โลจิสติกส์ประเทศไทย (Thailand Logistics)

โลจิสติกส์ประเทศไทย (Thailand Logistics)

รายละเอียด :
ผู้แต่ง : ศ. ดร.ฐาปนา บุญหล้า
ผู้แปล : -
ISBN : 974-443-185-7
จำนวนหน้า : 270 หน้า
ราคา : 250 บาท
ปีที่พิมพ์ : 2549

คำแนะนำ

เป็นหนังสือที่รวบรวมบทวิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ แนวคิด กระบวนทัศน์ การพัฒนาระบบโลจิสติกส์แห่งชาติ เศรษฐกิจการค้า เหตุการณ์สำคัญ การประยุกต์ใช้โลจิสติกส์ และการจัดการซัพพลายเชนเชิงบูรณาการหลากหลายมิติ 


ไม่มีจำหน่าย   

ถูกใจหนังสือเล่มนี้:
แนะนำหนังสือให้เพื่อน:

รายละเอียด

เป็นหนังสือที่รวบรวมบทวิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ แนวคิด กระบวนทัศน์ การพัฒนาระบบโลจิสติกส์แห่งชาติ เศรษฐกิจการค้า เหตุการณ์สำคัญ การประยุกต์ใช้โลจิสติกส์ และการจัดการซัพพลายเชนเชิงบูรณาการหลากหลายมิติ

เนื้อหาของหนังสือประกอบด้วย 3 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1 โลจิสติกส์มหภาค ได้แก่ บทบาทของโลจิสติกส์ต่อเศรษฐกิจและธุรกิจ, CLO ของรัฐบาลตัวจริงเป็นใคร, การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทยจะไปทางไหน, นครสุวรณภูมิ, การปรับรื้อระบบขนส่งมวลชน, น้ำมันแพง โลจิสติกส์จะทำอย่างไร เป็นต้น

ส่วนที่ 2 โลจิสติกส์จุลภาค ได้แก่ อุปสรรคในการนำโลจิสติกส์มาใช้เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ, มาตรฐานคุณสมบัตินักโลจิสติกส์ เป็นต้น

ส่วนที่ 3 เศรษฐกิจการค้าไทย ได้แก่ ดุลการค้ากับการพัฒนาประเทศไทย แผนยุทธศาสตร์ ไทย-จีน, ตัวชี้วัดเศรษฐกิจประเทศไทย

และภาคผนวก ได้แก่ องค์การโลจิสติกส์ที่น่าสนใจ และประมวลคำย่อที่ใช้ในโลจิสติกส์ 


หนังสือที่เกี่ยวข้อง