ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต

ผู้เขียน : ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต

อัพเดท: 07 เม.ย. 2009 20.59 น. บทความนี้มีผู้ชม: 26255 ครั้ง

เกร็ดความรู้...เพื่อเป็นมนุษย์งานมือโปร
HR Contribution

ในสภาพการณ์ของสังคมที่ความรู้เป็นเรื่องที่เปลี่ยนแปลงไปตลอด และเป็นสิ่งจำเป็นของการเรียนรู้เพื่อสร้างความก้าวหน้าให้กับหน้าที่การงานและชีวิต ในฐานะที่ผู้เขียนทำงานในสายงานบริหารทรัพยากรบุคคล จึงขอฝากเกร็ดเล็กน้อยเกี่ยวกับการทำงานไว้ให้ได้เรียนรู้กัน ทั้งผู้เขียนและท่านผู้อ่าน ในลักษณะเรียนรู้ร่วมกัน สรรค์สร้าง HR เพื่อความเป็นมืออาชีพนะครับ....


SWOT เครื่องมือพื้นฐานของการวางกลยุทธ์ (ตอนที่ 1)

SWOT เครื่องมือพื้นฐานของการวางกลยุทธ์

SWOT หรือที่เรานิยมเรียกทับศัพท์ว่า “สวอท” เป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์
โดยเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์การ เพื่อศึกษาแนวโน้มข้อมูลแล้วนำมาสรุปเป็นแนวทางในการดำเนินงานเพื่อให้ตรงและตอบสนองต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์การ การวิเคราะห์สภาพขององค์การเพื่อกำหนดแนวทางในการพัฒนาจะต้องมีการวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจากปัจจัยต่าง ๆ ด้วย โดยข้อมูลทั้งหลายที่ได้ จะช่วยผู้บริหารกำหนดจุดแข็งและจุดอ่อนจากสภาพแวดล้อมภายใน โอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอกตลอดจนผลกระทบที่มีศักยภาพจากปัจจัยเหล่านี้ต่อการทำงานขององค์กรการวิเคราะห์ SWOT จัดว่าเป็นเรื่องของการจักทำแผนกลยุทธ์วิธีหนึ่งซึ่งจะช่วยให้องค์การได้ทราบถึงสถานภาพของตัวเอง อันจะทำให้สามารถกำหนดเป้าหมายได้อย่างถูกต้องและประสบความสำเร็จ โดยวิเคราะห์จากสภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกขององค์การนั้น ๆ ใน 4 ประเด็น คือ

ปัจจัยหรือสภาพแวดล้อมภายในองค์การ
S: Strength
หมายถึง จุดเด่นหรือจุดแข็งขององค์การ ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน ที่ทำ
ให้เกิด หรือเป็นเงื่อนไขให้เกิดความสำเร็จขององค์การตนในมิติต่างๆ เช่น ทำเลที่ตั้ง สถานการณ์ทางการเงินการคลัง ความสามารถของบุคลากร ความเป็นทีม คุณภาพบริการ จุดแข็งด้านการผลิต จุดแข็งด้านทรัพยากรบุคคล เป็นต้น โดยประเมินจากระดับสูงไปหาระดับต่ำ องค์การจะต้องใช้ประโยชน์จากจุดแข็งในการกำหนดกลยุทธ์การตลาด

W: Weakness
หมายถึง จุดอ่อนขององค์การ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ เช่น ระเบียบกฎเกณฑ์ ขั้นตอนภายใน ที่ยุ่งยากซับซ้อน ระบบการตรวจสอบภายใน ความมุ่นมั่นของ
ทีมงาน ความไม่ผูกพันต่อองค์การของพนักงาน เป็นต้น และ เช่นเดียวกับการประเมินจุดแข็ง โดยมีการประเมินจากระดับสูง (เป็นจุดอ่อนมาก) ไปหาระดับต่ำ (ไม่ค่อยเป็นจุดอ่อน) อย่างไรก็ตามเช่นเดียวกันจุดอ่อนในบางเรื่องก็ไม่ใช่ว่าจะมีความสำคัญต่อความสำเร็จหรือล้มเหลวขององค์การต้องพิจารณาดูให้ครบถ้วนเช่นกัน จุดด้อยหรือจุดอ่อน ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายในนี้ สรุปก็คือ ปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในต่างๆ ขององค์การ ซึ่งองค์การจะต้องหาวิธีในการแก้ปัญหานั้น วิธีที่จะใช้ดูจุดอ่อน-จุดแข็ง ขององค์การ มีหลายแบบ ได้แก่
วิธีที่ 1 ใช้กรอบการวิเคราะห์
1) ดูว่า สิ่งที่เรามีอยู่ทำให้เราได้เปรียบทางการแข่งขันหรือไม่
2) สิ่งที่เรามีอยู่หายากหรือไม่ คู่แข่งขันมีหรือไม่
3) สิ่งที่เรามีลอกเลียนแบบได้ยากหรือง่าย เรานำสิ่งที่มีอยู่ไปแสวงหาผลประโยชน์แล้ว
หรือไม่ แล้ว วิเคราะห์ว่า เรามีทรัพยากรอะไรบ้าง เรามีความสามารถที่เราทำได้ดีกว่าผู้อื่นหรือทรัพยากรที่มีอยู่นำมาสร้างให้เกิดสิ่งที่มีประสิทธิภาพหรือไม่ และทรัพยากรที่มีอยู่นำมาซึ่งเป้าหมายหรือทำให้เป้าหมายบรรลุหรือไม่
วิธีที่ 2 วิเคราะห์ตามหลักการตลาด 7Ps
(Product Price Place Promotion Process People และ Physical evidence)

จากนั้นนำมาเขียนในตารางเพื่อทราบจุดแข็ง (สิ่งที่องค์กรมีอยู่และทำให้องค์กรได้เปรียบคู่แข่งขัน) และจุดอ่อน (สิ่งที่องค์กรมีอยู่และทำให้องค์กรด้อยกว่าคู่แข่งขัน) เรียกว่าตาราง Internal Factor Analysis Summary (IFAS)

จุดอ่อน(Weak)
1..........................................................
2..........................................................
3..........................................................
4..........................................................
จุดแข็ง(Strength)
1..........................................................
2..........................................................
3..........................................................
4...........................................................

ในตอนหน้าเรามากันต่อใน 2 ตัวที่เหลือครับ


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที