พยัพ

ผู้เขียน : พยัพ

อัพเดท: 12 พ.ย. 2013 15.02 น. บทความนี้มีผู้ชม: 153200 ครั้ง

ทำไม TPM จึงน่าสนใจสำหรับอุตสาหกรรม


TPM สร้างกำไรได้อย่างไรในเชิงการบริหารธุรกิจ

อ.พยัพ มาลัยศรี

 

การบริหารธุรกิจยุคใหม่จะเน้นหนักไปทางด้านธุรกิจอุตสาหกรรม เพราะว่าอุตสาหกรรมช่วยสนองความต้องการต่างๆของสังคมได้มาก ธุรกิจการผลิตสินค้าและการให้บริการแก่ลูกค้าอำนวยความสะดวกสบายให้กับการใช้ชีวิตประจำวัน สร้างงานให้กับคนจำนวนมาก สร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับประเทศชาติ ความสำเร็จของธุรกิจย่อมส่งผลต่อทิศทางการดำเนินไปของสังคม องค์การธุรกิจมีชีวิตอยู่ได้เพราะสามารถตอบสนองความต้องการต่างๆของสังคมได้ ถ้าองค์การใดไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้ก็จะมีชิวิตอยู่ไม่ได้ องค์การธุรกิจเกิดขึ้นจากคนหลายๆคนที่มีเป้าหมายความสำเร็จตามความต้องการของเขาเอง และองค์การสร้างเป้าหมายที่สามารถรวมผลสำเร็จของทุกๆคนมาเป็นผลสำเร็จขององค์การ องค์การจึงยอมให้แต่ละคนทำสิ่งต่างๆที่เขาไม่สามารถทำงานตามลำพังได้ การร่วมแรงร่วมใจกันทำงานที่เป็นเป้าหมายของแต่ละคนให้สำเร็จย่อมส่งผลความสำเร็จมาสู่เป้าหมายขององค์การด้วย

ผู้บริหารคือผู้ที่รวบรวมประสานกิจกรรมต่างๆของบุคคลต่างๆและส่งเสริมให้กิจกรรมเหล่านั้นประสบความสำเร็จโดยใช้หน้าที่ทางด้านการบริหาร ที่จะทำให้ทุกคนถูกดึงและดันให้เกิดการรวมพลังกันช่วยทำให้เป้าหมายต่างๆขององค์การประสบความสำเร็จ กิจกรรมต่างๆของธุรกิจที่ผู้บริหารจะต้องทำการประสานงานให้สำเร็จประกอบด้วย

  1. กิจกรรมการผลิตสินค้า (Production)
  2. กิจกรรมการดำเนินการทางด้านการเงิน (Financing)
  3. กิจกรรมการใช้ทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources)
  4. กิจกรรมด้านข้อมูลข่าวสาร (Information)
  5. กิจกรรมด้านการตลาด (Marketing)

การผลิตสินค้าเป็นกิจกรรมอันดับแรกประกอบด้วย การออกแบบสินค้า ออกแบบกระบวนการผลิต จัดหาเครื่องจักร แรงงาน วัตถุดิบ สถานที่ตั้งโรงงาน ออกแบบโรงงาน ติดตั้งเครื่องจักร วางแผนการผลิต และตรวจสอบคุณภาพสินค้า เพื่อผลิตสินค้าที่ดีมีคุณภาพ ราคาถูก ลูกค้าพึงพอใจนิยมยกย่อง โดยได้รับความร่วมมือจากพนักงานทุกคนทุกระดับและทุกฝ่ายร่วมกันรับผิดชอบ

ระบบควบคุมคุณภาพทั่วทั้งองค์การ(QC Circle) ดร.อิชิกาวา ชาวญี่ปุ่นเป็นผู้ให้กำเนิด QC และพัฒนาจนประสบความสำเร็จจนได้รับการยกย่องให้เป็นบิดาแห่ง QC เริ่มนำมาใช้ในปี ค.ศ.1948 ในวงการอุตสาหกรรม ทำให้ประเทศญี่ปุ่นเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วเป็นประเทศมหาอำนาจทางธุรกิจของโลก ระบบ QC เริ่มต้นจากการปลูกฝังแนวคิดในหมู่ผู้บริหารระดับสูงและระดับกลางให้เข้าใจเสียก่อน แล้วจึงลงมาสู่พนักงานระดับล่างในภายหลังจนกระทั่งครอบคลุมพนักงานทั่วทั้งองค์การ โดยพยายามดึงความสามารถของพนักงานออกมาจากความรู้และประสบการณ์ที่มีอยู่ในตัวของพนักงานเอง สนับสนุนพนักงานได้ใช้สมองและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ต่างๆเพื่อนำมาพัฒนาการทำงาน นอกจากนั้นความร่วมมือร่วมใจและการสื่อสารที่ดียังเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เกิดความเข้าใจตรงกันถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างชัดเจน

ระบบการบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วมทั่วทั้งองค์การ(TPM)เริ่มนำมาใช้ในประเทศญี่ปุ่น ค.ศ. 1971 โดยบริษัทนิปอนเดนโซ่ ซึ่งใช้แนวคิดแบบเดียวกับ QC โดยเริ่มต้นปลูกฝังแนวคิดให้กับผู้บริหารระดับสูงและระดับกลางก่อน แต่เน้นเรื่องการบำรุงรักษาคุณภาพสินค้าอย่างยั่งยืน เพราะการผลิตสินค้าที่เป็นของดีราคาถูกให้ลูกค้าพึงพอใจได้นั้นจะต้องได้มาจาก เครื่องจักรที่ดี วัตถุดิบที่ดี บุคลากรที่ดี วิธีการหรือกระบวนการที่ดีและสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง จึงจะได้สินค้าคุณภาพดีราคาถูกออกมาได้ TPM สามารถตอบสนองความต้องการเหล่านี้ได้ ปรัชญาของ TPM จึงได้รับการถ่ายทอดสู่อุตสาหกรรมและได้รับการยอมรับกันทั่วโลก โดยสถาบัน JIPM ( Japan Institute of Plant Maintenance) ซึ่งทำให้โรงงานผลิตสินค้าต่างๆสามารถลดการสูญเสียและต้นทุนการผลิตหรือเพิ่มผลผลิตขึ้นมาก็ได้ ด้วยความรู้ความสามารถและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของพนักงานเอง นับว่าเป็นความสำเร็จของผู้บริหารที่นำ TPM มาใช้นั่นเอง

TPM เป็นกิจกรรมที่เริ่มต้นจากการสำรวจปัญหาและอุปสรรคที่บั่นทอนผลกำไรจากการดำเนินงานแล้วทำการฟื้นฟูและแก้ไขสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ผิดปกติหรือไม่ได้มาตรฐานในการทำงานให้ถูกต้องเสียก่อนโดยเริ่มต้นที่เครื่องจักร “เครื่องจักรที่ดีย่อมผลิตสินค้าที่ดีออกมา” แล้วจึงดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น (Kaizen) เมื่อปรับปรุงจนสามารถกำหนดเป็นมาตรฐาน (Standardization) ได้แล้ว   ขั้นสุดท้ายก็มองเชิงป้องกัน            ( Prevention) เพื่อรักษาความยั่งยืนของคุณภาพสินค้าไว้อย่างสม่ำเสมอซึ่ง TPM เรียกว่า Quality Maintenance นั่นเอง กิจกรรมของ TPM ทั้ง 8 กิจกรรมหลักก็มีเป้าหมายการดำเนินการเดียวกันคือผลิตสินค้าคุณภาพดี ราคาถูก ลูกค้าพึงพอใจ พนักงานทำงานด้วยความปลอดภัย บริษัทมีกำไร มีบริษัทหลายแห่งที่มีผลประกอบการไม่ดีแม้ว่าจะได้รับการปรับปรุงด้วยเทคนิคต่างๆมาแล้ว แต่ไม่ก่อให้เกิดผลกำไร แต่ TPM เมื่อปรับปรุงแล้วจะทำให้เกิดผลกำไรอย่างแท้จริงเพราะว่า TPM มีเทคนิคการปรับปรุงโดยการแยกปัญหาที่เกิดขึ้นของบริษัทในเชิงปริมาณและมูลค่าของความสูญเสียและค่าใช้จ่าย(Cost) ที่ตัดทอนผลกำไรลงและคัดเลือกหัวข้อการปรับปรุงที่สามารถสร้างผลกำไรได้จริงมาดำเนินการ การค้นหาการสูญเสียที่เป็นตัวบั่นทอนผลกำไรผู้บริหารจะสามารถมองเห็นได้จากการรวบรวมข้อมูลในรูปของ Cost-Loss Matrix

ดังแสดงให้เห็นในภาพด้านล่างนี้

Cost-Loss Matrix

ซึ่งจะทำให้เข้าใจได้ง่ายว่ามีการสูญเสียและค่าใช้จ่ายอะไรบ้างมากน้อยแค่ไหนที่เป็นตัวบั่นทอนกำไร ทำให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจกำหนดเป้าหมายดำเนินการปรับปรุงเรื่องต่างๆได้อย่างเหมาะสม TPM เรียกว่า การปรับปรุงเฉพาะเรื่องหรือFocused Improvement ( Kobetsu Kaizen)นั่นเอง

การทำกิจกรรม TPM เริ่มต้นจะเน้นไปที่การดำเนินกิจกรรมที่ฝ่ายผลิตก่อนหลังจากนั้นก็จะขยายครอบคลุมไปถึงฝ่ายบริหาร การขายและฝ่ายสนับสนุนต่างๆทั่วทั้งบริษัทจึงจะสอดคล้องกับความหมายของคำว่า TPM เพราะในอดีตที่ผ่านมาหลายคนเข้าใจผิดคิดว่า TPM เป็นกิจกรรมเฉพาะการบำรุงรักษาเครื่องจักรของฝ่ายผลิตเพียงฝ่ายเดียวเท่านั้น ซึ่งเป็นความเข้าใจผิดอย่างมากเพราะการจะก่อให้เกิดผลผลิตที่ดีออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นทุกฝ่ายต้องให้ความร่วมมือร่วมใจกันทำงานจึงจะสามารถบรรลุความสำเร็จไปได้ ปรัชญาของTPMและการปฏิบัติจริง จึงมีความจำเป็นที่พนักงานทุกคนจะต้องเรียนรู้ ฝึกฝนการทำกิจกรรม TPM สู่การปฏิบัติจริงให้ได้ไม่ว่าจะเป็นพนักงานระดับใดในองค์การ จะเป็นพนักงานปฏิบัติการผลิต สำนักงาน ช่างเทคนิค วิศวกร หัวหน้างาน ผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง  หรือแม้แต่ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษา ทางด้านช่างเทคนิค วิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ และกำลังจะก้าวเข้ามาสู่ธุรกิจอุตสาหกรรมก็ตาม

ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและค้นหาความรู้เรื่อง TPM เพื่อนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง สังคมและประเทศชาติต่อไป

 

พยัพ มาลัยศรี
ที่ปรึกษาอุตสาหกรรม สสท.
 


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที