นิรนาม

ผู้เขียน : นิรนาม

อัพเดท: 15 ม.ค. 2015 08.28 น. บทความนี้มีผู้ชม: 43632 ครั้ง

www.thummech.com
วิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical Engineering ) หรือวิศวกรรมการเคลื่อนที่เป็นสาขาที่เกี่ยวกับระบบกลไก (Mechanic System) ระบบกำลัง (Power System ) มีหน้าที่ศึกษาการเกิดขึ้นของกำลังงานและการนำไปใช้ประโยชน์ เนื่องจากกำลังงานทำให้เกิดการเคลื่อนที่และทำให้ได้งานในการเคลื่อนที่ของวัตถุ ยกตัวอย่างเช่น รถยนต์, เรือ, เครื่องบิน, ยานอวกาศ, เรือดำน้ำ, เครื่องจักรกล, เครื่องมือกล ระบบกลไกต่าง ๆ ฯลฯ


ข้อบังคับของสภาวิศวกรในด้านวิศวกรรมเครื่องกล (2) จบ


๖. งานอำนวยการติดตั้ง

(๑) เครื่องจักรกลที่ให้กำเนิดพลัง ขนาดเครื่องละตั้งแต่ ๕๐๐ แรงม้าเพลาขึ้นไป หรือเครื่องกลที่ใช้พลังงานขนาดเครื่องละตั้งแต่ ๔๐๐ แรงม้าเพลาขึ้นไป

(๒) เครื่องกำเนิดไอน้ำหรือไออย่างอื่นขนาดที่มีความดันตั้งแต่ ๗ กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรขึ้นไป หรือขนาดที่มีอัตรา หรือขนาดที่มีอัตราการผลิตไอน้ำหรือไออย่างอื่นเครื่องละตั้งแต่ ๑๐๐๐ กิโลกรัมต่อชั่วโมงขึ้นไป

(๓) หม้ออัดอากาศหรือหม้ออัดก๊าซขนาดที่มีความดันตั้งแต่ ๓๐ กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร

(๔) เครื่องปรับสภาวะอากาศ สำหรับทำความเย็น ขนาดเครื่องละตั้งแต่ ๒๐ ตันขึ้นไป

ภาคีวิศวกร ทำได้ตาม (๑) ถึง (๔) เฉพาะ

(๑) เครื่องจักรกลที่ให้กำเนิดพลัง ขนาดเครื่องละตั้งแต่ ๕๐๐ แรงม้า ถึง ๗๕๐ แรงม้าเพลา หรือเครื่องกลที่ให้พลังงานขนาดเครื่องละตั้งแต่ ๔๐๐ แรงม้าเพลาถึง ๗๐๐ แรงม้าเพลา

(๒) เครื่องกำเนิดไอน้ำหรือไออย่างอื่นขนาดที่มีความดันตั้งแต่ ๗ กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรถึง ๑๕กิโลกรัมต่อตาราง เซนติเมตร หรืออัตราการผลิตไอน้ำหรือไออย่างอื่นเครื่องละตั้งแต่ ๑๐๐๐ กิโลกรัมต่อชั่วโมงถึง ๒๐๐๐ กิโลกรัมต่อชั่วโมง

(๓) หม้ออัดอากาศหรือหม้ออัดก๊าซขนาดที่มีความดันตั้งแต่ ๓๐ กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรถึง ๕๐กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร

(๔) เครื่องปรับสภาวะอากาศ สำหรับทำความเย็น ขนาดเครื่องละตั้งแต่ ๒๐ ตันถึง ๔๐ ตัน

สามัญวิศวกร ทำได้ตาม (๑) ถึง (๔) เฉพาะ

 (๑) เครื่องจักรกลที่ให้กำเนิดพลัง ขนาดเครื่องละตั้งแต่ ๕๐๐ แรงม้า ถึง ๒๐๐๐ แรงม้าเพลา หรือเครื่องกลที่ให้พลังงานขนาดเครื่องละตั้งแต่ ๔๐๐ แรงม้าเพลาถึง ๒๐๐๐ แรงม้าเพลา

(๒) เครื่องกำเนิดไอน้ำหรือไออย่างอื่นขนาดที่มีความดันตั้งแต่ ๗ กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรถึง ๔๐ กิโลกรัมต่อตาราง เซนติเมตร หรืออัตราการผลิตไอน้ำหรือไออย่างอื่นเครื่องละตั้งแต่ ๑๐๐๐ กิโลกรัมต่อชั่วโมงถึง ๑๐๐๐๐ กิโลกรัมต่อชั่วโมง

(๓) หม้ออัดอากาศหรือหม้ออัดก๊าซขนาดที่มีความดันตั้งแต่ ๓๐ กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรถึง ๔๐ กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร

(๔) เครื่องปรับสภาวะอากาศ สำหรับทำความเย็น ขนาดเครื่องละตั้งแต่ ๒๐ ตันถึง ๕๐ ตัน

วุฒิวิศวกร ทำได้ทุกอย่าง

๗. งานอำนวยการซ่อม

(๑) เครื่องจักรกลที่ให้กำเนิดพลัง ขนาดเครื่องละตั้งแต่ ๕๐๐ แรงม้าเพลาขึ้นไป หรือเครื่องกลที่ใช้พลังงานขนาดเครื่องละตั้งแต่ ๔๐๐ แรงม้าเพลาขึ้นไป

(๒) เครื่องกำเนิดไอน้ำหรือไออย่างอื่นขนาดที่มีความดันตั้งแต่ ๗ กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรขึ้นไป หรือขนาดที่มีอัตรา หรือขนาดที่มีอัตราการผลิตไอน้ำหรือไออย่างอื่นเครื่องละตั้งแต่ ๑๐๐๐ กิโลกรัมต่อชั่วโมงขึ้นไป

(๓) หม้ออัดอากาศหรือหม้ออัดก๊าซขนาดที่มีความดันตั้งแต่ ๓๐ กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร

(๔) เครื่องปรับสภาวะอากาศ สำหรับทำความเย็น ขนาดเครื่องละตั้งแต่ ๒๐ ตันขึ้นไป

ภาคีวิศวกร ทำได้ตาม (๑) ถึง (๔) เฉพาะ

(๑) เครื่องจักรกลที่ให้กำเนิดพลัง ขนาดเครื่องละตั้งแต่ ๕๐๐ แรงม้า ถึง ๗๕๐ แรงม้าเพลา หรือเครื่องกลที่ให้พลังงานขนาดเครื่องละตั้งแต่ ๔๐๐ แรงม้าเพลาถึง ๗๕๐ แรงม้าเพลา

(๒) เครื่องกำเนิดไอน้ำหรือไออย่างอื่นขนาดที่มีความดันตั้งแต่ ๗ กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรถึง ๑๕กิโลกรัมต่อตาราง เซนติเมตร หรืออัตราการผลิตไอน้ำหรือไออย่างอื่นเครื่องละตั้งแต่ ๑๐๐๐ กิโลกรัมต่อชั่วโมงถึง ๒๐๐๐ กิโลกรัมต่อชั่วโมง

(๓) หม้ออัดอากาศหรือหม้ออัดก๊าซขนาดที่มีความดันตั้งแต่ ๓๐ กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรถึง ๕๐กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร

(๔) เครื่องปรับสภาวะอากาศ สำหรับทำความเย็น ขนาดเครื่องละตั้งแต่ ๒๐ ตันถึง ๔๐ ตัน

สามัญวิศวกร ทำได้ตาม (๑) ถึง (๔) เฉพาะ

 (๑) เครื่องจักรกลที่ให้กำเนิดพลัง ขนาดเครื่องละตั้งแต่ ๕๐๐ แรงม้า ถึง ๒๐๐๐ แรงม้าเพลา หรือเครื่องกลที่ให้พลังงานขนาดเครื่องละตั้งแต่ ๔๐๐ แรงม้าเพลาถึง ๒๐๐๐ แรงม้าเพลา

(๒) เครื่องกำเนิดไอน้ำหรือไออย่างอื่นขนาดที่มีความดันตั้งแต่ ๗ กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรถึง ๔๐ กิโลกรัมต่อตาราง เซนติเมตร หรืออัตราการผลิตไอน้ำหรือไออย่างอื่นเครื่องละตั้งแต่ ๑๐๐๐ กิโลกรัมต่อชั่วโมงถึง ๑๐๐๐๐ กิโลกรัมต่อชั่วโมง

(๓) หม้ออัดอากาศหรือหม้ออัดก๊าซขนาดที่มีความดันตั้งแต่ ๓๐ กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรถึง ๔๐ กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร

(๔) เครื่องปรับสภาวะอากาศ สำหรับทำความเย็น ขนาดเครื่องละตั้งแต่ ๒๐ ตันถึง ๕๐ ตัน

วุฒิวิศวกร ทำได้ทุกอย่าง

 
๘. งานอำนวยการใช้

(๑) เครื่องจักรกลที่ให้กำเนิดพลัง ขนาดเครื่องละตั้งแต่ ๑๐๐๐ แรงม้าเพลาขึ้นไป

(๒) เครื่องกำเนิดไอน้ำหรือไออย่างอื่นขนาดที่มีอัตรา หรือขนาดที่มีอัตราการผลิตไอน้ำหรือไออย่างอื่นเครื่องละตั้งแต่ ๒๐ ๐๐๐ กิโลกรัมต่อชั่วโมงขึ้นไป

(๓) หม้ออัดอากาศหรือหม้ออัดก๊าซขนาดที่มีความดันตั้งแต่ ๓๐ กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรขึ้นไปเฉพาะที่มีปริมาตรตั้งแต่ ๑๐ ลูกบาศก์เมตรขึ้นไป

ภาคีวิศวกร ทำได้ตาม (๑) ถึง (๓) เฉพาะ

(๑) เครื่องจักรกลที่ให้กำเนิดพลังขนาดเครื่องละตั้งแต่ ๑ ๐๐๐ แรงม้าเพลาถึง ๒ ๐๐๐ แรงม้าเพลาหรือเครื่องกลที่ใช้พลังขนาดเครื่องละตั้งแต่ ๑ ๐๐๐ ถึง ๒ ๐๐๐ แรงม้าเพลา

(๒) เครื่องกำเนิดไอน้ำหรือไออย่างอื่นขนาดที่มีอัตรา หรือขนาดที่มีอัตราการผลิตไอน้ำหรือไออย่างอื่นเครื่องละตั้งแต่ ๒๐ ๐๐๐ กิโลกรัมต่อชั่วโมงถึง ๓๐ ๐๐๐ กิโลกรัมต่อชั่วโมง

(๓) หม้ออัดอากาศหรือหม้ออัดก๊าซขนาดที่มีความดันตั้งแต่ ๓๐ กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรถึง ๔๐ กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรเฉพาะที่มีปริมาตรตั้งแต่ ๑๐ ลูกบาศก์เมตรขึ้นไป

สามัญวิศวกร ทำได้ตาม (๑) ถึง (๓) เฉพาะ

(๑) เครื่องจักรกลที่ให้กำเนิดพลังขนาดเครื่องละตั้งแต่ ๑ ๐๐๐ แรงม้าเพลาถึง ๕ ๐๐๐ แรงม้าเพลาหรือเครื่องกลที่ใช้พลังขนาดเครื่องละตั้งแต่ ๑ ๐๐๐ ถึง ๕ ๐๐๐ แรงม้าเพลา

(๒) เครื่องกำเนิดไอน้ำหรือไออย่างอื่นขนาดที่มีอัตรา หรือขนาดที่มีอัตราการผลิตไอน้ำหรือไออย่างอื่นเครื่องละตั้งแต่ ๒๐ ๐๐๐ กิโลกรัมต่อชั่วโมงถึง ๑๐๐ ๐๐๐ กิโลกรัมต่อชั่วโมง

(๓) หม้ออัดอากาศหรือหม้ออัดก๊าซขนาดที่มีความดันตั้งแต่ ๓๐ กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรถึง ๔๐ กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรเฉพาะที่มีปริมาตรตั้งแต่ ๑๐ ลูกบาศก์เมตรขึ้นไป

วุฒิวิศวกร ทำได้ทุกอย่าง

 
๙. งานให้คำปรึกษา

หมายถึงการให้คำแนะนำและหรือการตรวจสอบที่เกี่ยวกับงานในสาขาวิศวกรรมเครื่องกลตามข้อ (๑) ถึง (๘)

ภาคีวิศวกร ทำไม่ได้

สามัญวิศวกร ทำไม่ได้

วุฒิวิศวกร ทำได้


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที