นพรัตน์

ผู้เขียน : นพรัตน์

อัพเดท: 10 ส.ค. 2011 10.05 น. บทความนี้มีผู้ชม: 5657 ครั้ง

ระบบการประชุมทางไกล Video Conference สามารถช่วยเพิ่ม QCDM ในการทำงาน ดังนี้


video Conference

ระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ ( video conference system )

ระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ ( video conference system ) คือ ระบบที่มีการนำเอาอุปกรณ์เทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาใช้งานร่วมกัน เช่น คอมพิวเตอร์ กล้องโทรทัศน์ ลำโพง ไมโครโฟน และระบบสื่อสารโทรคมนาคมผสมผสาน เป็นการประชุมที่ผู้ร่วมประชุมอยู่ต่างสถานที่กัน แต่สามารถเจรจาสื่อสาร หรือประชุมโต้ตอบกันได้โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปอยู่ในสถานที่เดียวกัน สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ทั้งทางข้อความและรูปภาพ ภาพกราฟฟิกต่าง ๆ ซึ่งมีช่องทางการส่งสัญญาณได้หลายช่องทางทั้งทางสายโทรศัพท์ คลื่นไมโครเวฟ สายไฟเบอร์ออฟติกของระบบเครือข่าย และส่งสัญญาณผ่านดาวเทียม ทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถมองเห็นภาพและได้ยินเสียงโต้ตอบกันไปมาระหว่างการประชุมแม้จะอยู่กันคนละสถานที่ก็ตาม สามารถประชุมร่วมกันได้ทั้งในระดับผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติการ หรือพนักงานทั้งในระดับเดียวกัน คนละระดับ คนละสายงาน

images by free.in.th

ในปัจจุบันมีการแข่งขันกันทางธุรกิจเป็นอย่างมาก ซึ่งต้องอาศัยเทคโนโลยีและอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความทันสมัยเข้ามาช่วยเพื่อความสะดวกและรวดเร็ว เป็นการเพิ่มโอกาสและขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับธุรกิจและองค์กรของตนเองในการใช้ระบบการประชุมทางไกลนี้ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่องค์กรและบุคลากรภายในองค์กรจำเป็นต้องใช้เพื่อช่วยลดต้นทุนทั้งทางตรงและทางอ้อม เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาในการเดินทางเพื่อไปเข้าร่วมประชุม ลดความไม่สะดวกในด้านของอาหารและที่พัก ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถประเมินสถานการณ์ระหว่างการประชุมได้ ทำให้สามารถตัดสินใจได้รวดเร็ว และเป็นการเปิดโอกาสให้สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ มีการถ่ายทอดและกระจายข้อมูลให้ผู้เข้าร่วมประชุมหลาย ๆ คนในเวลาเดียวกัน และยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กรที่มีการนำเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยเข้ามาใช้ ช่วยสร้างความเชื่อมั่นในสายตาของลูกค้าด้วย
�ระบบการประชุมทางไกลสามารถใช้งานได้ทุกเวลาและทุกสถานที่ เพราะผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนไม่จำเป็นต้องอยู่ในเวลาหรือสถานที่เดียวกันก็สามารถเข้าประชุมพร้อมกันได้ ซึ่งระบบการประชุมนี้จะมีประโยชน์มากหากมีการประชุมเร่งด่วนเกิดขึ้น เกิดเหตุการณ์กระทันหันต้องการดำเนินการอย่างรวดเร็วหรือผู้บริหารติดภารกิจสำคัญไม่สามารถเดินทางไปเข้าร่วมการประชุมได้ ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลา และเกิดความสะดวก รวดเร็วต่อการตัดสินใจ เรื่องที่ประชุมสามารถประชุมได้ทุกเรื่องตามความต้องการหรือตามกำหนดการประชุมประจำขององค์กร เช่น ประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงาน ประชุมเพื่อวางแผน ประชุมประจำไตรมาส/ปี เป็นต้น ใช้กับทุกระดับตำแหน่งงาน และทุกคนมีสิทธ์ในการร่วมประชุมอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งในระดับผู้บริหารด้วยกันเพื่อกำหนดการวางแผนกลยุทธ์ ระดับผู้บริหารกับพนักงานเพื่อการกำหนดขอบเขตงาน สั่งงาน หรือเพื่อสื่อสารให้ทุกคนเข้าใจตรงกัน ในระดับพนักงานด้วยกันเพื่อติดตามความคืบหน้าของงาน เพื่อแสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนะ

อุปกรณ์ในการติดตั้งระบบ Video Conference

images by free.in.th
 1. ชุดอุปกรณ์ Codec อุปกรณ์เปลี่ยนสัญญาณอนาล็อคเป็นสัญญาณดิจิทัล ระบบบีบอัดข้อมูลและรับส่ง จัดการระบบการประชุม
 2. กล้องจับภาพ เพื่อแสดงภาพในระหว่างการประชุม
 3. กล้องจับภาพ (เสริม) เป็นชนิดกล้องวิดีโอ ใช้ในกรณีของการประชุมที่กล้องไม่สามารถจับภาพได้ทั่วถึงทั้งหมด
 4. อุปกรณ์นำเสนอต่างๆ เช่น ไมโครคอมพิวเตอร์ เครื่องนำเสนอวัตถุ 3 มิติ เครื่องเล่นวีดิทัศน์ เป็นต้น
 5. จอรับภาพ โดยทั่วไปจะเป็นจอฉากใหญ่ที่รับภาพจาก Projector ควรเลือกให้เหมาะสมกับขนาดห้องและจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย 4 จอ คือ จอภาพสำหรับนำเสนอ, จอผู้พูดฝั่ง Near, จอผู้พูดฝั่ง Far และจอบันทึกการประชุม
 6. ระบบเครื่องเสียงชุดประชุม ซึ่งมีทั้งเครื่องควบคุม เครื่องขยายเสียง เครื่องผสมสัญญาณเสียง ลำโพงและไมโครโฟนอุปกรณ์ต่างๆ

การติดตั้งระบบ video conference

images by free.in.th
 1. เชื่อมต่อสัญญาณภาพและเสียงอุปกรณ์ทั้งหมด ได้แก่ Codec-Network-กล้องเสริม-จอโทรทัศน์-Projector-เครื่องนำเสนอ-Computer-เครื่องบันทึก-ระบบเสียงชุดประชุม (ตามความต้องการใช้งาน)
 2. เชื่อมต่อ Codec เข้ากับระบบ Network
 3. ทดสอบการแสดงผลของภาพและเสียงทั้งในฝั่งของผู้รับและผู้ส่งเพื่อทำการทดสอบ Conference
 4. เมื่ออุปกรณ์หรือสัญญาณบกพร่องนำไปปรับปรุง แก้ไขให้มีคุณภาพดีที่สุด

ประโยชน์ของการใช้ระบบการประชุมทางไกล video conference ทำให้เกิด QCDM ต่อองค์กร คือ

 1. Quality = ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้แก่องค์กร เนื่องจากการประชุมระบบ video conference นี้สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ตลอดเวลาทุกสถานที่ไม่จำกัด เมื่อเกิดปัญหาในการทำงานสามารถปรึกษาหารือร่วมกันแสดงความคิดเห็นและหาแนวทางวิธีการในการแก้ไขปัญหาได้ทันที และมีประสิทธิภาพ เป็นการส่งเสริมคุณภาพและภาพลักษณ์ขององค์กรให้ดียิ่งขึ้นเนื่องจากมีการนำเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยเข้ามาใช้งาน และยังเป็นการสร้างสัมพันธภาพภายในองค์กรทำให้เกิดทัศนคติที่ดีในการทำงาน ส่งผลให้งานออกมามีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น
 2. Cost = สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการประชุมในแต่ละครั้ง เช่น ค่าอาหาร ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ช่วยให้ประหยัดเวลาในการเดินทางจากที่ต่าง ๆ เพื่อเข้าร่วมประชุม และลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการเดินทาง
 3. Delivery = ช่วยให้การติดต่อสื่อสารกันได้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นทั้งภายในและต่างประเทศ ข้อมูลข่าวสารสารสนเทศต่าง ๆ ถูกถ่ายทอดไปยังผู้อื่นได้ในเวลาเดียวกันพร้อม ๆ กันด้วยความทันสมัย รวดเร็วและสามารถตอบสนองความต้องการของธุรกิจ เนื่องจากผู้เข้าร่วมประชุมสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโต้ตอบซึ่งกันและกัน ร่วมกันตัดสินใจทำงานเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว
 4. Money , Profit = เนื่องจากเป็นการลดต้นทุนด้านค่าใช้จ่ายในการประชุมแล้ว ช่วยให้องค์กรมีผลกำไรจากการดำเนินธุรกิจเพิ่มมากขึ้น เป็นการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้แก่องค์กร เพราะมีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้งานในองค์กร ทำให้เป็นที่รู้จัก น่าเชื่อถือและมีชื่อสียงในด้านเทคโนโลยีที่ล้ำหน้า เป็นทางเลือกให้แก่ลูกค้าเลือกที่จะเข้ามาใช้บริการ ทำให้องค์กรมีผลกำไรที่เพิ่มขึ้น

ขอขอบคุณที่มา


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที