งานเครื่องมือกลเบื้องต้น  (รหัสวิชา 2100-1008)

งานเครื่องมือกลเบื้องต้น (รหัสวิชา 2100-1008)

รายละเอียด :
ผู้แต่ง : เลิศศักดิ์ ทองโต
ผู้แปล :
ISBN : 978-974-443-717-4
จำนวนหน้า : 284 หน้า
ราคา : 78 บาท
ปีที่พิมพ์ : 2560

คำแนะนำ

เนื้อหาครอบคลุมตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. 2556
ผ่านการตรวจประเมินคุณภาพจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน เรียนร่วมประเภทวิชา (2100) ลำดับที่ 3รายละเอียด

หนังสือ "งานเครื่องมือกลเบื้องต้น (รหัสวิชา 2100-1008)" เล่มนี้ เนื้อหาครอบคลุมตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. 2556 ได้ผ่านการตรวจประเมินคุณภาพจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน เรียนร่วมประเภทวิชา (2100) ลำดับที่ 3     

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะปฏิบัติในการใช้เครื่องมือกลอย่างปลอดภัย การคำนวณค่าความเร็วงานเครื่องมือกล ตลอดจนการบำรุงรักษาเครื่องมือกล

แบ่งเนื้อหาเป็น 6 บท ประกอบด้วย
บทที่ 1 เครื่องมือกลเบื้องต้น
บทที่ 2 เครื่องเลื่อยและงานตัดวัสดุงาน 
บทที่ 3 เครื่องเจียระไนและงานลับคมตัด
บทที่ 4 งานแปรรูปโลหะด้วยเครื่องเจาะ งานเจาะและงานรีมเมอร์
บทที่ 5 งานแปรรูปโลหะด้วยเครื่องกลึง
บทที่ 6 งานแปรรูปโลหะด้วยเครื่องไส
 
สามารถศึกษาในชั้นเรียนและศึกษาด้วยตนเอง เพราะมีภาพแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ละเอียด ทำความเข้าใจได้ง่าย 
 


หนังสือที่เกี่ยวข้อง