ผู้เขียน :

อัพเดท: . น. บทความนี้มีผู้ชม: ครั้ง


ประกันรถยนต์ชั้น 1 บริษัทไหนดีที่สุด มาเช็คความคุ้มครองและราคา พร้อมกันที่นี่

ประกันรถยนต์ชั้น 1

ปัจจัยในการเลือกประกันรถยนต์ชั้น 1 ในสถานการณ์โรคระบาด covid-19 ที่กำลังระบาดในสังคมโลกปัจจุบัน ทำให้ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการประกันรถยนต์ โดยปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกประกันภัยชั้น 1 ในการคุ้มครองและดูแลรถยนต์ ประกอบไปด้วยเรื่องของความเชื่อถือความคุ้มค่า การตอบสนองต่อผู้รับบริการ และการดูแลเอาใจใส่ต่อผู้รับบริการ ในการเลือกบริษัทประกันภัยในการคุ้มครอง ผู้รับบริการจะต้องคำนึงถึง ราคาประกันชั้น1 เบี้ยประกันรถยนต์ชั้น1 รวมไปถึงการต่อประกันรถยนต์ชั้น1 ในการเลือกและตัดสินใจ การเช็คราคาประกันรถยนต์ชั้น1 และการทำประกันรถยนต์ชั้น 1 สามารถเช็คความคุ้มครองและราคาประกันรถยนต์ชั้น1ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว


ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 คืออะไร

ประกันภัยรถยนต์ คือการประกันความสูญเสียหรือเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถยนต์ รวมถึงความสูญเสียหรือความเสียหายที่รถยนต์ก่อให้เกิดขึ้นแก่ชีวิต ร่างกาย และ ทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ตลอดจนบุคคลที่โดยสารอยู่ในรถยนต์นั้น โดยทางบริษัทประกันจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้รับบริการประกันภัยเมื่อเกิดความเสียหายขึ้นตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

ซึ่งการซื้อประกันภัยประเภท1จะเป็นการซื้อประกันเพิ่มเติมจากความคุ้มครองที่ได้รับจาก พ.ร.บ. ซึ่งในกรณีที่ผู้รับบริการเป็นต้นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน พ.ร.บ. จะช่วยคุ้มครองเท่าที่กฎหมายกำหนด การประกันภัยรถยนต์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ และการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ซึ่งประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 เป็นการประกันภัยในรูปแบบของการประกันภัยรถยนต์แบบภาคสมัครใจ ที่ผู้รับบริการสามารถเลือกรับบริการได้ตามความต้องการของตนเอง

ประกันชั้น1รถยนต์คนมักเข้าใจว่าการทำประกันภัยประเภท1 คุ้มครองทุกกรณี ซึ่งเป็นความเข้าใจผิด การทำประกันรถยนต์ชั้น1นั้น รถยนต์ที่ผ่านการใช้งานมาหลายปีสามารถทำประกันภัยประเภท1หรือต่อประกันรถยนต์ชั้น1ได้ทั้งนี้เป็นไปตามที่เงื่อนไขของบริษัทได้กำหนดไว้

จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า การทำประกันรถยนต์ชั้น1จะสามารถเลือกทำประกันภาคสมัครใจได้อย่างหลากหลายรูปแบบ เพราะค่าประกันภัยของประกันภาคสมัครใจ จะมีค่าบริการที่หลากหลาย และแตกต่างกันออกไป จะขึ้นอยู่กับประเภทของความคุ้มครองและความคุมค่าที่ผู้รับบริการต้องการ ซึ่งการเลือกประกันภัยรถยนต์ของแต่ละบุคคลเอง ไม่ได้มีสูตรที่แน่นอนตายตัวว่าการเลือกแบบใดจะเป็นประกันภัยรถยนต์ดีที่สุด ซึ่งถ้าหากว่ากำลังมองหาประกันภาคสมัครใจร่วมกับการซื้อ พ.ร.บ. ผู้รับบริการอาจจะสามารถเลือกซื้อจากบริษัทประกันภัยเดียวกันกับ การทำ พ.ร.บ ได้เลย ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการต่าง ๆ เป็นไปอย่างสะดวก และต่อเนื่องในการดำเนินการ เช่น  การยื่นเอกสารที่เกี่ยวข้องสามารถทำได้พร้อมกันทำให้การยื่นเอกสารเป็นไปด้วยความรวดเร็ว


ความคุ้มครองประกันรถยนต์ชั้น 1

ประกันรถยนต์ชั้น 1คุ้มครองอะไรบ้าง 

ในการทำประกันรถยนต์ชั้น1ให้ความคุ้มครองทั้งตัวผู้ทำประกันภัยรถยนต์เองและคู่กรณีด้วย โดยเฉพาะความเสียหายต่อตัวรถจากอุบัติเหตุ ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายผิดหรือฝ่ายถูก รวมไปถึงยังคุ้มครองในกรณีรถยนต์รถชนกับสิ่งของ สูญหาย ไฟไหม้และน้ำท่วม จะเห็นได้ว่าประกันชั้น1รถยนต์จะดูแลอย่างครอบคลุม ยกเว้นกรณี ดื่มแล้วขับ ใช้รถผิดประเภท ผิดกฎหมาย นำรถไปใช้นอกเหนือจากที่จดไว้ในกรมธรรม์ เป็นต้น การทำประกันรถยนต์ชั้น1จึงเหมาะสำหรับมือใหม่หัดขับที่ยังไม่ชำนาญในการขับ ทั้งนี้การทำประกันชั้น 1 ยังช่วยทำให้เกิดความมั่นใจและเดินทางปลอดภัยในการขับขี่มากยิ่งขึ้น ในการทำกรมธรรม์ประกันรถยนต์ชั้น 1 มีความคุ้มครองต่อบุคคลภายนอก และความคุ้มครองต่อผู้เอาประกัน

ความคุ้มครองต่อบุคคลภายนอก

ความคุ้มครองต่อบุคคลภายนอก คือ การประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกสำหรับความบาดเจ็บทางร่างกายหรือเสียชีวิต และ/หรือความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เกิดขึ้นในระยะเวลาเอาประกันภัย และเกิดขึ้นในสถานที่เอาประกันภัยของผู้เอาประกันภัย รวมไปถึงค่าใช้จ่ายทางกฎหมายที่เกิดขึ้นด้วย ประกันรถยนต์ ชั้น 1 ที่คุ้มครองต่อบุคคลภายนอกแบ่งเป็น 2 ส่วน

คือ รับผิดชอบต่อชีวิต ร่างกาย และอนามัยของบุคคลภายนอก และรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก  กรณีอุบัติเหตุที่เกิดส่งผลให้ทรัพย์สินของบุคคลภายนอกได้รับความเสียหาย ซึ่งในการทำประกันภัยประเภท1อัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ จะขึ้นอยู่กับปัจจัยของจำนวนเงินจำกัดความรับผิด หรือจำนวนเงินของค่าจ้าง หรือจำนวนเงินของยอดจำหน่าย เหมาะสำหรับผู้ประกอบกิจการต่างๆ เช่น ร้านค้าทั่วไป สำนักงาน โรงแรม โรงเรียน และสถานประกอบการอื่นๆ เป็นต้น

ความคุ้มครองต่อผู้เอาประกัน

ความคุ้มครองต่อผู้เอาประกัน ผู้ขับขี่ และผู้โดยสารในรถ เป็นการคุ้มครองและรับผิดชอบต่อชีวิต ร่างกายและอนามัยของผู้เอาประกันหรือผู้ขับขี่ รวมถึงผู้ที่โดยสารภายในรถ โดยบริษัทจะทำหน้าที่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลในกรณีร่างกายได้รับบาดเจ็บ และมีค่าสินไหมทดแทนในกรณีทุพพลภายหรือเสียชีวิต ตามจำนวนเงินที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ที่บริษัทได้กำหนดไว้

นอกจากนี้แล้วความคุ้มครองต่อผู้เอาประกันยังรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถของผู้เอาประกัน ในกรณีที่รถของผู้เอาประกันได้รับความเสียหายจากอุบัติเหตุ บริษัทจะรับผิดชอบในส่วนของค่าซ่อมแซมให้รถกลับมาอยู่สภาพเดิม โดยจะรับผิดชอบทั้งตัวรถและอุปกรณ์เสริมของรถยนต์ที่ผู้เอาประกันได้ติดตั้งไว้ รวมไปถึงยังรับผิดชอบกรณีรถยนต์สูญหายหรือไฟไหม้ บริษัทประกันภัยรถยนต์จะชดใช้ค่าเสียหายให้เมื่อรถยนต์สูญหาย โดยรับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นการสูญหายทั้งคันหรือสูญหายบางส่วน รวมถึงการรับผิดชอบและชดใช้ค่าเสียหายในกรณีที่รถยนต์เกิดไฟไหม้ด้วย

 


ประกันภัยรถยนต์ชั้น1ที่ไหนดี บริษัทไหนน่าสนใจบ้าง

ในการเลือกใช้บริการคำถามที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้บริการมักจะเป็นคำถามที่ว่า ประกันภัยรถยนต์ชั้น1ที่ไหนดี รวมไปถึงการเลือกบริษัทประกันภัยรถยนต์บริษัทใดที่จะตอบโจทย์และน่าสนใจในการเลือกรับบริการ

ซึ่งแน่นอนว่าปัจจัยแรกที่ทำให้ผู้เอาประกันตัดสินใจในการเลือกใช้บริการ นั้นคือราคาและเบี้ยประกัน ราคาประกันภัยรถยนต์ชั้น1 ในปี 2565 ทุกบริษัทต่างทำการตลาดเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ การเช็คราคาประกันรถยนต์ชั้น1 การเช็คเบี้ยประกันรถยนต์ชั้น1 หรือการเลือกประกันรถยนต์ชั้น1ซ่อมศูนย์ ถือเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้เอาประกันควรทำการเปรียบเทียบให้ได้มาซึ่งประกันรถยนต์ที่ดีที่สุดทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์กับตัวผู้เอาประกันมากที่สุด

direct asia

 direct asia

ในการเลือกทำประกันรถยนต์ชั้น1ที่ให้คุ้มครองมากและได้เบี้ยประกันรถยนต์ชั้น1และประกันชั้น1ราคาถูกที่คุ้มบริการ ในการคุ้มครองที่ครอบคลุมในการใช้งานรถยนต์ ด้วยผู้เอาประกันเลือกการคุ้มครองเพิ่มเติมจากบริษัท direct asia ในการดูแลรถยนต์

โดยประกันชั้น1ของ direct asia มีบริการซ่อมศูนย์และอู่ซึ่งผู้เอาประกันสามารถเลือกอู่ในเครือที่มีคุณภาพดีและวางใจได้ในการซ่อม รวมไปถึงประกันชั้น1ที่ซ่อมในห้างเพื่อความสะดวกสบายต่อผู้รับบริการ direct asia ยังเป็นประกันรถยนต์ชั้น1ที่สามารถผ่อนได้ 0% นอกจากนี้ประกันชั้น1รถยนต์ยังคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ กรณีเกิดการชนกับพาหนะทางบก จากภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุอื่นๆอีกด้วย

เมืองไทยประกันภัย

Muang Thai Insurance

เมืองไทยประกันภัย เป็นการผนึกกำลังของ 2 บริษัทขนาดใหญ่เพื่อให้ได้มาซึ่งบริษัทประกันวินาศภัย เป็นบริษัทประกันวินาศภัยที่ได้รับความเชื่อมั่นจาก ลูกค้า คู่ค้า และสาธารณชน ประกันภัยประเภท1เมืองไทยประกันภัย

เป็นประกันภัยที่คุ้มครอง ครอบคลุม ความเสียหายต่อตัวรถยนต์ ไม่ว่าจะเป็นกรณีรถชน รถหาย ไฟไหม้ น้ำท่วมและภัยธรรมชาติด้วยแผนประกันรถยนต์ที่มีให้เลือกตอบโจทย์ตามความต้องการอย่างครอบคลุม ไม่ว่าจะเป็นความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก ความเสียหายต่อตัวรถยนต์ที่เอาประกัน เป็นต้น ความคุ้มครองรถเก๋ง / กระบะ 4 ประตูจำนวน 7 ที่นั่งความรับผิดต่อชีวิต/ร่างกายของบุคคลภายนอกสูงสุด 1,000,000 บาทความรับผิดต่อรถเอาประกันภัยกรณีชนกับยานพาหนะ สูญหาย ไฟไหม้ ตามทุนประกัน

วิริยะประกันภัย

The Viriyah Insurance

วิริยะประกันภัยเป็นบริษัทประกันวินาศภัยที่มั่นคงและเป็นธรรม ให้บริการที่สร้างความอบอุ่น และพึงพอใจโดยมีเครือข่ายที่ครอบคลุมและครบวงจรกระจายอยู่ทั่วประเทศ การบริหารองค์กรและการตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการด้วยกระบวนงานที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพเป็นบริษัทประกันวินาศภัยที่เชื่อถือไว้วางใจได้ ประกันชั้น1รถยนต์ที่ให้ความคุ้มครองมากที่สุดความรับผิดต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก เป็นต้น

สินมั่นคงประกันภัย

สินมั่นคงประกันภัย

สินมั่นคงประกันภัยประกันรถยนต์ชั้น 1 ที่คุ้มครองและครอบคลุมต่อความเสียหายของรถยนต์คันที่ทำประกัน เมื่อเกิดเหตุชนทั้งแบบมีคู่กรณีและไม่มีคู่กรณี อีกทั้งยังคุ้มครองกรณีรถยนต์สูญหาย ไฟไหม้ และภัยธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม ลมพายุ ดังนั้นประกันรถยนต์ชั้น 1 จึงเหมาะสำหรับผู้ขับขี่ทุกคน ที่ต้องการให้รถที่คุณรักได้รับความคุ้มครองครอบคลุมสูงสุด เมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน

LMG insurance

LMG Insurance

LMG insuranceเป็นบริษัทประกันภัยที่ดีที่สุดของประเทศไทย โดยได้รับความไว้วางใจจากผู้เอาประกันภัยทั่วประเทศ มีรากฐานที่มั่นคงจากประเทศสหรัฐอเมริกาประกันภัยรถยนต์ ชั้น 1, 2+, 3+, 3 ที่เบี้ยประกันรถยนต์ชั้น1จ่ายครั้งเดียว ได้รับความคุ้มครองกันแบบชัดๆ ไม่ต้องโทรศัพท์ ผ่อน 0% 6 เดือน เป็นประกันรถยนต์ชั้น1ผ่อนได้ นอกจากนี้ยังมีประกันชั้น 1 แบบ Low Cost ที่คุ้มครองเหมือนชั้น 1 ทุกอย่าง ราคาถูกลงกว่าครึ่ง

ไทยศรี ประกันภัย

ThaiSri

ไทยศรี ประกันภัย เป็นการดำเนินธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยต่างๆ เช่น ประกันรถยนต์ อัคคีภัย การขนส่ง และอุบัติเหตุส่วนตัว เป็นต้น โดยบริษัทไทยศรี ประกันภัยมีการบริหารจัดการในการให้ผู้รับบริการเลือกที่จะใช้บริการ โดยเป็นบริษัทประกันภัยที่เบี้ยถูก คุ้มครองดี และบริการเยี่ยม ในรูปแบบการทำประกันรถยนต์ชั้น1นั้นทางบริษัทขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของผู้เอาประกันภัยที่ เล็งเห็นถึงความเสี่ยงภัยมากน้อยเพียงใดและเลือกให้ความคุ้มครองให้เหมาะสมกับการใช้งาน

อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย

Allianz Ayudhya

อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย เป็นบริษัทประกันภัยที่ครอบคลุมทั้งประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันเพื่อการออม ประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยที่อยู่อาศัย ฯลฯ เพื่อตอบสนองทุกๆไลฟ์สไตล์ โดยมีลูกค้าเป็นศูนย์กลางในการบริการ ซึ่งในประกันภัยรถยนต์ ชั้น1 คุ้มครองครอบคลุมทุกความเสี่ยง ทั้งชน รถหาย ไฟไหม้ เหมาะกับผู้ที่ใช้รถเป็นประจำและหมดกังวลทุกการขับขี่ มีการให้เช็คเบี้ยประกันรถยนต์ชั้น1ก่อนตัดสินใจ 

ประกันรถยนต์เทเวศ

deves insurance

 

ประกันรถยนต์เทเวศ เป็นประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 Deves Perfect สำหรับผู้ชื่นชอบความสมบูรณ์แบบ Deves Perfect สามารถตอบโจทย์ ด้วยความคุ้มครองชั้นหนึ่ง ที่ครอบคลุมทั้งรถของผู้เอาประกันเองและรถของคู่กรณี ทั้งนี้ยังมีตารางเปรียบเทียบข้อมูลความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์ประเภทต่างๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจ

ขอบคุณข้อมูลจาก directasia.co.th และ newlorry.com


 

บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที