วัชร

ผู้เขียน : วัชร

อัพเดท: 13 ก.พ. 2011 14.54 น. บทความนี้มีผู้ชม: 3819 ครั้ง

เเนวคิด เพื่อต้องการให้มนุษย์ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งเเวดล้อมควบคู่กับการพัฒนาเทคโนโลยี


นวัตกรรมรักษ์โลก

นวัตกรรมรักษ์โลก โลกของเรามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทั้งทางชีวภาพและกายภาพ เหนือสิ่งอื่นใดสิ่งหนึ่งที่ทำให้โลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรงคือ มนุษย์ ในทางชีวภาพ นับตั้งแต่กำเนิดโลก ด้วยสภาวะที่เหมาะสมก่อให้เกิดการกำเนิดของสิ่งมีชีวิตอันหลากหลายและมีวิวัฒนาการมาอย่างต่อเนื่อง เรียกได้ว่า ดาวโลก เป็นดาวแห่ง นวัตกรรมก็ว่าได้ คำว่า นวัตกรรม หมายถึง สิ่งใหม่ การคิด การสร้างสรรค์ รวมไปถึงลักษณะที่เป็นกระบวนการ คุณสมบัติเหล่านี้ ได้เกิดขึ้นในโลกใบนี้นับตั้งแต่ก่อกำเนิดโลกมา เช่น กระบวนการการเกิดน้ำ อันส่งผลต่อเนื่องสู่การกำเนิดชีวิตและเป็นกระบวนการที่ส่งผลต่อเนื่องมาสู่การกำเนิดนวัตกรรมของโลกชิ้นสำคัญนั่นคือ มนุษย์ ในทางกายภาพ โลกมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพอยู่ตลอดเวลา มีการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวของวัตถุอันเป็นองค์ประกอบของโลกอย่างต่อเนื่อง เห็นได้จากเหตุการณ์ต่างๆที่ขึ้น เช่น แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด วัฏจักรต่างๆ อันเนื่องมาจากการโคจรของโลก เหล่านี้นำมาซึ่งการเกิดการเปลี่ยนแปลง นำไปสู่การกำเนิด วัตถุดิบทางธรรมชาติ อาทิ หินแร่ต่างๆ การเติบโตของพืช สัตว์ ทั้งหมดนี้เป็นปัจจัยที่ทำให้เกิด นวัตกรรมของมนุษย์ มนุษย์ เป็นสิ่งมีชีวิตที่เรียกได้ว่า มีสติปัญญาสูงสุดในบรรดาสิ่งมีชีวิตที่กำเนิดมาบนโลก ณ ปัจจุบัน ด้วยเหตุนี้มนุษย์จึงมีวิวัฒนาการแบบก้าวกระโดด สามารถประดิษฐ์คิดค้นเครื่องมือในการดำรงชีวิตได้อย่างน่าอัศจรรย์ สิ่งเหล่านี้แบ่งได้เป็น 4 ประการ ดังนี้ ประการที่หนึ่ง เครื่องมือเครื่องใช้ในการหาอาหาร มนุษย์มีวิวัฒนาการจนสามารถบริโภคได้ทั้งพืชและสัตว์ มีความสามารถในการแปรรูปอาหารอย่างชาญฉลาด มีการคิดค้นเครื่องมือเครื่องใช้อย่างสร้างสรรค์และเป็นกระบวนการ เช่น การเก็บรักษาอาหารประเภทเนื้อด้วยวิธีการหมัก การทำให้แห้ง การทำให้สุก เหล่านี้ล้วนแล้วแต่ต้องใช้กลวิธีอันซับซ้อน ด้วยเหตุนี้ มนุษย์จึงเกิดการวิเคราะห์ด้วยสิ่งที่เรียกว่า สติปัญญา ผนวกกับการลองผิดลองถูก นำมาซึ่งการสังเคราะห์องค์ความรู้ ก่อเกิดนวัตกรรมอันชาญฉลาดและหลากหลายตามสถานการณ์ เช่น มีด ธนู หอก เครื่องปั้นดินเผา การก่อไฟด้วยหิน ผ่านกระบวนการทางความคิด จนกลายมาเป็น ปืน หม้อไฟฟ้า ไม้ขีดไฟ ซึ่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่มากขึ้น ส่งผลให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมากขึ้นเช่นกัน เหล่านี้คือ นวัตกรรม ประการที่สอง เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิตเครื่องนุ่งห่ม มนุษย์เรารู้จักการสวมใส่เครื่องนุ่งห่ม จากการรับรู้ได้ถึง การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ นับตั้งแต่การนุ่งห่มด้วยหนังและขนสัตว์ในยุคแรกๆวิวัฒนาการมาเป็นเครื่องนุ่งห่มจากการถักทอเส้นใยจากธรรมชาติและด้วยสติปัญญาของมนุษย์ก่อให้เกิดเครื่องมือในการถักทออย่างเป็นกระบวนการวิวัฒนาการมาเป็นเครื่องจักรทอผ้าและอุตสาหกรรมในที่สุดเหล่านี้เรียกว่า นวัตกรรม ประการที่สาม เครื่องมือเครื่องใช้ในการสร้างที่อยู่อาศัย มนุษย์ รู้จักการก่อสร้างมาตั้งแต่อดีต มีการออกแบบที่ชาญฉลาดด้วยหลักการง่ายๆเพียงแค่ให้ตนเองอยู่รอดและปลอดภัย เช่นชาวเอสกิโมซึ่งอยู่ในเขตอากาศหนาว ทำอย่างไรจึงไม่หนาวตาย ชาวเอเชียซึ่งอยู่ในเขตอากาศร้อนชื้นทำอย่างไรจึงจะไม่ร้อน เหล่านี้นำมาซึ่งสิ่งก่อสร้างที่เป็นเอกลักษณ์ และเมื่อมีการคิดค้นวัสดุที่ดียิ่งขึ้น ด้วยความคิดที่ว่า ทำอย่างไรถึงไม่ร้อน ทำอย่างไรไม่ถึงหนาว ก่อให้เกิด สิ่งก่อสร้างที่ทนแดด ทนหนาว และภายในที่อยู่อาศัยนั้นอยู่สบาย นำมาสู่การคิดค้น อิฐ ปูน เครื่องทำความร้อน เครื่องทำความเย็น และอื่นๆอีกมากมาย เกิดสิ่งก่อสร้างที่งดงามและสะดวกสบาย เหล่านี้คือ นวัตกรรม อีกประการหนึ่ง เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิตยารักษาโรค มนุษย์รู้จักการเยียวยารักษามาตั้งแต่สมัยโบราณ มีการใช้พืชที่มีคุณสมบัติในการรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในอดีตการใช้ยารักษาโรคเป็นไปในรูปแบบในเชิงปริมาณ เห็นได้จากยาแผนโบราณที่ใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติโดยตรง ปัจจุบันด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีที่สูงขึ้น มีการทำวิจัยด้านพืชสมุนไพร ส่งผลให้การใช้ยาเป็นไปในเชิงคุณภาพมากยิ่งขึ้นและมีประสิทธิภาพในการรักษาโรคได้ดี ทั้งนี้ก่อเกิดการประดิษฐ์เครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์ ผลิตภัณฑ์ยารักษาโรคนานัปการ ช่วยให้มนุษย์มีอายุยืนยาวมากขึ้นไปด้วย สิ่งเหล่านี้คือ นวัตกรรม จากที่กล่าวมาข้างต้นนั้น ผนวกรวมกันมีความหมายเป็นองค์รวมว่า ปัจจัยสี่ สิ่งที่ก่อให้เกิด นวัตกรรมนั้น เป็นผลมาจากการที่มนุษย์แสวงหาแนวทางการดำรงชีวิตที่สะดวกสบายมากขึ้นอย่างไม่มีที่สิ้นสุด อย่างไรก็ตามทุกสิ่งย่อมมีสองด้านเสมอ กล่าวได้ว่า นวัตกรรมและการพัฒนาเทคโนโลยีนั้นอาจส่งผลให้เกิดการทำลายล้างและเป็นภัยต่อมนุษยชาติได้ ถ้าหากมนุษย์ขากจริยธรรม เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน และไม่คำนึงถึงสภาพแวดล้อม ดังนั้น นวัตกรรมที่ดี นอกจากจะต้องตอบสนองต่อปัจจัยสี่แล้ว ยังต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และก่อประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม เมื่อโลกมอบหมายหน้าที่ให้มนุษย์ดูแลทุกสรรพสิ่งแล้ว ก็จงเคารพในหน้าที่ได้รับมอบหมายอย่างมีคุณธรรม

บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที