ชนิตพล

ผู้เขียน : ชนิตพล

อัพเดท: 18 ม.ค. 2014 06.10 น. บทความนี้มีผู้ชม: 999874 ครั้ง

"ประสบการณ์ยิ่งมากยิ่งมีคุณค่าควรรู้และยิ่งมีค่ามากที่สุดเมื่อถูกถ่ายทอดออกมาจากใจ"


วันที่ 25 Buddhism and Scientific Management (3)

 

ตอนที่ 93

วันที่ 25

 Buddhism  and  Scientific Management (3)

 

วิวัฒนาการของโลกยุค….Globalization : ปัจจุบันเป็นยุคโลกาภิวัตน์……ผู้บริหารที่มีความสามารถในการทำงานดีที่สุด….เหมาะสมที่จะเป็นผู้นำองค์การ….เพื่อให้ทันยุคทันเหตุการณ์…ไม่ตกหรือหลงยุค…..ในขณะที่ระบบขององค์การ ก็ต้องจัด…โอกาส / ช่องว่าง / ช่องทาง…ให้กับปัญญาชนคนอื่นๆ / คนถัดไป / หรือ คนใดก็ได้ที่ผ่าน…เกณฑ์ตัดสิน / กติกาขององค์การ…..ว่าเหมาะสมที่สุดในการก้าวขึ้นมาเป็น….ผู้บริหารและก้าวสู้การเป็นผู้นำขององค์การต่อไปได้……

 

 90275_5.png

                                                                                                                                                                                                                                                                                                

จากรูปในตอนที่ 92 :  จัดรูปแบบของการนำองค์การได้อีก 2 แบบ ดังแสดงด้านบน…..ผู้นำแบบแถวบนจะนำไปสู่ความเป็นจุดกำเนิดของโลกยุคดึกดำบรรพ์…..ส่วนผู้นำแถวล่างจะนำพาองค์การ..เข้าสู่ยุคโลกา ภิวัตน์  เป็นกระบวนการที่หล่อหลอมคนทั้งโลกให้เป็นสังคมที่ไร้พรมแดน….เป็นกระบวนการสร้างแรงผลักดันจนมีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจ   สังคม วัฒนธรรม การเมือง และเทคโนโลยี………แต่ก็ยังมีสิ่งที่แอบแฝงอยู่ระหว่างโลกยุคปัจจุบันและยุคดึกดำบรรพ์…..ซึ่งเป็นคำตอบที่น่าสนใจและควรต่อการติดตาม…..จุดกำเนิดของผู้นำ….บางจุดจะมาจากธรรมชาติ…..โดยได้รับ / มีการ…พัฒนา….ให้ทันท้วงที่กับเหตุการณ์และสถานการณ์….ภายในบรรยากาศ / ท่ามกลางสภาวะแวดล้อม ที่กดดันอยู่…..ณ เวลานั้นๆ….โดยทั่วไปผู้นำมีคุณสมบัติที่เป็นลักษณะพิเศษอยู่หลายประการเช่น……คุณลักษณะทางร่างกายและบุคลิกภาพ…..คุณลักษณะท่าทางและการแสดง กริยาวาจาและการปราศรัย…..ความรู้และความสามารถเฉพาะตัว…..ประการสำคัญคือ….แนวความคิดและจิตวิญญาณ

ผู้นำ / ผู้บริหาร…อาจจะเลือกหลักจาก….guru ที่ท่านชอบหรือจากบทบัญญัติของตัวท่านเอง  : เช่น จากที่ได้เคยกล่าวไว้ในตอนที่ 11 …Peter F. Drucker  ได้กำหนดรูปแบบขององค์การและหลักคิดเพื่อการบริหารงานไว้ หลายข้อ….อาทิเช่น องค์การเอกชนต้องมีการจัดการอย่าง MBO….รัฐวิสาหกิจต้องมีการแปรรูปเพื่อให้มีขนาดกระทัดลัด…..องค์การต้องมีการบริหารและการจัดการแบบ Professional Management  และยึดถือ ประสิทธิภาพกับประสิทธิผลเป็นหลักสำคัญ…..การบริหารงานในปัจจุบันต้องใช้….หลัก Knowledge worker และ Knowledge Based Society….การบริหารงานท่ามกลางการขยายตัว ของเศรษฐกิจ ต้องเกิดDemographic Changes…..และในปัจจุบันมีการศึกษาแบบต่อเนื่องซึ่งสามารถพัฒนาบุคลากรขององค์การได้ แบบ Webucation ทำให้เข้าถึงหลักสูตรการเรียนรู้ ได้ง่ายและรวดเร็ว ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย  สรุปได้ว่า……..Peter F. Drucker  ได้เน้นให้ผู้นำ / ผู้บริหาร….ยึดหลักสำคัญที่ตัวตนของผู้บริหารเองคือ….ต้องใช้จุดแข็ง/จุดเด่น ของผู้บริหาร มาประกอบ…..ในการกำหนดค่านิยมของตนเอง และวางแผนการทำงานเพื่อระบุหน้าที่….ลงในแผนหลักและกำหนด….ค่านิยมองค์การและดึง/สร้าง….จุดแข็งให้กับองค์การเพื่อใช้ในการทำการตลาดต่อไป

แนวความคิดด้านจิตวิญญาณ 

                “ จิต” ทางพุทธศาสนามีความหมายคือ…ความรู้ตัวตนว่าตัวตนนั้นคืออินทรีย์เป็น เบญจขันธ์…ประกอบด้วย รูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ ……ส่วน “ วิญญาณ” ถือว่าเป็น การรู้เมื่อมีผัสสะ มีอายตนะ 6 เป็นเครื่องรับฟัง โดย หู ตา จมูก ลิ้น กายและใจ……เมื่อรวม จิต และวิญญาณ กลายเป็น…จิตวิญญาณ หมายถึง…ปัญญา….หรือ spiritual….. ที่อยู่คู่กับร่างกายมนุษย์….กล่าวคือตัวมนุษย์มี กาย จิต      จิตวิญญาณ….ส่วนสัตว์มีเพียง กายและจิต เท่านั้น…….จิตวิญญาณ จึงเป็น…มิติหนึ่งของจิตมนุษย์ ที่เจริญด้วยปัญญา ความดี และหลุดพ้นจากสิ่งชั่วร้าย เกิดเป็นกุศลบุญ ทำให้มนุษย์มีคุณค่า……จิตวิญญาณเป็นธรรมชาติของมนุษย์ ที่ไม่ว่าจะอยู่ใกล้ชิดกับสิ่งใดก็ถือว่าสิ่งนั้นเป็นธรรมชาติ….ตามความนึกคิดและยกย่องธรรมชาติว่ามีความศักดิ์สิทธิ์……

การนำหลักธรรมของพุทธศาสนา ซึ่งเป็น วิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้กับหลักการบริหารงาน….1 :มีขั้นตอนเบื้องต้นดังนี้

               1.  การนำหลักพุทธธรรมที่เป็นวิทยาศาสตร์ มาใช้กับหลักบริหาร…เพื่อสร้างความสำเร็จ ให้กับองค์การ : ต้องอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและบทบัญญัติขององค์การ….ต้องมีระเบียบข้อบังคับ….ในฐานะที่ท่านเป็นผู้บริหาร….ต้องยึดหลักที่ใช้เชื่อมต่อระหว่าง…ศาสตร์ กับ ศาสตร์ (ในที่นี้คือพุทธศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กับบริหารศาสตร์)….ตามที่ท่านมีความเข้าใจ / ความถนัด…ที่สามารถปฏิบัติได้…..ตัวอย่างในที่นี้ใช้หลัก….4 ข้อ (KAEP) เป็นตัวเชื่อมต่อ คือ….1. ต้องมีความรู้ (Knowledge)….2. มีความสามารถ(Ability)…..3. มีความชำนาญ (Expert)….4. มีความขยันทำเป็นกิจวัตร(Practice)

                  2.  case study….บจ.อินทราชัย มีคุณมานะ สุขเจริญ เป็น CEO ….ในฐานะผู้บริหารองค์การ….ตามแผนกลยุทธ์…..มีความประสงค์ของแผนงานหลัก…คือต้องการให้เน้นผลงานของกลุ่ม โดยมีบุคลากรในกลุ่มเป็นตัวขับเคลื่อนและต้องการขัดเกลาด้านจิตวิญญาณ….1. กำหนด core value….“ ผลสำเร็จได้จากพลังของความสามัคคี และการสร้างสรรค์ของบุคคลากร”……2. เลือกใช้หลัก พุทธศาสตร์คือ…อิทธิบาท 4 …..ประยุกต์กับหลักการบริหารขององค์การ…….3. ใช้หลัก KAEP เป็นตัวขับเคลื่อน…..ร่วมกับหลักพุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์…....4. ทบทวนจุดอ่อนและจุดแข็ง……เช่น จุดอ่อน- ยังไม่เคยมุ่งเน้นหลักทางพุทธศาสตร์  -มุ่งเน้นการทำงานและผลงานเฉพาะตัว –มีบุคลากรนับถือศาสนาอื่นด้วย –ผลการประเมินตัวบุคคลอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง –มีการแข่งขันและมีระบบการประเมินผลงานของบุคคล  –แผนยุทธศาสตร์หลักมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ด้านผลที่จับต้องได้เป็นสำคัญ…..จุดแข็ง  –มีการจัดงานทำบุญตามประเพณีทางพุทธศาสนาทุกปี  –เริ่มมีการจัดโปรแกรมอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจทางการเจริญสติและปัญญา  -มีการฝึกอบรมบุคลากรเพื่อพัฒนาศักยภาพอยู่ตลอด –มีการสร้างขวัญและกำลังใจโดยจัดกิจกรรมร่วมกันและส่งเสริมความเป็นอยู่ของบุคลากรในองค์การ…..และอื่นๆ……5. ดำเนินตามขั้นตอนของแผนการจัดการเชิงกลยุทธ์ 5 ขั้นคือ…..การกำหนดทิศทาง (Direction Setting)…การประเมินองค์การและสภาพแวดล้อม (Environment Scanning) …การกำหนดกลยุทธ์ (Formulation) …การดำเนินกลยุทธ์ (Implementation)…การประเมินผลและการควบคุม (Evaluation and Control)


 

////////////////////////////////////////

18/3/2554


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที