日本語ページ

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ร่วมกับ ชมรมเกียวโตสัมพันธ์ จัดสัมมนาเรื่อง Global Crisis on Food and Energy: Perspectives of Thailand and Japan

มหาวิทยาลัยเกียวโต และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ร่วมกับ ชมรมเกียวโตสัมพันธ์ ขอเรียนเชิญท่านเข้าฟังงานเสวนา  Kyoto University Southeast Asian Forum ครั้งที่ 3   ในวันเสาร์ที่ 17 มกราคม 2552 ณ โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค ในหัวข้อ “วิกฤตการณ์โลกด้านอาหารและพลังงาน:มุมมองของไทยและญี่ปุ่น” โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

มหาวิทยาลัยเกียวโตมีการแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับประเทศต่าง ๆ ในอุษาคเนย์มาเป็นเวลาหลายทศวรรษ  งานเสวนาครั้งนี้ นับเป็นครั้งที่ 3 ที่จะได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ในระดับนานาชาติกับประเทศในอุษาคเนย์ ซึ่งเป็นการย้ำความสำคัญของการร่วมมือทำกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อสังคม  ในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากศิษย์เก่าผู้ทรงคุณวุฒิได้แก่ พณฯท่าน เคียวยิ โคมาจิ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ศ. คิโยชิ โยชิกาว่า ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยเกียวโต และ ศ.วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล ตัวแทนจากสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกียวโต มากล่าวเปิดงาน

ในส่วนการบรรยาย จะมีการบรรยายจาก ศาตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ทสึจิ ฮิโรชิ จากมหาวิทยาลัยเกียวโต ในเรื่อง วิกฤตการณ์ด้านอาหาร และบทบาทที่ไทยและญี่ปุ่นควรจะมี  ซึ่งจะเน้นถึง สถานการณ์ของโลก และบทบาทของไทยและญี่ปุ่นในการช่วยแก้ปัญหาดังกล่าว ตามด้วยการบรรยายจาก ดร.สมหมาย ผิวสะอาด กับ ดร.สรพงษ์ ภวสุปรีย์ ในเรื่องความร่วมมือในการวิจัยด้านพลังงาน และวัสดุศาสตร์ ระหว่างมหาวิทยาลัยเกียวโต และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ซึ่งมุ่งเน้น การหาวัสดุใหม่เพื่อใช้ในด้านพลังงานในอนาคตจากนั้นจะเป็นการบรรยายจาก มร.มูเนะโนริ ยามาดะ ประธานศูนย์ Jetro กรุงเทพฯ ในเรื่อง ความมั่นคงทางด้านอาหารและพลังงาน ซึ่งเน้นการนำผลการวิจัยและประชุมกำหนดกลยุทธด้านนี้ระหว่างกลุ่ม ASEAN+6 มานำเสนอ

คำถามมากมายเกิดขึ้นให้ขบคิดในช่วงวิกฤตการณ์ด้านพลังงานที่รุนแรงที่สุดเมื่อไม่นานมานี้  อาทิ การนำเอาพลังงานชีวมวลมาใช้อย่างไรจึงจะสามารถตอบโจทย์ด้านพลังงานโดยที่ไม่ทำให้เกิดการขาดแคลนอาหาร  คนยากไร้ในประเทศกำลังพัฒนาจะยังสามารถเข้าถึงพืชอาหารที่ถูกนำไปใช้ในอุตสาหกรรมได้หรือไม่ อย่างไร  ในงานเสวนานี้ ท่านจะได้รับรู้ถึงสถานการณ์วิกฤตการณ์ด้านอาหารและพลังงาน ที่กำลังคุกคามความอยู่ดีกินดีของมวลมนุษยชาติในปัจจุบัน  ได้ตระหนักถึงสาเหตุหลัก ๆ ทั้งเหตุระยะสั้นและระยะยาว  รวมทั้งผลที่เกิดตามมาจากเหตุเหล่านั้น ท่านยังจะได้รับข้อมูลล่าสุดได้ด้านการวิจัยร่วมกันของไทยและญี่ปุ่น ตลอดจนได้ทราบกลยุทธ์ด้านอาหารและพลังงานสำหรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนสำหรับภูมิภาคเอเซียตะวันออก และ ข้อมูลที่น่าสนใจอื่น ๆ อีกมากมาย

งานเสวนานี้จัดที่ห้องเรนโบว์ ชั้น 5 โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค สุขุมวิท ในวันเสาร์ที่ 17 มกราคม 2552 เวลา 13:00 – 17:00 น.  ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

เพียงลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ คุณ นุจรีย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น โทร. 0-2763-2702
เพื่อจะได้จัดเตรียมเอกสารประกอบการเสวนา อาหารว่าง ตลอดจนเครื่องดื่มและของชำร่วยสำหรับผู้เข้าฟังได้อย่างทั่วถึงดูกิจกรรม/โปรโมชั่นทั้งหมด