日本語ページ

ประวัติสมาคมฯ วัตถุประสงค์ คณะกรรมการก่อตั้ง คณะกรรมการบริหาร วีดีโอแนะนำและเพลง

คณะกรรมการก่อตั้งสมาคมฯ

2516

ฯพณฯ สมหมาย ฮุนตระกูล อาจารย์ โงอิจิ โฮซูมิ และคุณวารี พงษ์เวช ร่วมพิธีเปิดที่ทำการแห่งแรก ณ อาคารอื้อจือเหลียง วันที่ 24 พฤษภาคม 2516

ก่อตั้ง ส.ส.ท.

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หรือ ส.ส.ท. ก่อตั้งอย่างเป็นทางการใน วันที่ 24 มกราคม 2516 จากความร่วมมือร่วมใจ และความเสียสละของกลุ่มผู้เคยไปศึกษาและดูงานโดยทุน ABK & AOTS ณ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมี ฯพณฯ สมหมาย ฮุนตระกูล เป็นประธานคณะกรรมการก่อตั้ง และสำเร็จด้วยความช่วยเหลืออย่างดี จาก อาจารย์ โงอิจิ โฮซูมิ อดีตประธานกรรมการ สมาคมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ญี่ปุ่น-ไทย (JTECS) โดยได้รับความช่วยเหลือทางด้านเงินทุนจาก กระทรวงการค้าระหว่างประเทศ และอุตสาหกรรม (METI) ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งไม่มีพันธะผูกพันใด ๆ


2516 -2525

ในปี พ.ศ.2518 ส.ส.ท. ได้ย้ายที่ทำการมายัง ซอยสุขุมวิท 29

ทศวรรษแรก

ส.ส.ท. บุกเบิก 4 กิจกรรมแรกได้แก่ สอนภาษาญี่ปุ่นให้คนไทย และสอนภาษาไทยให้ชาวญี่ปุ่นที่อาศัยในประเทศไทย แปลและผลิตตำราด้านเทคนิคจากภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทย ออกวารสารด้านเทคโนโลยี และจัดอบรมสัมมนา และต่อมาได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ได้แก่

 • นำแนวคิด กิจกรรมกลุ่ม QC (QC Circle) มาเผยแพร่ในประเทศไทย
 • เปิดโครงการเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม
 • เปิดโครงการเทคโนโลยีประหยัดพลังงาน

2526 -2535

จัดงาน "มหกรรมคิวซีเซอร์เคิล" ครั้งแรกในประเทศไทย

ทศวรรษที่สอง

ส.ส.ท. ขยับขยายกิจกรรมบริการเพื่อสังคมเพิ่มเติม และได้เริ่มเปิดกิจกรรมใหม่ๆ ได้แก่

 • เปิดศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม
 • เปิดโครงการ QC และจัดประกวด QC Prize
 • เปิดโครงการคอมพิวเตอร์
 • และเปิดศูนย์ข้อมูลทางเทคโนโลยี
 • เปิดศูนย์การศึกษาทางไปรษณีย์
 • เปิดโครงการบำรุงรักษาทวีผล
 • เปิดโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
 • เปิดโครงการพลังงานและสิ่งแวดล้อม
 • เปิดบริการห้องปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม

2536-2545

ในปี พ.ศ.2541 ส.ส.ท. ได้ขยายเพิ่มที่ทำการแห่งใหม่ ถนนพัฒนาการ ซอย 18

ทศวรรษที่สาม

ส.ส.ท. ขยายกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ทั้งการเปิดสาขาที่ทำการแห่งใหม่ และริเริ่มกิจกรรมเพิ่มเติม ได้แก่

 • จัดการแข่งขันประดิษฐ์หุ่นยนต์ ในระดับอุดมศึกษาเป็นครั้งแรกในประเทศไทย โดยทีมชนะเลิศเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันการประดิษฐ์หุ่นยนต์นานาชาติที่ประเทศญี่ปุ่น (Robocon)
 • เปิดโครงการเทคโนโลยีและการจัดการ
 • ออกวารสาร For Quality
 • เปิดศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์และสิ่งแวดล้อม
 • เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ หลักสูตรภาษาจีน
 • เปิด TPA Book Centre
 • เปิดโครงการพัฒนาระบบวินิจฉัยสถานประกอบการ (Shin-Dan) และพัฒนานักวินิจฉัยวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
 • เปิดสำนักพิมพ์ ส.ส.ท. เยาวชน
 • เปิดโรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม สาขารังสิต (ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต ชั้น 2)
 • จัดประกวด Thailand 5S Award

2546-2555

ในปี พ.ศ.2550 เปิดสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

ทศวรรษที่สี่

ส.ส.ท. ได้จัดตั้งสถาบันการศึกษาและยังคงปรับปรุงกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และขยายกิจกรรมเพิ่มเติม ได้แก่

 • เปิดสำนักพิมพ์เพื่อนนักอ่าน
 • เปิดโครงการผลิตอัตโนมัติ
 • จัดการประกวด TPA Kaizen Award
 • ออกนิตยสาร Creative & Idea Kaizen
 • จัดประกวด Thailand Lean Award
 • ออกนิตยสาร Technology & INNOMag และนิตยสาร For Quality Management

ในปี พ.ศ.2556 ส.ส.ท. ได้รับรางวัลเจแปนฟาวน์เดชั่น

เข้าสู่ทศวรรษที่ห้า

ส.ส.ท. มุ่งมั่นที่จะดำเนินกิจกรรมภายใต้อุดมการณ์ "เผยแพร่วิทยาการ สร้างฐานเศรษกิจ" ต่อไปอย่างต่อเนือง


คณะกรรมการก่อตั้งสมาคมฯ


 • ฯพณฯ สมหมาย ฮุนตระกูล
 • นายธนุส อมรลิลิต
 • นายแพทย์เกียรติพงศ์ ศรีมนูญผล
 • นายสุพงศ์ ชยุตสาหกิจ
 • นางปัทมาวดี (วงศ์สายัณห์) นาร์ซิโซ

โดยได้รับการสนับสนุนจาก อ. โงอิจิ โฮซูมิ


อ. โงอิจิ โฮซูมิ

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ได้ถือกำเนิดมาด้วยความตั้งใจดีของคนไทยทุกฝ่าย ข้าพเจ้าตั้งใจอย่างมากว่า สมาคมนี้จะเจริญก้าวหน้าไม่หยุดยั้ง เพื่อบำเพ็ญประโยชน์ต่อประเทศไทยประชาชนคนไทยทั้งปวง

ข้าพเจ้ามีความปรารถนาอย่างแรงกล้า ที่จะเห็นชาวเอเชียร่วมแรงกันจรรโลงชาติ โดยยึดถือหลักการว่า ชนชาติทั้งหลายในโลกและมนุษย์ทุกผู้ทุกคนจะอยู่ร่วมกันอย่างเสมอภาคและเสรี

อ. โงอิจิ โฮซูมิ

อดีตประธานคณะกรรมการสมาคมความร่วมมือทางเศรษฐกิจญี่ปุ่น-ไทย (JTECS)
ฯพณฯ สมหมาย ฮุนตระกูล

ขอให้รักษาเจตนาอันบริสุทธิ์ และความสามัคคีที่มีอยู่ในการจัดตั้งสมาคมไว้ตลอดไป ในการดำเนินการให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่ดีงามของสมาคม

ฯพณฯ สมหมาย ฮุนตระกูล

ประธานคณะกรรมการก่อตั้ง

คณะกรรมการก่อตั้งสมาคมฯ

 1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของสมาชิกและเผยแพร่แก่ประชาชนทั่วไป เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ
 2. ส่งเสริมด้านการศึกษา และพัฒนาบุคลากร เทคโนโลยี โดยการเปิดอบรมสัมมนา การเรียนการสอน การให้การบริการคำปรึกษาในสาขาต่าง ๆ การรับรองความรู้และความสามารถของบุคลากร การถ่ายทอดและการวิจัยเทคโนโลยี และภาษาต่าง ๆ รวมทั้งดำเนินกิจการโรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา หน่วยงาน องค์กรหรือมูลนิธิ ด้านเทคโนโลยีและวิชาการที่เกี่ยวข้อง
 3. ดำเนินกิจการรวบรวม เรียบเรียง แปล และพิมพ์หนังสือทางวิชาการ ออกวารสารของสมาคมและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี รวมทั้งเผยแพร่ให้แก่สมาชิก และประชาชนทั่วไป
 4. ดำเนินกิจการบริการด้านอุตสาหกรรมต่าง ๆ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวเนื่อง รวมทั้งจัดตั้งศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม ศูนย์ทดสอบ และให้บริการคำปรึกษาด้านอุตสาหกรรม และการบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่อง
 5. ร่วมมือกับสถาบันต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศโดยเฉพาะในประเทศญี่ปุ่น รวมทั้งการลงทุนหรือร่วมทุนดำเนินกิจการที่มีวัตถุประสงค์ในทำนองเดียวกับสมาคม ทั้งนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

คณะกรรมการก่อตั้งสมาคมฯ ประจำปี 2558-2561

รศ.ดร. สุจริต คูณธนกุลวงศ์
รศ.ดร. สุจริต คูณธนกุลวงศ์
นายกสมาคม
ศ.กิตติคุณ ดร. วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล
ศ.กิตติคุณ ดร. วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล
อุปนายก (ด้านวิเทศสัมพันธ์)
ถาวร ชลัษเฐียร
คุณถาวร ชลัษเฐียร
อุปนายก (ด้านเครือข่ายและการลงทุน)
ธีติธร จุลละพราหมณ์
คุณธีติธร จุลละพราหมณ์
อุปนายก (ด้านกลยุทธ์และแผน)
รศ. ปราณี จงสุจริตธรรม
รศ. ปราณี จงสุจริตธรรม
อุปนายก (ด้านกฎระเบียบ) และเหรัญญิก
ดร. สุรพันธ์ เมฆนาวิน
ดร. สุรพันธ์ เมฆนาวิน
เลขาธิการ
วรินทร์ สุขเจริญ
คุณวรินทร์ สุขเจริญ
กรรมการโครงการญี่ปุ่นต่อเนื่อง
สุธี พนาวร
คุณสุธี พนาวร
กรรมการโครงการญี่ปุ่นต่อเนื่อง
ผศ.ดร. ดัชกรณ์ ตันเจริญ
ผศ.ดร. ดัชกรณ์ ตันเจริญ
กรรมการด้านวิเทศสัมพันธ์
พิชัย ตั้งสถาพรพาณิชย์
คุณพิชัย ตั้งสถาพรพาณิชย์
กรรมการด้านเครือข่ายและการลงทุน
พินัย ศิรินคร
คุณพินัย ศิรินคร
กรรมการด้านเครือข่ายและการลงทุน
อนงค์ภัทร์ กูลมงคลรัตน์
ดร. อนงค์ภัทร์ กูลมงคลรัตน์
กรรมการด้านเครือข่ายและการลงทุน
วสันต์ จันทร์สัจจา
คุณวสันต์ จันทร์สัจจา
กรรมการด้านกลยุทธ์และแผน
รศ.ดร. มังกร โรจน์ประภากร
รศ.ดร. มังกร โรจน์ประภากร
กรรมการด้านตรวจสอบ
ดร. วรีสา ชูวัฒนกูล
ดร. วรีสา ชูวัฒนกูล
กรรมการด้านกฎระเบียบ
รศ.ดร. บัณฑิต โรจน์อารยานนท์
รศ.ดร. บัณฑิต โรจน์อารยานนท์
กรรมการเชื่อมโยง สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
(อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น)
พรชัย ยงวัฒนสุนทร
คุณพรชัย ยงวัฒนสุนทร
กรรมการและผู้อำนวยการสมาคม

รายชื่อคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดก่อนหน้า

คณะกรรมการก่อตั้งสมาคมฯ

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่ง
1รศ.ดร. สุจริต คูณธนกุลวงศ์นายกสมาคม
2คุณถาวร ชลัษเฐียรอุปนายก (กลุ่มงานเครือข่ายและประชาสัมพันธ์)
3คุณธีติธร จุลละพราหมณ์อุปนายก (กลุ่มงานวางแผนและองค์การ)
4รศ. ปราณี จงสุจริตธรรมอุปนายก (กลุ่มงานระเบียบและติดตามงาน)
5ดร. สุรพันธ์ เมฆนาวินเลขาธิการ
6รศ.ดร. มังกร โรจน์ประภากรเหรัญญิก
7ผศ.ดร. ดัชกรณ์ ตันเจริญกรรมการด้านเครือข่ายและประชาสัมพันธ์
8คุณอนงค์ภัทร์ กูลมงคลรัตน์กรรมการด้านเครือข่ายและประชาสัมพันธ์
9คุณจรูญ ชูลาภกรรมการด้านเครือข่ายและประชาสัมพันธ์
10ดร. สุทธิพงษ์ สุวรรณสุขกรรมการด้านวางแผนและองค์การ
11คุณวรินทร์ สุขเจริญกรรมการด้านวางแผนและองค์การ
12ดร. วิรัช ศรเลิศล้ำวาณิชกรรมการด้านวางแผนและองค์การ
13คุณพินัย ศิรินครกรรมการด้านวางแผนและองค์การ
14คุณพิชัย ตั้งสถาพรพาณิชย์กรรมการด้านระเบียบและติดตามงาน
15 คุณนิติ วิรัชวงศ์กรรมการด้านระเบียบและติดตามงาน
16คุณวสันต์ จันทร์สัจจากรรมการด้านระเบียบและติดตามงาน
17รศ. กฤษดา วิศวธีรานนท์กรรมการด้านเชื่อมโยงกับสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
18รศ. ดำรงค์ ทวีแสงสกุลไทยกรรมการและผู้อำนวยการสมาคม
ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่ง
1ผศ. ประยูร เชี่ยววัฒนานายกสมาคม
2คุณธีติธร จุลละพราหมณ์อุปนายก (กลุ่มงานแผนกลยุทธ์และพัฒนา)
3รศ. ปราณี จงสุจริตธรรมอุปนายก (กลุ่มงานพัฒนาวิชาการ)
4คุณถาวร ชลัษเฐียรอุปนายก (กลุ่มงานพัฒนาระบบบริหาร)
5คุณวิวัฒน์ พนมไพฑูรย์อุปนายก (กลุ่มงานพัฒนาโครงการ)
6รศ.ดร. สุจริต คูณธนกุลวงศ์เลขาธิการ
7รศ.ดร. มังกร โรจน์ประภากรเหรัญญิก
8ดร. สุรพันธ์ เมฆนาวินกรรมการด้านแผนกลยุทธ์และพัฒนา
9ผศ. ประเสริฐ อัครประถมพงศ์กรรมการด้านแผนกลยุทธ์และพัฒนา
10คุณวรินทร์ สุขเจริญกรรมการด้านพัฒนาวิชาการ
11ดร. สุทธิพงษ์ สุวรรณสุขกรรมการด้านพัฒนาระบบบริหาร
12คุณพิชัย ตั้งสถาพรพาณิชย์กรรมการด้านพัฒนาระบบบริหาร
13ดร. ดัชกรณ์ ตันเจริญกรรมการด้านพัฒนาระบบบริหาร
14คุณอนงค์ภัทร์ กูลมงคลรัตน์กรรมการด้านพัฒนาโครงการ
15 คุณนิติ วิรัชวงศ์กรรมการด้านสมาชิกและประชาสัมพันธ์
16คุณวสันต์ จันทร์สัจจา กรรมการบริหาร
17รศ. กฤษดา วิศวธีรานนท์กรรมการกลาง
18รศ. ดำรงค์ ทวีแสงสกุลไทยกรรมการและผู้อำนวยการสมาคม
ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่ง
1ศ.ดร. วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุลนายกสมาคม
2ดร. ญาดา มุกดาพิทักษ์อุปนายก (กลุ่มงานแผนกลยุทธ์และพัฒนา)
3รศ. ปราณี จงสุจริตธรรมอุปนายก (กลุ่มงานพัฒนาวิชาการ)
4คุณวิวัฒน์ พนมไพฑูรย์อุปนายก (กลุ่มงานพัฒนาระบบบริหาร)
5คุณถาวร ชลัษเฐียรอุปนายก (กลุ่มงานกิจกรรมพิเศษ)
6รศ.ดร. สุจริต คูณธนกุลวงศ์เลขาธิการ
7คุณ ธีติธร จุลละพราหมณ์ เหรัญญิก
8คุณยงเกียรติ์ กิตะพาณิชย์กรรมการด้านแผนกลยุทธ์และพัฒนา
9ดร. วิวัฒน์ วงศ์วราวิภัทร์กรรมการด้านพัฒนาวิชาการ
10ดร. สุรพันธ์ เมฆนาวินกรรมการด้านพัฒนาวิชาการ
11ผศ. ประเสริฐ อัครประถมพงศ์กรรมการด้านพัฒนาระบบบริหาร
12คุณพิชัย ตั้งสถาพรพาณิชย์กรรมการด้านพัฒนาระบบบริหาร
13รศ.ดร. มังกร โรจน์ประภากรกรรมการด้านกิจกรรมพิเศษ
14รศ.ดร. มนูกิจ นิชกุลกรรมการด้านกิจกรรมพิเศษ
15คุณนิติ วิรัชวงศ์กรรมการด้านสมาชิกและประชาสัมพันธ์
16 คุณหนึ่งน้ำ นาวาบุญนิยมกรรมการด้านสมาชิกและประชาสัมพันธ์
17รศ. กฤษดา วิศวธีรานนท์กรรมการกลาง
18ดร. ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์กรรมการและผู้อำนวยการสมาคม
ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่ง
1ผศ. ประยูร เชี่ยววัฒนานายกสมาคม
2รศ.ดร. สุจริต คูณธนกุลวงศ์อุปนายก (กลุ่มงานพัฒนาวิชาการ)
3ดร. ญาดา มุกดาพิทักษ์อุปนายก (กลุ่มงานแผนกลยุทธ์และพัฒนา)
4คุณถาวร ชลัษเฐียรอุปนายก (กลุ่มงานพัฒนาระบบบริหาร)
5ศ.ดร. วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุลอุปนายก (กลุ่มงานกิจกรรมพิเศษ)
6คุณวิวัฒน์ พนมไพฑูรย์เลขาธิการ
7คุณ ธีติธร จุลละพราหมณ์เหรัญญิก
8รศ. พูลพร แสงบางปลากรรมการด้านพัฒนาวิชาการ
9คุณรังสรรค์ เลิศในสัตย์กรรมการด้านพัฒนาวิชาการ
10รศ. ปราณี จงสุจริตธรรมกรรมการด้านพัฒนาวิชาการ
11ดร. วิวัฒน์ วงศ์วราวิภัทร์กรรมการด้านพัฒนาวิชาการ
12ดร. สุรพันธ์ เมฆนาวินกรรมการด้านแผนกลยุทธ์และพัฒนา
13คุณสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุลกรรมการด้านแผนกลยุทธ์และพัฒนา
14คุณบรรจบ องค์ธนะสินกรรมการด้านแผนกลยุทธ์และพัฒนา
15 คุณนิติ วิรัชวงศ์กรรมการด้านพัฒนาระบบบริหาร
16รศ.ดร. มังกร โรจน์ประภากรกรรมการด้านพัฒนาระบบบริหาร
17รศ. กฤษดา วิศวธีรานนท์กรรมการบริหาร
18คุณสุภัฒ สงวนดีกุลกรรมการบริหาร
ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่ง
1ผศ. ประยูร เชี่ยววัฒนานายกสมาคม
2รศ. กฤษดา วิศวธีรานนท์อุปนายก (กลุ่มงานโครงการวิทยาลัย ส.ส.ท.)
3ศ.ดร. วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุลอุปนายก (กลุ่มพัฒนาวิชาการ)
4คุณรังสรรค์ เลิศในสัตย์อุปนายก (กลุ่มงานแผนและพัฒนา)
5คุณถาวร ชลัษเฐียรอุปนายก (กลุ่มงานบริหาร)
6รศ.ดร. สุจริต คูณธนกุลวงศ์เลขาธิการ
7คุณพรอนงค์ นิยมค้า โฮริคาวาเหรัญญิก
8ผศ. อดิศํกดิ์ วรรณะวัลย์กรรมการด้านโครงการวิทยาลัย ส.ส.ท.
9ดร. นระ คมนามูลกรรมการด้านโครงการวิทยาลัย ส.ส.ท.
10คุณวิวัฒน์ พนมไพฑูรย์กรรมการด้านพัฒนาวิชาการ
11รศ. ปราณี จงสุจริตธรรมกรรมการด้านพัฒนาวิชาการ
12คุณนิติ วิรัชวงศ์กรรมการด้านแผนกลยุทธ์และพัฒนา
13รศ.ดร. มังกร โรจน์ประภากรกรรมการด้านแผนกลยุทธ์และพัฒนา
14ดร. วิวัฒน์ วงศ์วราวิภัทร์กรรมการด้านกิจกรรมพิเศษ
15คุณ ธีติธร จุลละพราหมณ์กรรมการด้านกิจกรรมพิเศษ
16ดร. บัณฑิต โรจน์อารยานนท์กรรมการและผู้อำนวยการสมาคม
ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่ง
1คุณสุพงศ์ ชยุตสาหกิจนายกสมาคม
2รศ. กฤษดา วิศวธีรานนท์อุปนายก (ฝ่ายบริหาร)
3ผศ. ประยูร เชี่ยววัฒนาอุปนายก (ฝ่ายแผนและพัฒนา)
4ศ.ดร. วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุลอุปนายก (ฝ่ายวิชาการ)
5รศ.ดร. สุจริต คูณธนกุลวงศ์เลขาธิการ
6คุณพรอนงค์ นิยมค้าเหรัญญิก
7คุณบุญชู ตันติรัตนสุนทรสมาชิกสัมพันธ์
8คุณพนิดา ฟูคูฮารากรรมการฝ่ายโรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม
9คุณธัญญา ผลอนันต์กรรมการฝ่ายสำนักพิมพ์
10ผศ. อดิศักดิ์ วรรณะวัลย์กรรมการฝ่ายการศึกษาและฝึกอบรม
11คุณไพศาล คัจฉสุวรรณมณีกรรมการฝ่ายบริการอุตสาหกรรม
12คุณวิวัฒน์ พนมไพฑูรย์กรรมการฝ่ายส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
13ดร. อิทธิ ฤทธาภรณ์กรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
14คุณถาวร ชลัษเฐียรกรรมการพัฒนาองค์กรและทรัพยากรมนุษย์
15คุณรังสรรค์ เลิศในสัตย์กรรมการพัฒนาและส่งเสริมกลยุทธ์การตลาด
16ดร. นระ คมนามูลกรรมการโครงการพิเศษ
17ดร. ชิต เหล่าวัฒนากรรมการกิจกรรมพิเศษ
18ดร. บัณฑิต โรจน์อารยานนท์กรรมการและผู้อำนวยการสมาคม

คณะกรรมการก่อตั้งสมาคมฯ

Video แนะนำสมาคมฯ

เพลงของสมาคมฯ

มาร์ช ส.ส.ท.

ส.ส.ท. ของเรา

แสงเทียน ส.ส.ท.