เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น (รหัสวิชา 2100-1001)

เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น (รหัสวิชา 2100-1001)

รายละเอียด :
ผู้แต่ง : เกียรติศักดิ์ สุทธิปัญโญ
ผู้แปล :
ISBN : 978-974-443-681-8
จำนวนหน้า : 284 หน้า
ราคา : 79 บาท
ปีที่พิมพ์ : 2560

คำแนะนำ

หนังสือ “เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น” รหัสวิชา 2100-1001 เล่มนี้ เนื้อหาครอบคลุมตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ได้ผ่านการตรวจประเมินคุณภาพจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน เรียนร่วมประเภทวิชา (2100) ลำดับที่ 1 รายละเอียด

หนังสือ “เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น” รหัสวิชา 2100-1001 เล่มนี้ เนื้อหาครอบคลุมตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ได้ผ่านการตรวจประเมินคุณภาพจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน เรียนร่วมประเภทวิชา (2100) ลำดับที่ 1

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่อง
• พัฒนาการของการเขียนแบบ วิธีการใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือ-อุปกรณ์ในการเขียนแบบ 
• มาตรฐานการเขียนแบบ กระดาษเขียนแบบ เส้น ตัวเลข ตัวอักษร มาตราส่วน
• การสร้างรูปทรงเรขาคณิต 
• การกำหนดขนาดชิ้นงาน 
• การเขียนแบบภาพสามมิติ 
• การเขียนแบบภาพฉายมุมที่ 1 และมุมที่ 3  
• การสเกตช์ภาพ 
• การเขียนแบบภาพตัด 
• สัญลักษณ์เบื้องต้นในงานช่างอุตสาหกรรม
 
เหมาะสำหรับ 
นักศึกษาระดับ ปวช. และบุคคลที่เริ่มต้นสนใจในการเขียนแบบ
 


หนังสือที่เกี่ยวข้อง