ชนิตพล

ผู้เขียน : ชนิตพล

อัพเดท: 05 พ.ย. 2013 04.48 น. บทความนี้มีผู้ชม: 21093 ครั้งENEV-Houses (Energy saving and Environmental friendly Houses)

“Why we all need to go green!”
ความจำเป็นที่ต้องหันมาช่วยกันอนุรักษ์ธรรมชาติเพื่อเอื้อต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์

บทนำ

บทความเรื่อง ENEV มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการมีจิตสำนึก ในความรับผิดชอบต่อ สิ่งแวดล้อมและตระหนักถึงภัย ที่เกิดจากการเสียสมดุล ของระบบนิเวศวิทยา ที่เป็นสิ่งมีชีวิตทั้ง พืช สัตว์ รวมถึง ทรัพยากรธรรมชาติ ที่เป็น ดิน แร่ธาตุในดิน แหล่งน้ำ ทะเลที่มีพื้นน้ำกว่า 70% ของพื้นที่ผิวโลก สภาพของพื้นแผ่นดิน ผืนป่า ซึ่งเป็นแหล่งต้นกำเนิดของน้ำ และสิ่งชีวิตตามธรรมชาติ ทั้งปวงเป็นต้น การเรียบเรียงเนื้อหาจะเป็นลักษณะอิงหลักของวิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์เคมีเป็นหลัก เป็นการบรรยายและอธิบายให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่าย ด้วยการยกตัวอย่าง พร้อมหลักคิดเบื้องต้น โดยเฉพาะความรู้ใน รายละเอียดของหลากหลายมุมมอง ในรายละเอียดของบ้านที่เราอยู่อาศัยกันทุกวันนี้ ต่อไปนี้จะเกริ่นนำเพื่อความเข้าใจที่มาของแหล่งความร้อนที่เราได้รับกันอยู่ในขณะนี้

สภาพภูมิอากาศ ของโลกทั่วทุกภูมิภาค มีการเสียสมดุลทางนิเวศน์มากขึ้นตามลำดับ จากการลุกล้ำป่าซึ่งเป็นต้นกำเนิดแหล่งน้ำตามธรรมชาติ เพื่อทำการเกษตร และอุตสาหกรรม พร้อมๆกับการขยายตัวของชุมชนและการพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างกว้างขวาง มีการเพิ่มขึ้นของประชากร เกิดการเจริญเติบโต ของชุมชนบ้าน และชุมชนเมืองทั่วทุกภูมิภาค การขยายตัวดังกล่าว รวมถึง การดำรงชีวิต ประจำวันและการคมนาคม ติดต่อสื่อสารไปมาหาสู่กัน กิจกรรมต่างๆเหล่านี้ก่อให้เกิด มลพิษ ตามมาเป็นจำนวนมาก เช่น ขยะ ควันพิษและน้ำเสีย ของเสียส่วนใหญ่มาจากระบวนการผลิตพลังงาน ด้วยการเผาผลาญเชื้อเพลิงฟอสซิล (fossil) เช่น ถ่านหิน น้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ อีกส่วนหนึ่งมาจาก กิจกรรมทางการเกษตร การเพาะปลูกและการเลี้ยงสัตว์ และบางส่วนมาจากกิจกรรมของมนุษย์ที่มีการใช้ทรัพยากรดินและน้ำอย่างผิดวิธี สาเหตุต่างๆเหล่านี้ ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพชั้นบรรยากาศที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน ซึ่งเป็นภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในขณะนี้
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO₂) เป็นก๊าซที่เกิดจากกระบวนการเผาไหม้เป็นส่วนใหญ่ และเป็นส่วนที่เพิ่มปริมาณก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas) ที่เป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดภาวะโลกร้อนโดยตรง จากรูปที่ 1 แสดงให้เห็นว่า เมื่อแสงอาทิตย์ส่งผ่านชั้นบรรยากาศมากระทบผิวโลก ก็จะเกิดการดูดซับพลังงานความร้อนไว้ที่ผิวโลกทั้งส่วนที่เป็นพื้นดินและน้ำ พลังงานบางส่วนจะถูกสะท้อนกลับไปสู่บรรยากาศชั้น ซึ่งจะถูกดูดกลืน และบางส่วนสะท้อนกลับลงมาอีก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณก๊าซเรือนกระจกในชั้น สตราโตสเฟียร์ (Stratosphere) ที่สูงจากผิวโลกขึ้นไปราว 40-60 กิโลเมตร ซึ่งชั้นบรรยากาศของก๊าซเรือนกระจกนี้มีทั้งประโยชน์และผลเสีย และมีอิทธิพลที่ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของทุกชีวิตบนโลกใบนี้ โดยเฉพาะมีผลต่อสภาพความร้อนบนผิวโลกโดยตรง ซึ่งจะได้กล่าวรายละเอียดในบทต่อไป


///////////////////////////

25/6/2556

1 ก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gases) (1)

  1 ก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gases)  (1)

  

      1.1 ความหมายของศัพท์ที่ใช้ในบทความเกี่ยวกับชั้นบรรยากาศของโลก :

Infrared (IR) :  รังสีอินฟราเรดหรือรังสีความร้อน มีแหล่งกำเนิดมาจากดวงอาทิตย์  แหล่งที่กำเนิด  ความร้อน หลอดอินฟราเรด เป็นต้น ลักษณะของคลื่นอินฟราเรดเป็น คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าความยาวคลื่นอยู่ในช่วง 10⁻³- 10⁻⁶ เมตร(m) ความถี่อยู่ ในช่วง 10¹¹– 10¹⁴ เฮิร์ตซ์ (Hz)     อินฟราเรดเป็นคลื่นแสงที่มนุษย์มองไม่เห็น อยู่ในแถบสีใต้สีแดง นิยมใช้ทำเป็นกล้องส่องในที่มืดหรือเวลากลางคืน เช่นในกล้อง CCTV (closed circuit television)  และใช้ช่วงคลื่นในการควบคุม ระยะไกล ใช้เป็น รีโมทคอนโทรล ควบคุมการทำงานเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ เช่น เครื่องรับโทรทัศน์ พัดลม วิทยุ เครื่องปรับอากาศ เป็นต้น

Ultraviolet (UV) :  รังสีอัลตราไวโอเลต   เป็นรังสีอยู่ในแถบเหนือม่วง มี ความถี่ช่วง 10¹⁵– 10¹⁸ เฮิร์ตซ์ (Hz) ความยาวคลื่นอยู่ในช่วง 100-400 นาโนเมตร(nm) ( UV-C =100-280 nm , UV-B = 280- 315 nm , UV-A = 315-400 nm ) เป็นรังสีที่มีตามธรรมชาติจาก การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ ซึ่งทำให้เกิดประจุ ไอออน อิสระจำนวนมาก ในบรรยากาศ ชั้น เทอร์โมสเฟียร์(Thermosphere) โอโซนในชั้นบรรยากาศ สตราโตสเฟียร์ (Stratosphere) เป็นตัวสกัดรังสีนี้ไว้ ไม่ให้ลงสู่พื้นมากจนเป็นอันตรายแก่มนุษย์ แต่ในปัจจุบันพบว่ามีรูรั่วของโอโซนในชั้นบรรยากาศ อันเนื่องมาจากการใช้ สารสารคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (CFC) หรือฟรีออน เป็นสารประกอบของคาร์บอนฟลูออไรด์    คลอรีนคาร์บอนเตตระคลอไรด์ (CCl4)  คลอโรฟอร์ม (CHCL3) และเมธิลคลอโรฟอร์ม (CHCl3)                 

       Ozone (O3) : โอโซนคือก๊าซออกซิเจนที่มีพลัง (Active Oxygen) เกิดจากการแตกตัวของออกซิเจนสองอะตอมไปจับกับก๊าซออกซิเจนปกติ เกิดเป็นก๊าซออกซิเจนสามอะตอม ก๊าซโอโซนเกิดจากปฏิกิริยาไฟฟ้าแรงสูง จากฟ้าผ่าในอากาศตามธรรมชาติ และแสงจากดวงอาทิตย์ ที่มีรังสีอัลตราไวโอเลต เปลี่ยนโครงสร้างก๊าซออกซิเจนจาก O₂ ให้เป็น O₃  ก๊าซโอโซนสามารถทำปฏิกิริยาออกซิเดชั่น (oxidation action) กับสารอินทรีย์ และสารอนินทรีย์ ทั้งในน้ำและในอากาศ มีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อที่รุนแรงและ เร็วกว่าคลอรีนถึง 3,125 เท่า   โอโซนจะเข้าไปจับโมเลกุลของสารปนเปื้อน และ  ทำการแยกย่อยสลาย โดยการเปลี่ยนโครงสร้างของสารนั้น แล้วโอโซนจะแปรสภาพกลับเป็นก๊าซออกซิเจน (O₂)  ดังเดิม  ที่สำคัญโอโซนที่อยู่ในชั้นบรรยากาศ สตราโตสเฟียร์  ทำหน้าที่ดูดซับรังสีความร้อนทุกชนิดที่แผ่มาจากดวงอาทิตย์ไว้  มิให้ส่องไปยังโลกมากจนทำให้เกิดอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต โดยเฉพาะ UV-B  

Visible Light : คือแสงที่ ประสาทตาของมนุษย์ สามารถรับได้ ตามสเปคตรัมของคลื่นช่วงความถี่ 10¹⁴Hz หรือ ความยาวคลื่น 4x10⁻⁷- 7x10⁻⁷ เมตร เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า แบ่งตามความยาวคลื่นได้ 7 สีหรือสีรุ้ง ได้แก่   - สีม่วง = 380-450 nm  , สีน้ำเงิน 450-500 nm , สีเขียว 500-570 nm , สีเหลือง 570-590 nm ,  สีแสด 590-610 nm  และ สีแดง 610-760 nm
 

รูปที่2  แสดงรังสีที่ตาของมนุษย์สามารถมองเห็นได้ตามสเปคตรัมของแสงหรือสีรุ้ง

 

Global Warming : ภาวะโลกร้อน เกิดจาก การเพิ่มขึ้นของก๊าซที่ปกคลุมชั้นบรรยากาศของโลก โดยเฉพาะก๊าซเรือนกระจกซึ่ง ทำให้อุณหภูมิภายในโลกสูงขึ้นและ ภูมิอากาศมีการเปลี่ยนแปลง (Climate Change) จนเป็นปัญหาใหญ่ของโลกในขณะนี้   ก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการเผาผลาญเชื้อเพลิงฟอสซิล คือคาร์บอนไดออกไซด์  และก๊าซมีเทนที่เกิดจากการหมักและย่อยสลายสารอินทรีย์ ต่างๆจากกิจกรรมของมนุษย์   เรียกว่าเกิดปรากฏการณ์เรือนกระจก คือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และมีเทน จะเก็บกักความร้อนบางส่วนไว้ในโลก ไม่ให้สะท้อนกลับสู่บรรยากาศทั้งหมด เพื่อรักษาความอบอุ่นของผิวโลกไว้ แต่ตรงกันข้ามกันถ้ายิ่งมีก๊าซเรือนกระจกมากขึ้น ก็จะส่งผลให้ชั้นบรรยากาศกักเก็บรังสีความร้อนได้มากขึ้นจนทำให้โลกร้อนขึ้นตามมาด้วย

 

//////////////////////////////////////

30/6/56


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที