日本語ページ

ประวัติสมาคมฯ วัตถุประสงค์ คณะกรรมการก่อตั้ง คณะกรรมการบริหาร วีดีโอแนะนำและเพลง

คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ

2516

ฯพณฯ สมหมาย ฮุนตระกูล อาจารย์ โงอิจิ โฮซูมิ และคุณวารี พงษ์เวช ร่วมพิธีเปิดที่ทำการแห่งแรก ณ อาคารอื้อจือเหลียง วันที่ 24 พฤษภาคม 2516

ก่อตั้ง ส.ส.ท.

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หรือ ส.ส.ท. ก่อตั้งอย่างเป็นทางการใน วันที่ 24 มกราคม 2516 จากความร่วมมือร่วมใจ และความเสียสละของกลุ่มผู้เคยไปศึกษาและดูงานโดยทุน ABK & AOTS ณ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมี ฯพณฯ สมหมาย ฮุนตระกูล เป็นประธานคณะกรรมการก่อตั้ง และสำเร็จด้วยความช่วยเหลืออย่างดี จาก อาจารย์ โงอิจิ โฮซูมิ อดีตประธานกรรมการ สมาคมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ญี่ปุ่น-ไทย (JTECS) โดยได้รับความช่วยเหลือทางด้านเงินทุนจาก กระทรวงการค้าระหว่างประเทศ และอุตสาหกรรม (METI) ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งไม่มีพันธะผูกพันใด ๆ


2516 -2525

ในปี พ.ศ.2518 ส.ส.ท. ได้ย้ายที่ทำการมายัง ซอยสุขุมวิท 29

ทศวรรษแรก

ส.ส.ท. บุกเบิก 4 กิจกรรมแรกได้แก่ สอนภาษาญี่ปุ่นให้คนไทย และสอนภาษาไทยให้ชาวญี่ปุ่นที่อาศัยในประเทศไทย แปลและผลิตตำราด้านเทคนิคจากภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทย ออกวารสารด้านเทคโนโลยี และจัดอบรมสัมมนา และต่อมาได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ได้แก่

 • นำแนวคิด กิจกรรมกลุ่ม QC (QC Circle) มาเผยแพร่ในประเทศไทย
 • เปิดโครงการเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม
 • เปิดโครงการเทคโนโลยีประหยัดพลังงาน

2526 -2535

จัดงาน "มหกรรมคิวซีเซอร์เคิล" ครั้งแรกในประเทศไทย

ทศวรรษที่สอง

ส.ส.ท. ขยับขยายกิจกรรมบริการเพื่อสังคมเพิ่มเติม และได้เริ่มเปิดกิจกรรมใหม่ๆ ได้แก่

 • เปิดศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม
 • เปิดโครงการ QC และจัดประกวด QC Prize
 • เปิดโครงการคอมพิวเตอร์
 • และเปิดศูนย์ข้อมูลทางเทคโนโลยี
 • เปิดศูนย์การศึกษาทางไปรษณีย์
 • เปิดโครงการบำรุงรักษาทวีผล
 • เปิดโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
 • เปิดโครงการพลังงานและสิ่งแวดล้อม
 • เปิดบริการห้องปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม

2536-2545

ในปี พ.ศ.2541 ส.ส.ท. ได้ขยายเพิ่มที่ทำการแห่งใหม่ ถนนพัฒนาการ ซอย 18

ทศวรรษที่สาม

ส.ส.ท. ขยายกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ทั้งการเปิดสาขาที่ทำการแห่งใหม่ และริเริ่มกิจกรรมเพิ่มเติม ได้แก่

 • จัดการแข่งขันประดิษฐ์หุ่นยนต์ ในระดับอุดมศึกษาเป็นครั้งแรกในประเทศไทย โดยทีมชนะเลิศเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันการประดิษฐ์หุ่นยนต์นานาชาติที่ประเทศญี่ปุ่น (Robocon)
 • เปิดโครงการเทคโนโลยีและการจัดการ
 • ออกวารสาร For Quality
 • เปิดศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์และสิ่งแวดล้อม
 • เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ หลักสูตรภาษาจีน
 • เปิด TPA Book Centre
 • เปิดโครงการพัฒนาระบบวินิจฉัยสถานประกอบการ (Shin-Dan) และพัฒนานักวินิจฉัยวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
 • เปิดสำนักพิมพ์ ส.ส.ท. เยาวชน
 • เปิดโรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม สาขารังสิต (ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต ชั้น 2)
 • จัดประกวด Thailand 5S Award

2546-2555

ในปี พ.ศ.2550 เปิดสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

ทศวรรษที่สี่

ส.ส.ท. ได้จัดตั้งสถาบันการศึกษาและยังคงปรับปรุงกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และขยายกิจกรรมเพิ่มเติม ได้แก่

 • เปิดสำนักพิมพ์เพื่อนนักอ่าน
 • เปิดโครงการผลิตอัตโนมัติ
 • จัดการประกวด TPA Kaizen Award
 • ออกนิตยสาร Creative & Idea Kaizen
 • จัดประกวด Thailand Lean Award
 • ออกนิตยสาร Technology & INNOMag และนิตยสาร For Quality Management

ในปี พ.ศ.2556 ส.ส.ท. ได้รับรางวัลเจแปนฟาวน์เดชั่น

เข้าสู่ทศวรรษที่ห้า

พ.ศ. 2556ส.ส.ท. ได้รับรางวัลเจแปนฟาวน์เดชั่น ประจำปี 2013 ในฐานะหน่วยงานที่ดำเนินงานด้านการศึกษา มีบทบาทสำคัญในการฝึกอบรม พัฒนาบุคลากรในวงการการศึกษาภาษาญี่ปุ่น อันเป็นการสนับสนุนการแลกเปลี่ยนระหว่างไทยและญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่อง
ส.ส.ท. ร่วมกับ JIPM (Japan Institute of Plant Maintenance) โดย ส.ส.ท. เป็น Certified Organization ประจำประเทศไทยในการเผยแพร่ความรู้ จัดอบรมและให้คำปรึกษาด้าน TPM ตามแนวทาง JIPM
พ.ศ. 2557ส.ส.ท. ร่วมกับ JIPM (Japan Institute of Plant Maintenance) จัดการสอบ Monodzukuri Test ครั้งแรกในประเทศไทย
เปิดโครงการผลิตสื่อและมัลติมีเดีย เพื่อให้บริการออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อมัลติมีเดีย รวมรับผิดชอบดูแลผลิตนิตยสารในเครือ ส.ส.ท. และผลิตสื่อมัลติมีเดีย TPA Official ผ่าน Youtube
เปิดบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ อาทิ Patient Bedside Monitor, Oxygen Flow Meter, etc.
พ.ศ. 2558โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม ส.ส.ท. ได้รับเกียรติบัตรรางวัลโรงเรียนที่มีระบบการประกันคุณภาพภายในอยู่ในระดับดีมาก ประจำปี พ.ศ.2558 จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ
ส.ส.ท. ได้ร่วมกับ HIDA และ NECA ประเทศญี่ปุ่น ริเริ่มจัดอบรมหลักสูตร ผู้ประเมินความปลอดภัยเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม 3 ระดับ ได้แก่ Safety Basic Accessor (SBA), Safety Sup Accessor (SSA), Safety Assessor (SA)
พ.ศ. 2559ส.ส.ท. ได้รับการรับรองเป็น "องค์กรรับรองสมรรถนะของบุคลากรตามมาตรฐานอาชีพ" จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
 1. สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา อาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัด (ด้านมิติ)
 2. สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา อาชีพครูฝึกในสถานประกอบการ
ส.ส.ท. ได้รับการรับรองให้เป็นศูนย์ประเมินความรู้ ความสามารถ จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ตาม พรบ.การส่งเสริมการพัฒนาฝึมือแรงงาน พ.ศ.2545 สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
พ.ศ. 2560จัดทำตำราเรียนภาษาญี่ปุ่น "Akiko To Tomodachi" สำหรับประกอบการเรียนการสอนหลักสูตรมัธยมศึกษา
ปรับปรุงห้องเรียนโรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม สาขารังสิต (ตั้งอยู่ในศูนย์การค้าเซียร์รังสิต โดยย้ายโรงเรียนฯ ไปชั้น 4) โดยปรับปรุงให้มีบรรยากาศเหมาะแก่เรียนรู้
ส.ส.ท. ร่วมกับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เริ่มดำเนินโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ
 • สาขาวิชาชีพงานภาษาต่างประเทศและล่ามแปล อาชีพผู้สอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ โดยมีวัตถุประสงค์ให้เกิดมาตรฐานการถ่ายทอดความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมไทยอันเป็นสมบัติของชาติอย่างถูกต้องและเหมาะสม
 • สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา โดยมีวัตถุประสงค์ให้เป็นพื้นฐานในการขับเคลื่อนระบบคุณภาพของสินค้าและบริการให้ได้มาตรฐานในระดับสากล
จัดทำระบบการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ TPA DOT (Digital Onlline Training)
พ.ศ. 2561จัดทำสตูดิโอพร้อมอุปกรณ์มาตรฐานในการจัดทำรายการ บันทึกวิดีโอ ประจำสำนักงานใหญ่ ซอยสุขุมวิท 29

คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ


 • ฯพณฯ สมหมาย ฮุนตระกูล
 • นายธนุส อมรลิลิต
 • นายแพทย์เกียรติพงศ์ ศรีมนูญผล
 • นายสุพงศ์ ชยุตสาหกิจ
 • นางปัทมาวดี (วงศ์สายัณห์) นาร์ซิโซ

โดยได้รับการสนับสนุนจาก อ. โงอิจิ โฮซูมิ


อ. โงอิจิ โฮซูมิ

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ได้ถือกำเนิดมาด้วยความตั้งใจดีของคนไทยทุกฝ่าย ข้าพเจ้าตั้งใจอย่างมากว่า สมาคมนี้จะเจริญก้าวหน้าไม่หยุดยั้ง เพื่อบำเพ็ญประโยชน์ต่อประเทศไทยประชาชนคนไทยทั้งปวง

ข้าพเจ้ามีความปรารถนาอย่างแรงกล้า ที่จะเห็นชาวเอเชียร่วมแรงกันจรรโลงชาติ โดยยึดถือหลักการว่า ชนชาติทั้งหลายในโลกและมนุษย์ทุกผู้ทุกคนจะอยู่ร่วมกันอย่างเสมอภาคและเสรี

อ. โงอิจิ โฮซูมิ

อดีตประธานคณะกรรมการสมาคมความร่วมมือทางเศรษฐกิจญี่ปุ่น-ไทย (JTECS)
ฯพณฯ สมหมาย ฮุนตระกูล

ขอให้รักษาเจตนาอันบริสุทธิ์ และความสามัคคีที่มีอยู่ในการจัดตั้งสมาคมไว้ตลอดไป ในการดำเนินการให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่ดีงามของสมาคม

ฯพณฯ สมหมาย ฮุนตระกูล

ประธานคณะกรรมการก่อตั้ง

คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ

 1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของสมาชิกและเผยแพร่แก่ประชาชนทั่วไป เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ
 2. ส่งเสริมด้านการศึกษา และพัฒนาบุคลากร เทคโนโลยี โดยการเปิดอบรมสัมมนา การเรียนการสอน การให้การบริการคำปรึกษาในสาขาต่าง ๆ การรับรองความรู้และความสามารถของบุคลากร การถ่ายทอดและการวิจัยเทคโนโลยี และภาษาต่าง ๆ รวมทั้งดำเนินกิจการโรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา หน่วยงาน องค์กรหรือมูลนิธิ ด้านเทคโนโลยีและวิชาการที่เกี่ยวข้อง
 3. ดำเนินกิจการรวบรวม เรียบเรียง แปล และพิมพ์หนังสือทางวิชาการ ออกวารสารของสมาคมและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี รวมทั้งเผยแพร่ให้แก่สมาชิก และประชาชนทั่วไป
 4. ดำเนินกิจการบริการด้านอุตสาหกรรมต่าง ๆ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวเนื่อง รวมทั้งจัดตั้งศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม ศูนย์ทดสอบ และให้บริการคำปรึกษาด้านอุตสาหกรรม และการบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่อง
 5. ร่วมมือกับสถาบันต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศโดยเฉพาะในประเทศญี่ปุ่น รวมทั้งการลงทุนหรือร่วมทุนดำเนินกิจการที่มีวัตถุประสงค์ในทำนองเดียวกับสมาคม ทั้งนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ประจำปี 2561-2564

ดร. สุรพันธ์ เมฆนาวิน
ดร. สุรพันธ์ เมฆนาวิน
นายกสมาคม
ศ.กิตติคุณ ดร. วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล
ศ.กิตติคุณ ดร. วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล
อุปนายก (ด้านพัฒนาวิชาการ)
ดร. วิวัฒน์ วงศ์วราวิภัทร์
ดร. วิวัฒน์ วงศ์วราวิภัทร์
อุปนายก (ด้านกลยุทธ์และแผน)
คุณยงเกียรติ์ กิตะพาณิชย์
คุณยงเกียรติ์ กิตะพาณิชย์
อุปนายก (ด้านเครือข่ายและการลงทุน)
รศ. ปราณี จงสุจริตธรรม
รศ. ปราณี จงสุจริตธรรม
อุปนายก (ด้านพัฒนาองค์กร) และเหรัญญิก
รศ.ดร. ธวัชชัย ชรินพาณิชกุล
รศ.ดร. ธวัชชัย ชรินพาณิชกุล
เลขาธิการสมาคม และ กรรมการด้านกลยุทธ์และแผน
ผศ.ดร. วรีสา ชูวัฒนกูล
ผศ.ดร. วรีสา ชูวัฒนกูล
รองเลขาธิการ และ กรรมการด้านพัฒนาวิชาการ
วรินทร์ สุขเจริญ
คุณวรินทร์ สุขเจริญ
กรรมการด้านพัฒนาวิชาการ
ดร. พิชัย ตั้งสถาพรพาณิชย์
ดร. พิชัย ตั้งสถาพรพาณิชย์
กรรมการด้านพัฒนาวิชาการ
ศ.ดร. บุญเสริม กิจศิริกุล
ศ.ดร. บุญเสริม กิจศิริกุล
กรรมการด้านพัฒนาวิชาการ
คุณปณิธาน สืบนุการณ์
คุณปณิธาน สืบนุการณ์
กรรมการด้านกลยุทธ์และแผน และ กรรมการด้านพัฒนาองค์กร
คุณธีระวัฒน์ ลิมปิบันเทิง
คุณธีระวัฒน์ ลิมปิบันเทิง
กรรมการด้านเครือข่ายและการลงทุน
คุณทองพล อุลปาทร
คุณทองพล อุลปาทร
กรรมการด้านเครือข่ายและการลงทุน
พินัย ศิรินคร
คุณพินัย ศิรินคร
กรรมการด้านพัฒนาองค์กร
ดร. อนงค์ภัทร์ กูลมงคลรัตน์
ดร. อนงค์ภัทร์ กูลมงคลรัตน์
กรรมการด้านพัฒนาองค์กร
รศ.ดร. ธีรภัทร สงวนกชกร
รศ.ดร. ธีรภัทร สงวนกชกร
กรรมการด้านพัฒนาองค์กร
รศ.ดร. บัณฑิต โรจน์อารยานนท์
รศ.ดร. บัณฑิต โรจน์อารยานนท์
กรรมการเชื่อมโยง สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
(อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น)
รศ.ดร. มังกร โรจน์ประภากร
รศ.ดร. มังกร โรจน์ประภากร
กรรมการและผู้อำนวยการสมาคม

รายชื่อคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดก่อนหน้า

คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ

Video แนะนำสมาคมฯ

เพลงของสมาคมฯ

มาร์ช ส.ส.ท.

ส.ส.ท. ของเรา

แสงเทียน ส.ส.ท.

คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ
ของสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า ส.ส.ท. ขอแนะนำให้ท่านทำความเข้าใจนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) นี้ เนื่องจาก นโยบายนี้อธิบายถึงวิธีการที่ ส.ส.ท. ปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ส.ส.ท. เคารพในสิทธิส่วนบุคคลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ และให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 จึงประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้

การเคารพสิทธิในความเป็นส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ

ส.ส.ท. เคารพและให้ความสำคัญถึงสิทธิ ข้อมูลส่วนบุคคลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และ ส.ส.ท. ตระหนักดีว่า ท่านในฐานะผู้ใช้บริการ ย่อมมีความประสงค์ที่จะได้รับความมั่นคงปลอดภัยในการใช้บริการของ ส.ส.ท. ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ ส.ส.ท. ได้รับมา จะถูกนำไปใช้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การให้บริการของ ส.ส.ท. หรือภายใต้วัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น และ ส.ส.ท. จะดำเนินมาตรการที่เข้มงวดในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ตลอดจนการป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้โดยมิได้รับอนุญาต

แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

ส.ส.ท. จะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่ในกรณี ดังนี้

 1. ส.ส.ท. ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง โดยจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากขั้นตอนการให้บริการ หรือ ขอรับบริการ ดังนี้
  • การขอรับบริการต่าง ๆ ของ ส.ส.ท. หรือขั้นตอนการยื่นคำร้องขอใช้สิทธิต่าง ๆ กับ ส.ส.ท. เช่น การรับข้อมูลข่าวสาร การสมัครสมาชิก
  • การเก็บข้อมูลโดยความสมัครใจของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เช่น การทำแบบสอบถาม (survey) หรือ การโต้ตอบทางที่อยู่อีเมล (email address) หรือช่องทางการสื่อสารอื่น ๆ ระหว่าง ส.ส.ท. และเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
 2. ส.ส.ท. ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลที่สาม โดยบุคคลที่สามต้องเป็นผู้มีสิทธิเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลและมีสิทธิเปิดเผยกับ ส.ส.ท. เช่น ลูกค้านิติบุคคล นำข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานตนเองเฉพาะเท่าที่จำเป็นเปิดเผยกับ ส.ส.ท. เพื่อให้ ส.ส.ท. ให้บริการแก่ลูกค้านิติบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

 1. ส.ส.ท. มีวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อการให้บริการ การเข้าร่วมกิจกรรม หรือการติดต่อกับผู้ใช้บริการ เช่น
  • เพื่อเก็บข้อมูลของสมาชิกและสิทธิการใช้บริการจาก ส.ส.ท.
  • เพื่อใช้ในการเข้าร่วมกิจกรรมทุกประเภทกับ ส.ส.ท.
  • เพื่อใช้ในการติดต่อกับผู้ใช้บริการ
   • ตามที่ผู้ใช้บริการแจ้งขอให้ ส.ส.ท. ดำเนินการ หรือเพื่อตอบคำถามต่าง ๆ
   • ตามที่ผู้ใช้บริการแจ้งการรับข้อมูลข่าวสารทางช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ หรือส่งข่าวสารการให้บริการ สิทธิประโยชน์ เกี่ยวกับ/หรือเกี่ยวเนื่องกับการใช้บริการจาก ส.ส.ท.
  • สำหรับแจ้งการจอง ส่งคำยืนยันการเข้าร่วม การแจ้งเตือนเกี่ยวกับบริการต่าง ๆ
  • ตามที่ผู้ใช้บริการต้องการเข้าถึงองค์ความรู้ต่าง ๆ ของ ส.ส.ท.
  • เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ตามที่ท่านได้ให้การยินยอมไว้เป็นการเฉพาะ
  • เพื่อปรับปรุงคุณภาพของการให้บริการของ ส.ส.ท. แก่ท่านให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 2. ส.ส.ท. มีวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์และติดตามการใช้บริการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นของ ส.ส.ท. และวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบย้อนหลังในกรณีที่เกิดปัญหาการใช้งาน ส.ส.ท. จึงจัดเก็บบันทึกข้อมูลการเข้าออกเว็บไซต์ (Log Files) ของท่านโดยระบบอัตโนมัติ โดยจัดเก็บข้อมูลต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย
  • หมายเลขไอพี (IP Address)
  • ประเภทของโปรแกรมบราวเซอร์ (Browser)
  • การระบุตำแหน่ง (Location)
  นอกจากนี้ ส.ส.ท. ยังได้ใช้บริการของหน่วยงานภายนอกในการจัดเก็บบันทึกการใช้งานเว็บไซต์ตามที่กฎหมายกำหนดด้วย สำหรับกรณีที่ ส.ส.ท.ใช้บริการหน่วยงานภายนอกในการให้บริการเว็บไซต์
 3. ส.ส.ท. จะไม่กระทำการใด ๆ แตกต่างจากที่ระบุในวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูล เว้นแต่
  • ได้แจ้งวัตถุประสงค์ใหม่ที่เกี่ยวกับข้อตกลงตามสัญญา การให้บริการหรือการเข้าร่วมกิจกรรม ให้ผู้ใช้บริการทราบก่อน
  • ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้บริการ หากจะมีการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่นอกเหนือวัตถุประสงค์เดิมตามสัญญา การให้บริการหรือการเข้าร่วมกิจกรรม
  • เป็นกรณีที่กฎหมายกำหนด

การนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้อย่างจำกัด

 1. ส.ส.ท. จะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจำกัดและเท่าที่จำเป็น ตามวัตถุประสงค์ของบริการที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ตกลงใช้บริการ หรือได้ตกลงให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับ ส.ส.ท. เท่านั้น
 2. ส.ส.ท. จะดูแลให้ผู้ปฏิบัติงานของ ส.ส.ท. มิให้เปิดเผย แสดง หรือทำให้ปรากฏในลักษณะอื่นใดซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์ เว้นแต่
  • ได้รับความยินยอมจากท่าน
  • เป็นกรณีที่กฎหมายกำหนด
  • เป็นไปเพื่อประโยชน์เกี่ยวกับชีวิต สุขภาพ หรือความปลอดภัยของท่านและผู้ใช้บริการอื่น
  • เพื่อประโยชน์แก่การสอบสวนของพนักงานสอบสวน หรือการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล
  • เพื่อประโยชน์ในการศึกษา วิจัย หรือการจัดทำสถิติ
 3. ในบางกรณี ส.ส.ท. จำเป็นต้องให้บุคคลหรือหน่วยงานอื่นเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็น และเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และอำนาจหน้าที่ของ ส.ส.ท. เท่านั้น สำหรับการว่าจ้างบุคคล หรือผู้ให้บริการจากภายนอกเพื่อทำงานให้ ส.ส.ท. หรือพัฒนาระบบงานต่าง ๆ ส.ส.ท. จะกำหนดให้บุคคล หรือผู้ให้บริการจากภายนอกลงนามในข้อตกลงรักษาความลับ (Non-Disclosure Agreement) ของ ส.ส.ท. ซึ่งจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็น

การรักษาความมั่นคงปลอดภัย

ส.ส.ท. จัดให้มีมาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อป้องกัน การเข้าถึง การใช้ การเปลี่ยนแปลง การแก้ไข หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ นอกจากนี้ ส.ส.ท. ได้กำหนดแนวปฏิบัติภายใน ส.ส.ท. เพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าถึงหรือการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูล และมีการทบทวนมาตรการดังกล่าวเป็นระยะเพื่อความเหมาะสม

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

 1. ในกรณีที่ท่านประสงค์จะขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถมีคำร้องขอตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ส.ส.ท. กำหนด เมื่อได้รับคำร้องขอดังกล่าวแล้ว ส.ส.ท. จะรีบดำเนินการท่านภายในระยะเวลาอันสมควร
 2. ท่านมีสิทธิตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ดังนี้
  • สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (right to withdraw consent): ท่านมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมกับ ส.ส.ท. ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่กับ ส.ส.ท.
  • สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (right of access): ท่านมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและขอให้ ส.ส.ท. ทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว รวมถึงขอให้เราเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล
  • สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (right to rectification): ท่านมีสิทธิในการขอให้แก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือ เพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์
  • สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล (right to erasure): ท่านมีสิทธิในการขอให้ทำการลบข้อมูลของท่านด้วยเหตุบางประการได้
  • สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (right to restriction of processing): ท่านมีสิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้
  • สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล (right to data portability): ท่านมีสิทธิในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านให้ไว้ไปยังผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่น หรือ ตัวท่านเองด้วยเหตุบางประการได้
  • สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (right to object): ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้

การติดต่อกับ ส.ส.ท.

สอบถามเกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้ตามที่อยู่ที่ปรากฏข้างล่างนี้

แผนกบริการ IT ภายใน สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
ที่อยู่: เลขที่ 534/4 ซอยพัฒนาการ 18 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
เบอร์โทรศัพท์: 02-717-3000
อีเมล : ht.ro.apt@ecivres-bew

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 15 เมษายน 2563

คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ

เว็บไซต์ tpa.or.th นี้ใช้การตรวจสอบสถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์ จากบริการของ Truehits และ Google Analytics ซึ่งใช้คุกกี้ (cookies) และเครื่องมืออื่นในการเก็บสถิติการเยี่ยมชม เพื่อให้เราสามารถพัฒนาคุณภาพของเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น กรณีที่ท่านใช้งานเว็บไซต์นี้ต่อไปถือว่าท่านได้ยินยอมให้ติดตั้งคุกกี้ไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน

คุกกี้ (cookies) คืออะไร?

คุกกี้ (cookies) คือไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กเพื่อจดจำการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ โดยคุกกี้นี้จะถูกดาวน์โหลดเก็บไว้ในอุปกรณ์ของผู้เข้าใช้งานเพื่อระบุอุปกรณ์การใช้งานของผู้เข้าใช้ แต่จะไม่ระบุตัวบุคคลผู้เข้าใช้งาน ทั้งนี้การวิเคราะห์อาจทำโดยบุคคลอื่นที่ให้บริการหรือได้ รับมอบหมายให้กระทำการแทนในนามของ tpa.or.th เช่น จาก Truehits หรือจาก Google Analytics เป็นต้น

การทำงานของคุกกี้ ช่วยให้เรารวบรวมและจัดเก็บข้อมูลการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่านดังต่อไปนี้โดยอัตโนมัติ

 • อินเตอร์เน็ตโดเมนและ IP Address จากจุดที่ท่านเข้าสู่เว็บไซต์
 • ประเภทของเบราว์เซอร์ซอฟต์แวร์ ตลอดจนโครงสร้างและระบบการปฏิบัติงานที่ใช้ในการเข้าสู่เว็บไซต์
 • วันที่และเวลาที่ท่านเข้าสู่เว็บไซต์
 • ที่อยู่ของเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของเรา
 • หน้าเว็บที่ท่านเข้า เยี่ยมชม และนำท่านออกจากเว็บไซต์ของเรา
 • เนื้อหาบนหน้าเว็บที่ท่านเยี่ยมชมและระยะเวลาที่ท่านใช้ในการเยี่ยมชม

เมื่อมีการเข้าใช้บริการ tpa.or.th อย่างต่อเนื่องโดยไม่เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าบนอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ อุปกรณ์ของผู้เข้าใช้จะยอมรับคุกกี้ไปโดยอัตโนมัติ เมื่อมีการเข้าใช้งานครั้งต่อไป ซึ่งหากผู้เข้าใช้งานไม่ต้องการให้คุกกี้ทำการรวบรวมข้อมูล ก็สามารถเลือกเปลี่ยนแปลงการตั้งค่ายอมรับที่ ส่วน "การตั้งค่า" ของแถบเครื่องมือบนอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ได้ (กรุณาอ่านรายละเอียดด้านล่าง)

การจัดการ Cookies

ท่านสามารถตั้งค่ามิให้อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ของท่าน ตกลงรับ Cookies ของเราได้ โดยมีขั้นตอนในการจัดการ Cookies ดังนี้ (กรุณาคลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมตามอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้งาน)

ท่านสามารถตั้งค่ามิให้ browser ของท่าน ตกลงรับ Cookies ของเราได้ โดยมีขั้นตอนในการจัดการ Cookies ดังนี้ (กรุณาคลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)