วัตพล

ผู้เขียน : วัตพล

อัพเดท: 18 พ.ค. 2024 01.12 น. บทความนี้มีผู้ชม: 338614 ครั้ง

การศึกษา เรียนรู้เพิ่มเติม การสอบเข้า


แนวข้อสอบตำรวจ อัพเดทปี 2565 ครบทุกวิชา ทุกสาย

แนวข้อสอบตำรวจ ถือว่ามีความสำคัญยิ่งสำหรับผู้ที่มีความสนใจในอาชีพข้าราชการตำรวจ ซึ่งข้อสอบตำรวจที่จะต้องสอบนั้นมีอยู่ด้วยกัน 2 หมวดวิชา คือ หมวดวิชาความสามารถทั่วไป ที่ตำรวจทุกสายงานทั้งสายป้องกันปราบปราม สายอำนวยการ สายพิสูจน์หลักฐานและตรวจคนเข้าเมือง จำเป็นต้องสอบในรายวิชาสามัญพื้นฐานและหมวดวิชาเฉพาะสายที่ตำรวจแต่ละสายจะต้องใช้ทดสอบ ซึ่งการมีแนวข้อสอบตำรวจหรือข้อสอบตำรวจที่ดีจะสามารถช่วยให้ทราบถึงแนวทางในการอ่านหนังสือหรือตำราต่างๆ และเนื้อหาของข้อสอบได้อย่างตรงเนื้อหาตรงประเด็น ทำให้สามารถสอบบรรจุเข้ารับราชการตำรวจได้ดังที่ตั้งเป้าหมายไว้

สถาบันติวแนวข้อสอบตำรวจ

ข้อสอบตํารวจพื้นฐาน

แนวข้อสอบตำรวจ จะต้องสอบวิชาสามัญพื้นฐานที่ประกอบด้วย วิชาคณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคม วัฒนธรรม จริยธรรม  อาเซียน และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นวิชาที่เป็นการเรียนการสอนในภาคการศึกษาตามหลักสูตรของกระทรวงการศึกษาธิการ นับเป็นข้อดีของก้าวแรกสู่การสอบเข้าเป็นตำรวจ สำหรับคนที่ไม่ถนัดวิชาเหล่านี้ก็ไม่ต้องวิตกกังวล  โดยในการสอบจะมีแนวข้อสอบตำรวจ วิชาที่ต้องสอบดังนี้

ข้อสอบตำรวจ วิชา ความสามารถทั่วไป

ข้อสอบคณิตตำรวจ วิชา ความสามารถทั่วไป คณิตศาสตร์ เนื้อหาจะแบ่งเป็น 2 ส่วนหลัก ได้แก่   ความถนัด เช่น เลขอนุกรม อุปมาอุปไมย มิติสัมพันธ์ของรูปภาพ  และคณิตศาสตร์ เช่น สมการ ร้อยละ พหุนาม สถิติ ความน่าจะเป็น ตัวอย่างข้อสอบ เช่นการทดสอบความสามารถในการคิด หาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของคำ ข้อความ หรือรูปภาพ การหาข้อยุติ หรือข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผล จากข้อความ สัญลักษณ์ สถานการณ์หรือแบบจำลองต่างๆการคิด ซึ่งในแต่ละสายจะมีจำนวนข้อสอบวิชา ความสามารถทั่วไป คณิตศาสตร์แตกต่างกันไป เช่น ตำรวจพิสูจน์หลักฐานข้อกา  35 ข้อ ตำรวจสายอำนวยการ ตำรวจสายป้องกันปราบปรามข้อกา 30 ข้อ และตำรวจตรวจคนเข้าเมืองข้อกา 15 ข้อ 

ข้อสอบตำรวจ วิชา ภาษาไทย

ข้อสอบตำรวจ วิชาภาษาไทย เนื้อหาจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก ได้แก่ หลักภาษา เน้นเรื่องของ พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ คำเป็นคำตาย คำราชาศัพท์ และการวิเคราะห์ เช่น การวิเคราะห์บทความ การใช้คำถูกต้อง กลอน เป็นต้น ตัวอย่างข้อสอบ เรื่องของหลักการใช้ภาษา การใช้ภาษาให้ถูกต้องตามความหมาย ความเหมาะสมและกาลเทศะ เน้นหลักการทางด้านไวยากรณ์ทางภาษา การอ่านจับใจความสำคัญ ความสามารถในการอ่านและการทำความเข้าใจกับบทความ หรือข้อความที่กำหนดให้แล้วตอบคำถามที่ตามมาในแต่ละบทความ หรือข้อความ ทั้งนี้รวมไปถึงการสรุปความและตีความ ข้อสอบตำรวจ วิชาภาษาไทยในแต่ละสายจะมีจำนวนข้อสอบแตกต่างกันไป คือ สายพิสูจน์หลักฐานข้อกา 25  ข้อ อำนวยการข้อกา 30 ข้อ ปราบปราม 25 ข้อ และตรวจคนเข้าเมืองข้อกา 15 ข้อ

ข้อสอบตำรวจ วิชา ภาษาอังกฤษ

วิชา ภาษาอังกฤษ เน้นภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เนื้อหาแบ่งออกเป็น 4 ส่วนหลัก ได้แก่ Reading การสรุปจากบทความภาษาอังกฤษ Conversation การเติมประโยคที่เหมาะสมในเหตุการณ์ต่าง ๆ Vocabulary การเติมคำศัพท์ที่มีความหมายถูกต้อง c]tGrammar Tenses If-clause S-V agreement  ตัวอย่างข้อสอบ เช่น การถามเกี่ยวกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการปฏิบัติงาน การดำเนินชีวิต เป็นต้น   ซึ่งในแต่ละสายจะมีจำนวณข้อสอบที่แตกต่างกันไป คือ สายพิสูจน์หลักฐานข้อกา 35  ข้อ อำนวยการ 25 ข้อ ปราบปราม 30 ข้อ และตรวจคนเข้าเมือง 15 ข้อ

ข้อสอบตำรวจวิชา สังคม วัฒนธรรม จริยธรรมและอาเซียน

วิชา สังคม วัฒนธรรม จริยธรรมและอาเซียน ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับศีลธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล อาเซียน เนื้อหาจะเน้น 3 ส่วนหลัก ได้แก่  สังคมวัฒนธรรม เช่น นิยามวัฒนธรรม ประเพณี เศรษฐกิจพอเพียง  ศาสนา เช่น ประเภทศาสนา หลักธรรมต่างๆ และอาเซียน เกี่ยวกับความรู้ต่างๆของอาเซียน เศรษฐกิจของอาเซียน เป็นต้น   ตัวอย่างข้อสอบ แนวข้อสอบอาเซียนตำรวจ เช่น ความรู้ความรู้เกี่ยวกับพื้นฐานอาเซียน ชาติสมาชิก สัญลักษณ์ประจำชาติของชาติสมาชิกอาเซียน เป็นต้น จำนวนข้อสอบในแต่ละสายก็จะแตกต่างกันไป คือ สายพิสูจน์หลักฐานและปราบปรามเป็นข้อกา 25  ข้อ อำนวยการ 15 ข้อ และตรวจคนเข้าเมือง 20 ข้อ

ข้อสอบตำรวจวิชา คอมพิวเตอร์ (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

ข้อสอบตำรวจวิชา คอมพิวเตอร์ (เทคโนโลยีสารสนเทศ) เนื้อหาจะกล่าวถึงเทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน พื้นฐานของคอมพิวเตอร์ ความรู้เกี่ยวกับระบบข้อมูล ข้อสอบเทคโนโลยีสารสนเทศตำรวจ แบ่งออกเป็น 4 ส่วนหลัก ได้แก่  1. ประวัติความเป็นมา เช่น ประวัติคอมพิวเตอร์ การแบ่งยุค   2. อุปกรณ์ เช่น ระบบสารสนเทศ ระบบเครือข่าย 3. Microsoft office เช่น การใช้งาน ปุ่มคีย์ลัด และ 4.Social Media เช่น การใช้งาน จุดเด่นแต่ละประเภท   ตัวอย่างข้อสอบ เช่น การจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ หน่วยวัดปริมาณข้อมูลของคอมพิวเตอร์ เป็นต้น จำนวนข้อสอบเทคโนโลยีสารสนเทศตำรวจ สายพิสูจน์หลักฐาน30  ข้อ อำนวยการ 35 ข้อ ปราบปราม 25 ข้อและตรวจคนเข้าเมือง 10 ข้อ

แนวข้อสอบตํารวจสายอํานวยการ

ตำรวจสายอำนวยการ มีขอบเขตหน้าที่กว้าง เพราะเป็นสายงานธุรการหลักของตำรวจซึ่งเป็นสายงานที่มีอยู่ในทุกส่วนงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ทำหน้าที่เกี่ยวกับงานด้านเอกสารและธุรการเป็นหลัก ฉะนั้นจึงมีวิชาที่นอกเหนือจากวิชาความรู้ทั่วไปอีกหนึ่งวิชาคือ วิชา พ.ร.ฎ.46

แนวข้อสอบ วิชา พ.ร.ฎ.46

พ.ร.ฎ.46 หมายถึง พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 เนื้อหาว่าด้วย การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ หลักการบริหารกิจการบ้านเมือง  ตัวอย่างข้อสอบ นายสิบตำรวจสายอำนวยการจะเป็นการให้นิยามและความสัมพันธ์ของแต่ละหน่วยงานถึงความรับผิดชอบต่าง ๆ มีข้อสอบจำนวน 15 ข้อ เกณฑ์ชี้วัดที่ต้องระวัง  คือข้อสอบนายสิบตำรวจสายอำนวยการ จะต้องผ่าน 60% ทั้ง 2 หมวดวิชา ดังนั้นการทำข้อสอบนายสิบตำรวจสายอำนวยการจะต้องมีการวางแผนการทำคะแนนให้เป็นอย่างดีให้ผ่านเกณฑ์ทั้ง 2 หมวดวิชา

แนวข้อสอบตํารวจพิสูจน์หลักฐาน

ตำรวจพิสูจน์หลักฐาน มีหน้าที่สนับสนุนงานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมด้วยการพิสูจน์หลักฐานโดยตรงจากคดีต่างๆที่เกิดขึ้นโดยการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์  โดยมีตัวอย่างข้อสอบ ที่เน้นความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เคมี เคมีประยุกต์ ข้อสอบตำรวจสายพิสูจน์หลักฐาน เป็นข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 150 ข้อ ใช้เวลาสอบทั้งหมด 3 ชั่วโมง และมีการวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในส่วนนี้จะมีการตรวจร่างกายและตรวจสุขภาพจิต, การสอบสัมภาษณ์และการตรวจสอบคุณสมบัติ ประวัติและความประพฤติ เกณฑ์ชี้วัดที่ต้องระวัง  ข้อสอบตำรวจพิสูจน์หลักฐาน จะต้องผ่าน 60% ทั้ง 2 กลุ่มโดยจะมีการแบ่งออกมาเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มวิชาความสามารถทั่วไป วิชาภาษาไทย และกลุ่มวิชาวิชาภาษาอังกฤษ วิชาสังคม วิชาคอมพิวเตอร์

แนวข้อสอบตำรวจพิสูจน์หลักฐาน

แนวข้อสอบตํารวจตรวจคนเข้าเมือง

ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองหรือ ตม. มีหน้าที่บังคับใช้กฎหมายคนเข้าเมืองรวมทั้งกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะต้องมีความรู้ในการสอบนอกเหนือจากวิชาความรู้ทั่วไป 3 วิชา โดยมี ตัวอย่างข้อสอบ คือ

แนวข้อสอบตำรวจ วิชา พ.ร.บ.คนเข้าเมือง

แนวข้อสอบตำรวจ วิชา พ.ร.บ.คนเข้าเมือง  มีขอบเขตเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522

การเข้าเมืองการอนุญาตให้พำนักอาศัยอยู่ในประเทศของของชาวต่างประเทศ เป็นแบบข้อกา มีข้อสอบจำนวน 50 ข้อ

แนวข้อสอบตำรวจ วิชา งานสารบรรณ 

แนวข้อสอบตำรวจ วิชา งานสารบรรณ วิชานี้มีเนื้อหาที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร เริ่มตั้งแต่การจัดทำ การรับ การส่ง การเก็บรักษา การยืม จนถึงการทำลายเอกสาร เป็นแบบข้อกา มีข้อสอบจำนวน 15 ข้อ

แนวข้อสอบตำรวจ วิชา พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ

พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ ถือเป็นหัวใจหลักในการบริหารราชการตำรวจ คลอบคลุมทุกเรื่องเกี่ยวกับข้าราชการตำรวจ ตั้งแต่บรรจุแต่งตั้งจนถึงการเกษียณอายุราชการ เป็นแบบข้อกา มีข้อสอบจำนวน 10 ข้อ

แนวข้อสอบตํารวจปราบปราม

ตำรวจสายปราบปรามมีหน้าที่ดูแล ตรวจท้องที่ในพื้นที่ ระงับเหตุรุนแรง หากมีผู้กระทำความผิด จับกุมผู้กระทำความผิด ซึ่งจะต้องมีความพร้อมทางร่างกายเป็นอย่างยิ่ง และด้านวิชาการก็เช่นกัน ตำรวจสายปราบปรามจะต้องมีรอบรู้ในเรื่องของข้อกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังตัวอย่างข้อสอบ

แนวข้อสอบตำรวจ วิชา กฎหมายที่ประชาชนควรรู้ 

ตัวอย่างข้อสอบ วิชา กฎหมายที่ประชาชนควรรู้ มีขอบเขตของเนื้อหาเป็นเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายที่ควรรู้เกี่ยวกับชีวิตประจำวันของประชาชน กฎหมายเบื้องต้นและข่าวสารที่ประชาชนควรรู้ มีข้อสอบจำนวน 20 ข้อ

การฝึกฝนกับแนวข้อสอบที่มี

การเตรียมตัวและฝึกฝนตนเองด้วยการฝึกทำ แนวข้อสอบตำรวจ  แนวข้อสอบนายสิบตำรวจ  ข้อสอบเก่าตำรวจ สรุปข้อสอบนายสิบตํารวจ ซึ่งจะเป็นการทบทวนและลองความรู้ได้ดี สามารถนำเทคนิคเหล่านี้ไปใช้ การเตรียมตัวก่อนสอบ คือ การวางแผนการอ่านหนังสือ อาจจะแบ่งเป็นวันละ 1 วิชา หรือวันละ 2-3 วิชา ซึ่งอยู่ที่เราเป็นผู้กำหนดเอง  มั่นทบทวนเนื้อหา การทบทวนเนื้อหาเป็นสิ่งที่จำเป็นมาก ทุกครั้งที่เรียนหรืออ่านหนังสือ ควรใช้เวลาอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงในการทบทวนเนื้อหาที่อ่านหรือเรียนไป และมีความตั้งใจอย่างแท้จริง  การอ่านหนังสือเพื่อเตรียมตัวก่อนสอบ หากมีความตั้งใจจริง จะสามารถอ่านและพยายามทำความเข้าใจในเนื้อหาได้อย่างแท้จริง  แนะนำให้หาสถานที่เงียบๆ อ่าน เพราะจะมีสมาธิในการอ่านมากขึ้น

แนวข้อสอบตำรวจที่ใช้สอบจริง

นอกจากการหาแนวข้อสอบแล้ว ควรเตรียมตัวอย่างไรอีก

นอกจากการหาแนวข้อสอบ แนวข้อสอบตำรวจ  แนวข้อสอบนายสิบตำรวจ  ข้อสอบเก่าตำรวจแล้ว สิ่งที่จะทำให้ประสบความสำเร็จคือ สร้างกำลังใจให้ตัวเอง การให้กำลังใจตัวเองก็เป็นอีกวิธีในการเตรียมตัวก่อนสอบที่ทำให้เราก้าวข้ามผ่านอุปสรรคต่างๆไปได้ และต้องคิดเสมอว่าเราทำได้ และเราจะทำให้ดีที่สุด


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที