อ่านแบบ เขียนแบบงานสถาปัตยกรรม (รหัสวิชา 2106-2002)

อ่านแบบ เขียนแบบงานสถาปัตยกรรม (รหัสวิชา 2106-2002)

รายละเอียด :
ผู้แต่ง : สุขสม เสนานาญ
ผู้แปล :
ISBN : 978-974-443-656-6
จำนวนหน้า : 238 หน้า
ราคา : 96 บาท
ปีที่พิมพ์ : 2559

คำแนะนำ

หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา?
หลักสูตร ปวช. พ.ศ. 2556 ของ สอศ. รหัสวิชา 2106-2002 สาขาวิชาช่างก่อสร้าง?
และผ่านการตรวจประเมินคุณภาพจาก สอศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1?
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ลำดับที่ 20?

ปรับปรุงเนื้อหาบางส่วนจากหนังสือ??เขียนแบบก่อสร้าง??

ไม่มีจำหน่าย


รายละเอียด

หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา
หลักสูตร ปวช. พ.ศ. 2556 ของ สอศ. รหัสวิชา 2106-2002 สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
และผ่านการตรวจประเมินคุณภาพจาก สอศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ลำดับที่ 20?

ปรับปรุงเนื้อหาบางส่วนจากหนังสือ ?เขียนแบบก่อสร้าง?

เนื้อหาในเล่ม ประกอบด้วย
* การศึกษาแบบก่อสร้าง
* การอ่านและเขียนแบบผังพื้น
* การอ่านแบบผังโครงสร้าง
* การอ่านและเขียนแบบรูปตัด
* การอ่านและเขียนแบบรูปด้าน
* การเขียนรูปขยายรายละเอียดทางสถาปัตยกรรม
* การเขียนผังที่ตั้ง ผังบริเวณ และสารบัญแบบก่อสร้าง
* พร้อมกิจกรรมฝึกปฏิบัติและข้อทดสอบทุกบท


หนังสือที่เกี่ยวข้อง