รัชฎาพร

ผู้เขียน : รัชฎาพร

อัพเดท: 13 ก.พ. 2011 01.22 น. บทความนี้มีผู้ชม: 6907 ครั้ง

ประเทศชาติก้าวไกล โลกใบใหญ่ก้าวหน้า ด้วยคำว่า"นวัตกรรม"


นวัตกรรมนำความเปลี่ยนแปลง

“นวัตกรรมกับการเปลี่ยนแปลงของโลก”

      8นวัตกรรมนำมาซึ่งสิ่งใหม่        โลกก้าวไกลด้วยวิจัยพัฒนา

                                    ด้วยความรู้ความสร้างสรรค์คงคุณค่า        ด้วยสติปัญญาพาเจริญ

                                    โลกหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงทุกคืนวัน                    โลกให้ความสำคัญกับสิ่งใหม่

                                    เศรษฐกิจและสังคมก้าวหน้าไป            ด้วยวิธีการใหม่“นวัตกรรม”

               ฉันมั่นใจว่าทุกท่านทราบดีอยู่แล้วถึงความสำคัญของ“นวัตกรรม” ต่อการพัฒนาประเทศ ในสภาวะที่มีการแข่งขันสูง อันเป็นผลกกระทบมาจากกระแสโลกาภิวัตน์ ซึ่งส่งผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบต่อการพัฒนาภาคเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละประเทศ ในขณะที่เทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงส่วนต่างๆของสังคมในประเทศและสังคมโลกเข้าด้วยกัน

      จะเห็นได้ว่าบทบาทของนวัตกรรมจากอดีตจวบจนกระทั่งปัจจุบันล้วนแล้วแต่มีความสำคัญมากขึ้นเป็นลำดับ ดังนั้นแต่ละประเทศจะสามารถเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืนนั้น จำเป็นที่จะต้องทำความความเข้าใจและเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะการเตรียมการด้านทรัพยากรมนุษย์ซึ่งถือเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญประการหนึ่งต่อการพัฒนาประเทศที่ต้องเริ่มพัฒนาตั้งแต่อยู่ในระดับการศึกษา

      เมื่อมีการพัฒนาการศึกษาก็จะเกิดการพัฒนาความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ ซึ่งจำเป็นต้องใช้การวิจัยและพัฒนา เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับฐานความรู้ของประเทศ  องค์กรต่างๆทั้งภาคเศรษฐกิจและสังคมจำเป็นต้องปรับตัวสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อสร้างนวัตกรรม

แล้วนวัตกรรมมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆมากน้อยแค่ไหน?

ไม่ว่าจะระดับปัจเจกชนหรือระดับสังคม ล้วนแล้วแต่มีความเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมทั้งสิ้น มากบ้างน้อยบ้างแตกต่างกันไปตามบทบาท หน้าที่ และความจำเป็นของแต่ละภาคส่วน

ระดับปัจเจกชน  แม้ว่าวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของแต่ละคนจะแตกต่างกันไปตามหน้าที่และความรับผิดชอบ แต่สิ่งหนึ่งที่เป็นจุดร่วมเดียวกัน คือ มุ่งหวังให้เกิดความสุข สามารถปฏิบัติงานได้เต็มประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในสาขาต่างๆเข้าไปสนับสนุน

พลังขับเคลื่อนสำคัญเพื่อการเปลี่ยนแปลง

- การประกอบอาชีพ และ เพิ่มคุณภาพชีวิต กล่าวคือ เน้นการใช้ความรู้เพื่อประโยชน์ด้านการบริหารจัดการ

-  การสร้างกระบวนการคิดที่เป็นเหตุและผล กล่าวคือ คิดแบบวิทยาศาสตร์มากกว่าการหลงเชื่องมงาย

- การสร้างนิสัยรักการเรียนรู้ เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต

ภูมิคุ้มกัน

- การดำเนินชีวิตประจำวัน ผู้บริโภคจำเป็นต้องเลือกอุปโภคบริโภคอย่างชาญฉลาด

- การใช้ทรัพยากรอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

-  การรู้เท่าทันตระหนักถึงผลกระทบในแง่ต่างๆ ของการใช้เทคโนโลยี

ระดับสังคม  ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์  เทคโนโลยีและนวัตกรรมถือได้ว่าเป็นกลไกสนับสนุนที่สำคัญในการเพิ่มความสามารถ เสริมสร้างศักยภาพ และความเข้มแข็งให้กลุ่มคนในสังคมให้ดำรงรอดได้อย่างยั่งยืน

พลังขับเคลื่อนสำคัญเพื่อการเปลี่ยนแปลง

- การสร้างฐานข้อมูลของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่เป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน เช่น การจดสิทธิบัตรสินค้าไทย อันได้แก่ สมุนไพร ผ้าทอ ผลผลิตทางการเกษตร เป็นต้น

- การพัฒนาวิสาหกิจชุมชน

-การเข้าถึงความรู้ได้อย่างสะดวก  เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่มีการแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องภูมิปัญญาชาวบ้าน

ภูมิคุ้มกัน

- การสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

- การดำรงอยู่ของสังคม (ด้านพฤติกรรม วิถีชีวิต การบริหารจัดการ) และการจัดการภัยธรรมชาติ

- การรู้เท่าทันและตระหนักของสังคมถึงผลประโยชน์  ความเสี่ยง และข้อควรระวังของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

ระดับโลก    มีการใช้เทคโนโลยีในระดับที่ซับซ้อน  เกิดการยกระดับความสามารถของภาคอุตสาหกรรม โดยการปรับปรุงประสิทธิภาพของภาคอุตสาหกรรม โดยการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต  การทำวิจัยและพัฒนาเพื่อนำมาซึ่งวิทยาการใหม่ๆ

พลังขับเคลื่อนเพื่อการเปลี่ยนแปลง

- การสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าและบริการ รวมทั้งสร้างธุรกิจใหม่ที่ใช้ความรู้สูง

- การสร้างระบบมาตรฐาน  ระบบความปลอดภัย  ระบบการทดสอบเพื่อรับประกันคุณภาพของสินค้าทั้งในระดับประเทศและในระดับโลก

- การบ่มเพาะเทคโนโลยี  การสร้างผู้ประกอบการรายใหม่  รวมทั้งการช่วยให้ผู้ประกอบการเดิมสามารถใข้เทคโนโลยี เพื่อการแข่งขันได้

ภูมิคุ้มกัน

- การเพิ่มความสามารถในการผลิต  และดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

- การกำหนดมาตรฐานด้านสวัสดิภาพและความปลอดภัยในการทำงาน

หลักฐานเชิงประจักษ์ของความเข้มแข็งของประเทศตะวันตก และประเทศอุตสาหกรรมใหม่ในเอเชียตะวันออกทำให้ยอมรับว่า ”นวัตกรรม” เป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศทางเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มความสามารถในการแข่งขันและความสามารถเชิงเปรียบเทียบทั้งปัจจุบันและอนาคต ปัจจัยหลักแห่งความสำเร็จ (critical success factors) ที่มีลักษณะร่วมกันคือ ปริมาณและคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ อาจดูได้จากความสำเร็จทั้งประเทศที่พัฒนาแล้วในยุโรปและสหรัฐอเมริกาที่สั่งสมความรู้ทางเทคโนโลยีนับร้อยปี เกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรม และสร้างเศรษฐกิจฐาน เกิดความแข็งแกร่งทางเทคโนโลยีนำมาซึ่งนวัตกรรมใหม่ๆ มีความสามารถในการแข่งขันสูง

จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่านวัตกรรมมีส่วนสร้างความเปลี่ยนแปลงในหลายๆด้าน ทั้งในระดับปัจเจกชน  ระดับสังคม  ตลอดจนระดับโลก ซึ่งสามารถนำเอานวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ได้หลายแง่มุม แต่สิ่งที่สำคัญของการนำไปใช้ คือ ใช้อย่างถูกวิธี  ถูกต้องเหมาะสม ตระหนักถึงผลกระทบที่ตามมาเสมอ โลกจึงจะเกิดการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืน

“ประเทศชาติก้าวไกล โลกใบใหญ่ก้าวหน้า ด้วยคำว่า”นวัตกรรม”


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที