วัตพล

ผู้เขียน : วัตพล

อัพเดท: 08 พ.ค. 2024 16.40 น. บทความนี้มีผู้ชม: 93 ครั้ง

หนังสือรับรองเงินเดือนเป็นเอกสารที่ออกโดยนายจ้าง เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันว่า พนักงานได้รับเงินเดือนเท่าใด เพื่อใช้ประกอบการทำธุรกรรมและยื่นต่อหน่วยงานราชการ


หนังสือรับรองเงินเดือน มีความสำคัญอย่างไร ทำไมพนักงานต้องรู้

หนังสือรับรองเงินเดือน

ในปัจจุบัน การติดต่อธุรกรรมทางการเงินกับหลาย ๆ สถาบันการเงิน ไม่ว่าจะเป็นการขอสินเชื่อ การทำบัตรเครดิต การขอวีซ่า หรือแม้แต่การยื่นเอกสารต่อหน่วยงานราชการ หนึ่งในเอกสารสำคัญที่ขอ คือ หนังสือรับรองเงินเดือน ด้วยเอกสารรับรองเงินเดือนนี้ มีการระบุว่า ได้รับเงินเดือนเท่าใด พร้อมยืนยันว่า ได้เป็นพนักงานของบริษัทนี้จริง นอกจากนี้ เอกสารใบรับรองเงินเดือนยังมีประโยชน์อีกมากมาย โดยบทความนี้ จะพาไปทำความรู้จักกับหนังสือรับรองเงินเดือนกัน


หนังสือรับรองเงินเดือน คืออะไร?

ใบหนังสือรับรองเงินเดือน

หนังสือรับรองเงินเดือน (Salary Certificate) เป็นเอกสารที่ออกโดยนายจ้าง เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการทำงานว่า พนักงานได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนจำนวนเท่าใด จากบริษัทอะไร โดยปกติแล้ว เอกสารรับรองเงินเดือนนี้ มักนำไปใช้เพื่อประกอบการทำธุรกรรมกับสถาบันการเงิน เช่น การขอสินเชื่อ บัตรเครดิต การขอวีซ่า หรือยื่นต่อหน่วยงานราชการ

ทั้งนี้ หนังสือรับรองเงินเดือนเป็นเอกสารที่พนักงานไม่สามารถออกเองได้ จำเป็นจะต้องติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล แล้วกรอกข้อมูล เพื่อแจ้งวัตถุประสงค์ลงในแบบฟอร์มขอใบรับรองเงินเดือน ว่า ต้องการนำหนังสือรองรับเงินเดือนนี้ ไปทำอะไร แต่ทั้งนี้ บางองค์กรก็ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่พนักงาน โดยให้สามารถขอหนังสือรับรองเงินเดือนออนไลน์ได้

ซึ่งหนังสือรับรองเงินเดือนยังมีประโยชน์อีกหลากหลายประการ โดยสามารถสรุปประโยชน์ทั้งหมดของหนังสือรับรองการทำงานบริษัทเอกชนได้ ดังนี้


องค์ประกอบของหนังสือรับรองเงินเดือน

หนังสือรองรับเงินเดือน

หนังสือรับรองเงินเดือนเป็นเอกสารสำคัญที่ใช้ยืนยันรายได้ของพนักงาน และทางนายจ้างจะต้องเป็นผู้ออกให้เท่านั้น ดังนั้น หนังสือรับเงินเดือนนี้ควรมีองค์ประกอบที่ครบถ้วน ชัดเจน เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ โดยทั่วไปแล้ว จะมีแบบฟอร์มหนังสือรับรองเงินเดือน ดังต่อไปนี้

1. หัวกระดาษของแบบใบรับรองเงินเดือน

2. หัวข้อคำว่า “หนังสือรับรองเงินเดือน” หากเป็นหนังสือรับรองเงินเดือนภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า “Salary Certificate”

3. เนื้อหาของแบบฟอร์มใบรับรองเงินเดือน

4. วันที่ออกหนังสือรับรองเงินเดือนบริษัท 

ทั้งนี้ บางองค์กรอาจจะมีองค์ประกอบในฟอร์มหนังสือรับรองเงินเดือนเพิ่มเติม เช่น

  1. ข้อมูลการจ้างงาน เช่น ประเภทสัญญาจ้าง, ระยะเวลาการจ้างงาน (ถ้ามี)
  2. ข้อมูลการลา เช่น ลากิจ ลาป่วย ลาพักร้อน
  3. ข้อมูลการหักเงินเดือน เช่น ประกันสังคม, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, หนี้สิน
  4. ข้อมูลค่าตอบแทนอื่น ๆ เช่น ค่าคอมมิชชั่น, โบนัส, เบี้ยเลี้ยง, สวัสดิการอื่น ๆ

เมื่อได้รับหนังสือรับรองเงินเดือนมาแล้ว จำเป็นต้องตรวจสอบเอกสารใบรับรองเงินเดือนให้ดี โดยใช้แนวทาง ดังนี้


หนังสือรับรองเงินเดือน VS. หนังสือรับรองการทำงาน

ตามการอธิบายข้างต้น หนังสือรับรองเงินเดือน (Salary Certificate) เป็นเอกสารที่ออกโดยนายจ้าง เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการทำงานว่า พนักงานได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนจำนวนเท่าใด จากบริษัทอะไร ส่วนหนังสือรับรองการทำงาน (Employment Verification Letter หรือ Employment Certificate) หรือ ใบผ่านงาน คือ เอกสารที่ออกโดยนายจ้าง เพื่อรับรองว่าบุคคลนั้นเคยทำงานในบริษัทของตนมาแล้ว โดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งงาน ระยะเวลาการทำงาน เงินเดือน และความประพฤติของพนักงาน 

แม้ว่า หนังสือรับรองเงินเดือนและหนังสือรับรองการทำงานจะมีความใกล้เคียงกัน ด้วยจะต้องเป็นเอกสารที่ออกโดยบริษัทหรือนายจ้างเท่านั้น เพื่อยืนยันข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน แต่ทั้ง 2 เอกสารก็มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน โดยแบ่งออกเป็นหลายประเด็น ดังนี้

•   วัตถุประสงค์ของเอกสาร

  1. หนังสือรับรองเงินเดือน ใช้เพื่อยืนยันรายได้ของพนักงาน มักใช้ประกอบการขอสินเชื่อ บัตรเครดิต วีซ่า หรือเพื่อยื่นต่อหน่วยงานราชการ
  2. หนังสือรับรองการทำงาน ใช้เพื่อยืนยันประสบการณ์การทำงาน มักใช้ประกอบการสมัครงานใหม่ หรือสมัครศึกษาต่อ หรือเพื่อยื่นต่อหน่วยงานราชการ

•   เนื้อหาของเอกสาร

  1. หนังสือรับรองเงินเดือน ระบุข้อมูลเกี่ยวกับเงินเดือน ณ ปัจจุบัน (ไม่รวมค่าตอบแทนอื่น ๆ ) อาจจะระบุข้อมูลเงินเดือนย้อนหลังและข้อมูลการหักเงินเดือน
  2. หนังสือรับรองการทำงาน ระบุข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งงาน, แผนก, วันเริ่มทำงาน - วันสิ้นสุดการทำงาน, เงินเดือน ณ ปัจจุบัน (ไม่รวมค่าตอบแทนอื่น ๆ ) และความประพฤติของพนักงาน

•   องค์ประกอบเพิ่มเติมอื่น ๆ ของเอกสาร

  1. หนังสือรับรองเงินเดือน อาจจะระบุข้อมูลเกี่ยวกับประเภทสัญญาจ้าง, ข้อมูลเกี่ยวกับการลา และค่าตอบแทนอื่น ๆ
  2. หนังสือรับรองการทำงาน อาจจะระบุข้อมูลเกี่ยวกับทักษะและความสามารถ, รางวัลที่ได้รับ และผลงานต่าง ๆ 

ทั้งนี้ หนังสือรับรองเงินเดือนและหนังสือรับรองการทำงานอาจจะมีรายละเอียดแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละบริษัท แต่สิ่งสำคัญ คือ ข้อมูลในหนังสือรับรองทั้งสองประเภทต้องตรงกับความเป็นจริง ลายเซ็นและตราประทับต้องชัดเจน ซึ่งพนักงานจะต้องจัดเก็บไว้อย่างปลอดภัย

กล่าวโดยสรุป คือ หนังสือรับรองเงินเดือน เน้นยืนยันรายได้ของพนักงาน ส่วนหนังสือรับรองการทำงาน เน้นยืนยันประสบการณ์การทำงาน ดังนั้น พนักงานจะต้องเลือกใช้เอกสารให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์


สรุปเกี่ยวกับหนังสือรับรองเงินเดือน

หนังสือรับรองเงินเดือน (Salary Certificate) เป็นเอกสารที่ออกโดยนายจ้างหรือบริษัท เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการทำงานว่า พนักงานได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนจำนวนเท่าใด นิยมใช้ในการทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินหรือยื่นต่อหน่วยงานราชการ จำเป็นต้องตรวจสอบองค์ประกอบของแบบใบรับรองเงินเดือนให้ดี ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลตรงกับความเป็นจริง รวมถึงลายเซ็นและตราประทับต้องชัดเจน เพื่อให้สามารถนำเอกสารรับรองเงินเดือนนี้ ไปใช้ได้ตรงกับวัตถุประสงค์และใช้งานได้จริง


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที