จุฑารัตน์

ผู้เขียน : จุฑารัตน์

อัพเดท: 10 ก.ค. 2012 20.15 น. บทความนี้มีผู้ชม: 5857 ครั้ง

ในการดำเนินงานใดๆ ก็ต้องมีการกำหนดขอบเขตในการทำงาน 5ส ก็เช่นเดียวกัน


กำหนดพื้นที่รับผิดชอบ

 

5S Survival ตอน กำหนดพื้นที่รับผิดชอบ

             

               ในการดำเนินการใดๆ ต้องมีการกำหนดขอบเขตในการทำงาน 5ส ใช้พื้นที่เป็นหลัก โดยส่วนมาก การกำหนดพื้นที่จะยึดตามโครงสร้างขององค์การ เช่น สำนักงานก็จะมีพื้นที่รับผิดชอบในบริเวณของแต่ละฝ่าย ทั้งฝ่ายบริหาร ฝ่ายบัญชี ฝ่ายการเงิน ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายธุรการ เป็นต้น สำหรับในส่วนโรงงาน ก็มีฝ่ายผลิตซึ่งดูแลรับผิดชอบในส่วนพื้นที่ที่ตั้งในการทำการผลิต ฝ่ายคลัง และพัสดุจะดูแลรับผิดชอบในส่วนพื้นที่เก็บวัตถุดิบ สินค้า และอื่นๆ ทั้งยังมีการแบ่งแยกย่อยออกเป็นส่วน แผนก งาน และงานย่อยๆอีก เพื่อให้การดูแลเป็นไปอย่างทั่วถึง ซึ่งพนักงานที่ทำหน้าที่ในพื้นที่นั้นๆ จะเป็นผู้รับผิดชอบเรียกว่า กลุ่มพื้นที่ 5 ซึ่งสมาชิกในกลุ่มจะต้องมีการคัดเลือกผู้มาดำรงตำแหน่งหัวหน้าพื้นที่ สำหรับการมีกลุ่มพื้นที่ ถือเป็นลักษณะที่สำคัญอย่างหนึ่งของ 5ส เพราะเชื่อมั่นว่าผู้ที่อยู่ในงานนั้นจะมีประสบการณ์ และรู้จักงานดีที่สุด ส่งผลให้เกิดการดำเนินการที่สอดคล้องกับงาน และองค์การ และมีการพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้นเรื่อยๆ รวมถึงมีการสื่อสารที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งกลุ่มพื้นที่มีบทบาทเหมือนกลุ่มย่อยอื่นๆโดยทั่วไป คือ การมีส่วนร่วมในการกำหนดแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับนโยบาย และเป้าหมาย จัดทำธำรงรักษา และปรับปรุงมาตรฐานพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ตรวจติดตามประเมินผล พร้อมทั้งเสริมสร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน

               ดังนั้น ในการกำหนดพื้นที่จึงต้องคำนึงถึงความเหมาะสมทั้งในด้านคุณภาพ และปริมาณ โดยพิจารณาจากจำนวนคน พื้นที่ที่รับผิดชอบเป็นหลัก

 

ตัวอย่างที่ 2

การแบ่งพื้นที่รับผิดชอบ (ตัวอย่าง)

กลุ่ม

พื้นที่ (ตารางเมตร)

ฝ่าย

A

5,400

ธุรการทั่วไป

B

300

บัญชีและการเงิน

C

200

จัดซื้อ

D

15,300

ผลิต

E

700

ซ่อมบำรุง

F

550

ตรวจสอบคุณภาพ

G

4,500

คลัง

ตัวอย่างที่ 1

กำหนดพื้นที่ 5ส (ตัวอย่าง)

ประเภท

จำนวน (กลุ่ม)

โรงงานแบบมีฝุ่น

33

โรงงานแบบไม่มีฝุ่น

21

สำนักงาน

5

คลัง

10

รวมทั้งหมด

69

 

 

 

 

               จากตัวอย่างจะเห็นได้ว่ารูปแบบในการกำหนดพื้นที่สามารถแสดงภาพที่เป็นรูปธรรมออกมาได้อย่างหลากหลาย แต่ประเด็นสำคัญ คือ ต้องมีข้อมูลของขนาดพื้นที่และผู้รับผิดชอบ(กลุ่ม) เมื่อกำหนดพื้นที่ได้แล้ว แต่ละพื้นที่จะมีการประชุมเป็นประจำ เพื่อช่วยกันวางแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับแผนแม่บทขององค์การ พร้อมทั้งค้นหาความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของกลุ่มตนเอง เพื่อจัดทำเป็นมาตรฐานของพื้นที่ รวมถึงการตรวจประเมินด้วยตนเอง รับฟังข้อเสนอแนะจากผู้บังคับบัญชา คณะกรรมการกลาง ผู้บริหารระดับสูง เพื่อเป็นการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

               จะเห็นได้ว่ากิจกรรม 5ส แฝงไว้ด้วยแนวคิด ปรัชญาการดำเนินการที่เป็นรูปธรรม เห็นผลได้ชัดเจนภายในระยะเวลาที่รวดเร็วจากการดำเนินการของ ส1 ถึง ส4 และสามารถฝังลึกจากวินัยไปสู่นิสัยหากบุคลากรเหล่านี้ทำเป็นกิจวัตรประจำวันซ้ำๆไปเรื่อยๆ ถือเป็นการพัฒนาบุคลากรที่แยบยลชาญฉลาดอีกวิธีหนึ่ง

 

 

 

ที่มา :

นภาพร งามธนาคม.  (2551, มีนาคม).  5S Survival ตอนกำหนดพื้นที่รับผิดชอบ.  For Quality.14(125),        42-43 

 


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที