้น…….สรุปแล้วระหว่างที่มีการพัฒนาระบบต้องสร้างความเข้มแข็งของระบบการบริหาร HR ภายในก่อน….เพื่อสร้างบุคลากรซึ่งพร้อมที่จะนำพาแผนกลยุทธ์หลักขององค์การ…..ออกสู่เวทีของการแข่งขันต่อไป

1.  การดำเนินแผนกลยุทธ์ ตามกระบวนการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ( Procedure of HR strategy planning)  : ในการบริหารแผนกลยุทธ์ตามระบบบริหารทรัพยากรบุคคล จะดำเนินตามหลักการ 4 ขั้น ซึ่งเป็นไปตามกระบวนการดำเนินงานของแผนกลยุทธ์หลัก…..ที่ได้เคยกล่าวไว้ในตอนที่ 66 ถึงตอนที่ 77………มีขั้นตอนโดยย่อดังต่อไปนี้     

                    1.1    การประเมินการบริหารทรัพยากรบุคคล  (HR Strategy  Scanning and Analysis ) 

กำหนดเป้าหมาย – วิเคราะห์ SWOT – เพื่อหา จุดอ่อน/ จุดแข็ง – ตรวจหาสภาพ ของการบริหารทรัพยากรบุคคลในปัจจุบันเพื่อ – กำหนดเป็นแผนบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การ- โดยต้องสรุปให้รู้ถึงสภาพความเป็นจริงของการบริหารงานภายในองค์การ…..รู้ถึงสภาพของบุคลากร ควบคู่กับการบริหารงานรวมขององค์การ…..หาจุดเหมือน / จุดต่าง เพื่อเชื่อมต่อ……ให้ได้จุดที่เหมาะสมและพอดีกับการทำงานและการบริหารองค์การรวม......โดยให้ทุกฝ่ายอยู่ได้อย่างมีความสุข

                     1.2    การวางแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Strategy Planning and Formulation)  

กระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล – จากข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ – นำมาประเมินสภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล –  โดยการวิเคราะห์ร่วมกับเป้าหมายหลักตามแผนยุทธศาสตร์ และวิสัยทัศน์ขององค์การ…….ให้สอดคล้องกับนโยบายของผู้นำ / ผู้บริหาร…..เมื่อวิเคราะห์และประเมินแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็น…….แผนกลยุทธ์ของงานบริหารบุคคล……แล้วกำหนดกิจกรรมเป็นโครงการของการบริหารทรัพยากรบุคคล……มีการกำหนดชื่อแผนโครงการและหน้าที่ของผู้รับผิดชอบโครงการ……โดยจะต้องมีขั้นตอนเบื้องต้นดังนี้คือ  1. จัดประชุมตัวแทนเพื่อแต่งตั้งคณะทำงานของโครงการ….กำหนดชื่อโครงการ….หาผู้รับผิดชอบโครงการ/เจ้าภาพ…..มีการคัดเลือกโดยการออกเสียง….2. เมื่อได้ผู้ทำงานแล้วก็ระดมความคิด เพื่อกำหนดเป็นแผนกลยุทธ์และทำตารางเวลาของกิจกรรมโดยส่งสื่อให้ทุกคนทราบ….ทำความเข้าใจ เพื่อพร้อมที่จะปฏิบัติ…..3.  รวบรวมข้อมูลของงานบริหารบุคคลทั้งหมด….ประกอบกับข้อมูลการบริหารองค์การ….และความต้องการ / นโยบายหลักของผู้นำ /ผู้บริหาร……ประเมินสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก….วิเคราะห์ข้อมูลจากจุดอ่อน/ จุดแข็ง ขององค์การ / ระบบบริหารองค์การ / ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล…..วิเคราะห์ข้อมูลผู้ที่มีผลโดยตรงกับการบริหารงานเชิงกลยุทธ์ / การบริหารงานทรัพยากรบุคคล   เทียบกับ ปัจจัยภายใน / ภายนอก……. 4. นำผลวิเคราะห์ที่ได้ทั้งหมดทั้งในข้อที่ 1 และข้อที่ 3 มาสรุปเป็นข้อกำหนดเป็นแผนยุทธศาสตร์ของการบริหารทรัพยากรบุคคล…….กำหนดเป็นนโยบายของแผนยุทธศาสตร์ และทิศทางที่จะให้เป็นไปตามแผน….. การบริหารทรัพยากรบุคคล…….5. เมื่อได้แนวนโยบายและทิศทางการดำเนินงาน ก็กำหนดเป็นเป้าหมายพร้อมตัวชี้วัดผลตามแผนปฏิบัติงาน……โดยมีการจัดทำขั้นตอนในการปฏิบัติของแผน….เพื่อให้ทุกคนยอมรับและสามารถปฏิบัติได้จริง…..พร้อมสรุปเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อเสนอต่อระดับผู้นำ / ผู้บริหาร ขององค์การ….ให้ความเห็นชอบ…..และนำไปปฏิบัติพร้อมติดตามผลต่อไป  
                                                               

                                                                                                                     ////////////////////////////////////////

18/10/2553


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที