ชนิตพล

ผู้เขียน : ชนิตพล

อัพเดท: 18 ม.ค. 2014 06.10 น. บทความนี้มีผู้ชม: 995796 ครั้ง

"ประสบการณ์ยิ่งมากยิ่งมีคุณค่าควรรู้และยิ่งมีค่ามากที่สุดเมื่อถูกถ่ายทอดออกมาจากใจ"


วันที่ 26 Emptiness Management (1)

ตอนที่ 95

วันที่ 26

 Emptiness Management (1)

การนำหลักธรรมของศาสนา  มาประยุกต์ใช้กับหลักการบริหารงาน  นับว่าเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่สามารถใช้ได้กับการบริหารองค์การในปัจจุบัน….ซึ่งสอดคล้องกับหลักคำสอนของศาสดาของแต่ละศาสนา…..ตั้งแต่วันที่ 26นี้ เป็นต้นไป  มีการแทรกตัวอย่างของหลักธรรมทางศาสนามาประยุกต์กับหลักการบริหารองค์การ…..ตามเนื้อหาที่จะกล่าวต่อไปและจากบทความในตอนที่ 1, 2  มีความสัมพันธ์กับตอนที่78…สรุปว่า……เนื้อหาของ….ความเป็นเลิศของผู้บริหารโรงงาน(องค์กร)  ประกอบด้วยรายละเอียดของ….factory management guideline……ความพร้อมของการเป็นผู้บริหารที่ดี…..ความเป็นเลิศของนักอุตสาหกรรมชั้นนำ….ความก้าวหน้าขององค์การ / องค์กร…..การพัฒนาคุณภาพทางใจของบุคคลากร…..หลักของความสำเร็จของผู้นำ 6 ประการและหลักของภาวะผู้นำ 5 ประการ……และในตอนที่ 78 เป็นการประยุกต์แผนกลยุทธ์ตามหลักการบริหารเชิงปรัชญาและจิตวิญาณ…..ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาของการนำแผนกลยุทธ์มาประยุกต์ใช้กับหน่วยราชการ และรัฐวิสาหกิจการประยุกต์ หลักปรัชญาและจิตวิญาณเพื่อใช้ในแผนกลยุทธ์ความคิด / แนวคิดใหม่ ภายใต้จักรวาลสู่โลกมิติบริหาร……และการปรับความเข้าใจความรู้พื้นฐานเพื่อเข้าสู่ภาคประยุกต์แผนเชิงกลยุทธ์…..ประกอบด้วย…Strategic Focus Organization…Strategic Map Focus…Good Governance…HR  Technique…Buddhism  and  Scientific Management……และเนื้อหาในวันต่อไปเป็นการใช้หลักปรัชญาและจิตวิญาณเพื่อเป็นแนวทางประยุกต์ทางด้าน….ความคิดใหม่ๆภายใต้จักรวาลสู่โลกบริหารมิติใหม่ …….เช่นในวันที่ 26 เป็นหลักของ …..Emptiness Management ……ที่สอดคล้องกับหลักธรรมและปรัชญาของแต่ละศาสนาเป็นต้น

 

ส่งท้ายตอนที่ 95:

ความเป็นเลิศของผู้บริหารโรงงาน(องค์กร) ……เป็นหัวข้อของหนังสือเล่มนี้ผู้เขียนเน้นที่จะกล่าวถึงหน่วยงานตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ตามขนาดการบริหารงาน….และถือว่าโรงงานเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ต้องมีระบบการจัดการเหมือนกับหน่วยงานอื่นๆที่เป็นบริษัท  ซึ่งส่วนใหญ่ ก็มักเปิดบริษัทกับโรงงานอยู่ที่เดียวกัน….ซึ่งหมายถึงจะมีทั้งการผลิตและการบริหารพร้อมกันไป….แต่บางหน่วยงานมีการแยกส่วนของโรงงานออกไปให้อยู่ในสถานที่ๆเหมาะสมกับการผลิตของกับธุรกิจนั้นๆ….จึงมีการจัดการบริหารงานโรงงานเป็นเพียงองค์กรหนึ่งของบริษัท

สุดท้ายนี้…..ขอปรับปรุงบทความในตอนที่ 1 และ 2 เพื่อให้สอดคล้องกับบทความที่เขียนมาทั้งหมด ดังที่ได้แนบมา

 

 ตอนที่1

                                                                                                            ความเป็นเลิศของผู้บริหารโรงงาน(องค์กร

กล่าวนำ …..เชิญชวน :

                ตอนแรกนี้เชิญชวนให้ผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ทุกท่านให้ความสำคัญของการถ่ายทอดความรู้เหล่านั้นออกมาสู่สาธารณะในรูปของ…..บทความ / ข้อเสนอแนะ / เอกสารข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจและกลุ่มผู้ใฝ่หาความรู้……จุดเริ่มของผู้รักการถ่ายทอดความรู้ต้องมาจากหลักพื้นฐาน 5 ประการคือ…..1.  เป็นผู้ที่รู้จักให้......ทั้งสติและปัญญา…..2. เป็นผู้ที่ช่างสังเกต...และจดจำ…3.เป็นผู้ที่รักการอ่าน....วิเคราะห์และสรุปเป็น…..4. เป็นผู้หมั่นศึกษา...ค้นคว้าหาความรู้...และสนใจในศาสตร์หลายแขนง....มองทุกอย่างในภาพองค์รวม…..5. เป็นผู้รู้จักเสียสละ....ให้ผู้อื่น

                จากประสบการณ์และหลักพื้นฐานทั้ง 5…..ใช้ประกอบการเป็นนักเขียนที่ สามารถถ่ายทอด…..ความรู้ที่มีอยู่ ออกมาได้…..มนุษย์ที่มีองค์ประกอบของการมีจิตใต้สำนึกที่ดี.....ก็ช่วยให้เราสามารถทำงานเพื่อเป็นประโยชน์แก่สังคมและแผ่นดินได้โดยไม่ยาก…!                                                                 
อย่าคิดว่ายังไม่ถึงเวลา......เพราะเวลาไม่เคยรอใคร
ทุกๆวัน ทุกๆขณะของแต่ละชีวิตล้วนแล้วมีค่าต่างกันไป......และบนโลกใบนี้….มีอยู่สิ่งหนึ่งที่มนุษย์ได้รับ
ความยุติธรรมที่…..ธรรมชาติให้ไว้อย่างเท่าเทียมกันนั้นก็คือ
....เวลา
      

เนื้อหาที่สำคัญของ….ความเป็นเลิศของผู้บริหารโรงงาน(องค์กร) :

                ความเป็นเลิศของผู้บริหารโรงงาน(องค์กร)……ประกอบด้วยเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานองค์กร/องค์การ และหลักบริหารงานเชิงกลยุทธ์…..ซึ่งเป็นการสรุปและทบทวนความรู้และหลักการที่ท่านได้เคยศึกษามา…..หรือที่ได้รับการอบรมมา….อาจจะเป็นเพียงบางส่วนหรือหลายๆส่วนก็สามารถทำให้เราสามารถนำกลับมาใช้เป็นแนวทางได้ต่อไป……เนื้อหาส่วนใหญ่จะประกอบด้วย….factory management guideline…..ความพร้อมของการเป็นผู้บริหารที่ดี…..ความเป็นเลิศของนักอุตสาหกรรมชั้นนำ…..ความก้าวหน้าขององค์การ / องค์กร…..การพัฒนาคุณภาพทางจิตของบุคคลากร

 

 

////////////////////////////////////////

 

 

 

 

ตอนที่ 2

                                                                                   ความเป็นเลิศของผู้บริหารโรงงาน (องค์กร) ….ที่ได้จากการเปลี่ยนแปลง

                ผู้เขียนเชื่อมั่นว่าท่านที่ติดตามอ่านบทความเรื่องนี้จะได้รับประโยชน์ไม่มากก็น้อยอย่างแน่นอน.....ขอให้อ่านอย่างสบายๆมีเนื้อหาสาระ และความผ่อนคลายควบคู่กันไป.....การมีแบบฝึกหัดให้ทดลองทำพร้อมกันไป.....ในช่วงนี้ผู้เขียนอยู่ในช่วงระหว่างให้คำปรึกษาและจัดการอบรมแก่โรงงานแห่งหนึ่งอยู่พอดี......ซึ่งในแต่ละตอนอาจจะใช้เวลาเขียนอยู่หลายวันก็เป็นได้ !......... "ผู้บริหารต้องไม่เครียดครับ"……มาลองดูซิว่าท่านพร้อมที่จะ......เปลี่ยนแปลงหรือไม่?
               ในตอนที่แล้ว เป็นการเกริ่นนำและชักชวนท่าน มาช่วยกันแสดงความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะและช่วยกันการถ่ายทอด  ประสบการณ์ อันมีคุณค่าเพื่อแบ่งปันไปสู่ผู้ที่สนใจ…….
และในขณะนี้ท่านต้องรู้ตนเองว่าอยู่ในฐานะที่เป็นผู้นำหรือผู้ตาม

การเตรียมตัวเพื่อศึกษาเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ :………ผู้นำ / ผู้บริหาร….ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงตนเองต้องใช้…..หลักพื้นฐาน 2 คือ….การมีหลักพื้นฐานของผู้นำ 6 ประการ และการมีภาวะผู้นำ 5 ประการ….กล่าวคือ

หลักพื้นฐานของผู้นำ 6 ประการ…..จะนำไปสู่ความสำเร็จ :

1.  ต้องเปิดใจที่จะรับเหมือนโอ่งที่เปิดฝาพร้อมรับน้ำฝนที่ตกลงมาอยู่ตลอด

    “ open a big jar lid keeps all time "                                                                                                

2.  ต้องเปิดกว้างให้เทคโนโลยีไหลเข้ามาในองค์กรพร้อมทั้งเลือกกักมันไว้ใช้งานเฉพาะที่จำเป็น

     “ take it necessary ” 

-                   การเปิดโอกาสให้ลูกน้องทำงานก่อนที่เราจะสั่ง….เป็นการสร้างความมั่นใจให้เขาได้…..แต่อาจจะสร้างความผิดพลาดให้เราได้ด้วยเช่นกัน…….วิธีแก้ : สั่งก่อนทำ….มีการติดตามผล….แต่ถ้าทำก่อนสั่งต้องมีการเผ้าระวัง !

3.  ต้องมองเหตุการณ์อย่าง….Macro….โดยคิดอย่าง….Micro

        -     ต้องหัดมองให้ครบทุกส่วนขององค์กร/องค์การ….และต้อคิดให้เป็นเหมือนคนในองค์กร/องค์การ      
             "
see through "                                                                                                                           

4.  ต้องรู้ว่าเรายืนอยู่ ณ จุดไหน….." your position"…..base on …..“ Size and Type of business ”

 

-                   look at wide ”  มององค์กร/องค์การ….แบบภาพรวม/กว้างๆ….เพื่อเปิดความคิดของคนในองค์กร/องค์การในสภาพที่แท้จริง…..“outside in – inside out”

 
5. ต้องรู้เขารู้เรา…..ในที่นี้หมายถึงรู้จักตนเองและรู้ถึงตัวตนของผู้ร่วมงาน….ว่าเป็นคนประเภทใด?
    “ know your self –know your team ”

 6.  ต้องเป็นทั้งผู้นำและผู้ตามที่ดี

     “ Good  leader and good follower ”
      - ต้องมีภาวะผู้นำและรู้จักเป็นผู้ติดตามผลงานที่ดี…..และอดทนที่จะทำตามกฎระเบียบขององค์กร/

        องค์การ….ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

 

ภาวะผู้นำ 5 ประการ….จะนำไปสู่ความเป็นเลิศของผู้บริหาร

1.  ต้องเป็นผู้รู้จักใช้คน…..ให้คนทำงานเหมาะสมกับงานทั้งประเภทและปริมาณ
2.  ต้องเป็นผู้ที่เข้าใจปัญหาเศรษฐกิจ :  ต้องให้ทุกคนอิ่มท้องก่อน                                                                       

3.  ต้องเป็นผู้มีความสามารถครองใจคนด้วย : ด้วยความรู้,ความคิด,ความดี และการจัดการดี 
4.  ต้องมีศีลปะในการพูด :  สื่อสารเป็นและพูดให้คนรักได้     
5.  ต้องอยู่เหนือดวง :  ด้วยความขยันและมีหลักธรรม  
                                                                          
ภาวะผู้นำ 5 ประการนี้ใช้กับผู้บริหารทุกระดับและนักการเมือง

ถาม : จำเป็นหรือไม่ที่ต้องใช้หลักพื้นฐานของผู้นำ 6 ประการและการมีภาวะผู้นำ 5 ประการและจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงด้วยหรือไม่ ?

ตอบ : การจะเปลี่ยนแปลงตนเองให้เป็นผู้ที่มีภาวะผู้นำ 5 ประการ และมีหลักพื้นฐานของผู้นำ 6 ประการ….เป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องทำ เพียงแต่ต้องขึ้นกับ ขนาดของธุรกิจของแต่ละองค์กร / องค์การ…..การค่อยๆปรับเปลี่ยนเป็นขั้นๆก็จะช่วยให้ไม่เกิดความกดดันมากนัก….(step by step)
                                                     

////////////////////////////////////////

4/4/2554


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที