ชนิตพล

ผู้เขียน : ชนิตพล

อัพเดท: 18 ม.ค. 2014 06.10 น. บทความนี้มีผู้ชม: 1000496 ครั้ง

"ประสบการณ์ยิ่งมากยิ่งมีคุณค่าควรรู้และยิ่งมีค่ามากที่สุดเมื่อถูกถ่ายทอดออกมาจากใจ"


วันที่ 24 ภาคประยุกต์แผนเชิงกลยุทธ์ (Applied Strategy )(4)

ตอนที่ 91

วันที่ 24

ภาคประยุกต์แผนเชิงกลยุทธ์ (Applied Strategy )(4)

 

จากคำถามในตอนที่ 90 : การนำ HR Scorecard มาใช้กับองค์การภาคธุรกิจและภาครัฐนั้น…….ต้องมีการใช้ร่วมกับแผนการบริหารงานเชิงกลยุทธ์……ซึ่งจะทำให้แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลประสบความสำเร็จได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ได้รับประโยชน์สูงสุด…….กล่าวคือ จะต้องมีการกำหนดแผนยุทธศาสตร์ร่วมกับแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล  มีความชัดเจนในการนำไปใช้ปฏิบัติได้ดียิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาคเอกชนหรือราชการก็ตาม…..และยังช่วยสะท้อนถึงสภาพปัญหาของระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลจนสามารถนำมาสู่การป้องกันและการแก้ปัญหา ได้อย่างถูกต้องเกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์การ…..HR Scorecard ยังเป็นกลไกเชื่อมโยงระหว่างแนวนโยบาย ระดับการกำหนดยุทธศาสตร์ กับการปฏิบัติการ ของแผนบริหารทรัพยากรบุคคล อย่างประสานและสอดคล้องกัน จนสามารถสร้างสมรรถนะและความเข้มแข็ง ของระบบการบริหารงานโดยรวมได้
              จากประโยชน์ของ HR Scorecard สามารถ นำมาปรับให้ตรงกับสภาพการทำงานของระบบการบริหารงานภายในองค์การของท่าน สรุปเป็นกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลได้ 3 ข้อคือ…..1.  กำหนดมาตรฐานของการบริหารทรัพยากรบุคคล ( Key Success of HRM) ……2.  กำหนดมาตรฐานตัวชี้วัดและองค์ประกอบของแผน HR Scorecard ( STD. of  factors  and indicators )……และ 3. สรุปผลการดำเนินงานเพื่อใช้เป็นหลักการควบคุมการบริหารงานทรัพยากรบุคคล (  ( Control and Evaluation)………..และจากกระบวนการทั้ง 3 ข้อสามารถสรุปเป็น 3 ปัจจัยแห่งความสำเร็จของแผนงาน…..การบริหารทรัพยากรบุคคลได้ ดังนี้ :-

                ปัจจัยที่ 1 เป็นกระบวนการที่ จะนำไปสู่ผลสำเร็จของระบบการบริหารงานทรัพยากรบุคคล….….โดยเริ่มจาก….1.1  การสร้างและพัฒนา ผู้บริหาร/ ผู้จัดการ ให้มีวิสัยทัศน์….ในทุกระดับของสายการบริหารงาน/บังคับบัญชา….ให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่โดยปฏิบัติอย่างต่ออย่างเนื่อง……สร้างผู้บริหารต้นแบบที่ดีและพัฒนาไปจนถึงการเป็น…. “ ผู้นำ”…เพื่อนำคนขององค์การให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกๆคนในองค์การ…..1.2  ต้องมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ตรงตาม แนวนโยบาย และแผนงานหลักขององค์การเพื่อให้…. บรรลุพันธกิจ  เป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ ……ตรงตามแผนการบริหารกำลังคนเน้นที่ คุณภาพ ขนาดและสมรรถนะของคนในองค์การ….. มีการวิเคราะห์สภาพขวัญและกำลังใจของคนทำงาน….เพื่อลดช่องว่างระหว่างของชั้น / สายบังคับบัญชา…..และต้องมีนโยบายที่ดึงดูดบุคลากรที่มีทักษะให้อยู่คู่กับองค์การให้ยาวนาน…..1.3  กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลต้องเน้นที่ประสิทธิภาพ  โดยมีกิจกรรมและกระบวน ที่ชัดเจนว่าส่งผลดีมาเป็นลำดับ……และกระบวนการเหล่านั้นคือ …การสรรหาคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การพัฒนา การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง การโยกย้าย และกิจกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลอื่นๆ ที่มีความถูกต้องและทันกับเวลา…….ต้องมีฐานข้อมูลของระบบการบริหารที่ถูกต้อง เที่ยงตรง ทันสมัย เพื่อนำมาใช้ประกอบการตัดสินใจและการบริหารทรัพยากรบุคคล…..ผู้ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจต่อนโยบาย แผนงาน หรือโครงการที่ทำอยู่โดยมีมาตรการ…..ในการสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้และมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมให้มีการแบ่งปันแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและความรู้ ….เพื่อนำไปสู่การพัฒนาองค์การ…….1.4  การควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม ที่สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่นำมาใช้ อย่างสมเหตุสมผล…..มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล….ที่ช่วยให้ระบบการทำงานดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น …..1.5   กระบวนการตัดสินใจของการบริหารทรัพยากรบุคคล   ต้องเชื่อถือได้และยอมรับผลของการตัดสินใจนั้นๆ  นั้นคือถ้ากระบวนการนั้นได้มาจากระบบที่มีคนเป็นกลจักรหลัก  คนเหล่านั้นก็ต้องมีความสามารถและมีผลงานดี เป็นที่น่าเชื่อถือ  และต้องยึดหลักคุณธรรม หลักนิติธรรม และหลักสิทธิมนุษยชน……มีความโปร่งใสทุกขั้นตอนของการบริหารทรัพยากรบุคคล

                ปัจจัยที่ 2  เป็นปัจจัยที่เป็นแผนหลักและตัวชีวัดความสำเร็จของการบริหารทรัพยากรบุคคล  ก็คือ นโยบาย แผนงาน โครงการ มาตรการและการดำเนินงานต่างๆ  ของการบริหารทรัพยากรบุคคล นั่นเอง…..ซึ่งต้องทำให้ส่วนการบริหารองค์การมี มาตรฐานและได้รับความสำเร็จ ตามรายละเอียดของกระบวนการในปัจจัยข้อที่ 1 ทุกประการ…..ส่วนตัวชี้วัดจะต้องแสดงให้เห็นว่า……การดำเนินการตามนโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การนั้น…..ได้ผลอะไร? และได้รับความสำเร็จในระดับใด ?.......อยู่ในขั้นยอมรับได้หรือไม่!

                ปัจจัยที่ 3  เป็นปัจจัยของการวิเคราะห์ข้อมูลของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล   นำมาสรุปเป็นผลการดำเนินงาน…….ข้อมูลที่ได้ต้องเป็นความจริง….และใช้เป็นหลักฐานในการประเมินผลการบริหารงานขององค์การ…..เป็นข้อมูลที่ได้จากการดำเนินการตรงตามนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  และสอดคล้องกับมาตรฐานความสำเร็จขององค์การ…..มีระบบการทำงานที่เน้นประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เพื่อความคุ้มค่า…….ใช้วิธีการประเมินผลที่สามารถจำแนกความแตกต่างและจัดลำดับผลการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผล…..และที่สำคัญผู้ปฏิบัติงานต้องมีความเข้าใจ และมีการเชื่อมโยงผลงานส่วนบุคคลกับผลงานรวมทั้งองค์การ……ซึ่งความสำเร็จและความพึงพอใจจะต้องเกิดจากความรู้สึกและความเต็มใจ ภาคภูมิใจของกลุ่มคนโดยรวมขององค์การด้วย……เมื่อมีการสรุปผลแล้วต้องมีกระบวนการจัดสรร สวัสดิการและสิ่งอำนวยความสะดวก…..อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการโดยรวมขององค์การ…….สุดท้ายต้องมีการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างฝ่ายบริหารและฝ่ายปฏิบัติการ……มีการสร้างความพร้อมให้บุคลากรทุกระดับชั้น ที่จะขับเคลื่อนองค์การให้พัฒนาไปสู่องค์การแห่งการพัฒนาและการเรียนรู้อย่างยั้งยืนต่อไป

 

////////////////////////////////////////

5/3/2554


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที