ชนิตพล

ผู้เขียน : ชนิตพล

อัพเดท: 18 ม.ค. 2014 06.10 น. บทความนี้มีผู้ชม: 999034 ครั้ง

"ประสบการณ์ยิ่งมากยิ่งมีคุณค่าควรรู้และยิ่งมีค่ามากที่สุดเมื่อถูกถ่ายทอดออกมาจากใจ"


วันที่ 26 Emptiness Management (2)

ตอนที่ 96

วันที่ 26

 Emptiness Management (2)

              Emptiness Management ……เป็นตอนแรกของการเข้สู่มิติใหม่ของโลกบริหาร…..ที่สอดคล้องกับหลักธรรมและปรัชญาทางพุทธศาสนาในหมวดของ….ความว่างเปล่า……ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ….จตุราริยสัจ หรือ อริยสัจสี่…..คือความจริงที่ประเสริฐ…ผู้เข้าถึงอริยะ…คือผู้เจริญแล้วทั้งด้วยกาย วาและใจ   มีความประเสริฐ  ห่างไกลจากกิเลสทั้งปวง….ทั้งหมดเป็นความจริงของพระอริยะ….หรือความจริงที่ทำให้ผู้เข้าถึงได้เป็นอริยะบุคคล

 

“ อริยสัจสี่ ประกอบด้วย….ทุกข์ – สมุทัย - นิโรธ และ มรรค ”

 

ตัวอย่างการหาความสัมพันธ์ของ…ทุกข์…กับ…ความว่างเปล่า…เราต้องคิดให้ได้ก่อนว่าจะสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับ…. Emptiness Management…..ได้อย่างไร/ เมื่อใด/เกี่ยวข้องกันตรงไหน….โดยเริ่มหาคำตอบตามขั้นตอนดังนี้….

 

1.  กำหนดนิยามของ…Emptiness Management….ในที่นี้ให้ความหมายว่า….เป็นการบริหารบนความว่างเปล่า หรือ การบริหารเพื่อให้เกิดความว่างเปล่า….หรือการบริหารที่ใช้หลักของความว่างเปล่า…..หรือการบริหารเพื่อให้เป็นศูนย์/ไม่มีอะไร/ว่างเปล่า…..

2.  ให้ความหมายของ…ทุกข์ / ทุกขัง/ ทุกฺขํ….คือการทนอยู่ในสภาพเดิมด้วยความยากลำบาก โดยใช้สังขารธรรม หรือสังขารคือสภาพร่างกาย 5 ส่วน ซึ่งเป็นที่ตั้งของกองทุกข์……หรือขันธ์ 5 ได้แก่ รูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ……โดยมีเหตุของทุกข์มาจาก……การเกิด  ความแก่  การเจ็บ  ความตาย  การพบกับสิ่งที่ไม่ชอบ/ไม่รัก   การพลัดพรากจากสิ่งที่รัก/ชอบ   และความผิดหวังกับสิ่งที่ต้องการ/ปรารถนา

3. พิจารณาความหมายเชิงลึก…ทุกข์…ตามพุทธศาสนา…เป็นสิ่งที่มีประจำอยู่ในตัว…สังขาร…คือไตรลักษณ์หรือลักษณะ 3 ประการ ทั้งหมดเป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้……ได้แก่  อนิจจตา ทุกขตา และอนัตตตา…….

4. หาความสัมพันธ์…ของสิ่งที่มีความ…เกี่ยวข้องกัน / เชื่อมโยงกัน / เป็นเนื้อเดียวกัน….กับ….ความว่างเปล่า….จากข้อมูลเบื้องต้นที่เตรียมไว้ทั้ง 3 ข้อ…โดยพิจารณาว่า…ทุกข์…กับ…ความว่างเปล่า…มีความสัมพันธ์กันอย่างไร?.....เช่น ในกรณีที่ 1  : เริ่มต้นตามขั้นตอนในข้อที่ 1…คือให้นิยามของ….Emptiness Management….ในที่นี้กำหนดว่า…เป็นการบริหารเพื่อให้เป็นศูนย์/ ไม่มีอะไร/ว่างเปล่า…และความหมายของ..การทำงานภายในองค์การ /องค์กร…คือเป็นการปฏิบัติงานที่…ไม่มีของเสียหายในการผลิต / ไม่มีความเข้าใจผิดพลาดในการทำงานหรือการสั่งงาน / อาจจะมีข้อผิดพลาดแต่อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้….หรือจะให้ความหมายอื่นๆเพิ่มเติมอีกก็ได้…..ตามที่ท่านคิดว่าสิ่งนั้นคือ…ความว่างเปล่า

กำหนดปรัชญาของ… Emptiness Management ….คือความรู้ที่เป็นหลักบริหารซึ่งเป็นบ่อเกิด…แห่งปัญญาและความรู้…ซึ่งใช้เป็นหลักของการเรียนรู้ที่เป็นความจริง (จะกำหนดก่อนหรือระหว่างเก็บรวบรวมข้อมูลก็ได้)

ขั้นตอนในข้อที่ 2 และ 3 …..จากความหมายของทุกข์…เกี่ยวข้องโดยตรงกับสังขารคือสภาพร่างกาย 5 ส่วน…..และเกี่ยวข้องกับเหตุของทุกข์….และไตรลักษณ์….กำหนดความสัมพันธ์ของ ทุกข์…กับ…ความว่างเปล่า เกี่ยวข้องกันอย่างไรโดยตั้งคำถามจากความหมายทีละ สิ่งที่เป็นทุกข์ทั้งหมด….ได้แก่  รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ อนิจจตา ทุกขตา และอนัตต ตา….ดังนี้ 

1. สิ่งที่เป็นทุกข์หรือสภาพร่างกาย 5 ส่วน :                                                                                                                            
รูป
….เป็นส่วนประกอบของธาตุทั้ง 4 คือ ดิน น้ำ ลม ไฟ ร่างกายคือ ขน ฟัน เล็บ ผม หนัง กระดูก และโลหิตเป็นต้น…..เกี่ยวกับความว่างเปล่าอย่างไร? ….สัมพันธ์กับปรัชญาและนิยามของ Emptiness Management และเกิดผลอะไร?                                                                                                                                                                          
เวทนา….เป็นระบบรับรู้ความรู้สึก และอารมณ์…จากประสาทสัมผัส  หู ตา จมูก ลิ้น กาย และใจ….เกี่ยวกับความว่างเปล่าอย่างไร? ….สัมพันธ์กับปรัชญาและนิยามของ Emptiness Management และเกิดผลอะไร?                                                                                                                                               
สัญญา….เป็นการกำหนดให้รับรู้ในอารมณ์และมีความรู้สึกในอารมณ์รับรู้ใน….รูป  รส  กลิ่น เสียง หนาว ร้อน และยินดี….เกี่ยวกับความว่างเปล่าอย่างไร? ….สัมพันธ์กับปรัชญาและนิยามของ Emptiness Management และเกิดผลอะไร?                                                                                                         
สังขาร…..เป็นระบบคิดปรุงแต่ง ทางจิต โดยมีเจตนา เป็นตัวแยกแยะสิ่งที่รับความรู้สึกและจดจำเพื่อ ปรุงแต่งคุณภาพของจิต ให้เป็น….กุศลหรือคุณธรรม…อกุศลหรือกิเลส และอัพยากฤตหรือสภาพกลางๆ….เกี่ยวกับความว่างเปล่าอย่างไร? ….สัมพันธ์กับปรัชญาและนิยามของ Emptiness Management และเกิดผลอะไร?
                                                                                                                                                                      
วิญญาณ
…..เป็นระบบรับรู้สิ่งนั้นๆ หรือส่วนที่เป็นความรู้แจ้งทางอารมณ์ เมื่อได้แยกแยะแล้ว รับรู้อารมณ์ผ่านทางอายตนะ ทั้ง 6 ได้แก่ หู ตา จมูก ลิ้น กาย และใจ คือบ่อเกิดของสื่อสัมพันธ์ ของอารมณ์ขึ้นได้…เช่นอายตนะจากตา …เมื่อสัมผัสกับรูปแล้ว…ก็สื่อมาถึงประสาท…เข้าสู่ใจ….จึงแปลงออกมาเป็นอารมณ์ ต่อไป….เกี่ยวกับความว่างเปล่าอย่างไร?….สัมพันธ์กับปรัชญาและนิยามของ Emptiness Management และเกิดผลอะไร?                                                                                    

2. ต้นเหตุของทุกข์ :  มาจาก…..การเกิด – ความแก่ – การเจ็บ -  ความตาย ….เกี่ยวกับความว่างเปล่าอย่างไร? ….สัมพันธ์กับปรัชญาและนิยามของ Emptiness Management และเกิดผลอะไร? …..การพบกับสิ่งที่ไม่ชอบ/ไม่รัก -  การพลัดพรากจากสิ่งที่รัก/ชอบ  - ความผิดหวังกับสิ่งที่ต้องการ/ปรารถนา….เกี่ยวกับความว่างเปล่าอย่างไร? ….สัมพันธ์กับปรัชญาและนิยามของ Emptiness Management และเกิดผลอะไร?                                                                                                                                                                                                                                               
3. สังขารธรรม…หรือไตรลักษณ์เป็นลักษณะ 3 ประการ คือ  อนิจจตา ทุกขตา และ อนัตตตา…….                        
อนิจจตา….หรืออนิจจลักษณะ….คือความไม่เที่ยงของขันธ์….สิ่งที่เกิดกระทบกับขันธ์…อาการที่เกิดขึ้นคงอยู่และเสื่อมลงกับขันธ์….เกี่ยวกับความว่างเปล่าอย่างไร? ….สัมพันธ์กับปรัชญาและนิยามของ Emptiness Management และเกิดผลอะไร?                                                                                                                                                                                      
ทุกขตา….เป็นทุกขลักษณะ…..เป็นทุกข์ของขันธ์ที่ถูกเปลี่ยนแปลงไป ทำให้เกิดการขัดแย้งกับความรู้สึกจนเกิดความไม่คงที่ของขันธ์และปัจจัยปรุงแต่…..เกี่ยวกับความว่างเปล่าอย่างไร? ….สัมพันธ์กับปรัชญาและนิยามของ Emptiness Management และเกิดผลอะไร?                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
อนัตตตา
…..เป็นอนัตตลักษณะ….การไม่มีตัวตน หลุดจากขันธ์ ไม่มีสิ่งกระทบขันธ์ จึงไม่ทุกข์และไม่มีอำนาจจึงไม่มีผลที่จะมาพึ่งพิงขันธ์…เกี่ยวกับความว่างเปล่าอย่างไร? ….สัมพันธ์กับปรัชญาและนิยามของ Emptiness Management และเกิดผลอะไร?

5. สรุปความสัมพันธ์….ตอบคำถามทั้งหมดของทุกข์ ที่สัมพันธ์กับความว่างเปล่า…เพื่อนำมาประยุกต์ใช้….กับการบริหารงานแบบ… Emptiness Management                                                                                                                                             

 ////////////////////////////////////////

8/4/2554


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที