ชนิตพล

ผู้เขียน : ชนิตพล

อัพเดท: 18 ม.ค. 2014 06.10 น. บทความนี้มีผู้ชม: 994886 ครั้ง

"ประสบการณ์ยิ่งมากยิ่งมีคุณค่าควรรู้และยิ่งมีค่ามากที่สุดเมื่อถูกถ่ายทอดออกมาจากใจ"


วันที่ 26 Emptiness Management (3)

ตอนที่ 97

วันที่ 26

 Emptiness Management (3)

           Case study : บจ.พัฒนากิจออโตพาร์ท….ต้องการใช้หลักของ Emptiness Management มาใช่ร่วมกับแผนกลยุทธ์หลักขององค์การ….โดยให้ความหมายว่าเป็นการทำงานที่…ไม่เกิดของเสียหายในการผลิต / ระบบการสื่อสารภายในถูกต้องแม่นยำ / ยอมให้เกิดความคลาดเคลื่อนของการผลิตได้แค่ 0.5 % ( ผลิต200เสีย1)….. มีคุณวุฒิชัย  เป็นผู้จัดการผ่ายผลิต และคุณสุชาติเป็นหัวหน้าสายการผลิต A…….คุณยงยุทธ์ CEO ขององค์การได้เรียกประชุมจัดแผนยุทธศาสตร์การบริหาร….องค์การ/องค์กร…โดยใช้พุทธศาสตร์….ร่วมกับแผนกลยุทธ์หลักองค์การ…..มีจุดประสงค์หลักของแผนคือ….เพื่อลดความเครียดในการทำงาน เกิดการประสานงานในระหว่างผู้ร่วมงาน และช่วยสร้างกัลยาณมิตรในหมู่ผู้ร่วมงาน….สร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน….และอื่นๆอีก…? ตามแผนที่องค์การที่ปรารถนา….ซึ่งบางอย่างก็ยังหาคำตอบไม่ได้

           คุณยงยุทธ์ ได้ศึกษาหลักการเบื้องต้นจาก case study ของ บจ.อินทราชัย เป็นตัวอย่าง….จึงเกิดความคิดที่จะใช้หลักพุทธศาสตร์มาประยุกต์กับสายการบริหารงาน…โดยใช้หลักของ… Emptiness Management…ทดลองใช้ในสายการผลิต A  เป็นการนำร่องก่อน….ซึ่งผลที่ได้จะนำไปขยายปรับใช้ในแผนการบริหารหลักขององค์การต่อไป…เริ่มจากการ…กำหนดปรัชญาของ… Emptiness Management ….“ คือความรู้ที่ใช้บริหารมนุษย์…ได้จากการมีปัญญาและการทำงานจนรู้จริง…และความจริงที่การทำงานต้องอยู่ภายใต้สภาวะกดดันหนึ่งๆ….ซึ่งสามารถถ่ายทอด และปลดปล่อยออกมาได้ ”                                                            

คุณยงยุทธ์…..ชี้แจงวัตถุประสงค์ของแผนให้ คุณวุฒิชัย และคุณสุชาติ ได้รับทราบรายละเอียดทั้งหมด…..โดยเริ่มดำเนินงานตามแผนดังนี้

1. คุณยงยุทธ์….ให้คุณวุฒิชัย และคุณสุชาติเรียนรู้หลักเบื้องต้นของ Emptiness Management ด้วยการยกตัวอย่างการหาความสัมพันธ์ของ…ทุกข์…กับ…ความว่างเปล่า…และช่วยกันคิดว่าจะสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับ…. Emptiness Management…..ได้อย่างไร/ เมื่อใด/เกี่ยวข้องกันตรงไหน….ด้วยการระดมสมองหาคำตอบตาม5ขั้นตอน…ที่ได้กล่าวมาในบทที่แล้ว….! ….เริ่มจาก                                                                                  

คุณยงยุทธ์ : ใครมีคำถามและข้อสงสัยอะไรบ้างครับ ?                                                                                                                             
คุณวุฒิชัย
:  Emptiness Management เกี่ยวข้องกับการทำงานแบบไคเซ็นหรือไม่อย่างไรครับและจะเหมาะกับองค์กรของเราหรือครับ ?                                                                                                                                             
คุณยงยุทธ์ : …..คำตอบอยู่ที่ผลสรุปความสัมพันธ์ระหว่างทุกข์…กับ…ความว่างเปล่า…ที่เรากำลังจะช่วยกันหาคำตอบไงครับ !                                                                                                                                                         
คุณสุชาติ :  แล้วจะมีผลต่อการทำ5 …ในองค์กรของเราบ้างไหมครับ ?                                                                                   
คุณยงยุทธ์
:…..แน่นอนครับ… คำตอบจะได้ทราบต่อไป !....และผมขอสรุปในเบื้องต้น…..

2.  สรุปว่า…เลือกจตุราริยสัจ หรือ อริยสัจสี่…..เฉพาะในข้อ…ทุกข์…ว่าเกี่ยวข้องกับความว่างเปล่าได้อย่างไรตรงไหน?.....และจากความหมายของทุกข์…เกี่ยวข้องโดยตรงกับสังขารคือสภาพร่างกาย 5 ส่วน…..กับเหตุของทุกข์….และไตรลักษณ์….กำหนดความสัมพันธ์ของ ทุกข์…กับ…ความว่างเปล่า ในสิ่งที่เป็นทุกข์คือ  รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ อนิจจลักษณะ ทุกขลักษณะ และอนัตตลักษณะ

3.  ตอบคำถามในขั้นตอนในข้อที่ 2 และ 3 …..จากความหมายของทุกข์…ทบทวนนิยามและปรัชญา…  

 นิยามของ  Emptiness Management ที่กำหนดไว้… “ คือความรู้ที่ใช้บริหารมนุษย์…ได้จากการมีปัญญาและการทำงานจนรู้จริง…และความจริงที่การทำงาน ต้องอยู่ภายใต้สภาวะกดดันหนึ่งๆ….ซึ่งสามารถถ่ายทอด และปลดปล่อยออกมาได้ ”                                                           

รูป….เป็นส่วนประกอบของธาตุทั้ง 4 คือ ดิน น้ำ ลม ไฟ…ร่างกายคือ ขน ฟัน เล็บ ผม หนัง กระดูก และโลหิตเป็นต้น…..เกี่ยวกับความว่างเปล่าอย่างไร? ….สัมพันธ์กับปรัชญาและนิยามของ Emptiness Management และเกิดผลอะไร? …….ตอบตามลำดับดังนี้…                                                                                                                                                                     
คุณยงยุทธ์ : รูปเกี่ยวกับความว่างเปล่าคือ…เป็นสิ่งตรงข้ามกัน….กล่าวคือ ถ้ามีรูปก็ไม่มีความว่างเปล่าในขณะที่….ความว่างเปล่าอยู่ที่ใดก็ต้องไม่เห็นรูปอยู่ที่นั้น…..มีความเกี่ยวพันธ์กับนิยามคือ…รูปต้องทนกับสภาพการทำงานภายใต้ความกดดันหนึ่งๆอย่างแน่นอน…ผู้บริหารทรัพยากรมนุษย์ต้องทราบข้อนี้ดี                                                                                                                            
คุณวุฒิชัย
: รูปเกี่ยวกับความว่างเปล่าก็ต่อเมื่อธาตุทั้ง 4 ย่อยสลายไป….การมีปัญญาและความอดทนก็สามารถทำงานในสภาพกดดันหนึ่งๆได้…ภายใต้ข้อกำหนดหนึ่งๆที่ตกลงกันและยอมรับกันได้                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
คุณสุชาติ :  รูปจะอยู่ร่วมกับความว่างเปล่าได้ก็ต่อเมื่อธาตุทั้ง 4 มีความสมดุลกัน….ไม่เบียดเบียนกัน….ในสภาวะของธาตุทั้ง 4 ความว่างเปล่าจะมีอยู่…เพียงในจิตตราบที่รูปยังแสดงอยู่….ผู้ที่ควบคุมจิตได้ก็เท่ากับควบคุมธาตุทั้ง 4 ได้                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                 

เวทนา….เป็นระบบรับรู้ความรู้สึก และอารมณ์…จากประสาทสัมผัส  หู ตา จมูก ลิ้น กาย และใจ….เกี่ยวกับความว่างเปล่าอย่างไร? ….สัมพันธ์กับปรัชญาและนิยามของ Emptiness Management และเกิดผลอะไร? …….ตอบตามลำดับดังนี้…                                                                                                                                                 
คุณยงยุทธ์
:  เมื่อตาไม่เห็น หูไม่ยินเสียง กายมิได้สัมผัส และใจไม่มีสิ่งรบกวนใดๆก็คือ…เกิดความว่างเปล่า…การรับรู้ด้วยประสาทสัมผัสสามารถถ่ายทอดออกมาได้โดยอาการกิริยาและ….สื่อที่ร่างกายสามารถส่งผ่านออกมาได้                                                                                                                                                        
คุณวุฒิชัย
: อารมณ์ที่แสดงออกมาจากมนุษย์ที่ทำงานด้วยสภาวะหนึ่งๆ…คือสิ่งที่ยังปลดปล่อยออกมายังไม่หมด…สิ่งที่แสดงออกมาจากประสาทสัมผัสจะยงคงขึ้นอยู่ความจริงใน…จิตที่สงบและว่างเปล่าด้วยการทำสมาธิ…ด้วยการเจริญสติและปัญญา                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
คุณสุชาติ :  ความว่างเปล่าคือสิ่งที่สัมผัสไม่ได้ทางความรู้สึก และอารมณ์…ประสาทสัมผัส  หู ตา จมูก ลิ้น กาย และใจ ช่วยให้รับรู้ถึงความว่างเปล่าแต่ก็มิใช่ทางที่แท้จริงเสมอไป…..ขึ้นอยู่ที่จิต                                                                                                                                                                            

สัญญา….เป็นการกำหนดให้รับรู้ในอารมณ์และมีความรู้สึกในอารมณ์รับรู้ใน….รูป  รส  กลิ่น เสียง หนาว ร้อน และยินดี….เกี่ยวกับความว่างเปล่าอย่างไร? ….สัมพันธ์กับปรัชญาและนิยามของ Emptiness Management และเกิดผลอะไร?                                                                                                                                              
คุณยงยุทธ์
:  สิ่งที่กำหนดให้รู้ถึงอารมณ์นั้นๆ..…ต้องเป็นสิ่งที่มากระทบกับประสาทสัมผัส….ซึ่งไม่มีความว่างเปล่าและเป็นความจริงที่สัมผัสได้ จับต้องและถ่ายทอดได้                                                                                                                                                             
คุณวุฒิชัย
:
รูป  รส  กลิ่น เสียง หนาว ร้อน โกรธ และยินดี….ได้รับจากการสัมผัสสิ่งที่มีตัวตน…ความว่างเปล่าไม่ช่วยให้เกิดการสัมผัสเหล่านั้นได้….เพียงแต่เมื่อตัวตนได้สัมผัสสิ่งกำหนดอารมณ์เหล่านั้นแล้ว….จิตจะปล่อยวางได้หรือไม่                                                                                                                                                                                                                                                                                              
คุณสุชาติ :  มีเพียงรูปเท่านั้นที่สัมผัสได้ทางกาย….ถ้าเราไม่รับสิ่งกระทบอารมณ์อื่นๆ…..ถึงจะรู้ก็สามารถสร้างความว่างเปล่าได้….โดยจิต                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

////////////////////////////////////////

12/4/2554

 


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที