ชนิตพล

ผู้เขียน : ชนิตพล

อัพเดท: 18 ม.ค. 2014 06.10 น. บทความนี้มีผู้ชม: 1003777 ครั้ง

"ประสบการณ์ยิ่งมากยิ่งมีคุณค่าควรรู้และยิ่งมีค่ามากที่สุดเมื่อถูกถ่ายทอดออกมาจากใจ"


วันที่ 25 ภาคประยุกต์แผนเชิงกลยุทธ์ (Applied Strategy )(1)

ตอนที่ 92

วันที่ 25

ภาคประยุกต์แผนเชิงกลยุทธ์ (Applied Strategy )(1)

3. HR vocabulary : เป็นศัพท์ที่ใช้ในงานบริหารทรัพยากรบุคคลและงานบริหารเชิงกลยุทธ์

-  Human Resource (HR) :  คือทรัพยากรมนุษย์ หรือคนที่เป็นกลจักรในการดำเนินงานก่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าแก่องค์การ

-  Human Relations  : คือการแรงงานสัมพันธ์ เป็นเสมือนระบบการดูแลพนักงาน ขององค์การโดยคำนึงถึงความเป็นมนุษย์ เพื่อให้พนักงานมีความสุขในการทำงาน และมีชีวิตความเป็นอยู่ ที่ดี จนทำให้เกิดความมุ่งมั่น ทุ่มเท ให้การทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ และได้ผลงานที่ดี                                                                

-  HR Scorecard :  เป็นเครื่องมือที่ใช้ประเมินผลสำเร็จของงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่ใช้ในการประเมิน….ต้องสะท้อนถึงความสำเร็จตามมาตรฐานขององค์การที่ได้กำหนดไว้ …..ผลที่ได้แสดงออกมาเพื่อให้ทราบถึง……สมรรถนะและความสามารถของ “การบริหารบุคคลขององค์การ”  และเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การวัดและประเมินผลของ Balance Scorecard มีความชัดเจนยิ่งขึ้น

-  HR Management :  เป็นระบบการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ รวมกระบวนการของการ สรรหา การคัดเลือกพนักงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการขององค์การ

-  Strategic HR Management Plan : แผนงานเชิงกลยุทธ์ของการบริหารทรัพยากรบุคคล

-  Strategic HR Scorecard : เป็นเครื่องมือที่ใช้ประเมินผลสำเร็จของงานเชิงกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

-  Knowledge Economy :  คือระบบเศรษฐกิจที่เน้นองค์ความรู้ทางด้านการวิเคราะห์จากเหตุและได้ผลลัพธ์ออกมาตามเหตุนั้นๆ

 

-  Human Capital : คือทุนมนุษย์ โดยถือว่าทรัพยากรบุคคล เป็นทรัพย์สิน (Asset) ขององค์การซึ่งมีความสำคัญยิ่งต่อการบริหารและการสร้างคุณค่า (Value Creation) ให้กับองค์การ                                                       

 

- Strategic Tools : เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารเชิงกลยุทธ์

 

- Strategic HR Long-term Plan : แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลระยะยาว

 

- Strategic HR Annual Plan : แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี

 

- The High Performance Work System :   เป็นระบบงานที่เน้นการทำงานให้ได้ผลงานอยู่ในระดับสูง

 

- HR System Alignment :  เป็นระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์การ

 

- HR Efficiency :  ประสิทธิภาพของระบบบริหารทรัพยากรบุคคล

 

- HR Deliverables : คือเป้าหมายของการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่องค์การจะต้องบรรลุ โดยมีการกำหนดมาตรวัดและตัวชี้วัดผลการดำเนินการไว้ด้วย

 

-Office Personnel Management : คือสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 

- Office of Management and Budget :  สำนักงานบริหารและงบประมาณ

 

- General Accounting Office :  สำนักงานตรวจสอบและบัญชีกลาง

 

- Strategic Management of Human Capital :  การบริหารทุนมนุษย์เชิงกลยุทธ์

 

- Improved Financial Performance :  การปรับปรุงผลการปฏิบัติงานด้านการเงิน

 

- Budget and Performance Integration)  : การบูรณาการแผนงานและแผนเงิน

 

-Expanded Electronics Government : การขยายการบริการและการบริหารของระบบราชการ

 

- Development needs : ความต้องการในการพัฒนาตนเองที่มุ่งเน้นเพื่อช่วยให้การบริหารทรัพยากรบุคคลได้รู้ความต้องการขององค์การอย่างแท้จริง

 

-High Performing HR :ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีสมรรถนะและความเข้มแข็งสูง

 

 

- HR Standard for Success :  มาตรฐานความสำเร็จของระบบบริหารทรัพยากรบุคคล           

 

- Critical Success Factors :  ปัจจัยที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ คือ นโยบาย แผนงาน โครงการ

การดำเนินการต่างๆด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

 

- Prime Minister’s Best HRM Award : รางวัลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลดีเด่นของ

นายกรัฐมนตรี

 

- Workforce Planning and Management : ระบบการวางแผนและการบริหารกำลังคน                                      

 

- Workforce Analysis :  การวิเคราะห์สภาพกำลังคนขององค์การ    

- Talent Management : คือ การบริหารจัดการบุคากรขององค์การ พิจารณาที่…คุณลักษณะ ความรู้ ความสามารถ และมีศักยภาพที่จะเป็นกำลังสำคัญสำหรับองค์การทั้งปัจจุบันและในอนาคต

-  The ROI of human capital :  การวัดผลตอบแทนด้านทรัพยากรมนุษย์                                                            

- HR operational efficiency : ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล

- HRM program effectiveness : ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล

- HR transactional activities : กิจกรรมและกระบวน ของการบริหารทรัพยากรบุคคล

- Accuracy and Timeliness :  กิจกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลอื่น ๆ มีความถูกต้องและทันเวลา

- HR productivity :  ผลิตภาพของบุคลากรภายในองค์การ  คิดจากกิจกรรมของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล

- Tangible Assets :  คือทรัพย์สินที่ สัมผัส / จับต้องได้  เกิดจากการที่นักเศรษฐศาสตร์แยกแยะออกมา  และในกรณีบุคลากรขององค์การ มีการวัดจากความสามารถและภูมิปัญญาของแต่ละคน  และเปรียบเทียบมาเป็นมูลค่าในเชิงเศรษฐศาสตร์ได้   จึงถือว่าเป็นทรัพย์สินที่จับต้องไม่ได้  (intangible assets)

- Knowledge based economy , K-economy : เศรษฐกิจที่อยู่บนพื้นฐานที่ต้องใช้ความรู้ (knowledge based economy) หรือ เศรษฐกิจแบบ K  

- IC:Intellectual Capital : คือต้นทุนทางปัญญาเกิดจากความสามารถเฉพาะตัวบุคคลของคนของแต่ละองค์การ….อาจจะได้จากการฝึกฝนทำงานมากๆอย่างใช้สติปัญญาหรือคุณสมบัติที่มีมาแต่กำเนิด

- KM: Knowledge Management :  คือการจัดการบริหารงาน ด้านองค์ความรู้ เป็นระบบบริหารจัดการ ที่มีความรู้เป็นบรรทัดฐาน  เพื่อจัดการให้ตรงตามความต้องการองค์การ  มีการเก็บรักษาความรู้นั้นให้ควบคู่กับองค์การตลอดไป โดยการนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการจัดการ

- HR strategic apex : คือการกำหนดกรอบเชิงกลยุทธ์เพื่อซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักและแนวของแผนกลยุทธ์

- Business partners : หมายถึงพันธมิตรธุรกิจ หรือคู่ค้าร่วม ซึ่งอาจรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องของกระบวนการค้าทั้งหมด  

 - Harmonization management : เป็นการจัดการเพื่อให้เกิดความร่วมมือและการประสานงาน  เป็นการสร้างความสัมพันธ์เชิงธุรกิจ….ของสายบริหารกับสายงานปฏิบัติการ…ซึ่งมีการบริหารงาน HR มาเกี่ยวข้องด้วย

- Out-sources :  คือหน่วยงานให้บริการภายนอกองค์การ 

- Strategic Partners : เป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ ของการบริหารทรัพยากรบุคคลก็เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ ซึ่งนำไปสู่สมรรถนะและความสำเร็จของแผนกลยุทธ์

- Corporate Value Added :  คือตัวชี้วัดด้านการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์การ ซึ่งใช้วัดผลกระทบของกิจกรรมทางด้าน HR ที่ส่งผลกระทบต่อองค์การโดยผ่านกระบวนของ…..การสรรหาทางการตลาดที่ดี มีประสิทธิภาพ 

- Achievable :     การบรรลุความสำเร็จ หรือแนวทางแห่งความสำเร็จภายในขอบเขตที่สามารถควบคุมได้    - Personal Competency : บุคคลที่มีความสามารถ มีบริวาร เพื่อทำงานหนึ่งๆให้สำเร็จได้ด้วยดี

- Realistic  : สิ่งที่ดูเหมือนจริง และเป็นจริง คือสภาพความเป็นจริงที่สามารถกระทำให้สำเร็จได้ด้วยเหตุและผลและมีแนวทางที่ทำให้เกิดผลสำเร็จได้

- Time Phased  : การดำเนินการตามขั้นตอนของเวลาจนได้รับผลสำเร็จ

- Personal Evaluation :  การประเมินบุคคลมีอยู่ 2 ด้านคือ…..1. การประเมินทางด้านจิตวิทยา (Psychological Assessment)  คือ ด้านความรู้ ความสามารถ ความมีทักษะ บุคลิกภาพ และพฤติกรรม ที่จะก่อให้เกิดความสำเร็จในการทำงา……..2. การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Evaluationคือความสามารถในการทำงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

- Group Performance Evaluation :  เป็นการประเมินกลุ่มทำงานของหน่วยต่างๆ ที่ออกมาในรูปของเป็นผลงาน เช่นเดียวกับการประเมินบุคคล

- HR Planning :  การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ เป็นกระบวนการค้นหาหรือสรรหาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณสมบัติและความสามารถตรงตาม  แนวนโยบาย ทิศทางและสภาพแวดล้อมเพื่อมาทำงานให้กับองค์การ
- HR Recruitment :
 คือการสรรหาทรัพยากรบุคคล เป็นการรับสมัครงานเพื่อคัดเลือกผู้สมัครงานเข้าทำงานด้วยวิธีการ ทดสอบความรู้  ความสามารถ ภูมิปัญญา สภาพทางจิตวิทยา  โดยผ่านการทดสอบสัมภาษณ์และปฏิบัติ
- HR Development :  คือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์หรือคนในองค์การ  ให้มีศักยภาพในการทำงาน ตรงตามทิศทางแนวนโยบายขององค์การ เป็นการเพิ่มเติมความรู้ และสร้างความเชี่ยวชาญในการทำงาน เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ  ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก

- Compensation Administration :  เป็นการบริหารค่าตอบแทน ที่องค์การมีให้แก่พนักงานทุกคน  นั่นคือ เงินเดือน ค่าจ้าง และสวัสดิการ รวมถึงค่าตอบแทนวิชาชีพเฉพาะด้วย

- Performance Appraisal : การประเมินผลการปฏิบัติ  เป็นกระบวนการประเมินผลการทำงานของพนักงาน โดยใช้เครื่องมือชีวัดตามที่ได้กำหนดเป็นมาตรฐานไว้

- Global HR Management : เป็นระบบการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ ระดับโลกาภิวัตน์ ซึ่งต้องใช้ Global HR Manager เป็นผู้บริหาร

 

////////////////////////////////////////

8/3/2554


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที