โทมัส

ผู้เขียน : โทมัส

อัพเดท: 26 มี.ค. 2020 14.21 น. บทความนี้มีผู้ชม: 37441 ครั้ง

วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม1 สพม.37 นายทวีพัฒน์ ไมตรีจิตร์ รอง ผอ. สพม.37 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันทักษะภาษาไทยตามโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี พ.ศ.2562 กิจกรรมการแข่งขัน รอบรู้วรรณคดี ตอนนิราศของสุนทรภู่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ? 6 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อคัดเลือกนักเรียนเพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับประเทศต่อไป


โรงเรียนในไทยต่างร่วมมือจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่อย่างพร้อมเพรียง

วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม1 สพม.37 นายทวีพัฒน์  ไมตรีจิตร์ รอง ผอ. สพม.37 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันทักษะภาษาไทยตามโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี พ.ศ.2562 กิจกรรมการแข่งขัน รอบรู้วรรณคดี ตอนนิราศของสุนทรภู่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อคัดเลือกนักเรียนเพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับประเทศต่อไป

วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓ นายธันวา ลิ่มสถาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ เป็นประธานเปิดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยเครือข่ายการศึกษาสุนทรภู่ จัดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเครือข่ายการศึกษาสุนทรภู่ ซึ่งได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ จำนวน ๕๐,๕๒๐ บาท ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนชุมชนวัดกลางกร่ำ โดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ – ๖ เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๒๖๓ คน ครู จำนวน ๒๐ คน

วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นางอัจฉรา วิมลเกียรติ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ ทำหน้าที่ประธานเปิดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English Camp) เครือข่ายการศึกษาสุนทรภู่ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๒๗๐ คน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษให้สูงขึ้น และให้นักเรียนมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ณ โรงเรียนชุมชนวัดกลางกร่ำ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

ความสำคัญของผลงาน

        คณะกรรมการรณรงค์เพื่อภาษาไทยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรี       ให้วันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของ “ภาษาไทย” ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญอย่างหนึ่งของชาติ นอกเหนือจากวัฒนธรรมอื่นๆ ซึ่งทุกวันนี้นับวันจะเสื่อมลงไปเรื่อยๆ เพราะอิทธิพลตะวันตก และตลอดจนความเจริญต่างๆ ทางเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ได้ตระหนักถึงความสำคัญจึงได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติขึ้น

        และเนื่องในวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันระลึกถึงสุนทรภู่ยอดกวีเอกของไทยรวมทั้งยังถือเป็นวันภาษาไทยด้วย เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและเผยแพร่ผลงานของสุนทรภู่ให้นักเรียนเห็นถึงความสำคัญของภาษาไทย ปลูกฝังให้นักเรียนเกิดความซาบซึ้งในวิชาภาษาไทย  อันเป็นการช่วยส่งเสริมวิชาภาษาไทยให้ดำเนินไปอย่างได้ผล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเห็นถึงความสำคัญดังกล่าวจึงกำหนดให้มีกิจกรรมสดุดีกวีไทย “สุนทรภู่” ขึ้น

 วัตถุประสงค์

    เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการใช้ภาษาไทยของนักเรียน รวมทั้งเพื่อยกมาตรฐานการเรียนการสอนภาษาไทยในสถานศึกษาให้สัมฤทธิ์ผลดียิ่งขึ้น
    เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออกด้านความคิดสร้างสรรค์  และมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
    เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความสามารถทางภาษาไทยแก่นักเรียนตามศักยภาพ
    เพื่อเชิดชูเกียรติสุนทรภู่กวีเอกของไทยและของโลก

 กระบวนการและนวัตกรรมที่เป็น Best Practices

        ตอนที่ 1 การเตรียมการ

    เสนอขออนุมัติจัดกิจกรรมสดุดีกวีไทย “สุนทรภู่”
    ประชุมชี้แจง แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบภายในกลุ่มสาระฯ
    จัดทำคำสั่งตั้งแต่งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมสดุดีกวีไทย “สุนทรภู่”

        ตอนที่ 2 กระบวนการและนวัตกรรมที่เป็น Best Practices

        การจัดกิจกรรมสดุดีกวีไทย “สุนทรภู่” ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  ได้มีการดำเนินการแข่งขันทักษะทางภาษาไทย เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ดังต่อไปนี้

    กิจกรรมท่องอาขยานอ่านทำนองเสนาะ
    กิจกรรมคัดลายมือสื่อภาษา
    กิจกรรมรจนากวีวรรณ
    กิจกรรมรุจิเรขจิตรกรรม
    กิจกรรมสร้างสรรค์สื่อนิเทศ
    กิจกรรมไพเราะเสนาะบรรเลง
    กิจกรรมการแสดงละครเวที เรื่อง “พระอภัยมณี”

บทเรียนที่ได้รับ

    นักเรียนในโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ให้ความสนใจ และตระหนักถึงความสำคัญของกวีไทย “สุนทรภู่”
    นักเรียนในโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 มีทักษะในการใช้ภาษาไทยเพิ่มขึ้น
    นักเรียนในโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 มีความคิดสร้างสรรค์ และกล้าแสดงออก

ปัจจัยความสำเร็จ

        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2ประสบผลสำเร็จในการจัด  กิจกรรมสดุดีกวีไทย “สุนทรภู่” เนื่องมาจากปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนส่งผลต่อการดำเนินงานในแต่ละด้านดังนี้

    ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นบุคคลที่มีวิสัยทัศน์ มีความรู้ มีความสามารถ และมีภาวะผู้นำ
    ครูและบุคลากรในโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 มีความกระตือรือร้น มีความพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงเพื่อไปสู่สิ่งที่ดี
    ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมสดุดีกวีไทย “สุนทรภู่” กับทางโรงเรียนเป็นอย่างดี
    นักเรียนตั้งใจ และเอาใจใส่ในการเข้าร่วมกิจกรรมสดุดีกวีไทย “สุนทรภู่”
    มีระบบการทำงาน คือ

    มีการวางระบบที่ดี (P)
    มีการดำเนินงานตามระบบทุกขั้นตอน (D)
    มีการตรวจสอบระบบ (C)
    มีการปรับปรุงแก้ไขระบบ เพื่อนำไปวางระบบที่ดี (A)

https://www.gotoknow.org/posts/675891
 


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที