ชนิตพล

ผู้เขียน : ชนิตพล

อัพเดท: 18 ม.ค. 2014 06.10 น. บทความนี้มีผู้ชม: 995764 ครั้ง

"ประสบการณ์ยิ่งมากยิ่งมีคุณค่าควรรู้และยิ่งมีค่ามากที่สุดเมื่อถูกถ่ายทอดออกมาจากใจ"


วันที่ 25 Buddhism and Scientific Management (2)

ตอนที่ 93

วันที่ 25

 Buddhism  and  Scientific Management (2)

 

จากตอนที่ 78 วันที่ 22 หัวข้อที่ 3 เกี่ยวกับความรู้พื้นฐานของ……ภาคประยุกต์แผนเชิงกลยุทธ์ ซึ่งประกอบด้วย …..Strategic Focus Organization….Strategic Map Focus …..Good Governance….. HR  Technique…..Buddhism  and  Scientific Management : ได้กล่าวในหัวข้อต่างๆมาแล้วโดยสังเขปยังเหลือหัวข้อของ…..“Buddhism  and  Scientific Management ”…..ซึ่งจะเริ่มจากตอนนี้เป็นต้นไป และจุดสำคัญอยู่ที่การนำหลักของพุทธศาสนา และวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้กับหลักการบริหารงาน และแผนงานเชิงกลยุทธ์…..ถือได้ว่า เป็นจุดเริ่มต้นของการบริหางาน….ที่เริ่มจากตัวบุคคล และจากภายใน คือ….อัตตา…จิต และจิตวิญญาณ….มีเนื้อหารวมถึงความเป็น…..ผู้บริหาร….ความเป็นผู้นำและการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบในยุคโลกาภิวัตน์……

             ตอนที่ 2 ของวันที่ 25 นี้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของ…..ภาคประยุกต์แผนเชิงกลยุทธ์.....เป็นการทบทวนหลักของผู้นำและภาวะผู้นำ……ก่อนที่จะเข้าสู่ความเป็นตัวตนของผู้นำโดยแท้จริง…..และก่อนที่จะทบทวนเรื่องของ…. “ ผู้นำ”…. ลองมาช่วยกันพิจารณาภาพที่แสดงอยู่ด้านล่างนี้ว่า….ควรที่จะให้ความหมายของผู้นำอย่างไร?

  
                                                                                      90275_1.png                                                                                                

จากภาพด้านบนนี้ทำให้เกิด….ความคิดได้หลายแบบ

ความคิดแบบที่1: (ทั้งหมดใช้สรรพนามแทนว่า….“ คน”)…….จากรูปมีมนุษย์วานรอยู่ 3 คน…..มีมนุษย์ที่เป็นปัญญาชนอยู่ 7 คน…….1. มนุษย์วานรคนแรก เดินไปข้างหน้าโดยคิดว่ามีผู้อื่นเดินตามมา……( ตามมากี่คน?.....ข้อนี้มนุษย์วานร อาจจะตอบไม่ได้ว่ากี่คน….เพราะนับตัวเลขไม่เป็น…..แต่ก็เป็นเพียงข้อสันนิฐาน….และเขาอาจจะจำคนที่เดินตามมาได้ทั้งหมดทุกคน…..ก็เป็นไปได้!)…….2. มนุษย์วานรคนท้ายสุด เดินตามมนุษย์วานรคนรองท้าย (ตัวเตี้ยเท่ากับปัญญาชนคนอื่นๆ)……มีคำถามอยู่ว่า มนุษย์วานรคนท้ายสุดนี้เดินตามใครกันแน่?....ระหว่างมนุษย์วานรตัวเตี้ย หรือมนุษย์วานรคนแรกซึ่งสูงเท่าเขา……( อาจจะตอบได้ว่า….มนุษย์วานรคนท้ายสุดนี้เดินตามมนุษย์วานรคนแรก…..ด้วยเหตุผลที่ว่า….เขาอาจจะมองเห็นเพียงมนุษย์วานรคนแรกซึ่งมีความสูงเท่าเขาและเขาก็ไม่ได้มองมนุษย์คนอื่นๆเลยที่ต่ำกว่าเขา…..อาจจะด้วยเหตุว่า เขามองไม่เห็น….หรือ….เขาไม่อยากจะมองก็ได้ )………3. ปัญญาชนคนแรกที่เดินตาม มนุษย์วานรคนแรก (คนที่ 2 จากหัวแถว)..….เขาเดินตามอย่างมั่นใจโดยดูจากกิริยาอาการเดิน….เดินก้มหน้าตามมนุษย์วานรคนแรก…..เชื่อมั่นว่ามนุษย์วานรคนแรกจะนำพาไปสู่เป่าหมายได้ถูกต้องและถูกทางใช่หรือไม่ ?..........และชายปัญญาชนคนที่ 2 ,3 ,4, 5 และ6 ก็เดินตามกันมาเป็นลำดับเพราะเห็นคนที่อยู่หน้าเดินจึงเดินตาม….หรือเดินตามกันไปด้วยจุดหมายต่างกัน….หรือจุดหมายปลายทางเดียวกัน?.......และปัญญาชนคนท้ายสุดคือคนที่ 7 ในรูป….เขาทำไมก้าวขาเดินไม่เต็มที่….รั้งๆรอๆอะไร?.........อาจจะตอบได้ว่า…ปัญญาชนคนสุดท้ายนี้….ต้องคอยระวังว่า…คนเดินหน้า เดินถูกหรือผิดอย่างไร และก็ต้องคอยระวังอีกว่า….จะมีคนเดินตามหลังมาอีก หรือไม่มี ?..... ในขณะเดียวกันถ้าเขารู้ว่ามีคนเดินตามมา และเป็นมนุษย์วานรด้วยแล้ว….เขาจะต้องระมัดระวังตัวขึ้นหรือเขาจะเดินอย่างสบายๆตามเดิม…...4.มนุษย์วานรคนเตี้ย ที่เดินตามชายปัญญาชนคนที่ 7 …….มีคำถามอยู่ว่า… ทำไม มนุษย์วานรคนเตี้ยนี้ต้องเดินตามชายปัญญาชนคนที่ 7…..อาจจะตอบได้ว่า….เพราะเขาไม่เห็นใครนอกเหนือจากชายปัญญาชนคนที่ 7 …หรือไม่ก็….มนุษย์วานรคนท้ายสุดเป็นคนบอกให้เขาเดิน…..ตามกันไปเพื่อ…..?.....ทั้งหมดนี้เป็นเพียงตัวอย่างของความคิดเพียงแบบที่ 1 ……และเป็นความคิดของผู้เขียนเท่านั้นตามความเป็นจริง…..มนุษย์ทั้งหมดจะเป็นอย่างนั้นหรือคิดอย่างนั้นใช่หรือไม่ ?…….เพียงการแปรความหมายจากภาพที่เห็นมาเท่านั้น….ซึ่งเมื่อใครเห็นภาพนี้แล้วก็อาจมีความคิดหลากหลายแตกต่างกันไป…..!

              สุดท้ายนี้ลองตอบคำถามดูว่า…จากภาพที่ท่านเห็นนั้น  ท่านเลือก…..ใครเป็นผู้นำ….ใครคือผู้ตาม….ใครคือผู้จัดการ….และใครคือผู้ที่มีความรับผิดชอบสูงที่สุดในกระบวนแถวการเดินครั้งนี้….?......อาจจะหาคำตอบจากบทส่งท้ายนี้

บทส่งท้ายตอนที่ 93

ผู้นำ: (leader, ความหมายในองค์การ) เป็นบุคคลที่มีความสามารถนำพาบุคลากรขององค์การ ให้ทำภารกิจจนบรรลุตามเป้าหมาย ได้รับผลสำเร็จ ด้วยความร่วมมือของทุกคนในองค์การ การได้มาโดยตำแหน่งผู้นำอาจจะได้มาจากการแต่งตั้งหรือเลือกตั้งก็ได้  

ผู้บริหาร: (executive, ความหมายในองค์การ) เป็นผู้ที่ทำหน้าที่จัดการเพื่อให้การบริหารองค์การ เป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้….โดยใช้ทรัพยากรและเครื่องมือที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านกระบวนการทำงานคือ….การจัดการ….การวางแผนงาน….การดำเนินงาน….การควบคุม…การประเมินผล / การปรับปรุง….. โดยสามารถวัดผลออกมาได้จากประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานที่ได้รับ

ผู้นำและผู้บริหาร : ผู้นำสามารถเป็นผู้บริหารที่ดีได้ในขณะที่ผู้บริหารก็สามารถเป็นผู้นำที่ดีได้เช่นเดียวกัน…..ในยุคปัจจุบัน ผู้นำ / ผู้บริหาร สามารถใช้หลักการบริหารองค์การในรูปแบบของผู้นำคือ…. หลักการบริหารคน…..หลักการบริหารงาน…..หลักบริหารของผู้นำ…..หลักการบริหารความเปลี่ยนแปลง…..และหลักการบริหารงานในอนาคต

ทั้งผู้นำและผู้บริหารต้องมีภาวะผู้นำ:  ภาวะผู้นำคือกระบวนการที่ผู้นำใช้กระตุ้นให้ผู้ตาม (Followers) ทำตามแผนการทำงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์(Objective)  ขององค์การอย่างเต็มใจ   และเป็นกระบวนการที่มีอิทธิพลต่อผู้ตาม จนเกิดการยอมรับและปฏิบัติตาม

ภาวะผู้นำ:  คุณลักษณะของ ภาวะผู้นำ / ผู้บริหาร  อาจจะรวมหัวข้อที่สำคัญดังต่อไปนี้ คือ……การมีพลังงานและแรงขับเคลื่อนและเสริมพลัง (high energy and empowerment)….. การมีลักษณะเด่นและมีความเชื่อมั่นสูง  (dominance and self confidence)……ความมีอารมณ์มั่นคงและน่าเชื่อถือ (stable and integrity )……มีวิสัยทัศน์ร่วมและทำงานเป็นทีม  (shared vision and team work)……..มีสติปัญญาและความว่องไวต่อผู้อื่น (intelligence and sensitive to others)……มีความไว้วางใจ และความยืดหยุ่น (trusting and flexibility)……มีการสื่อสารติดต่อที่ดี และมีการติดตามผล  (effective communication and following up) 

 

 

////////////////////////////////////////

13/3/2554

 

 

 

 


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที