ชนิตพล

ผู้เขียน : ชนิตพล

อัพเดท: 18 ม.ค. 2014 06.10 น. บทความนี้มีผู้ชม: 993276 ครั้ง

"ประสบการณ์ยิ่งมากยิ่งมีคุณค่าควรรู้และยิ่งมีค่ามากที่สุดเมื่อถูกถ่ายทอดออกมาจากใจ"


วันที่ 24 ภาคประยุกต์แผนเชิงกลยุทธ์ (Applied Strategy )(2)

ตอนที่ 89

วันที่ 24

ภาคประยุกต์แผนเชิงกลยุทธ์ (Applied Strategy )(2)

1.3  การนำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลลงสู่การปฏิบัติ  (HR Strategy Implementation and action )

                      เป็นการนำแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่จัดไว้ทั้งหมด ลงสู่ขั้นการปฏิบัติสามารถดำเนิน ตามหลักการเบื้องต้นได้ดังนี้……...1. การกำหนดรายละเอียดของงาน…ที่มีวิธีการดำเนินงาน….มีการกำหนดงบประมาณของโครงการ….จัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่เดิมและที่จัดหาใหม่…..บางองค์การอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนระบบการบริหารขององค์การในบางส่วนบ้าง……เพื่อให้เป็นไปในแนวเดียวกันกับแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล….เช่น มีการศึกษาและเปิดการฝึกอบรมพนักงาน  เพื่อส่งเสริมให้เกิดแรงกระตุ้นบุคลากรให้มี…..แรงขับเคลื่อนและประสิทธิภาพ….ในการทำงานอย่างเต็มที่………...2.  การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ เพื่อกระจายแผนกลยุทธ์  ให้บุคลากรทุกคนในองค์การรับทราบ…….พร้อมกับให้ความร่วมมือ……และเต็มใจปฏิบัติ….โดยต้องประสานและสอดคล้องกับหน้าที่หลักของแต่ละหน่วยงาน….กับต้องให้เกิดความชัดเจนและสร้างความเข้าใจได้ง่ายแก่บุคลากรทุกๆระดับ……ดังนั้นเพื่อทำให้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล……ประสบความสำเร็จได้รวดเร็วยิ่งขึ้น….ผู้บริหาร/ ผู้นำ จำเป็นต้องให้ผู้ที่รับผิดชอบโครงการ….กระจายแผนนี้ให้ทั่วทุกส่วนขององค์การ  โดยผู้นำของแต่ละส่วนต้องทำงานร่วมกัน…..และเป็นผู้แปลงเป้าหมายเชิงกลยุทธ์หลัก (Main Strategic goals) …..เป็นเป้าหมายกลยุทธ์ย่อย (Sub- Strategic goals) ที่เหมาะสมกับกลุ่มย่อยๆนั้น…โดยสาระของเนื้อหาต้อง  มีวิธีการดำเนินงาน….บอกถึงหน้าที่และวิธีการปฏิบัติ….แสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์และผลประโยชน์ที่ทุกคนจะได้รับอย่างชัดเจน………3. การมอบหมายผู้รับผิดชอบเพื่อดำเนินกิจกรรมตาม แผนกลยุทธ์ การบริหารทรัพยากรบุคคล     ต้องมีผู้รับผิดชอบตามหน้าที่และสายการบังคับบัญชาในแต่ละหน่วยงาน…..มีการจัดสรรทรัพยากรที่จำเป็นต่อการดำเนินกิจกรรม…..และมีตารางของแผนงาน พร้อมกำหนดเวลาในการดำเนินงาน….มีเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ชัดเจน…..ที่ใช้ปฏิบัติงานได้ และมีการจัดลำดับ การทำงาน เป็นขั้นตอ….โดย ผ่านกระบวนการเก็บข้อมูล ประเมินผล และวัดผลสำเร็จของงานออกมาได้…..และที่สำคัญผู้บริหารจะต้องจัดสรรทรัพยากรให้เหมาะสมและเป็นธรรม แก่ทุกๆฝ่าย       

                     การนำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ขององค์กร / องค์การ ไปปฏิบัติ จะประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพได้นั้น……บุคลากรฝ่าย HR ก็ต้องมีคุณภาพ….และเป็นกลจักรที่สำคัญในการขับเคลื่อน…..มีหลักการประยุกต์ของแผนทั้งระบบ…..เพื่อให้สามารถนำมาปฏิบัติได้…..มีการทำงานและประสานงานกับผู้บริหารระดับสูง และผู้บริหารของทุกฝ่ายได้ดี…….สร้างความร่วมมือกันเพื่อช่วยในการ…กำหนดแนวทาง….วิธีการปฏิบัติ ตามแผนงาน………มีการสั่งการ / มอบหมายงาน ตามสายบังคับบัญชา…..มีการติดตามงาน / ประเมินและวัดผลของงาน / มีการปรับปรุงแผนงาน……และประการสำคัญที่ทำให้แผนกลยุทธ์ประสบผลสำเร็จได้ ……ไม่ใช่ให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดทำเท่านั้น......แต่ต้องให้บุคลกรของทุกฝ่าย….ช่วยกันทำโดย มีการฝึกฝน อบรม จนมีความรู้  และปฏิบัติจนเกิดทักษะ…..ในที่สุดต้องมีความเข้าใจ และก่อให้เกิดความสามัคคีของหมู่คณะ…..ซึ่งจะนำความก้าวหน้าและการพัฒนา ระบบบริหารเชิงกลยุทธ์ขององค์การอย่างยั่งยืนต่อไป !

1.4  การติดตามและรายงานผลดำเนินการ (HR Strategy Control and Evaluation)                                               

                      เป็นขั้นตอนที่สำคัญ  ของแผนกิจกรรม ตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล  เป็นการติดตามความก้าวหน้า  ประเมินและสรุปผล ของการดำเนินงาน…….ควรกำหนดเป็นช่วงทุกเดือน โดยพิจารณาจากเวลาตามตารางแผนงาน…..ตัวอย่างเช่น ให้ระยะเวลาของแผนงานกำหนดภายใน 1 ปี….ก็ควรสรุปเป็นผลของงาน…ย่อยๆทุกเดือน และประเมินผลเหล่านั้นทุกๆ 3 เดือน….รวบรวมผลจากการประเมินทั้ง 4 ครั้ง มาสรุปเป็นผลงานรายปี……และในการประเมินผลย่อยๆ ทุก 3 เดือน ถ้าจะต้องมีการปรับแผนกลยุทธ์ทั้งใน แผนหลัก และแผนรอง ก็ย่อมทำได้…..ซึ่งไม่จำเป็นที่จะต้องรอจนถึงเวลาสิ้นสุด ตามตารางของแผนงาน……..การสรุปผล  เมื่อครบกำหนดเวลาตามแผนงานกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล…… ต้องมีการวางแผนงานอย่างต่อเนื่อง ในปีถัดไป…….เพื่อให้มีการปรับปรุงและพัฒนาองค์การให้มีความเจริญขึ้นในทุกๆปี …….โดยมีการวางนโยบายของแผนกลยุทธ์ไว้อย่างต่อเนื่อง…...การสร้างระบบการบริหารงานขององค์การ……ที่มีแผนกลยุทธ์ของ HRD ควบคู่กับแผนกลยุทธ์หลักขององค์การ..….เป็นส่วนหนึ่งของหน้าที่หลัก ของผู้นำ / ผู้บริหาร…..ที่จะต้องปรับปรุง ระบบดังกล่าว อย่างนุ่มนวล ค่อยเป็นค่อยไป และให้ซึมซับจนกลายเป็นประเพณีขององค์การได้ในที่สุด

                      ขั้นตอนของการควบคุม ติดตามผลและการปรับปรุงแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล              ประกอบด้วย…..1.  การติดตามผลการควบคุมกลยุทธ์ เป็นการเก็บข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลทั้งหมด ในบางองค์การใหญ่ๆ อาจจะจะต้องมีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานเพื่อดูแลแผนกลยุทธ์นี้โดยตรง…..มีบุคลากรทำงานประจำเพื่อรับผิดชอบเต็มเวลา โดยต้องมีความรู้และความสามารถ….พร้อมทั้งทุ่มเทเวลาให้กับการติดตามและประเมินผลนี้อย่างเต็มที่…..การคัดเลือกควรมาจากฝ่ายวางแผนและพัฒนาซึ่งมีผู้บริหารระดับสูงดูแลอยู่….. โดยการทำงานในหน้าที่นี้ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายตลอดเวลา…..บางแห่งจำเป็นต้องใช้ตัวแทนจากหลายๆฝ่าย มาทำงานในศูนย์ประสานงานนี้……..เพื่อให้เกิดการย่อมรับจากบุคลากรของทุกฝ่ายได้ดีขึ้น…….2.  รวบรวมข้อมูลและประเมินผล นำข้อมูลมาสรุป โดยมีการ กำหนดเกณฑ์มาตรฐานเพื่อวัดผลการดำเนินการ ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ……ข้อมูลที่ได้มาทั้งหมดต้องมาจากผลของการใช้ระบบนี้จริงๆซึ่งย่อมมีทั้งข้อมูลทั้ง ลบและบวก  ผู้รับผิดชอบรวบรวมข้อมูล ต้องมีความเป็นธรรมและตั้งใจทำหน้าที่นี้เพื่อให้ได้ผลสรุปที่ตรงตามความเป็นจริง……3.  นำผลที่ได้มาเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนา ระบบการบริหารงานภายในองค์การ…..ผู้นำ /ผู้บริหาร ต้องมีส่วนทำหน้าที่สำคัญนี้ด้วย…..ซึ่งต้องมีความรอบคอบ และระมัดระวัง….เพราะมีหลายๆหน่วยงานมักจะให้ฝ่าย HR เป็นผู้ทำหน้าที่นี้เพียงฝ่ายเดียว….จนดูเสมือนว่าระบบการบริหารงานขององค์การ….ถูกกำหนดโดยฝ่าย HR …….และประการสำคัญ เมื่อผลสรุปของแผนกลยุทธ์ออกมาแล้ว…ก็ต้องสื่อสารออกไปให้ทุกคนเข้าใจ…..แม้ว่าผลที่ได้ออกมายังไม่สู้จะดีนักก็ตาม….ถ้ามีการถ่ายทอดออกมาในเชิงให้กำลังใจและกระตุ้น ให้เกิดความมุ่งมั่นที่จะทำงานตามโครงการนี้ต่อไป….ก็เท่ากับว่าได้รับความสำเร็จไปกว่าครึ่งหนึ่งแล้ว………เพราะมีหลายหน่วยงานเกิดความท้อแท้ เมื่อผลงานสรุปออกมาไม่เป็นที่พอใจ…..ผู้บริหาร / ผู้นำจะต้อง ช่วยสร้างแรงผลักดันเหล่านี้ด้วย….เพราะกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลนี้ จะช่วยให้บุคลากรและระบบการบริหารงานเชิงกลยุทธ์หลักขององค์การ….ประสบความสำเร็จได้ยั่งยืน อย่างแน่นอน!……

                      การดำเนินงานตามกลยุทธ์บริหารทรัพยากรบุคคล เป็นการปูพื้นฐาน….และกลจักรสำคัญที่สุดของระบบก็คือ….คน / พนักงาน / บุคลกร ซึ่งเป็นทรัพยากรขององค์การ….พึ่งระลึกอยู่เสมอว่า….กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลนี้ เป็นส่วนหนึ่งของระบบ…..การบริหารงานเชิงกลยุทธ์หลัก….ซึ่งต้องแบ่งแยกกันอย่างชัดเจน เพราะอย่างน้อยระบบการบริหารงานแบบเดิม….ที่ใช้อยู่ก็สามารถทำให้หน่วยงาน / ธุรกิจ / กิจการ ของเราได้ดำเนินมาจนถึงทุกวันนี้…..ผู้บริหารมักมักสับสนในแง่คิดที่ว่า…..ระบบการบริหารของเราจะเดินต่อไปได้อย่างไร ? ในสภาวะที่มีการแข่งขันทางการตลาดสูง….และคิดต่อไปถึงว่า องค์การ / บริษัท ของเรา….จะดำเนินกิจการไปได้ตลอดรอดฝั่งด้วยวิธีใด?……..ก่อนที่ท่านจะใช้ระบบ การบริกหารงานเชิงกลยุทธ์ ร่วมกับ กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล……ท่านเคยถามความคิดเห็นของบุคคลากรในองค์การของท่านหรือยังว่า….พอใจและเต็มใจให้มีการปรับเปลี่ยนแผนงานในระดับใดหรือไม่….มิเช่นนั้นท่านอาจจะได้ชื่อว่า…. “เป็นผู้บริหารจอมเผด็จการ”…ที่ทุกคนต้องทำตามท่านในทุกๆเรื่องเสมอไป…… ซึ่งอาจเป็นจุดเริ่มของความเปราะบางและล่อแหลมขององค์การท่าน….ในการที่จะอยู่รอดและทนต่อสภาวะปัจจุบัน


ข้อสรุปตอนที่
89:    จะเห็นว่าการบริหารงานไม่ว่าจะอยู่ระบบใดก็ตาม สุดท้ายแล้ว…..ก็ขึ้นอยู่ความต้องการของท่านเอง ที่จะให้องค์การ…. เป็นไปในทิศทางที่ท่านต้องการอย่างไร?…..ถ้าท่านต้องการให้องค์การเดินไปด้วยระบบของการบริหาร (ไม่ว่าจะแบบเดิม หรือการบริหารเชิงกลยุทธ์)  พร้อมๆกับการปรับให้เกิดสมดุลในการทำงานด้วยแล้ว….ก็ต้องค่อยๆปรับเปลี่ยนระบบการบริหารงาน ที่มีอยู่เดิม เพื่อให้เข้าสู่ / อยู่ได้ ในสภาวะ….ของการแข่งขันในขณะนี้….โดยเกาะไปกับกระแสการเปลี่ยนแปลงทางการตลาด และกระแสการเปลี่ยนแปลงทางสังคม…..หรือท่านต้องการให้เดินไปในแนวทางของท่านเอง…ซึ่งคิดว่าเดินมาถูกทางอยู่แล้ว……ท่านเอง ในฐานะเป็นผู้นำ / ผู้บริหาร ก็คือผู้กำหนดทิศทาง  / จุดยืน ต่างๆเหล่านั้น …….ถึงแม้ว่า  HR ไม่ใช่แกนหลักของการจัดการองค์การเชิงกลยุทธ์ก็ตาม…..แต่ก็เป็นแกนหลักของการพัฒนา ทางด้านความรู้ และบอกถึงขีดความสามารถขององค์การ…… โดยเฉพาะในสภาวะที่มีการแข่งขันสูง….ทรัพยากรบุคคล จึงมีความสำคัญต่อการพัฒนาองค์การเป็นอย่างมาก….ทั้งหมดนี้ก็ขึ้นอยู่กับมุมมองและนโยบายของท่านด้วยว่า….จะจัดความสำคัญของบุคลากรของท่าน…..ให้อยู่ในฐานะใด….ถ้าจัดให้เป็นต้นทุนทางการค้า  (Human Capital) ก็ต้องให้ความสำคัญของการจัดการ ทางด้านทรัพยากรมนุษย์ ( เปรียบเสมือนเป็นต้นทุนอย่างหนึ่ง ) พร้อมๆกับการจัดการด้านอื่นๆตามไปด้วย !                


คำถามท้ายตอนที่
89: ในฐานะที่ท่านเป็นผู้บริหารองค์กร / องค์การ….ท่านสามารถเปรียบเทียบและปรับหลักการบริหารงานเชิงกลยุทธ์ กับแผนกลยุทธ์ด้าน การบริหารทรัพยากรบุคล…..ให้ใช้ร่วมกันได้อย่างไร?  เพื่อให้เหมาะสมและใช้งานได้จริง …..! ( การเริ่มแผนงานด้านกลยุทธ์ ที่ฝ่าย HR นั้น… อย่ามองว่า….เป็นการเสริมอำนาจหน้าที่ให้ HR เพียงด้านเดียว…..ลองมองที่ความสำคัญและหน้าที่หลัก….เช่นการคัดเลือกเตรียมพนักงานเข้าทำงานในองค์กร   การฝึกอบรมพนักงาน  และการจัดการด้านสวัสดิการและคุณภาพชีวิตและอีกหลายๆด้าน…..ซึ่งเป็นงานและหน้าที่ของ HR โดยตรง)

                                                                                                                           ////////////////////////////////////////

1/11/2553

 


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที