日本語ページ


คณะกรรมการบริหารสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ชุดก่อนหน้า

2516

พิธีเปิดที่ทำการแห่งแรก

ฯพณฯ สมหมาย ฮุนตระกูล อาจารย์โกอิจิ โฮซูมิ และคุณวารี พงษ์เวช ร่วมพิธีเปิดที่ทำการแห่งแรก ณ อาคารอื้อจือเหลียง วันที่ 24 พฤษภาคม 2516

ก่อตั้ง ส.ส.ท.

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หรือ ส.ส.ท. ก่อตั้งอย่างเป็นทางการใน วันที่ 24 มกราคม 2516 จากความร่วมมือร่วมใจ และความเสียสละของกลุ่มผู้เคยไปศึกษาและดูงานโดยทุน ABK & AOTS ณ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมี ฯพณฯ สมหมาย ฮุนตระกูล เป็นประธานคณะกรรมการก่อตั้ง และสำเร็จด้วยความช่วยเหลืออย่างดี จาก อาจารย์โกอิจิ โฮซูมิ อดีตประธานกรรมการ สมาคมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ญี่ปุ่น-ไทย (JTECS) โดยได้รับความช่วยเหลือทางด้านเงินทุนจาก กระทรวงการค้าระหว่างประเทศ และอุตสาหกรรม (METI) ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งไม่มีพันธะผูกพันใด ๆ


2516 -2525

ในปี พ.ศ.2518 ส.ส.ท. ได้ย้ายที่ทำการมายัง ซอยสุขุมวิท 29

ทศวรรษแรก

ส.ส.ท. บุกเบิก 4 กิจกรรมแรกได้แก่ สอนภาษาญี่ปุ่นให้คนไทย และสอนภาษาไทยให้ชาวญี่ปุ่นที่อาศัยในประเทศไทย แปลและผลิตตำราด้านเทคนิคจากภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทย ออกวารสารด้านเทคโนโลยี และจัดอบรมสัมมนา และต่อมาได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ได้แก่

 • นำแนวคิด กิจกรรมกลุ่ม QC (QC Circle) มาเผยแพร่ในประเทศไทย
 • เปิดโครงการเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม
 • เปิดโครงการเทคโนโลยีประหยัดพลังงาน

2526 -2535

จัดงาน "มหกรรมคิวซีเซอร์เคิล" ครั้งแรกในประเทศไทย

ทศวรรษที่สอง

ส.ส.ท. ขยับขยายกิจกรรมบริการเพื่อสังคมเพิ่มเติม และได้เริ่มเปิดกิจกรรมใหม่ๆ ได้แก่

 • เปิดศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม
 • เปิดโครงการ QC และจัดประกวด QC Prize
 • เปิดโครงการคอมพิวเตอร์
 • และเปิดศูนย์ข้อมูลทางเทคโนโลยี
 • เปิดศูนย์การศึกษาทางไปรษณีย์
 • เปิดโครงการบำรุงรักษาทวีผล
 • เปิดโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
 • เปิดโครงการพลังงานและสิ่งแวดล้อม
 • เปิดบริการห้องปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม

2536-2545

ในปี พ.ศ.2541 ส.ส.ท. ได้ขยายเพิ่มที่ทำการแห่งใหม่ ถนนพัฒนาการ ซอย 18

ทศวรรษที่สาม

ส.ส.ท. ขยายกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ทั้งการเปิดสาขาที่ทำการแห่งใหม่ และริเริ่มกิจกรรมเพิ่มเติม ได้แก่

 • จัดการแข่งขันประดิษฐ์หุ่นยนต์ ในระดับอุดมศึกษาเป็นครั้งแรกในประเทศไทย โดยทีมชนะเลิศเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันการประดิษฐ์หุ่นยนต์นานาชาติที่ประเทศญี่ปุ่น (Robocon)
 • เปิดโครงการเทคโนโลยีและการจัดการ
 • ออกวารสาร For Quality
 • เปิดศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์และสิ่งแวดล้อม
 • เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ หลักสูตรภาษาจีน
 • เปิด TPA Book Centre
 • เปิดโครงการพัฒนาระบบวินิจฉัยสถานประกอบการ (Shin-Dan) และพัฒนานักวินิจฉัยวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
 • เปิดสำนักพิมพ์ ส.ส.ท. เยาวชน
 • เปิดโรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม สาขารังสิต (ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต ชั้น 2)
 • จัดประกวด Thailand 5S Award

2546-2555

ในปี พ.ศ.2550 เปิดสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

ทศวรรษที่สี่

ส.ส.ท. ได้จัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น และยังคงปรับปรุงกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และขยายกิจกรรมเพิ่มเติม ได้แก่

 • เปิดสำนักพิมพ์เพื่อนนักอ่าน
 • เปิดโครงการผลิตอัตโนมัติ
 • จัดการประกวด TPA Kaizen Award
 • ออกนิตยสาร Creative & Idea Kaizen
 • จัดประกวด Thailand Lean Award
 • ออกนิตยสาร Technology & INNOMag และนิตยสาร For Quality Management

ในปี พ.ศ.2556 ส.ส.ท. ได้รับรางวัลเจแปนฟาวน์เดชั่น

เข้าสู่ทศวรรษที่ห้า

พ.ศ. 2556ส.ส.ท. ได้รับรางวัลเจแปนฟาวน์เดชั่น ประจำปี 2013 ในฐานะหน่วยงานที่ดำเนินงานด้านการศึกษา มีบทบาทสำคัญในการฝึกอบรม พัฒนาบุคลากรในวงการการศึกษาภาษาญี่ปุ่น อันเป็นการสนับสนุนการแลกเปลี่ยนระหว่างไทยและญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่อง
ส.ส.ท. ร่วมกับ JIPM (Japan Institute of Plant Maintenance) โดย ส.ส.ท. เป็น Certified Organization ประจำประเทศไทยในการเผยแพร่ความรู้ จัดอบรมและให้คำปรึกษาด้าน TPM ตามแนวทาง JIPM
พ.ศ. 2557ส.ส.ท. ร่วมกับ JIPM (Japan Institute of Plant Maintenance) จัดการสอบ Monodzukuri Test ครั้งแรกในประเทศไทย
เปิดโครงการผลิตสื่อและมัลติมีเดีย เพื่อให้บริการออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อมัลติมีเดีย รวมรับผิดชอบดูแลผลิตนิตยสารในเครือ ส.ส.ท. และผลิตสื่อมัลติมีเดีย TPA Official ผ่าน Youtube
เปิดบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ อาทิ Patient Bedside Monitor, Oxygen Flow Meter, etc.
พ.ศ. 2558โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม ส.ส.ท. ได้รับเกียรติบัตรรางวัลโรงเรียนที่มีระบบการประกันคุณภาพภายในอยู่ในระดับดีมาก ประจำปี พ.ศ.2558 จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ
ส.ส.ท. ได้ร่วมกับ HIDA และ NECA ประเทศญี่ปุ่น ริเริ่มจัดอบรมหลักสูตร ผู้ประเมินความปลอดภัยเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม 3 ระดับ ได้แก่ Safety Basic Accessor (SBA), Safety Sup Accessor (SSA), Safety Assessor (SA)
พ.ศ. 2559ส.ส.ท. ได้รับการรับรองเป็น "องค์กรรับรองสมรรถนะของบุคลากรตามมาตรฐานอาชีพ" จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
 1. สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา อาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัด (ด้านมิติ)
 2. สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา อาชีพครูฝึกในสถานประกอบการ
ส.ส.ท. ได้รับการรับรองให้เป็นศูนย์ประเมินความรู้ ความสามารถ จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ตาม พรบ.การส่งเสริมการพัฒนาฝึมือแรงงาน พ.ศ.2545 สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
พ.ศ. 2560จัดตั้งสถาบันการจัดการธุรกิจไทย-ญี่ปุ่น (Thailand-Japan Management Institute) มีหน้าที่และบทบาทในการพัฒนาองค์ความรู้และการเชื่อมโยง เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจสำหรับสถานประกอบการ หน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ ที่ต้องการขยายตลาด หรือสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงระหว่างธุรกิจไทย และธุรกิจญี่ปุ่นให้เติบโตและก้าวไกลไปสู่สากล
จัดตั้งหน่วยงาน TARII: TPA Automation Robotics & IoTs เพื่อความร่วมมือด้านระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และ IoTs โดยร่วมกับองค์กรในประเทศเทศ ได้แก่ กระทรวอุตสาหกรรม ศูนย์ความเป็นเลิศด้านหุ่นยนต์และระบบ อัตโนมัติ (CoRE) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และประเทศญี่ปุ่น ได้แก่ METI JTECS Japan Robot Association (Jara) และ Japan Association for Automation for Advancement (JAAA)
ส.ส.ท. ร่วมกับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) จัดทำโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้สอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ ได้รับการคัดเลือกจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ให้เป็นคณะที่ปรึกษา ดำเนินการจัดทำมาตรฐานอาชีพผู้สอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ เพื่อสร้างมาตรฐานและเป็นกลไกในการพัฒนาผู้สอนภาษาไทย
พ.ศ. 2561จัดทำสตูดิโอพร้อมอุปกรณ์มาตรฐานในการจัดทำรายการ บันทึกวิดีโอ ประจำสำนักงานใหญ่ ซอยสุขุมวิท 29
ส.ส.ท. ร่วมกับ ญี่ปุ่น จัดทำโครงการ Thailand & Japan Collaboration Business Meeting Program
ส.ส.ท. ร่วมกับ ญี่ปุ่น จัดทำโครงการ The Comprehensive Course in Japanese Business Innovation Program
พ.ศ. 2562โครงการ Smart Monozukuri Support Team for Thailand สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หรือ ส.ส.ท. ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งไทยและญี่ปุ่น ได้แก่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (DIP), กระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมญี่ปุ่น (METI), The Association for Overseas Technical Cooperation and Sustainable Partnerships (AOTS), สมาคมความร่วมมือทางเศรษฐกิจญี่ปุ่น-ไทย (JTECS) และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาบุคลากรผู้เชี่ยวชาญที่สามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไข (Kaizen) และช่วยเหลือการนำ IoT/หุ่นยนต์มาใช้ โดยมีทีมผู้สนับสนุนอุตสาหกรรมจากญี่ปุ่นให้การสนับสนุน รวมทั้งถ่ายทอดระบบที่สามารถพัฒนาให้บุคลากรนั้นๆ สามารถพึ่งพาตนเองได้ และเพื่อส่งเสริมการพัฒนาระบบอัตโนมัติหรือหุ่นยนต์ให้ดำเนินไปอย่างราบรื่น ซึ่งจะส่งผลให้อุตสาหกรรมไทยก้าวรุดหน้าในระดับที่สูงขึ้น
โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม สำนักพิมพ์ และผลิตสื่อมัลติมีเดีย ร่วมกันผลิตสื่อการเรียนรู้และเปิดหลักสูตรผ่านช่องทาง TPA DOT ได้แก่
 1. หลักสูตรการสื่อสารภาษาญี่ปุ่นและภาษาไทย
 2. หลักสูตรอบรมครู สพฐ. ร่วมกับ Japan Foundation

คณะกรรมการบริหารสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ชุดก่อนหน้า


 • ฯพณฯ สมหมาย ฮุนตระกูล
 • นายธนุส อมรลิลิต
 • นายแพทย์เกียรติพงศ์ ศรีมนูญผล
 • นายสุพงศ์ ชยุตสาหกิจ
 • นางปัทมาวดี (วงศ์สายัณห์) นาร์ซิโซ

โดยได้รับการสนับสนุนจาก อ. โกอิจิ โฮซูมิ


อ. โกอิจิ โฮซูมิ

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ได้ถือกำเนิดมาด้วยความตั้งใจดีของคนไทยทุกฝ่าย ข้าพเจ้าตั้งใจอย่างมากว่า สมาคมนี้จะเจริญก้าวหน้าไม่หยุดยั้ง เพื่อบำเพ็ญประโยชน์ต่อประเทศไทยประชาชนคนไทยทั้งปวง

ข้าพเจ้ามีความปรารถนาอย่างแรงกล้า ที่จะเห็นชาวเอเชียร่วมแรงกันจรรโลงชาติ โดยยึดถือหลักการว่า ชนชาติทั้งหลายในโลกและมนุษย์ทุกผู้ทุกคนจะอยู่ร่วมกันอย่างเสมอภาคและเสรี

อ. โกอิจิ โฮซูมิ

อดีตประธานคณะกรรมการสมาคมความร่วมมือทางเศรษฐกิจญี่ปุ่น-ไทย (JTECS)
ฯพณฯ สมหมาย ฮุนตระกูล

ขอให้รักษาเจตนาอันบริสุทธิ์ และความสามัคคีที่มีอยู่ในการจัดตั้งสมาคมไว้ตลอดไป ในการดำเนินการให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่ดีงามของสมาคม

ฯพณฯ สมหมาย ฮุนตระกูล

ประธานคณะกรรมการก่อตั้ง

คณะกรรมการบริหารสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ชุดก่อนหน้า

 1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของสมาชิกและเผยแพร่แก่ประชาชนทั่วไป เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ
 2. ส่งเสริมด้านการศึกษา และพัฒนาบุคลากร เทคโนโลยี โดยการเปิดอบรมสัมมนา การเรียนการสอน การให้การบริการคำปรึกษาในสาขาต่าง ๆ การรับรองความรู้และความสามารถของบุคลากร การถ่ายทอดและการวิจัยเทคโนโลยี และภาษาต่าง ๆ รวมทั้งดำเนินกิจการโรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา หน่วยงาน องค์กรหรือมูลนิธิ ด้านเทคโนโลยีและวิชาการที่เกี่ยวข้อง
 3. ดำเนินกิจการรวบรวม เรียบเรียง แปล และพิมพ์หนังสือทางวิชาการ ออกวารสารของสมาคมและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี รวมทั้งเผยแพร่ให้แก่สมาชิก และประชาชนทั่วไป
 4. ดำเนินกิจการบริการด้านอุตสาหกรรมต่าง ๆ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวเนื่อง รวมทั้งจัดตั้งศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม ศูนย์ทดสอบ และให้บริการคำปรึกษาด้านอุตสาหกรรม และการบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่อง
 5. ร่วมมือกับสถาบันต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศโดยเฉพาะในประเทศญี่ปุ่น รวมทั้งการลงทุนหรือร่วมทุนดำเนินกิจการที่มีวัตถุประสงค์ในทำนองเดียวกับสมาคม ทั้งนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

คณะกรรมการบริหารสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ชุดก่อนหน้า
ประจำปี 2564-2567

ผศ. ประยูร เชี่ยววัฒนา
ผศ. ประยูร เชี่ยววัฒนา
นายกสมาคม
ศ.กิตติคุณ ดร. วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล
ศ.กิตติคุณ ดร. วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล
อุปนายก (ด้านกิจการภายนอก)
รศ. ปราณี จงสุจริตธรรม
รศ. ปราณี จงสุจริตธรรม
อุปนายก (ด้านพัฒนาองค์กร)
ดร. พิชัย ตั้งสถาพรพาณิชย์
ดร. พิชัย ตั้งสถาพรพาณิชย์
อุปนายก (ด้านการตรวจสอบ)
คุณยงเกียรติ์ กิตะพาณิชย์
คุณยงเกียรติ์ กิตะพาณิชย์
เลขาธิการสมาคม
คุณวสันต์ จันทร์สัจจา
คุณวสันต์ จันทร์สัจจา
เหรัญญิก
ผศ.ดร. ดัชกรณ์ ตันเจริญ
ผศ.ดร. ดัชกรณ์ ตันเจริญ
รองเลขาธิการ
ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี
ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี
กรรมการบริหาร
ดร. สุพจน์ เธียรวุฒิ
ดร. สุพจน์ เธียรวุฒิ
กรรมการบริหาร
ดร. ธีระวัฒน์ ลิมปิบันเทิง
ดร. ธีระวัฒน์ ลิมปิบันเทิง
กรรมการบริหาร
ดร. อนงค์ภัทร์ กูลมงคลรัตน์
ดร. อนงค์ภัทร์ กูลมงคลรัตน์
กรรมการบริหาร
คุณพรชัย ยงวัฒนสุนทร
คุณพรชัย ยงวัฒนสุนทร
กรรมการบริหาร
ดร. ก้องกิจ วรพุทธพร
ดร. ก้องกิจ วรพุทธพร
กรรมการบริหาร
ดร. สุจิต พงษ์นุ่มกุล
ดร. สุจิต พงษ์นุ่มกุล
กรรมการบริหาร
คุณวิวัฒน์ พันธ์สระ
คุณวิวัฒน์ พันธ์สระ
กรรมการบริหาร
รศ. รังสรรค์ เลิศในสัตย์
รศ. รังสรรค์ เลิศในสัตย์
กรรมการบริหาร
(อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น)
ดร. สุพจน์ ชินวีระพันธุ์
ดร. สุพจน์ ชินวีระพันธุ์
กรรมการและผู้อำนวยการสมาคม

หมายเหตุ
รศ. กฤษดา วิศวธีรานนท์ กรรมการบริหาร (อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น) (ม.ค. 2565 ถึง ม.ค. 2566)
ดร. สุทธิพงษ์ สุวรรณสุข กรรมการบริหาร (มิ.ย. 2564 ถึง ม.ค. 2566, เม.ย. 2566 - พ.ย. 2566)


Download เอกสารจรรยาบรรณของกรรมการบริหารฯ


รายชื่อคณะกรรมการบริหารสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ชุดก่อนหน้า


คณะกรรมการบริหารสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ชุดก่อนหน้า

ดร. สุรพันธ์ เมฆนาวิน
ดร. สุรพันธ์ เมฆนาวิน
นายกสมาคม
ศ.กิตติคุณ ดร. วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล
ศ.กิตติคุณ ดร. วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล
อุปนายก (ด้านพัฒนาวิชาการ)
ธีติธร จุลละพราหมณ์
คุณธีติธร จุลละพราหมณ์
อุปนายก (ด้านกลยุทธ์และแผน) (มิ.ย. 2561 ถึง มี.ค. 2563)
ดร. วิวัฒน์ วงศ์วราวิภัทร์
ดร. วิวัฒน์ วงศ์วราวิภัทร์
อุปนายก (ด้านกลยุทธ์และแผน) (ตั้งแต่ เม.ย. 2563)
คุณยงเกียรติ์ กิตะพาณิชย์
คุณยงเกียรติ์ กิตะพาณิชย์
อุปนายก (ด้านเครือข่ายและการลงทุน)
รศ. ปราณี จงสุจริตธรรม
รศ. ปราณี จงสุจริตธรรม
อุปนายก (ด้านพัฒนาองค์กร)
รศ.ดร. มังกร โรจน์ประภากร
รศ.ดร. มังกร โรจน์ประภากร
เลขาธิการสมาคม (มิ.ย. 2561 ถึง มิ.ย. 2562)
กรรมการและผู้อำนวยการสมาคม (ก.ค. 2562 ถึง ก.ย. 2563)
รศ.ดร. ธวัชชัย ชรินพาณิชกุล
รศ.ดร. ธวัชชัย ชรินพาณิชกุล
เลขาธิการสมาคม (ตั้งแต่ ก.พ. 63) และ กรรมการด้านกลยุทธ์และแผน (ตั้งแต่ พ.ค. 62)
ผศ.ดร. วรีสา ชูวัฒนกูล
ผศ.ดร. วรีสา ชูวัฒนกูล
รองเลขาธิการสมาคม และ กรรมการด้านพัฒนาวิชาการ
ดร. พิชัย ตั้งสถาพรพาณิชย์
ดร. พิชัย ตั้งสถาพรพาณิชย์
เหรัญญิก และกรรมการด้านพัฒนาวิชาการ
วรินทร์ สุขเจริญ
คุณวรินทร์ สุขเจริญ
กรรมการด้านพัฒนาวิชาการ
ศ.ดร. บุญเสริม กิจศิริกุล
ศ.ดร. บุญเสริม กิจศิริกุล
กรรมการด้านพัฒนาวิชาการ
คุณปณิธาน สืบนุการณ์
คุณปณิธาน สืบนุการณ์
กรรมการด้านกลยุทธ์และแผน และ กรรมการด้านพัฒนาองค์กร
คุณธีระวัฒน์ ลิมปิบันเทิง
คุณธีระวัฒน์ ลิมปิบันเทิง
กรรมการด้านเครือข่ายและการลงทุน
คุณทองพล อุลปาทร
คุณทองพล อุลปาทร
กรรมการด้านเครือข่ายและการลงทุน
พินัย ศิรินคร
คุณพินัย ศิรินคร
กรรมการด้านพัฒนาองค์กร
ดร. อนงค์ภัทร์ กูลมงคลรัตน์
ดร. อนงค์ภัทร์ กูลมงคลรัตน์
กรรมการด้านพัฒนาองค์กร
รศ.ดร. ธีรภัทร สงวนกชกร
รศ.ดร. ธีรภัทร สงวนกชกร
กรรมการด้านพัฒนาองค์กร
รศ.ดร. บัณฑิต โรจน์อารยานนท์
รศ.ดร. บัณฑิต โรจน์อารยานนท์
กรรมการเชื่อมโยง สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
(อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น) (มิ.ย. 2561 ถึง พ.ย. 2563)
รศ.กฤษดา วิศวธีรานนท์
รศ.กฤษดา วิศวธีรานนท์
กรรมการเชื่อมโยง สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
(อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น) (ตั้งแต่ ตั้งแต่ ก.พ. 2564)
ผศ. ประยูร เชี่ยววัฒนา
ผศ. ประยูร เชี่ยววัฒนา
รักษาการผู้อำนวยการสมาคม (ต.ค. 2563 ถึง ธ.ค. 2563)
ดร. สุพจน์ ชินวีระพันธุ์
ดร. สุพจน์ ชินวีระพันธุ์
กรรมการและผู้อำนวยการสมาคม (ตั้งแต่ ม.ค. 2564)
รศ.ดร. สุจริต คูณธนกุลวงศ์
รศ.ดร. สุจริต คูณธนกุลวงศ์
นายกสมาคม
ศ.กิตติคุณ ดร. วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล
ศ.กิตติคุณ ดร. วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล
อุปนายก (ด้านวิเทศสัมพันธ์)
ถาวร ชลัษเฐียร
คุณถาวร ชลัษเฐียร
อุปนายก (ด้านเครือข่ายและการลงทุน)
ธีติธร จุลละพราหมณ์
คุณธีติธร จุลละพราหมณ์
อุปนายก (ด้านกลยุทธ์และแผน)
รศ. ปราณี จงสุจริตธรรม
รศ. ปราณี จงสุจริตธรรม
อุปนายก (ด้านกฎระเบียบ) และเหรัญญิก
ดร. สุรพันธ์ เมฆนาวิน
ดร. สุรพันธ์ เมฆนาวิน
เลขาธิการ
วรินทร์ สุขเจริญ
คุณวรินทร์ สุขเจริญ
กรรมการโครงการญี่ปุ่นต่อเนื่อง
สุธี พนาวร
คุณสุธี พนาวร
กรรมการโครงการญี่ปุ่นต่อเนื่อง
ผศ.ดร. ดัชกรณ์ ตันเจริญ
ผศ.ดร. ดัชกรณ์ ตันเจริญ
กรรมการด้านวิเทศสัมพันธ์
พิชัย ตั้งสถาพรพาณิชย์
คุณพิชัย ตั้งสถาพรพาณิชย์
กรรมการด้านเครือข่ายและการลงทุน
พินัย ศิรินคร
คุณพินัย ศิรินคร
กรรมการด้านเครือข่ายและการลงทุน
อนงค์ภัทร์ กูลมงคลรัตน์
ดร. อนงค์ภัทร์ กูลมงคลรัตน์
กรรมการด้านเครือข่ายและการลงทุน
วสันต์ จันทร์สัจจา
คุณวสันต์ จันทร์สัจจา
กรรมการด้านกลยุทธ์และแผน
รศ.ดร. มังกร โรจน์ประภากร
รศ.ดร. มังกร โรจน์ประภากร
กรรมการด้านตรวจสอบ
ดร. วรีสา ชูวัฒนกูล
ดร. วรีสา ชูวัฒนกูล
กรรมการด้านกฎระเบียบ
รศ.ดร. บัณฑิต โรจน์อารยานนท์
รศ.ดร. บัณฑิต โรจน์อารยานนท์
กรรมการเชื่อมโยง สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
(อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น)
พรชัย ยงวัฒนสุนทร
คุณพรชัย ยงวัฒนสุนทร
กรรมการและผู้อำนวยการสมาคม
ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่ง
รศ.ดร. สุจริต คูณธนกุลวงศ์นายกสมาคม
คุณถาวร ชลัษเฐียรอุปนายก (กลุ่มงานเครือข่ายและประชาสัมพันธ์)
คุณธีติธร จุลละพราหมณ์อุปนายก (กลุ่มงานวางแผนและองค์การ)
รศ. ปราณี จงสุจริตธรรมอุปนายก (กลุ่มงานระเบียบและติดตามงาน)
ดร. สุรพันธ์ เมฆนาวินเลขาธิการ
รศ.ดร. มังกร โรจน์ประภากรเหรัญญิก
ผศ.ดร. ดัชกรณ์ ตันเจริญกรรมการด้านเครือข่ายและประชาสัมพันธ์
คุณอนงค์ภัทร์ กูลมงคลรัตน์กรรมการด้านเครือข่ายและประชาสัมพันธ์
คุณจรูญ ชูลาภกรรมการด้านเครือข่ายและประชาสัมพันธ์
ดร. สุทธิพงษ์ สุวรรณสุขกรรมการด้านวางแผนและองค์การ
คุณวรินทร์ สุขเจริญกรรมการด้านวางแผนและองค์การ
ดร. วิรัช ศรเลิศล้ำวาณิชกรรมการด้านวางแผนและองค์การ
คุณพินัย ศิรินครกรรมการด้านวางแผนและองค์การ
คุณพิชัย ตั้งสถาพรพาณิชย์กรรมการด้านระเบียบและติดตามงาน
คุณนิติ วิรัชวงศ์กรรมการด้านระเบียบและติดตามงาน
คุณวสันต์ จันทร์สัจจากรรมการด้านระเบียบและติดตามงาน
รศ. กฤษดา วิศวธีรานนท์กรรมการด้านเชื่อมโยงกับสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
รศ. ดำรงค์ ทวีแสงสกุลไทยกรรมการและผู้อำนวยการสมาคม
ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่ง
ผศ. ประยูร เชี่ยววัฒนานายกสมาคม
คุณธีติธร จุลละพราหมณ์อุปนายก (กลุ่มงานแผนกลยุทธ์และพัฒนา)
รศ. ปราณี จงสุจริตธรรมอุปนายก (กลุ่มงานพัฒนาวิชาการ)
คุณถาวร ชลัษเฐียรอุปนายก (กลุ่มงานพัฒนาระบบบริหาร)
คุณวิวัฒน์ พนมไพฑูรย์อุปนายก (กลุ่มงานพัฒนาโครงการ)
รศ.ดร. สุจริต คูณธนกุลวงศ์เลขาธิการ
รศ.ดร. มังกร โรจน์ประภากรเหรัญญิก
ดร. สุรพันธ์ เมฆนาวินกรรมการด้านแผนกลยุทธ์และพัฒนา
ผศ. ประเสริฐ อัครประถมพงศ์กรรมการด้านแผนกลยุทธ์และพัฒนา
คุณวรินทร์ สุขเจริญกรรมการด้านพัฒนาวิชาการ
ดร. สุทธิพงษ์ สุวรรณสุขกรรมการด้านพัฒนาระบบบริหาร
คุณพิชัย ตั้งสถาพรพาณิชย์กรรมการด้านพัฒนาระบบบริหาร
ดร. ดัชกรณ์ ตันเจริญกรรมการด้านพัฒนาระบบบริหาร
คุณอนงค์ภัทร์ กูลมงคลรัตน์กรรมการด้านพัฒนาโครงการ
คุณนิติ วิรัชวงศ์กรรมการด้านสมาชิกและประชาสัมพันธ์
คุณวสันต์ จันทร์สัจจา กรรมการบริหาร
รศ. กฤษดา วิศวธีรานนท์กรรมการกลาง
รศ. ดำรงค์ ทวีแสงสกุลไทยกรรมการและผู้อำนวยการสมาคม
ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่ง
ศ.ดร. วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุลนายกสมาคม
ดร. ญาดา มุกดาพิทักษ์อุปนายก (กลุ่มงานแผนกลยุทธ์และพัฒนา)
รศ. ปราณี จงสุจริตธรรมอุปนายก (กลุ่มงานพัฒนาวิชาการ)
คุณวิวัฒน์ พนมไพฑูรย์อุปนายก (กลุ่มงานพัฒนาระบบบริหาร)
คุณถาวร ชลัษเฐียรอุปนายก (กลุ่มงานกิจกรรมพิเศษ)
รศ.ดร. สุจริต คูณธนกุลวงศ์เลขาธิการ
คุณ ธีติธร จุลละพราหมณ์ เหรัญญิก
คุณยงเกียรติ์ กิตะพาณิชย์กรรมการด้านแผนกลยุทธ์และพัฒนา
ดร. วิวัฒน์ วงศ์วราวิภัทร์กรรมการด้านพัฒนาวิชาการ
ดร. สุรพันธ์ เมฆนาวินกรรมการด้านพัฒนาวิชาการ
ผศ. ประเสริฐ อัครประถมพงศ์กรรมการด้านพัฒนาระบบบริหาร
คุณพิชัย ตั้งสถาพรพาณิชย์กรรมการด้านพัฒนาระบบบริหาร
รศ.ดร. มังกร โรจน์ประภากรกรรมการด้านกิจกรรมพิเศษ
รศ.ดร. มนูกิจ นิชกุลกรรมการด้านกิจกรรมพิเศษ
คุณนิติ วิรัชวงศ์กรรมการด้านสมาชิกและประชาสัมพันธ์
คุณหนึ่งน้ำ นาวาบุญนิยมกรรมการด้านสมาชิกและประชาสัมพันธ์
รศ. กฤษดา วิศวธีรานนท์กรรมการกลาง
ดร. ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์กรรมการและผู้อำนวยการสมาคม
ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่ง
ผศ. ประยูร เชี่ยววัฒนานายกสมาคม
รศ.ดร. สุจริต คูณธนกุลวงศ์อุปนายก (กลุ่มงานพัฒนาวิชาการ)
ดร. ญาดา มุกดาพิทักษ์อุปนายก (กลุ่มงานแผนกลยุทธ์และพัฒนา)
คุณถาวร ชลัษเฐียรอุปนายก (กลุ่มงานพัฒนาระบบบริหาร)
ศ.ดร. วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุลอุปนายก (กลุ่มงานกิจกรรมพิเศษ)
คุณวิวัฒน์ พนมไพฑูรย์เลขาธิการ
คุณ ธีติธร จุลละพราหมณ์เหรัญญิก
รศ. พูลพร แสงบางปลากรรมการด้านพัฒนาวิชาการ
คุณรังสรรค์ เลิศในสัตย์กรรมการด้านพัฒนาวิชาการ
รศ. ปราณี จงสุจริตธรรมกรรมการด้านพัฒนาวิชาการ
ดร. วิวัฒน์ วงศ์วราวิภัทร์กรรมการด้านพัฒนาวิชาการ
ดร. สุรพันธ์ เมฆนาวินกรรมการด้านแผนกลยุทธ์และพัฒนา
คุณสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุลกรรมการด้านแผนกลยุทธ์และพัฒนา
คุณบรรจบ องค์ธนะสินกรรมการด้านแผนกลยุทธ์และพัฒนา
คุณนิติ วิรัชวงศ์กรรมการด้านพัฒนาระบบบริหาร
รศ.ดร. มังกร โรจน์ประภากรกรรมการด้านพัฒนาระบบบริหาร
รศ. กฤษดา วิศวธีรานนท์กรรมการบริหาร
คุณสุภัฒ สงวนดีกุลกรรมการบริหาร
ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่ง
ผศ. ประยูร เชี่ยววัฒนานายกสมาคม
รศ. กฤษดา วิศวธีรานนท์อุปนายก (กลุ่มงานโครงการวิทยาลัย ส.ส.ท.)
ศ.ดร. วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุลอุปนายก (กลุ่มพัฒนาวิชาการ)
คุณรังสรรค์ เลิศในสัตย์อุปนายก (กลุ่มงานแผนและพัฒนา)
คุณถาวร ชลัษเฐียรอุปนายก (กลุ่มงานบริหาร)
รศ.ดร. สุจริต คูณธนกุลวงศ์เลขาธิการ
คุณพรอนงค์ นิยมค้า โฮริคาวาเหรัญญิก
ผศ. อดิศํกดิ์ วรรณะวัลย์กรรมการด้านโครงการวิทยาลัย ส.ส.ท.
ดร. นระ คมนามูลกรรมการด้านโครงการวิทยาลัย ส.ส.ท.
คุณวิวัฒน์ พนมไพฑูรย์กรรมการด้านพัฒนาวิชาการ
รศ. ปราณี จงสุจริตธรรมกรรมการด้านพัฒนาวิชาการ
คุณนิติ วิรัชวงศ์กรรมการด้านแผนกลยุทธ์และพัฒนา
รศ.ดร. มังกร โรจน์ประภากรกรรมการด้านแผนกลยุทธ์และพัฒนา
ดร. วิวัฒน์ วงศ์วราวิภัทร์กรรมการด้านกิจกรรมพิเศษ
คุณ ธีติธร จุลละพราหมณ์กรรมการด้านกิจกรรมพิเศษ
ดร. บัณฑิต โรจน์อารยานนท์กรรมการและผู้อำนวยการสมาคม
ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่ง
คุณสุพงศ์ ชยุตสาหกิจนายกสมาคม
รศ. กฤษดา วิศวธีรานนท์อุปนายก (ฝ่ายบริหาร)
ผศ. ประยูร เชี่ยววัฒนาอุปนายก (ฝ่ายแผนและพัฒนา)
ศ.ดร. วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุลอุปนายก (ฝ่ายวิชาการ)
รศ.ดร. สุจริต คูณธนกุลวงศ์เลขาธิการ
คุณพรอนงค์ นิยมค้าเหรัญญิก
คุณบุญชู ตันติรัตนสุนทรสมาชิกสัมพันธ์
คุณพนิดา ฟูคูฮารากรรมการฝ่ายโรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม
คุณธัญญา ผลอนันต์กรรมการฝ่ายสำนักพิมพ์
ผศ. อดิศักดิ์ วรรณะวัลย์กรรมการฝ่ายการศึกษาและฝึกอบรม
คุณไพศาล คัจฉสุวรรณมณีกรรมการฝ่ายบริการอุตสาหกรรม
คุณวิวัฒน์ พนมไพฑูรย์กรรมการฝ่ายส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ดร. อิทธิ ฤทธาภรณ์กรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
คุณถาวร ชลัษเฐียรกรรมการพัฒนาองค์กรและทรัพยากรมนุษย์
คุณรังสรรค์ เลิศในสัตย์กรรมการพัฒนาและส่งเสริมกลยุทธ์การตลาด
ดร. นระ คมนามูลกรรมการโครงการพิเศษ
ดร. ชิต เหล่าวัฒนากรรมการกิจกรรมพิเศษ
ดร. บัณฑิต โรจน์อารยานนท์กรรมการและผู้อำนวยการสมาคม
ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่ง
คุณสุพงศ์ ชยุตสาหกิจนายกสมาคม
คุณพินิจ กฤติยรังสรรค์อุปนายก (ฝ่ายบริหาร)
ผศ. ประยูร เชี่ยววัฒนาอุปนายก (ฝ่ายแผนและพัฒนา)
ศ.ดร. วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุลอุปนายก (ฝ่ายวิชาการ)
รศ. กฤษดา วิศวธีรานนท์เลขาธิการ
รศ.ดร. สุจริต คูณธนกุลวงศ์เหรัญญิก
คุณบุญชู ตันติรัตนสุนทรปฏิคมและประชาสัมพันธ์
คุณพนิดา ฟูคูฮารากรรมการฝ่ายโรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม
คุณธัญญา ผลอนันต์กรรมการฝ่ายสำนักพิมพ์
คุณวิฑูรย์ สิมะโชคดีกรรมการฝ่ายการศึกษาและฝึกอบรม
คุณวิวัฒน์ พนมไพฑูรย์กรรมการฝ่ายการศึกษาและฝึกอบรม
คุณไพศาล คัจฉสุวรรณมณีกรรมการฝ่ายบริการอุตสาหกรรม
คุณถาวร ชลัษเฐียรกรรมการฝ่ายพัฒนานักวินิจฉัยสถานประกอบการ
ดร. อิทธิ ฤทธาภรณ์กรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดร. บัณฑิต โรจน์อารยานนท์กรรมการและผู้อำนวยการสมาคม
ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่ง
ศ.ดร. ไพศิษฐ พิพัฒนกุลนายกสมาคม
คุณสุพงศ์ ชยุตสาหกิจอุปนายก (ฝ่ายบริหาร)
คุณเชี่ยวเวทย์ ยิ้มศิริกุลอุปนายก (ฝ่ายวิชาการ)
คุณจิระพันธ์ อุลปาทรอุปนายก (ฝ่ายแผนและพัฒนา)
รศ. กฤษดา วิศวธีรานนท์เลขาธิการ
รศ.ดร. สุจริต คูณธนกุลวงศ์เหรัญญิก
คุณบุญศักดิ์ เจริญคุปต์ปฏิคม
คุณปัทมาวดี (วงศ์สายัณห์) นาร์ซิโซกรรมการฝ่ายโรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม
คุณวิฑูรย์ สิมะโชคดีกรรมการฝ่ายสำนักพิมพ์
คุณวิวัฒน์ พนมไพฑูรย์กรรมการฝ่ายการศึกษาทางไกล (มหาวิทยาลัยซันโน)
คุณชำนาญ รัตนากรกรรมการฝ่ายการศึกษาและฝึกอบรม
ศ.ดร. วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุลกรรมการฝ่ายบริการอุตสาหกรรม
ผศ. ประยูร เชี่ยววัฒนากรรมการฝ่ายรับรองระบบคุณภาพ
รศ.ดร. สิงหา เจียมศิริกรรมการกิจกรรมพิเศษ
ดร. นิยม ดีสวัสดิ์มงคลกรรมการกิจกรรมพิเศษ
ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่ง
ดร. สุวิทย์ วิบูลย์เศรษฐ์นายกสมาคม
คุณวิโรจน์ นพคุณอุปนายก (ฝ่ายวางแผน)
คุณเชี่ยวเวทย์ ยิ้มศิริกุลอุปนายก (ฝ่ายวิชาการ)
คุณบุญศักดิ์ เจริญคุปต์อุปนายก (ฝ่ายบริหาร)
รศ.ดร. สิงหา เจียมศิริเลขาธิการ
คุณชำนาญ รัตนากรเหรัญญิก
คุณปัทมาวดี (วงศ์สายัณห์) นาร์ซิโซปฏิคมและกรรมการภาษาวัฒนธรรม
ดร. นิยม ดีสวัสดิ์มงคลกรรมการพัฒนาประสิทธิภาพองค์กร
ศ.ดร. วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุลกรรมการโครงการจัดตั้งวิทยาลัย
รศ. กฤษดา วิศวธีรานนท์กรรมการกิจกรรมสถาบันส่งเสริมเทคโนโลยี
รศ.ดร. สุจริต คูณธนกุลวงศ์กรรมการกิจกรรมสถาบันส่งเสริมเทคโนโลยี
คุณวิวัฒน์ พนมไพฑูรย์กรรมการศูนย์โทรศึกษาและการฝึกอบรม (มหาวิทยาลัยซันโน)
คุณวิฑูรย์ สิมะโชคดีกรรมการฝ่ายสำนักพิมพ์
คุณธัญญา ผลอนันต์กรรมการกิจกรรมพิเศษ
ดร. ไพรินทร์ ชูโชติถาวรกรรมการกิจกรรมพิเศษ
ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่ง
ดร. สุวิทย์ วิบูลย์เศรษฐ์นายกสมาคม
คุณเชี่ยวเวทย์ ยิ้มศิริกุลอุปนายก (ฝ่ายพัฒนาโครงการ)
คุณบุญศักดิ์ เจริญคุปต์อุปนายก (ฝ่ายบริหาร)
คุณเกษม เธียรกานนท์เลขาธิการ
คุณชำนาญ รัตนากรเหรัญญิก
รศ.ดร. สุจริต คูณธนกุลวงศ์กรรมการดูแลกิจกรรมสถาบัน
คุณธัญญา ผลอนันต์กรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ดร. นิยม ดีสวัสดิ์มงคลกรรมการพัฒนาประสิทธิภาพองค์กร
รศ.ดร. สิงหา เจียมศิริกรรมการวิเคราะห์แผนและพัฒนาโครงการ
ผศ. ประยูร เชี่ยววัฒนากรรมการพัฒนาธุรกิจ
คุณพรอนงค์ นิยมค้ากรรมการฝ่ายโรงเรียน ส.ส.ท.
คุณวิฑูรย์ สิมะโชคดีกรรมการฝ่ายสำนักพิมพ์
รศ. พูลพร แสงบางปลากรรมการศูนย์โทรศึกษาและการฝึกอบรม
ดร. อิทธิ ฤทธาภรณ์กรรมการโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ดร. พลชัย ลิมวิภูวัฒน์กรรมการโครงการพัฒนาและฝึกอบรมนักวินิจฉัยองค์กร
ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่ง
ดร. สุวิทย์ วิบูลย์เศรษฐ์นายกสมาคม
คุณเชี่ยวเวทย์ ยิ้มศิริกุลอุปนายก (วิชาการ)
คุณบุญศักดิ์ เจริญคุปต์อุปนายก (บริหาร)
ผศ. ประยูร เชี่ยววัฒนาเลขาธิการ
ผศ.ดร. สุจริต คูณธนกุลวงศ์รองเลขาธิการ
คุณชำนาญ รัตนากรเหรัญญิก
คุณเกษม เธียรกานนท์นายทะเบียน
รศ.ดร. สิงหา เจียมศิริกรรมการฝ่ายความร่วมมือสถาบันภายนอก
คุณธัญญา ผลอนันต์กรรมการฝ่ายกิจกรรมสมาชิกและประชาสัมพันธ์
คุณพรอนงค์ นิยมค้ากรรมการกำกับดูแลฝ่ายโรงเรียน ส.ส.ท.
ดร. พลชัย ลิมวิภูวัฒน์กรรมการกำกับดูแลฝ่ายศูนย์โทรศึกษาและการฝึกอบรม
คุณวิฑูรย์ สิมะโชคดีกรรมการกำกับดูแลฝ่ายสำนักพิมพ์
ดร. นิยม ดีสวัสดิ์มงคลกรรมการฝ่ายพัฒนากิจกรรม
ดร. อิทธิ ฤทธาภรณ์กรรมการฝ่ายพัฒนากิจกรรม
ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่ง
คุณอัจฉรินทร์ สารสาสนายกสมาคม
คุณเชี่ยวเวทย์ ยิ้มศิริกุลอุปนายก (ฝ่ายวิชาการ)
คุณจิระพันธ์ อุลปาทรอุปนายก (ฝ่ายบริหาร)
ผศ. ประยูร เชี่ยววัฒนาเลขาธิการ
คุณเกษม เธียรกานนท์รองเลขาธิการ (บริหาร)
คุณรังสรรค์ เลิศในสัตย์รองเลขาธิการ (พัฒนา)
ผศ.ดร. สุจริต คูณธนกุลวงศ์รองเลขาธิการ (สถาบัน)
คุณชำนาญ รัตนากรเหรัญญิก
คุณบุญศักดิ์ เจริญคุปต์นายทะเบียน
รศ. พูลพร แสงบางปลากรรมการฝ่ายความร่วมมือสถาบันภายนอก
รศ.ดร. สิงหา เจียมศิริกรรมการฝ่ายกิจกรรมสมาชิกและประชาสัมพันธ์
ดร. นิยม ดีสวัสดิ์มงคลกรรมการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
คุณพรอนงค์ นิยมค้าประธานกรรมการกำกับดูแลกิจกรรมฝ่ายโรงเรียน ส.ส.ท.
ดร. พลชัย ลิมวิภูวัฒน์ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจกรรมฝ่ายการศึกษาทางไปรษณีย์
ผศ. วิเชียร เบญจวัฒนาผลประธานกรรมการกำกับดูแลกิจกรรมฝ่ายสำนักพิมพ์และสารสนเทศ
คุณวิฑูรย์ สิมะโชคดีประธานกรรมการกำกับดูแลกิจกรรมฝ่ายอบรมสัมมนา (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
ดร. ประวิทย์ จงวิศาลประธานกรรมการกำกับดูแลกิจกรรมฝ่ายอบรมสัมมนา (เทคโนโลยีการจัดการ)
คุณไพศาล คัจฉสุวรรณมณีประธานกรรมการกำกับดูแลกิจกรรมฝ่ายบริการอุตสาหกรรม
ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่ง
คุณอัจฉรินทร์ สารสาสนายกสมาคม
คุณเชี่ยวเวทย์ ยิ้มศิริกุลอุปนายก
คุณจิระพันธ์ อุลปาทรอุปนายก
ผศ. ประยูร เชี่ยววัฒนาเลขาธิการ
รศ.ดร. ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์รองเลขาธิการ
คุณวิเชียร เบญจวัฒนาผลรองเลขาธิการ
ผศ.ดร. สุจริต คูณธนกุลวงศ์รองเลขาธิการ
คุณรังสรรค์ เลิศในสัตย์รองเลขาธิการ
คุณชำนาญ รัตนากรเหรัญญิก
คุณบุญศักดิ์ เจริญคุปต์นายทะเบียน
รศ.ดร. สิงหา เจียมศิริกรรมการด้านประชาสัมพันธ์
รศ. พูลพร แสงบางปลากรรมการด้านประสานงานราชการ
ดร. พลชัย ลิมวิภูวัฒน์กรรมการด้านประสานงานต่างประเทศ
คุณเกษม เธียรกานนท์กรรมการด้านสมาชิกสัมพันธ์
ดร. ประวิทย์ จงวิศาลกรรมการด้านประสานงานโครงการ
ดร. นิยม ดีสวัสดิ์มงคลกรรมการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
คุณวิฑูรย์ สิมะโชคดีกรรมการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่ง
ศ.ดร. ไพศิษฐ์ พิพัฒนกุลนายกสมาคม
คุณสุพงศ์ ชยุตสาหกิจอุปนายก (ฝ่ายบริหาร)
ดร. วิชัย พยัคฆโสอุปนายก (ฝ่ายวิชาการ)
รศ. กฤษดา วิศวธีรานนท์เลขาธิการ
คุณวิเชียร เบญจวัฒนาผลรองเลขาธิการ
ผศ.ดร. สุจริต คูณธนกุลวงศ์รองเลขาธิการ
ดร. ทนง พิทยะเหรัญญิก
คุณปัทมาวดี (วงศ์สายัณห์) นาร์ซิโซประชาสัมพันธ์และปฏิคม
คุณบุญศักดิ์ เจริญคุปต์นายทะเบียนและสมาชิกสัมพันธ์
ดร. นิยม ดีสวัสดิ์มงคลกรรมการฝ่ายโรงเรียน ส.ส.ท.
ผศ.ดร. หมั่น โพธิ์วิจิตรกรรมการฝ่ายสำนักพิมพ์
ศ.ดร. วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุลกรรมการฝ่ายอบรมและสัมมนา
ดร. ประวิทย์ จงวิศาลกรรมการฝ่ายอบรมและสัมมนา
นท. ธณิต คัมภิรานนท์ ร.น.กรรมการฝ่ายอบรมและสัมมนา
ดร. พลชัย ลิมวิภูวัฒน์กรรมการฝ่ายการศึกษาทางไปรษณีย์
คุณเกษม เธียรกานนท์กรรมการส่วนศูนย์สารสนเทศทางเทคโนโลยี
รศ.ดร. ประสิทธิ์ ประพิณมงคลการกรรมการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรม
คุณพินิจ กฤติยรังสรรค์กรรมการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
คุณเก่งกาจ งามขจรวิวัฒน์กรรมการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ (2536-2537)
ดร. สุวิทย์ วิบูลย์เศรษฐ์กรรมการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ (2537-2538)
ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่ง
ศ.ดร. ไพศิษฐ์ พิพัฒนกุลนายกสมาคม
คุณสุพงศ์ ชยุตสาหกิจอุปนายก
ดร. วิชัย พยัคฆโสอุปนายก
รศ. กฤษดา วิศวธีรานนท์เลขาธิการ และประธานโครงการบำรุงรักษาทวีผล
ดร. ทนง พิทยะเหรัญญิก
คุณปัทมาวดี (วงศ์สายัณห์) นาร์ซิโซกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และปฏิคม
คุณบุญศักดิ์ เจริญคุปต์นายทะเบียนและสมาชิกสัมพันธ์
รศ.ดร. วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุลกรรมการและประธานโครงการภาษา
ผศ.ดร. หมั่น โพธิ์วิจิตรกรรมการและประธานโครงการวารสาร
รศ. ประทีป บัญญัตินพรัตน์กรรมการและประธานโครงการสนับสนุนเทคนิคอุตสาหกรรม
ผศ.ดร. ประวิทย์ จงวิศาลกรรมการและประธานโครงการสัมมนาและส่งเสริมคุณภาพ
รศ. ประกิจ ตังติสานนท์กรรมการและประธานโครงการเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม
นท. ธณิต คัมภิรานนท์ ร.น.กรรมการและประธานโครงการเทคโนโลยีพลังงาน
รศ.ดร. ประสิทธิ์ ประพิณมงคลการกรรมการและประธานโครงการคอมพิวเตอร์
ดร. พลชัย ลิมวิภูวัฒน์กรรมการและประธานโครงการศูนย์ศึกษาทางไปรษณีย์
ดร. นิยม ดีสวัสดิ์มงคลกรรมการและประธานโครงการศูนย์ข้อมูลทางเทคโนโลยี
คุณเก่งกาจ งามขจรวิวัฒน์กรรมการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่ง
ศ.ดร. ไพศิษฐ์ พิพัฒนกุลนายกสมาคม
คุณสุพงศ์ ชยุตสาหกิจอุปนายก
คุณวิชัย พยัคฆโสอุปนายก
ผศ. บัญญัติ สุรการวิทย์เลขาธิการ
คุณเกียรติศักดิ์ มี้เจริญเหรัญญิก
คุณปัทมาวดี (วงศ์สายัณห์) นาร์ซิโซกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และปฏิคม
คุณบุญศักดิ์ เจริญคุปต์นายทะเบียนและสมาชิกสัมพันธ์
รศ.ดร. วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุลกรรมการและประธานโครงการภาษา
ผศ.ดร. หมั่น โพธิ์วิจิตรกรรมการและประธานโครงการวารสาร
รศ. ประทีป บัญญัตินพรัตน์กรรมการและประธานโครงการสนับสนุนเทคนิค
ผศ.ดร. ประวิทย์ จงวิศาลกรรมการและประธานโครงการสัมมนาและคิวซี
รศ. ประกิจ ตังติสานนท์กรรมการและประธานโครงการเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม
นท. ธณิต คัมภิรานนท์ ร.น.กรรมการและประธานโครงการเทคโนโลยีพลังงาน
ดร. ประสิทธิ์ ประพิณมงคลการกรรมการและประธานโครงการคอมพิวเตอร์
รศ. กฤษดา วิศวธีรานนท์กรรมการและประธานโครงการบำรุงรักษาทวีผล
ดร. พลชัย ลิมวิภูวัฒน์กรรมการและประธานโครงการศูนย์ศึกษาทางไปรษณีย์
ดร. นิยม ดีสวัสดิ์มงคลกรรมการและประธานโครงการศูนย์ข้อมูลทางเทคโนโลยี
ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่ง
คุณกล้าหาญ วรพุทธพรนายกสมาคม
คุณวิโรจน์ นพคุณอุปนายก
คุณสุพงศ์ ชยุตสาหกิจอุปนายก
คุณพินิจ กฤติยรังสรรค์เลขาธิการ
คุณเกียรติศักดิ์ มี้เจริญเหรัญญิก
คุณปัทมาวดี (วงศ์สายัณห์) นาร์ซิโซกรรมการโครงการประชาสัมพันธ์และปฏิคม
คุณสุภัฒ สงวนดีกุลกรรมการและประธานโครงการภาษา
ผศ.ดร. หมั่น โพธิ์วิจิตรกรรมการและประธานโครงการวารสาร
รศ. ประทีป บัญญัตินพรัตน์กรรมการและประธานโครงการสนับสนุนเทคนิคอุตสาหกรรม
ผศ.ดร. ประวิทย์ จงวิศาลกรรมการและประธานโครงการสัมมนา
รศ. ประกิจ ตังติสานนท์กรรมการและประธานโครงการเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม
รศ.ดร. วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุลกรรมการและประธานโครงการเทคโนโลยีพลังงาน
ผศ. บัญญัติ สุรการวิทย์กรรมการและประธานโครงการคิวซี
รศ. ยืน ภู่วรวรรณกรรมการและประธานโครงการคอมพิวเตอร์
ผศ.ดร. ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์กรรมการและประธานโครงการบำรุงรักษาทวีผล
ผศ.ดร. พลชัย ลิมวิภูวัฒน์กรรมการและประธานโครงการศูนย์ข้อมูลทางเทคโนโลยี
ดร. นิยม ดีสวัสดิ์มงคลกรรมการและประธานโครงการศูนย์ศึกษาทางไปรษณีย์
ดร. อนันต์ ชัยเลิศวณิชกุลกรรมการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่ง
ศ.ดร. ไพศิษฐ์ พิพัฒนกุลนายกสมาคม
คุณกล้าหาญ วรพุทธพรอุปนายก
คุณอัจฉรินทร์ สารสาสอุปนายก
คุณวิโรจน์ นพคุณอุปนายกและประธานโครงการสนับสนุนเทคนิคอุตสาหกรรม
คุณสุพงศ์ ชยุตสาหกิจเลขาธิการ
คุณเกียรติศักดิ์ มี้เจริญเหรัญญิก
คุณพินิจ กฤติยรังสรรค์กรรมการและประธานคณะวิเคราะห์แผนและโครงการ
ดร. นิยม ดีสวัสดิ์มงคลกรรมการและประธานโครงการวารสาร
รศ. กฤษดา วิศวธีรานนท์กรรมการและประธานโครงการศูนย์ข้อมูลทางเทคโนโลยี
ผศ.ดร. ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์กรรมการและประธานโครงการสัมมนา
ผศ. ประยูร เชี่ยววัฒนากรรมการและประธานโครงการเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม
รศ.ดร. วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุลกรรมการและประธานโครงการเทคโนโลยีพลังงาน
ผศ. บัญญัติ สุรการวิทย์กรรมการและประธานโครงการคิวซี และรักษาการโครงการภาษา (2530-2531)
คุณสุภัฒ สงวนดีกุลกรรมการและประธานโครงการภาษา (2531-2532)
รศ. ยืน ภู่วรวรรณกรรมการและประธานโครงการคอมพิวเตอร์
ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่ง
ศ.ดร. ไพศิษฐ์ พิพัฒนกุลนายกสมาคม
คุณกล้าหาญ วรพุทธพรอุปนายก
คุณสุวิทย์ วิบูลย์เศรษฐ์อุปนายก
คุณสุพงศ์ ชยุตสาหกิจเลขาธิการ
คุณเริงชัย มะระกานนท์เหรัญญิก
คุณปัทมาวดี (วงศ์สายัณห์) นาร์ซิโซกรรมการฝ่ายปฏิคมและประชาสัมพันธ์
รศ. กฤษดา วิศวธีรานนท์กรรมการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ (2528-2529), กรรมการและประธานโครงการศูนย์ข้อมูลทางเทคโนโลยี (2529-2530)
คุณพินิจ กฤติยรังสรรค์กรรมการและประธานคณะวิเคราะห์แผนและโครงการ
คุณวิโรจน์ นพคุณกรรมการและประธานโครงการสนับสนุนเทคนิคอุตสาหกรรม
ผศ. บัญญัติ สุรการวิทย์กรรมการและประธานโครงการภาษา
คุณวิชัย พยัคฆโสกรรมการและประธานโครงการวารสารและห้องสมุด
รศ.ดร. บัณฑิต โรจน์อารยานนท์กรรมการและประธานโครงการสัมมนา
ผศ. ประยูร เชี่ยววัฒนากรรมการและประธานโครงการเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม
รศ.ดร. วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุลกรรมการและประธานโครงการประหยัดพลังงาน
คุณอัจฉรินทร์ สารสาสกรรมการและประธานโครงการคิวซี
ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่ง
ศ. สุพัฒน์ สุธาธรรมนายกสมาคม
ศ.ดร. ไพศิษฐ์ พิพัฒนกุลอุปนายก
คุณกล้าหาญ วรพุทธพรอุปนายก และประธานโครงการ QC
คุณสุพงศ์ ชยุตสาหกิจเลขาธิการ และประธานคณะกรรมการอาคารใหม่
คุณเริงชัย มะระกานนท์เหรัญญิก
คุณปัทมาวดี (วงศ์สายัณห์) นาร์ซิโซปฏิคม
คุณวิชัย พยัคฆโสประชาสัมพันธ์
คุณมีชัย เรามานะชัยกรรมการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
คุณสุจินต์ สุวรรณชีพประธานคณะวิเคราะห์แผนและโครงการ
คุณวิโรจน์ นพคุณประธานโครงการสนับสนุนเทคนิคอุตสาหกรรม
คุณสุธี ฉัตรชัยเวชประธานโครงการภาษา
คุณบัญญัติ สุรการวิทย์ประธานโครงการวารสารและห้องสมุด
คุณพินิจ กฤติยรังสรรค์ประธานโครงการสัมมนา
รศ. กฤษดา วิศวธีรานนท์ประธานโครงการเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม
รศ.ดร. ประสิทธิ์ ประพิณมงคลการประธานโครงการประหยัดพลังงาน

คณะกรรมการบริหารสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ชุดก่อนหน้า

คณะกรรมการบริหารสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ชุดก่อนหน้า

คณะกรรมการบริหารสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ชุดก่อนหน้า

Video แนะนำสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

เพลงของสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

มาร์ช ส.ส.ท.

ส.ส.ท. ของเรา

แสงเทียน ส.ส.ท.


 1. facebook
 2. line
 3. youtube
 4. twitter