วัตพล

ผู้เขียน : วัตพล

อัพเดท: 18 พ.ค. 2024 01.12 น. บทความนี้มีผู้ชม: 338622 ครั้ง

การศึกษา เรียนรู้เพิ่มเติม การสอบเข้า


ข้อสอบ SAT คืออะไร จะเตรียมตัว อ่านแนวข้อสอบอย่างไร ให้ได้คะแนนอย่างที่ตั้งใจ

ข้อสอบ SAT

การเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป เพียงแต่จะต้องมีการเตรียมตัวให้พร้อมและมีคะแนนสอบ SAT ที่ผ่านเกณฑ์การสมัคร โดยข้อสอบ SAT เป็นข้อสอบมาตรฐานสากล แบ่งออกเป็นข้อสอบ SAT Eng และข้อสอบ SAT Math เพื่อประเมินความพร้อมของนักเรียน และที่สำคัญผลคะแนน SAT นั้นเป็นที่ยอมรับจากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก


ข้อสอบ SAT มีกี่ประเภท

ข้อสอบ SAT คือ ข้อสอบที่ใช้วัดความถนัดทางด้านภาษาอังกฤษและวิชาคณิตศาสตร์ เพื่อประเมินความพร้อมสำหรับการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โดยข้อสอบ SAT หรือ Digital SAT แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

Digital SAT Reading and Writing

 

ข้อสอบ SAT Eng

Digital SAT Reading and Writing เป็นส่วนหนึ่งของข้อสอบ SAT รูปแบบใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลแทนการใช้กระดาษและดินสอ เนื้อหาของข้อสอบจะวัดทักษะการอ่าน การเขียน และไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ซึ่งมีรูปแบบการสอบเป็น 2 ส่วน ได้แก่

เนื้อหาของข้อสอบ SAT Eng ในส่วนของ Reading ได้แก่ วรรณกรรม, ประวัติศาสตร์, วิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ส่วน Writing and Language จะเน้นการเขียนประโยค, การใช้เครื่องหมายวรรคตอน, การใช้คำศัพท์ และไวยากรณ์ โดยคะแนนสอบ Digital SAT Reading and Writing คิดเป็นคะแนนดิบจาก 200 - 800 คะแนน มีคะแนนเต็มทั้งหมด 600 - 2400 คะแนน

Digital SAT Math

ข้อสอบ SAT Math

Digital SAT Math เป็นส่วนหนึ่งของข้อสอบ SAT รูปแบบใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลแทนการใช้กระดาษและดินสอ เนื้อหาของข้อสอบ SAT Math ได้แก่ พีชคณิต, เรขาคณิต, สถิติ และความน่าจะเป็น ใช้เวลาสอบ 80 นาที คำถามเป็นแบบปรนัย 5 ตัวเลือก และคิดเป็นคะแนนดิบจาก 200 - 800 คะแนน เช่นเดียวกับข้อสอบ SAT Eng


ข้อสอบ SAT Subject Tests หรือ SAT II คืออะไร?

ข้อสอบ SAT Subject Tests หรือ SAT II เป็นการสอบวัดความรู้เชิงลึกในวิชาเฉพาะทาง ใช้สำหรับการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย เป็นข้อสอบที่ได้มาตรฐานสากล ซึ่งมหาวิทยาลัยในต่างประเทศและบางแห่งในประเทศไทยนิยมนำคะแนน SAT Subject Tests ไปประกอบการพิจารณารับนักศึกษาเข้าเรียนในหลักสูตรนานาชาติ เช่น คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะแพทยศาสตร์ หรือคณะวิทยาศาสตร์

โดยข้อสอบ SAT Subject Tests มีวิชาให้เลือกสอบมากกว่า 20 วิชา แต่ละวิชาใช้เวลาสอบ 60 นาที จะมีลักษณะคำถามเป็นแบบปรนัย 5 ตัวเลือก และอนุญาตให้ใช้เครื่องคิดเลขในบางวิชา สำหรับเนื้อหาของข้อสอบ SAT Subject Tests จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับวิชาที่เลือกสอบ เช่น

คะแนนสอบ SAT Subject Tests เต็ม 600 - 2400 คะแนน โดยนักเรียนสามารถสมัครสอบ SAT Subject Tests ผ่านเว็บไซต์ College Board ซึ่งจัดสอบปีละ 5 - 6 ครั้งในประเทศไทย ข้อดีของการสอบ SAT Subject Tests คือ ช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำ และแสดงให้มหาวิทยาลัยเห็นว่านักเรียนมีความพร้อมสำหรับการเรียนในวิชาเฉพาะทาง


แนวทางในการเตรียมตัวก่อนทำข้อสอบ SAT

การสอบ SAT นั้น เป็นการสอบวัดระดับความถนัดทางภาษาและคณิตศาสตร์ที่ใช้ในการสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ การเตรียมตัวที่ดีจะช่วยให้นักเรียนทำคะแนนสอบได้ดีขึ้น โดยสามารถเตรียมตัวได้ตามขั้นตอน ดังนี้

  1. ตั้งเป้าหมายคะแนนสอบที่ต้องการ หรือค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับคะแนนเฉลี่ยของมหาวิทยาลัยที่ต้องการเข้าศึกษา
  2. ศึกษารูปแบบข้อสอบ ทำความคุ้นเคยกับรูปแบบข้อสอบ SAT แต่ละส่วน ว่า มีเนื้อหาและวิธีการตอบคำถามอย่างไร
  3. ฝึกฝนทำโจทย์เก่าของ SAT พร้อมทั้งจับเวลาฝึกทำโจทย์เพื่อบริหารเวลา โดยในปัจจุบันสามารถค้นหาข้อสอบ SAT Math พร้อมเฉลย หรือข้อสอบ SAT Eng พร้อมเฉลย ได้อย่างง่ายดาย
  4. พัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ ด้วยการฝึกอ่านบทความภาษาอังกฤษเป็นประจำ
  5. พัฒนาทักษะการเขียน ด้วยการเรียนรู้โครงสร้างและรูปแบบการเขียน Essay
  6. ทบทวนเนื้อหาคณิตศาสตร์พื้นฐานและฝึกฝนการทำโจทย์ SAT Math
  7. ดูแลสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ, รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และออกกำลังกายสม่ำเสมอ
  8. ควบคุมความเครียด คิดบวกและมั่นใจในตัวเอง
  9. หาซื้อหนังสือเตรียมสอบ SAT หรือเรียนคอร์สเตรียมสอบ SAT เพื่อเพิ่มความมั่นใจและหาเทคนิคในการทำข้อสอบ SAT ใหม่ ๆ 
  10. ฝึกทำข้อสอบจำลอง SAT ภายใต้ระยะเวลาเดียวกับในห้องสอบ

นอกจากนี้ เพื่อให้ได้คะแนนสอบ SAT เป็นไปตามความต้องการ ควรเริ่มเตรียมตัวล่วงหน้าอย่างน้อย 3 - 6 เดือน หมั่นฝึกฝนเป็นประจำ เรียนรู้จากจุดผิดพลาด คิดบวกและมั่นใจในตนเอง


เทคนิคในการทำข้อสอบ SAT

สอบ SAT

เมื่อมีการทบทวน เรียนรู้ และฝึกฝนข้อสอบ SAT เก่า ๆ มาพอสมควรแล้ว แต่สิ่งสำคัญที่ต้องรู้ คือ เทคนิคการทำข้อสอบ SAT ในห้องสอบ ดังนี้

1. ก่อนเข้าห้องสอบ

2. ระหว่างทำข้อสอบ

นอกจากนี้ ยังมีเทคนิคเพิ่มเติมสำหรับการทำข้อสอบ SAT คือ


สรุปเกี่ยวกับข้อสอบ SAT

ข้อสอบ SAT คือ ข้อสอบมาตรฐานสากล ซึ่งใช้วัดความถนัดทางด้านภาษาอังกฤษและวิชาคณิตศาสตร์ เพื่อประเมินความพร้อมสำหรับการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ข้อสอบ SAT Eng และข้อสอบ SAT Math ซึ่งแต่ละส่วนมีรายละเอียดการสอบที่แตกต่างกัน ดังนั้น เพื่อให้ได้คะแนนตามที่ต้องการ จึงควรวางแผน เตรียมตัวให้พร้อม ฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ และมีเทคนิคการสอบที่ถูกต้อง 

โดยเทคนิคการสอบ SAT นี้ อาจจะศึกษาเพิ่มเติม หรือสมัครลงเรียนกับสถาบันสอนภาษาอังกฤษต่าง ๆ ซึ่งจัดคอร์สติวสอบ SAT โดยเฉพาะ ด้วยครูอาจารย์ชาวต่างประเทศผู้เชี่ยวชาญ มีเทคนิคการสอนหลากหลาย และเทคนิคการทำข้อสอบ SAT ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในห้องสอบ ส่งผลให้ได้คะแนนสอบสูงขึ้นอย่างที่ตั้งใจไว้ ย่อมช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำได้มากขึ้น 


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที