อ่านแบบ เขียนแบบงานโครงสร้าง (รหัสวิชา 2106-2003)

อ่านแบบ เขียนแบบงานโครงสร้าง (รหัสวิชา 2106-2003)

รายละเอียด :
ผู้แต่ง : สุขสม เสนานาญ
ผู้แปล :
ISBN : 978-974-443-673-3
จำนวนหน้า : 216 หน้า
ราคา : 91 บาท
ปีที่พิมพ์ : 2559

คำแนะนำ

หนังสือเล่มนี้ได้ผ่านการตรวจประเมินคุณภาพจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 2 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาช่างก่อสร้าง กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ ประกาศลำดับที่ 102
เนื้อหาเรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. 2556  วิชา 2106-2003 อ่านแบบ เขียนแบบงานโครงสร้าง  


ไม่มีจำหน่าย


รายละเอียด

หนังสือเล่มนี้ได้ผ่านการตรวจประเมินคุณภาพจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 2 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ ประกาศลำดับที่ 102

เนื้อหาเรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. 2556  วิชา 2106-2003 อ่านแบบ เขียนแบบงานโครงสร้าง  

เนื้อหาในหนังสือ ประกอบด้วย
 บทที่ 1 แบบก่อสร้างและรายการประกอบแบบก่อสร้าง
 บทที่ 2 การอ่านแบบ เขียนแบบผังโครงสร้าง
 บทที่ 3 การอ่านแบบ เขียนแบบขยายโครงสร้าง
 บทที่ 4 การอ่านแบบ เขียนแบบไฟฟ้า
 บทที่ 5 การอ่านแบบ เขียนแบบสุขาภิบาล
 
รวมถึงมีกิจกรรมงานฝึกปฏิบัติ และข้อทดสอบแต่ละบท
เพื่อวัดความรู้ความเข้าใจและประเมินผลการเรียนด้วย


หนังสือที่เกี่ยวข้อง