ชุติมน

ผู้เขียน : ชุติมน

อัพเดท: 11 ก.ค. 2011 04.01 น. บทความนี้มีผู้ชม: 9377 ครั้ง

องค์กรมีความสำคัญอย่างไรต่อระบบ internet & intranet


การเปลี่ยนแปลงขององค์กร


ประวัติความเป็นมาขององค์กร

ในระบบองค์กรได้เริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ปี ค.ศ 1347  ซึ่งเป็นการนำบุคคลหลายๆกลุ่มมารวมตัวกันมาเพื่อทำกิจการ การหนึ่ง ให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์และบรรลุตามเป้าหมายเดียวกัน เพื่อแสวงหาผลกำไร และองค์กรแบ่งออกเป็น 4 รูปแบบใหญ่ๆ ดังนี้

1.กิจการเจ้าของคนเดียว คือ มีบุคคลคนเดียวเป็นเจ้าของหรือลงทุนคนเดียว ควบคุมการดำเนินการเองทั้งหมด และกิจการประสบผลสำเร็จมีผลกำไรก็จะได้รับผลประโยชน์เพียงคนเดียว

2.ห้างหุ้นส่วน คือ มีบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปร่วมกันลงทุนและดำเนินกิจการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งผลกำไรที่ได้จากการดำเนินงาน

3.บริษัทจำกัด คือ มีบุคคลตั้งแต่ 3 คนขึ้นไปร่วมกันก่อตั้งกิจการ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการที่ตรงกัน

4.บริษัทมหาชนจำกัด คือ ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 15 คนขึ้นไปปี

ประเภทขององค์กร

รายละเอียด

1347[1]         

บริษัทมหาชนจำกัด                

มีจำนวนผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 15 คนขึ้นไป

1907[2]        

ห้างหุ้นส่วน                           

มีบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป

1923 [3]        

กิจการเจ้าของคนเดียว             

มีบุคคลคนเดียวเป็นเจ้าของ

1992 [4]   

บริษัทจำกัด                          

มีบุคคลตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป

ประเภท

ข้อดี

ข้อเสีย

 

 

 

 

กิจการของคนเดียว

 

   

     1.มีอิสระในการตัดสินใจ

    2.เจ้าของเป็นผู้รับผิดชอบคนเดียวต่อผลการดำเนินงาน

    3.ข้อบังคับทางกฎหมายน้อย

    4.การเลิกกิจการทำได้ง่าย

    5.ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารต่ำ

 

  

   1.ขาดความน่าเชื่อถือของกิจการ

    2.การจัดหาเงินทุนทำได้ยาก

    3.การตัดสินใจอยู่ที่คนคนเดียว

    4.ธุรกิจอาจไม่ยืนยาวและไม่ต่อเนื่อง

    5.เสียเปรียบด้านภาษีอากร

    6.บุคลากรมีข้อจำกัดด้านความเจริญก้าวหน้า

 

 

 

 

 

ห้างหุ้นส่วน

 

 

ระดมทุนจากแหล่งอื่นได้ง่าย มั่นคงและน่าเชื่อถือกว่าเจ้าของคนเดียว

1.ระดมความรู้ที่หลากหลายมาช่วยกันบริหาร

2.การจัดตั้งไม่ยุ่งยาก การรวมหุ้นมีสัญญาต่อกันที่ไม่ต้องเป็นลายลักษณ์อักษรก็ได้

3.หุ้นส่วนที่รับผิดชอบไม่จำกัดต้องเอาใจใส่การดำเนินงานคล้ายกิจการของตน มีอิสระในการบริหาร

4.เลิกกิจการได้ง่าย

 

 

มีข้อจำกัดในการโอนหุ้น

1.ถอนเงินทุกออกได้ยาก

2.อายุธุรกิจถูกจำกัดด้วยชีวิตของผู้เป็นหุ้นส่วน

3.หุ้นส่วนก่อหนี้ได้ไม่จำกัด

4.อาจเกิดความขัดแย้งในหมู่ผู้ร่วมหุ้น

5.ไม่จำกัดความรับผิดชอบของหุ้นส่วน ทำให้ไม่กล้าเสี่ยงขยายกิจการ

 

 

บริษัทจำกัด

 

 

มีสภาพเป็นนิติบุคคล แยกตัวจากผู้ถือหุ้น มีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน มีสิทธิ์ดำเนินคดีในนามบริษัท

    1.บริษัทสามารถหาทุนเพิ่มในการขายหุ้น

    2.ผู้ถือหุ้นมีความรับผิดชอบเพียงมูลค่าที่ตนค้างชำระ

    3.ผู้ถือหุ้นสามารถขายหรือโอนหุ้นให้กับคนอื่นได้

 

ขั้นตอนในการจัดตั้งยุ่งยาก และหน่วยงานรัฐดูแลเข้มงวด

    1.ค่าใช้จ่ายในการบริหารสูง ต้องมีผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต

    2.ต้องมีผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 3 คนขึ้นไป

    3.ความลับเปิดเผยได้ง่าย

    4.บางครั้งบริษัทอาจต้องจ้างมืออาชีพจากภายนอกเข้ามา ทำให้ขาดความตั้งใจ ซื่อสัตย์

 

 

 

บริษัทมหาชนจำกัด

 

 

1.สามารถระดมทุนมาบริหารจัดการบริษัทได้โดยไม่จำกัด 

2.ถ้าผู้บริหารเป็นมืออาชีพอย่างแท้จริงย่อมทำให้เกิดการพัฒนาในบริษัท นั่นคือผลกำไรจากการประกอบการอย่างมหาศาล  กำไรต่างๆย่อมตกอยู่โดยตรงต่อผู้ถือหุ้นทั้งหลาย 

 

 

1.การจัดตั้งมีขั้นตอนยุ่งยากและเสียค่าใช้จ่ายสูง

2.มีกฎหมายและข้อบังคับของรัฐควบคุมเป็นจำนวนมาก

3.ขาดเสถียรภาพในการปกปิดความลับ

4.การเสียภาษีซ้ำซ้อน

 

 

ตัวอย่าง

Wal-Mart ในสมัยก่อนเป็นเพียงแค่ร้านขายของช่ำทั่วๆไปหรือเจ้าของกิจการคนเดียว และก็ค่อยๆพัฒนาเป็นห้างหุ้นส่วนมีการร่วมหุ้นกับ AOL ในการใช้internetมาช่วยกระจายข้อมูลต่างๆให้รวดเร็วขึ้น และพัฒนาต่อมาด้วยการขยายสาขาต่างๆไปทั่วโลก ทำให้ตลาดของWal-Martขยายวงกว้างขึ้น เนื่องจากสาขามีเยอะขึ้น ทำให้ได้ผลกำไรมากขึ้น หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าบริษัทจำกัด และเนื่องจากWal-Martมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง Wal-Mart จำเป็นต้องหาผู้ร่วมลงทุนเพิ่มขึ้นจึงกลายมาเป็น บริษัทมหาชนจำกัด


บทสรุป

การทำกิจการประเภทเจ้าของคนเดียวนั้นเป็นประเภทกิจการที่ดีที่สุดในการ ตัดสินใจ

แต่ในอีกด้านหนึ่งมันก็คือจุดอ่อนที่สำคัญที่ทำให้แต่ละองค์กรจำเป็นจะต้องมีการร่วมหุ้น 

หรือมีหุ้นส่วนมาเพื่อแบ่งปันความคิดใหม่ๆและประสบการณ์ต่างๆที่ใช้ในการตัดสินใจร่วมกัน 

โดยในองค์กรได้นำระบบinternet เข้ามาใช้ในการกระจายข้อมูลต่างๆให้รวดเร็วขึ้น 

รวมถึงการดูข้อมูลต่างๆจากสาขาอื่นได้

เพื่อทำให้องค์กรมีประสิทธิภาพและผลกำไรที่ดียิ่งขึ้น และสิ่งสำคัญที่กล่าวมาข้างต้นนั้น

จึงทำให้เกิดการร่วมหุ้นของหุ้นส่วนต่างๆ 

และก่อให้เกิด ห้างหุ้นส่วน บริษัทจำกัด และ บริษัทมหาชนจำกัด อีกด้วย

 

อ้างอิง

1.http://en.wikipedia.org/wiki/Partnership

2.http://en.wikipedia.org/wiki/Corporation

3.http://en.wikipedia.org/wiki/Cooperative

4.http://en.wikipedia.org/wiki/Gallus_Holding

5. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม . ข้อดี/ข้อเสียของการประกอบธุรกิจประเภทต่างๆ . July 09, 2011,จากพัฒนากิจ http://www.pattanakit.net/index.php?lay=show&ac=article&Id=538955943&Ntype=124


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที