ชลศาสตร์ (HYDRAULICS)

ชลศาสตร์ (HYDRAULICS)

รายละเอียด :
ผู้แต่ง : ผศ. ดร.ไพฑูรย์ กิติสุนทร, ศุภกร ศิรพจนกุล และ อมเรศ บกสุวรรณ
ผู้แปล : -
ISBN : 978-974-443-376-3
จำนวนหน้า : 280 หน้า
ราคา : 250 บาท
ปีที่พิมพ์ : 2552

คำแนะนำ

ใช้สำหรับเป็นคู่มือประกอบการเรียนการสอนวิชาชลศาสตร์ (Hydraulics) และกลศาสตร์ของไหล (Fluid Mechanics) โดยมีเนื้อหาครอบคลุมตามข้อกำหนดของสภาวิศวกร


ไม่มีจำหน่าย


รายละเอียด

หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงขึ้นเพื่อใช้สำหรับเป็นคู่มือประกอบการเรียนการสอนวิชาชลศาสตร์ (Hydraulics) และกลศาสตร์ของไหล (Fluid Mechanics) ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา

โดยมีเนื้อหาครอบคลุมตามข้อกำหนดของสภาวิศวกร เพื่อให้นักศึกษามีแนวคิดและวิธีการพิจารณาออกแบบที่เกี่ยวข้องกับน้ำ มีความสอดคล้องกับธรรมชาติ และการทำงานที่แท้จริง

เนื้อหากล่าวถึง
- คุณสมบัติของของไหล
- ของไหลสถิต
- การเคลื่อนที่เปรียบเทียบของของไหล
- กฎเกณฑ์การไหลของของไหลและสมการพื้นฐาน
- การวิเคราะห์มิติเชิงหน่วย
- การไหลในท่อ
- การไหลในทางน้ำเปิด
- การไหลไม่คงที่ 


หนังสือที่เกี่ยวข้อง