editor

ผู้เขียน : editor

อัพเดท: 23 เม.ย. 2010 08.59 น. บทความนี้มีผู้ชม: 70024 ครั้ง

บทสัมภาษณ์บุคคลพิเศษ
โดยทีมงาน tpa.or.th


พัฒนางานคุณภาพ ก้าวไกลสู่สากล ในงาน Thailand Quality Prize และ KANO Quality Award 2010

พัฒนางานคุณภาพ ก้าวไกลสู่สากล ในงาน Thailand Quality Prize และ KANO Quality Award 2010

แนวโน้มเศรษฐกิจในปี พ.ศ. 2553 นี้ หลายสำนักมีความเห็นตรงกันว่าเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มฟื้นตัว ทำให้เศรษฐกิจไทยสามารถฟื้นตัวตามไปด้วย แต่รูปแบบการฟื้นตัวจะไม่ค่อยแข็งแกร่งมากนัก นับเป็นภาวะที่ธุรกิจอุตสาหกรรมต้องมีความรอบคอบ รอบรู้ ระมัดระวัง เป็นพิเศษ แต่ในทางกลับกันถือเป็นโอกาสที่ดีสำหรับบางธุรกิจอุตสาหกรรมที่ต้องการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดอย่างยั่งยืน โดยผ่านระบบบริหารจัดการที่ได้คัดสรรแล้วว่าได้ประสิทธิผลอย่างแท้จริง ซึ่งระบบบริหารด้วยกิจกรรมกลุ่มย่อย หรือ QCC: Quality Control Circle ก็ถือเป็นระบบหนึ่งที่พิสูจน์ให้เห็นถึงความมีประสิทธิภาพสามารถวัดผลได้เชิงรูปธรรมอย่างชัดเจน

QCC: Quality Control Circle ได้เข้ามามีบทบาทในประเทศไทยมากกว่า 30ปี โดยมีคำพูดเล่นๆว่า “QCC เกิดในอเมริกา เติบโตในญี่ปุ่น และตายในไทย”แต่พวกเราก็ได้พิสูจน์แล้วว่า คำพูดดังกล่าวไม่เป็นจริง เพราะ QCC สามารถเติบโต ปรับตัวและพัฒนาให้เหมาะสมเข้ากับวัฒนธรรมของไทยได้อย่างกลมกลืนจึงต้องพูดใหม่ว่า

QCC เกิดในอเมริกา เติบโตในญี่ปุ่น พัฒนาในไทย ก้าวไกลสู่สากล

การมีส่วนร่วมของพนักงานทุกคนในการปรับปรุงพัฒนาองค์การซึ่งถือเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดรองมาจากความมุ่งมั่นของผู้บริหารระดับสูงซึ่ง QCC: Quality Control Circle ถือเป็นเครื่องมือในการบริหารที่ทรวคุณค่าสำหรับองค์การเป็นการเปิดโอกาสให้บุคลากร คิด ทำ นำเสนอ ในการปรับปรุงงาน สู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับเป็นการเพิ่มขวัญกำลังใจ สร้างวัฒนธรรมองค์การที่ดีสู่สังคม

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทน-ญี่ปุ่น) เล็งเห็นถึงความสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งของธุรกิจอุตสาหกรรมไทย โดยการดึงความสามารถของบุคลากรที่มีความโดดเด่น แตกต่าง ให้เป็นทีมงานช่วยกันพัฒนาศักยภาพที่มีอยู่ย่างไม่จำกัดออกมาใช้เพื่อเกิดประโยชน์แก่องค์การ จึงได้จัดเวที Thailand Quality Prize เพื่อให้เป็นเวทีสำหรับบุคลากรตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงถึงระดับปฏิบัติการได้แสดงความสามารถและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ผ่านกรณีศึกษา (Best Practice) ของแต่ละองค์การ มุ่งเน้นแก้ไขปัญหา หรือเรียกว่า Problem Solving ทั่งงานผลิตและงานบริการ หรือการมุ่งสู่นโยบายนวัตกรรม ที่เรียกว่า Task Achieving ซึ่งกลุ่มที่จะได้รับ QC Prize ต้องเป็นกลุ่มที่ทำกิจกรรม QC Circle อย่างต่อเนื่องมาไม่ต่ำกว่า 5เรื่อง โดยมีหลักเกณฑ์และขั้นตอนการตรวจคัดเลือกอย่างเข้มงวด 3ขั้นตอน คือ

  1. ขั้นตอนที่1 คัดเลือกจากเอกสารสรุปกิจกรรมของกลุ่มที่ส่งเข้ามา
  2. ขั้นตอนที่2 กลุ่มที่ผ่านการคัดเลือก ขั้นตอนที่1 จะต้องเสนอผลงาน QC Circle ให้คณะกรรมการพิจารณา
  3. ขั้นตอนที่3 กลุ่มที่ผ่านการคัดเลือกจาก ขั้นตอนที่2 ผู้แทนคณะกรรมการฯ จะทำการตรวจผลงาน ณ สถานปฏิบัติงานโดยการ
    • 3.1 สัมภาษณ์ผู้บริหารเกี่ยวกับ โคงสร้างการบริหาร QCC นโยบาย แผนการฝึกอบรม การ ประชาสัมพันธ์ การมีส่วนร่วมของผู้บริหารแลแนวทางการพัฒนา QCC
    • 3..2 สัมภาษณ์กลุ่ม QC เกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรม การนำมาตรฐานไปปฏิบัติ การรักษามาตรฐานความ ต่อเนื่องของการดำเนินการความสอดคล้องกับความเป็นจริงตามที่เสนอและการปฏิบัติงานของกลุ่ม ซึ่งกลุมที่ผ่านการคัดเลือกที่ง

3 ขั้นตอนดังกล่าว จะได้รับเชิญเข้าร่วมเสนอผลงาน QCC เพื่อชิงชนะเลิศและรับ QCC Prize ในงานประกาศผล QCC Prize นั้น ถือเป็นโอกาสอันดีของสมาชิกกลุ่ม QC ที่จะได้แสดงความสามารถของตนต่อสาธารณชนและยังเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างกลุ่ม QC ด้วยกันได้อีกด้วย

สำหรับในปีนี้มีผลงาน QCC ที่ผ่านเข้านำเสนอผลงานในรอบชิงชนะเลิศ แบ่งเป็นประเภทต่างๆดังนี้

1.ประเภท New Born QCC Prize

กลุ่ม

องค์การ

เรื่อง

ส้มโชกุน บริษัท เคแอนด์ยู เอนเตอร์ไพรซ์ จำกัด ลดการตรวจพอก้างกลางโซน 3 ของจุดตรวจสุดท้าย
Anti Break Down Team บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด(มหาชน) ป้องกัน Bearing Bronken
ม.Steel บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด(มหาชน) ลดปริมาณการมช้ LPG ในการ Start ARP Plant
BEGIN บริษัท อนโดรามา ปิโตรเคม จำกัด ลดปริมาณการใช้สาร Karl Fisher(KF) ในการวิเคราะห์น้ำด้วยเครื่อง Karl Fisher titrator

2.ประเภท Task Achieving QCC Prize

กลุ่ม

องค์การ

เรื่อง

เลเซอร์ บริษัท กระดาษสหไทย จำกัด (มหาชน) ป้องกันอุบัติเหตุจากการต่อกระดาษที่ตำแหน่ง D31-PM.7
ก้านกล้วย บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด(มหาชน) ลาดการสูญเสีย EDC ใน VCM2 Plant
Group Rider บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด ลดปริมาณ Low Steam ที่ Feed gas heater (E-219)
C-Center Point บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด Reduction of Hexane loss from Drying Unit
Challenger บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ECO-Friendly Plastic
(พัฒนาผลิตภันฑ์พลาสติกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม)
IQ-Team บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเกี่ยวกับระบบ CT feed เข้า 10R010

3.ประเภท Junior QCC Prize

กลุ่ม

องค์การ

เรื่อง

รวมพลังพัฒนา FGD การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
(โรงไฟฟ้าแม่เมาะ)
ลดปริมาณยิปซั่มที่ร่วงหล่นใต้สายพานลำเลียง(Discharge Conveyor)
FGD Unit 8 ลงพื้นที่
กองร้อยลาดตระเวนหมู่2 บริษัทแกรนด์ สยาม คอมโพสิต จำกัด ลดของเสียเม็ดรูพลุน Grade TSA
วังน้ำมูล บริษัท ซัมมิท โอโต บอดี้ อินดัสตรี จำกัด ลดการใช้วัสดุสิ้นเปลือง ตอน.. ทำไม
“ใบหินเจียร์ขนาด 4 นิ้วเบิกเป็นจำนวนมาก”
Special Robot บริษัท ออโต้ อัลลายแอนซ์(ประเทศไทย)จำกัด ลดการหยุด Line พ่นสี จากปันหาสีหยดลงกระบะของรถFORD-Ranger/MAZDA-BT 50
Flash Memory บริษัท ฮานาไมโครอิเล็คโทรนิกส์ จำกัด (มหาชน) จ.ลำพูน ลดอัตราการเกิด Solder Ball ของ Flash Module Product
คว้าชัย บริษัท ฮิตาชิ โกลบอล สตอเรจ เทคโนโลยีส์(ประเทศไทย) จำกัด ลดปัญหาการแยกตัวของหัวอ่าน(Dimple) รุ่นงาน PTB

4. ประเภท Service QCC Prize

กลุ่ม

องค์การ

เรื่อง

Young’s Express Circles การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น ลดการเบี่ยงเบนแรงดันออกนอกช่วงการยอมรับของจุดจ่ายไฟในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พ่อให้มา บริษัทกระดาษสหไทย จำกัด (มหาชน) ลดปัญหาน้ำข้าวจาก filter Press CM.3 เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย
Challenger บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เพิ่มความเร็วในการจัดสินค้ากลุ่ม Entertainment
Infinity บริษัท ทีพีซี เรซิน จำกัด ลดค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์หาปริมาณ VCM
Yellow Wave บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์(กรุงเทพ)จำกัด กำจัดปัญหาข้อร้องเรียน Assistant Process Engineer Feedback QA Hold งาน Fail Test ผิดจากอาการ Reject visual inspection เป็นอาการ Fail test VR

5.ประเภท Manufacturing QCC Prize

กลุ่ม

องค์การ

เรื่อง

Younker OP การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
จ.สกลนคร
ลดค่า Timing Close Breaker 230 KV.
ยี่ห้อ Misubishi ที่สถานีไฟฟ้าแรงสูง สกลนคร
D-พร้อม บริษัท ไทนโพลิเอททีลีน จำกัด Zero Blow gas to flare during Batch Start Up
CMR Team บริษัท ไทยเอบีเอส จำกัด ลดระยะเวลาการสำผัส VOCs จากการ CLEAN CHUTE ที่ 11T001
ระดมสอมง บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ลดปริมาณน้ำมัน Kerosene ที่สูญเสียจากการ Drain เพื่อเติมเกลือที่ 02A002
บางแก้ว บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ลดปริมาณ Excess O2 ที่เฉลี่ย 22B001
ตะวันฉายแสง บริษัท ฮิตาชิ โกลบอล สตอเรจ เทคโนโลยีส์(ประเทศไทย) จำกัด ลดเวลาในการทำ PM Check Temp TMS Tester

งาน Thailand Quality Prize 2010 นี้สมาคทฯ ได้รับเกียรติจาก Prof. Dr.Noriakikana ปรมาจารย์ ด้านระบบมาตรฐานคุณภาพต้นแบบของโลกมาบรรยายพิเศษเรื่อง “Best Practice การประยุกต์ใช้ TQM ในองค์การเพื่อความยั่งยืน” ในวันงานประกาศผลรางวัลคุณภาพ ให้แก้ทุกท่านที่มีความมุ่งมั่นกับการพัฒนาองค์การให้ก้าวไกลอย่างมีคุณภาพในระดับโลก ที่จะได้รับความรู้และสามารถเข้าถึงเครื่องมือด้านการจัดการคุณภาพอย่างลึกซึ้ง อีกทั้งในงานยังมีการนำเสนอผลงานขององค์การที่มีผลงานดีเด่นด้านการจัดการคุณภาพโดยใช้หลักการ TQM ของ Dr.Kana เพื่อรับ �KANO Quality Award 2010 ด้วย

สำหรับในปีนี้และปีต่อๆไป เชื่อมั่นว่าหากองค์กรการมีการปรับตัวและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรโดยผ่านกิจกรรมกลุ่มย่อย(QCC) อย่างต่อเนื่องแล้ว โอกาสในการแข่งขันทั้งระยะสั้นและระยะยาวจะมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นสามารถวัดผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรมได้อย่างชัดเจน

ประกาศผลรางวัล Thailand Quality Prize 2010

ประกาศผลรางวัล KANO Thailand Quality Prize 2010


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที