การเป็นผู้ประกอบการ (รหัสวิชา 2001-1002)

การเป็นผู้ประกอบการ (รหัสวิชา 2001-1002)

รายละเอียด :
ผู้แต่ง : ธงชัย สุทธิสม
ผู้แปล :
ISBN : 978-974-443-707-5
จำนวนหน้า : 244 หน้า
ราคา : 70 บาท
ปีที่พิมพ์ : 2560

คำแนะนำ

หนังสือเล่มนี้ เรียบเรียงขึ้นตามเนื้อหารายวิชา 2001-1002 การเป็นผู้ประกอบการ
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และได้ผ่านการตรวจประเมินคุณภาพจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1
ใช้ได้ทุกประเภทวิชา กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ประกาศลำดับที่ 259รายละเอียด

 เนื้อหาในหนังสือ ประกอบด้วย  8 หน่วย ดังนี้

- การวางแผนเป้าหมายชีวิตด้วยวงจรควบคุมคุณภาพ
- หลักการออมและการลงทุน
- การเป็นผู้ประกอบการ
- การจัดหาแหล่งเงินทุน
- กฎหมายที่เกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการ
- รูปแบบแผนธุรกิจ
- การบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต
- เศรษฐกิจพอเพียงกับการเป็นผู้ประกอบการ
 
รวมถึง มีกิจกรรมเสริมสมรรถนะและแบบทดสอบท้ายบท เพื่อวัดความรู้ความเข้าใจและประเมินผลการเรียนด้วย


หนังสือที่เกี่ยวข้อง