สร

ผู้เขียน : สร

อัพเดท: 06 พ.ย. 2006 13.53 น. บทความนี้มีผู้ชม: 16850 ครั้ง

หากหน่วยงานหรือองค์การใดทำกิจกรรม 5 ส ไม่สำเร็จแล้ว ก็อย่าคิดทำกิจกรรมอื่นๆ เพราะยากที่จะประสบความสำเร็จเช่นกัน


เพิ่มประสิทธ์ภาพในโรงพยาบาล ด้วยกิจกรรม 5 ส

เพิ่มประสิทธ์ภาพในโรงพยาบาล

ด้วยการทำกิจกรรม 5 ส

 

ระชาชนในจังหวัดลพบุรีและจังหวัดใกล้เคียงที่ต้องพึ่งพาหาหมออยู่เป็นประจำ  คงไม่มีใครไม่รู้จักโรงพยาบาลอำเภอบ้านหมี่  โรงพยาบาลอำเภอที่มีจำนวนเตียงมากเทียบเท่าโรงพยาบาลจังหวัด นั่นคือมีจำนวนเตียงผู้ป่วยจำนวน 258 เตียง (โดยปกติโรงพยาบาลระดับอำเภอมีเตียงจำนวน 30 เตียง) แพทย์หรือหมอประจำโรงพยาบาลครบทุกสาขารวม  20  คน ทันตแพทย์  3  คน เภสัชกร  9  คน  พยาบาลวิชาชีพ  177  คน  พยาบาลเทคนิค  52  คน รวมข้าราชการและลูกจ้างที่ทำงานอยู่ในโรงพยาบาลบ้านหมี่  มีจำนวนทั้งสิ้น 601 คน ซึ่งถือว่าเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่พอสมควร

 

ในอดีตอำเภอบ้านหมี่ถือเป็นอำเภอสำคัญอำเภอหนึ่งของจังหวัดลพบุรี เนื่องจากอำเภอบ้านหมี่เป็นอำเภอที่มีสถานีรถไฟ ซึ่งสมัยก่อนหากจังหวัดหรืออำเภอใดที่มีสถานีรถไฟจะถือเป็นเมืองที่มีความเจริญ เพราะเป็นชุมทางรถไฟ

 

ปัจจุบันอำเภอบ้านหมี่มีจำนวนประชากรทั้งสิ้นเกือบแปดหมื่นคนคน อาชีพส่วนมากของชาวบ้านหมี่   คือการทำนาและสินค้าที่ยังคงเป็นหน้าเป็นตาของบ้านหมี่คือ ผ้าไหมมัดหมี่  ซึ่งถือเป็นมรดกตกทอดกันมาจากคนรุ่นเก่าที่เรียกกันว่า ไทยพวน มาจนถึงคนรุ่นปัจจุบัน

 

เนื่องจากอาณาเขตของอำเภอบ้านหมี่ติดต่อกับพื้นที่ต่างอำเภอมากมายหลายอำเภอ เช่น อำเภอเมือง อำเภอท่าวุ้ง  อำเภอหนองม่วง  อำเภอชัยบาดาล  ปัจจุบันจึงมีชาวบ้านในอำเภอต่างๆ เหล่านั้นไปใช้บริการทางการแพทย์จากโรงพยาบาลบ้านหมี่กันจำนวนไม่น้อย

 

เหตุที่เป็นดังนี้  เพราะชาวบ้านซึ่งไปใช้บริการต่างชื่นชมและชื่นชอบทั้งสถานที่ของโรงพยาบลบ้านหมี่  ที่มีความสะอาด  สวยงามและมีความเป็นระเบียบ  รวมทั้งการให้บริการที่ประทับใจของแพทย์ พยาบาลและบุคลากรของโรงพยาบาล

 

อะไรคือเคล็ดลับในเรื่องนี้

 

นายแพทย์ชาญ  ตันติวราภรณ์  นายแพทย์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านหมี่  ซึ่งย้ายมาประจำที่โรงพยา- บาลบ้านหมี่ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 เป็นผู้ที่มาฟื้นฟูและดำเนินกิจกรรม 5 ส ในโรงพยาบาลแห่งนี้อย่างจริงจังตั้งแต่ปี 2545 เป็นต้นมา จนปัจจุบันถือว่าได้ก้าวมาถึงขั้นสู่ความสำเร็จของการทำกิจกรรม 5 ส แล้ว โดยโรงพยาบาลบ้านหมี่ได้รับการตรวจ ประเมิน และคัดเลือกจากผู้เชี่ยวชาญด้านกิจกรรม 5 ส ของไทยและของญี่ปุ่น โดยสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) จัดให้เป็น 1 ใน 5  (TOP 5) ขององค์การที่ทำกิจ กรรม 5 ส ดีที่สุดของประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2549  ซึ่งในเรื่องนี้นายแพทย์ชาญ ได้กล่าวว่า

 

“ กิจกรรม 5 ส เป็นกิจกรรมที่โรงพยาบาลบ้านหมี่เห็นว่ามีประโยชน์มากทั้งแก่บุคลากรในโรงพยาบาลเองและต่อประชาชนที่มาใช้บริการที่โรงพยาบาล จึงได้ฟื้นฟูและดำเนินการอย่างจริงจังตั้งแต่ปี 2545 เป็นต้นมา โดยเริ่มจากการประกาศแต่งตั้ง คณะกรรมการกิจกรรม 5 ส ขึ้น ซึ่งกรรมการทั้งหมดเป็นบุคลากรของโรงพยาบาล  เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2545  และในเดือนถัดมาก็ประกาศให้กิจกรรม 5 ส  เป็นนโย- บายสำคัญ นโยบายหนึ่งของโรงพยาบาล  เพื่อต้องการให้บุคลากรทุกคนในโรงพยาบาลรับทราบและมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม 5 ส................”

 

“ในระยะแรกๆ  เราทำ 5 ส อย่างลองผิด ลองถูก เพราะหนังสือเกี่ยวกับ 5 ส ในบ้านเรามีมากพอสมควร ผู้เชี่ยวชาญด้าน 5 ส ก็มีไม่น้อย  ผู้เชี่ยวชาญบางรายที่ทางโรงพยาบาลเชิญมาบรรยายและให้คำแนะนำก็มักจะบอกให้ปรับโน่น แก้นั่น ซึ่งบางทีมองแล้วก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไปทำไม  เช่น การตีเส้นด้วยเทปสีในพื้นที่ต่างๆ หลายแห่ง จนมองดูลายลูกตาไปหมด….เมื่อทีมงาน 5 ส ของโรงพยาบาลมีความรู้ และเข้าใจเรื่อง 5 ส มากขึ้น จึงได้ข้อสรุปว่า การทำกิจกรรม 5 ส จริงๆ แล้วสามารถนำหลักการของ 5 ส มาประยุกต์ให้เหมาะกับหน่วยนั้นๆ ได้มากมาย ไม่จำเป็นต้องทำเหมือนกัน หรือไม่จำเป็นต้องทำตามที่วิทยากร 5 ส บางคนบอกให้ทำ”

 

ปัจจุบันทีมงานที่ทำกิจกรรม 5 ส ของโรงพยาบาลบ้านหมี่ ลพบุรี ยังเป็นแกนนำของจังหวัดลพบุรีใน  การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาคุณภาพการทำงานด้วยกิจกรรม 5 ส  นอกจากนั้นยังเป็นที่ปรึกษาและวิทยากรการดำเนินกิจกรรม 5 ส ให้กับหน่วยงานต่างๆ มากมาย อาทิเช่น โรงพยาบาลโคกสำโรง  โรงพยาบาลท่าหลวง  โรงพยาบาลชัยบาดาล  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี  เรือนจำกลางจังหวัดลพบุรี เป็นต้น  นอกจากนั้นในแต่ละปียังมีหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนจากทั่วประเทศมาขอดูงานกิจกรรม 5 ส ของโรงพยาบาลบ้านหมี่จำนวนมากด้วย

 

ความภาคภูมิใจของหมอ พยาบาลและบุคลากรของโรงพยาบาลบ้านหมี่ทุกคน ก็คือ การที่ได้ยินหลายคนทั้งคนไข้ที่มาใช้บริการและจากผู้หลักผู้ใหญ่ ตลอดจนพระสงฆ์องคเจ้าที่ต่างบอกว่าโรงพยาบาลบ้านหมี่เป็นโรงพยาบาลของรัฐที่ให้บริการดีหรือดีกว่าโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่ง แต่ที่เหนือกว่าโรงพยาบาลเอกชนมาก คือ ราคา บุคลากรของโรงพยาบาลที่ให้บริการแก่ประชาชนล้วนแต่มีอัธยาศัยดี

 

กิจกรรม 5 ส  เป็นเรื่องของการจัดระเบียบสถานที่ทำงานให้เรียบร้อย  สะอาด และมีการรักษามาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติต่างๆ รวมทั้งการดำรงรักษาสิ่งดีเหล่านั้นให้ยั่งยืนถาวรตลอดไป  กล่าวได้ว่าการทำกิจกรรม 5 ส ไม่ใช่เรื่องยากที่จะเข้าใจและดำเนินการ  แต่อาจเป็นเรื่องยากที่จะทำกิจกรรม 5 ส ให้ได้ผลดีและประสบความสำเร็จ  นอกจากนั้นสิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งในการทำกิจกรรม 5 ส ให้ได้ผลอย่างจริงจัง จะต้องทำทั้งองค์กรเสมือนการเล่นกีฬาเป็นทีมจะต้องอาศัยความร่วมมือและทุ่มเทจากสมาชิกของทีมทุกคน เรียกว่าทุกคนมีความ สำคัญเท่าเทียมกันทั้งหมด 

 

มีคำกล่าวประโยคหนึ่งจากผู้เชี่ยวชาญชาวญี่ปุ่นที่น่าสนใจเกี่ยวกับการทำกิจกรรม 5 ส ว่า..................

 

หากหน่วยงานหรือองค์การใดทำกิจกรรม 5 ส ไม่สำเร็จแล้ว ก็อย่าคิดทำกิจกรรมอื่นๆ  เพราะยากที่จะประสบความสำเร็จเช่นกัน

 

 

 

                                               

สร  ปิ่นอักษรสกุล                                                                                                   
นักวิชาการพลังงานและสิ่งแวดล้อม
                                     
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

                                                                                                  


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที