ผู้เขียน :

อัพเดท: . น. บทความนี้มีผู้ชม: ครั้ง


Market Segmentation คืออะไร? สำคัญอย่างไรกับการทำการตลาดในปัจจุบัน

การแบ่งส่วนการตลาด (Market segmentation) เป็นการวางกลยุทธ์แผนการตลาด โดยกำหนดเป้าหมายเพื่อนำเสนอสินค้าและบริการต่อกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการคัดแยกกลุ่มประชากรที่มีความต้องการจากตัวแบรนด์เป็นกลุ่มใหญ่มากที่สุด ซึ่งการแบ่งส่วนลางตลาดคืออะไร มีการแบ่งกลุ่มลูกค้ากี่ประเภท ทาง Enable survey จะพาแนะนำเทคนิคการสร้างยอดขายในยุคปัจจุบันที่ขาดไม่ได้อีกหนึ่งเครื่องมือทางวิจัยแบบครบเครื่อง

Market Segmentation คือ?

Market Segmentation คือ การแบ่งส่วนตลาดโดยจัดจำแนกกลุ่มประชากรที่มีลักษณะเฉพาะ และมีพฤติกรรมหรือความสนใจที่มีความคล้ายคลึงกันส่วนใหญ่ ให้ถูกจัดวางอยู่ในกลุ่มประเภทเดียวกัน ส่วนกลุ่มประชากรอื่นที่มีลักษณะแตกต่างกับกลุ่มใหญ่จะถูกจัดแยกไปอีกกลุ่มรองลงมา  ซึ่งการแบ่งกลุ่มลูกค้าจะถูกแบ่งออกมาเป็นกลุ่มย่อยได้ชัดเจน ทางวิธีการนี้จะช่วยคัดกรองแบรนด์ของคุณกำหนดทิศทางไปหากลุ่มเป้าหมายที่มีความต้องการเกี่ยวข้องกับแบรนด์ของคุณมากที่สุดได้อย่างแม่นยำ


ประเภทของ Market Segmentation

การแบ่งกลุ่มการตลาดในกลุ่มเป้าหมายนั้น นักวิจัยควรศึกษา ลักษณะโดยทั่วไปของผู้บริโภค และภูมิหลังให้ชัดเจน (Market Research) ดังนั้นการแบ่งกลุ่มลูกค้าเพื่อค้นหากลุ่มประชากรที่สร้างยอดขายให้กับแบรนด์ของคุณสามารถแบ่งเป็น 4 ประเภทหลักดังต่อไปนี้

 

Demographic Segmentation

Demographic Segmentation คือ การแบ่งส่วนตลาดโดยจัดจำแนกข้อมูลประชากรศาสตร์โดยพื้นฐานทั่วไป ตัวอย่าง เช่น อายุ , เพศ , สถานภาพสมรส , ขนาดครอบครัว , อาชีพ , ระดับการศึกษา , รายได้ , เชื้อชาติ , สัญชาติ และศาสนา ซึ่งการแบ่งส่วนตลาดวิธีนี้สามารถจำกัดการเจาะจงกลุ่มลูกค้าได้อย่างครบถ้วน

Behavioral Segmentation

Behavioral Segmentation คือ การแบ่งส่วนตลาดโดยจัดจำแนกข้อมูลพฤติกรรมศาตร์ของผู้บริโภคที่มีความเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการภายใต้การดูแลของแบรนด์ ตัวอย่าง เช่น พฤติกรรมการซื้อของออนไลน์ , พฤติกรรมการเข้าเว็บไซต์ , อัตราการใช้งาน และระดับความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีผลต่อแบรนด์ การแบ่งส่วนตลาดวิธีนี้สามารถทำให้นักวิจัยเข้าใจเส้นทางผู้บริโภคได้มากขึ้น และคุณสามารถรวบรวมข้อมูลพฤติกรรมของผู้บริโภคจากประวัติการใช้งานภายในเว็บไซต์มาต่อยอดพัฒนารูปแบบการนำเสนอสินค้าและบริการให้กลุ่มลูกค้าครั้งต่อไปได้อย่างตรงโจทย์

Geographic Segmentation

Geographic Segmentation คือ การแบ่งส่วนตลาดโดยจัดจำแนกข้อมูลภูมิศาตร์ของผู้บริโภคที่สามารถเข้าถึงสินค้าและบริการภายใต้ของแบรนด์ได้มาก-น้อยแค่ไหน ตัวอย่าง เช่น สภาพอากาศ , ภูมิภาค , จังหวัด หรือในประเทศและต่างประเทศ การแบ่งส่วนตลาดวิธีนี้สามารถทำให้นักวิจัยทำความเข้าใจกับลักษณะกลุ่มลูกค้าตามพื้นที่ที่มีลักษณะแตกต่างกันไปอย่างเที่ยงตรง อีกทั้งคุณสามารถสร้างสื่อที่มีความแตกต่างให้กับกลุ่มลูกค้าตามภูมิภาคในด้านการนำเสนอ ภาษา , ความสนใจ บรรทัดฐานอื่นๆได้อย่างเหมาะสม

Psychographic Segmentation

Psychographic Segmentation คือ การแบ่งส่วนตลาดโดยจัดจำแนกข้อมูลจิตวิทยาศาตร์ที่มุ่งเน้นสำรวจจิตใจความคิดและอารมณ์พื้นฐานของผู้บริโภค ตัวอย่างเช่น ลักษณะบุคลิกภาพ , ความสนใจ , ความเชื่อ , ค่านิยม , ทัศนคติ และวิถีชีวิต การแบ่งส่วนตลาดวิธีนี้สามารถทำให้นักวิจัยทำความเข้าใจ รับทราบสาเหตุและเหตุผลของลักษณะการตัดสินใจซื้อหรือไม่ซื้อผลิตภัณฑ์ของคุณ หรือเพิกเฉยโฆษณาแบรนด์ของคุณ ซึ่งข้อมูลส่วนนี้จะเป็นบันทัดฐานเพื่อทำความเข้าใจผู้บริโภค และสามารถช่วยให้คุณสร้างเนื้อหาที่ดึงดูดพวกเขาได้ในอนาคต
 


ความสำคัญของการทำ Market Segmentation 

การแบ่งส่วนกลางตลาด เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้แบรนด์ของคุณ สามารถค้นหากลุ่มเป้าหมายที่มีลักษณะพื้นฐาน , อุปนิสัย และความถี่ของการใช้งาน ของตัวลูกค้าได้ใกล้เคียงกับลักษณะธุรกิจออนไลน์ของคุณได้อย่างถูกต้อง เนื่องจากตัวแบรนด์ไม่สามารถตอบสนองความต้องให้กับลูกค้าได้ทุกคน ดังนั้นการแบ่งกลุ่มลูกค้า(Customer segment) เป็นกลยุทธ์รวบรวมข้อมูลมาวิจัยสำหรับการศึกษาพฤติกรรมเพื่อค้นหากลุ่มผู้คนที่มีแนวโน้มจะซื้อสินค้าและบริการมากที่สุด โดยนักการตลาดสามารถกำหนดการสร้างสื่อโฆษณาสินค้าที่มีเนื้อหาตอบโจทย์และตรงกับกลุ่มลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างยอดขายและเป็นข้อมูลสำคัญที่ช่วยต่อยอดการสร้างแนวทางใหม่ ในการค้นหากลุ่มเป้าหมายช่องทางอื่น ๆ ที่มีลักษณะพฤติกรรมคล้ายคลึงกับตัวแบรนด์มาเป็นลูกค้าในอนาคต


ประโยชน์ของ Market Segmentation

1. ปรับปรุงแคมเปญการตลาดให้มีประสิทธิภาพ

การแบ่งส่วนตลาดโดยใช้ปัจจัยตั้งข้อกำหนดเลือกกลุ่มเป้าหมายของผู้บริโภค ที่มีแนวโน้มความสนใจเนื้อหาที่มีความเกี่ยวข้องผลิตภัณฑ์และผลิตภัณฑ์มากแค่ไหน จะเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ให้ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพมากกว่าการแบ่งส่วนการตลาดกับการวิจัยกลุ่มเป้าหมายในวงกว้าง หากแบรนด์กำหนดทิศทางการตลาดของคุณไปยังกลุ่มที่มีลักษณะที่เหมาะสม จะช่วยทำให้นักวิจัยสามารถเพิ่มคุณภาพกิจกรรมของแคมเปญของแบรนด์คุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากการส่วนตลาดช่วยปรับรูปแบบการนำเสนอกิจกรรทแก่กับผู้บริโภคตามกลุ่มย่อยต่างๆ ให้พวกเขาได้รับประสบการณ์การร่วมกิจกรรมได้สอดคล้องมากขึ้น

2. สร้างยอดขายและเพิ่มมูลค่าของตัวแบรนด์

การแบ่งส่วนตลาดช่วยชี้นำธุรกิจของคุณ สามารถสร้างยอดขายนับไม่ถ้วนให้กับตัวแบรนด์ในด้านกำไรแล้ว ยังช่วยพัฒนาความสัมพันธ์กับกลุ่มผู้บริโภคที่ได้รับประสบการณ์การใช้บริการทางด้านคุณค่าทางจิตใจไปในทางเชิงบวก หากพัฒนากลไกลการตลาดทั้งสองด้าน จะช่วยทำให้ตัวแบรนด์สามารถพัฒนาการนำเสนอสินค้าและบริการได้อย่างยั่งยืน

3. รายงานผลการตัดสินใจทางธุรกิจแบบมีหลักการ

การแบ่งส่วนตลาดช่วยกำหนดทิศทางธุรกิจต่างๆ(data analysis) ในการใฝ่หากลยุทธ์ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการของตนเองให้กับกลุ่มผู้บริโภคได้อย่างตอบโจทย์ โดยคำนึงถึงการวิเคราะห์การแบ่งตลาดกลุ่มลูกค้าตาม Segmentations (Demographic , Behavioral , Geographic และ Psychographic  ) 4 ประเภท ยกตัวอย่าง เช่น หากการวิจัยค้นพบว่าการแบ่งส่วนตลาดของกลุ่มผู้บริภคมีพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ออนไลน์ส่วนใหญ่ ทางเจ้าของธุรกิจสามารถเพิ่มช่องทางการเพิ่มยอดขายโดยสร้าง sale page สำหรับการซื้อ-ขายให้กับกลุ่มลูกค้าให้เข้าถึงการเลือกใช้บริการอีกหนึ่งช่องทาง

4. เลือกสื่อโฆษณาที่เหมาะสมกับการแบ่งส่วนตลาด

การแบ่งส่วนการตลาดช่วยเป็นตัวชี้วัดในการเลือกสื่อโฆษณากลุ่มผู้บริโภคตามช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม และยังช่วยค้นหากลุ่มเป้าหมายใหม่ ๆ ที่มีแนวโน้มว่าเป็นลูกค้าประจำแบรนด์ของคุณได้ในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอสื่อโฆษณาสินค้าออนไลน์ทางด้าน โปรโมทคุณสมบัติ , ประชาสัมพันธ์ หรือสร้างแรงจูงใจการซื้อ จะช่วยทำให้ผู้คนเห็นสื่อตามช่องทางต่างๆ รู้จักตัวตนแบรนด์ของคุณในโลกออนไลน์มากขึ้น 

5. สร้างโอกาสการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในนวัตกรรมแบบใหม่

นอกจากการแบ่งส่วนตลาดจะช่วยสร้างยอดขายให้ดับแบรนด์แล้ว ยังมีปัจจัยเพิ่มมูลค่าแบรนด์ทางช่องอื่น ๆได้ โดยการต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น แบรนด์สามารถสร้างผลิตภัณฑ์เพื่อดึงดูดความต้องการแก่กับการแบ่งส่วนตลาดกลุ่มผู้บริโภคหลักของคุณและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างจากเก่า พร้อมปรับปรุงมาตรฐานสินค้าและบริการให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าหลักของคุณได้มีคุณภาพ

6. เพิ่มระดับความพึงพอใจให้กับกลุ่มลูกค้าปัจจุบัน

การรวบรวมข้อมูลจากการแบ่งส่วนตลาดของกลุ่มลูกค้าหลักปัจจุบัน ทำให้ทีมวิจัยออกแบบสอบถามในการรับข้อมูลกลุ่มเป้าหมายไปทำการวิเคราะห์ผลลัพธ์ แล้วสร้างกลยุทธ์เทคนิคโฆษณาได้อย่างตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งความชอบและทัศนคติที่มีผลต่อแบรนด์ของพวกเขา สามารถสอดคล้องและพัดพารูปแบบการดำเนินกระบวนการของแบรนด์ให้ไปในทิศทางเดียวกันได้

7. สร้างความสัมพันธ์ด้วยการกระชับมิตรลูกค้าเก่า

การคาดคะเนความต้องการของกลุ่มลูกค้าปัจจุบัน ด้วยการนำเสนอสิทธิพิเศษที่ช่วยเป็นแรงกระตุ้นการชัดจูงการซื้อ-ขายให้พวกเขานั้น เป็นหนึ่งในเทคนิคการแบ่งส่วนรตลาดโดยใช้กลยุทธ์ CRM ในการรักษาความพึงพอใจลูกค้าที่มีผลต่อแบรนด์ในทางเชิงบวกไปได้ในระยะยาว

8. สร้างตัวตนที่แตกต่างกับแบรนด์คู่แข่ง

การแบ่งส่วนตลาดด้วยการสร้างความแตกต่างกับแบรนด์คู่แข่งนั้น สามารถทำได้โดยใช้กลยุทธ์เพิ่มยอดขายให้กับทางธุรกิจด้วย 4Ps ยกตัวอย่างเช่น สินค้า(Product) จุดเด่นของสินค้าและบริการ , ราคา(Price) มูลค่ามีความสอดคล้องกับกำลังซื้อของผู้บริโภค , สถานที่(Place) การจัดวางสินค้าและบริการสามารถเข้าถึง และโปรโมชัน(Promotion) แรงจูงใจการกระตุ้นแรงซื้อขายแก่กับผู้บริโภค

9. ขยายฐานเพื่อสร้างยอดขายหลากหลายช่องทาง

การแบ่งส่วนตลาดช่วยให้ธุรกิจของคุณทราบกลุ่มเป้าหมายที่มีลักษณะพฤติกรรมใกล้เคียงกับกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มหลักในช่องทางอื่นได้ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้บริโภคในช่องออนไลน์ในแอพลิเคชันต่าง ๆ หรือกลุ่มลูกค้าในต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ จะช่วยการันตีให้แบรนด์ของคุณขยายช่องทางการตลาด เติบโตและขยายฐานไปสู่ตลาดใหม่ได้

10. โฟกัสธุรกิจของคุณให้ถูกจุด

การแบ่งส่วนตลาดช่วยให้ธุรกิจพัฒนาเป้าหมายของการให้บริการแก่กับกลุ่มผ้บริโภคได้ถูกจุด สามารถใช้ประโยชน์กลุ่มผู้บริโภคกลุ่มนี้ นำเสนอสินค้าและบริการแก่พวกเขาได้ตอบสนองความต้องการแก่พวกเขาได้อย่างเจาะจง และช่วยทำให้ตัวแบรนด์มีความเชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์และการบริการในการนำเสนอที่ดียิ่งขึ้น


 


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที