Productivity for SMEs การเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนสำหรับผู้ประกอบการ SMEs

Productivity for SMEs การเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนสำหรับผู้ประกอบการ SMEs

รายละเอียด :
ผู้แต่ง : วิฑูรย์ สิมะโชคดี
ผู้แปล : -
ISBN : 978-974-443-488-3
จำนวนหน้า : 352 หน้า
ราคา : 250 บาท
ปีที่พิมพ์ : 2555

คำแนะนำ

เพราะ “ผลิตภาพ” และ “คุณภาพ” มีความสำคัญต่อความอยู่รอด
และความเจริญเติบโตของสถานประกอบการ 
หนังสือเล่มนี้เหมาะอย่างยิ่งในการใช้เป็น “คู่มือ” เพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิต
และระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นรายละเอียด

เนื้อหากล่าวถึงการปรับปรุงกระบวนการผลิตและระบบการบริหารจัดการ
สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม
รวมถึงกิจการหรือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม


สามารถเริ่มต้นด้วยการประเมินกิจการของท่านเองอย่างง่าย ๆ
โดยใช้ “รายการตรวจสอบ” (Check-list) ในหนังสือเล่มนี้
เพื่อหาจุดบกพร่องในกระบวนการผลิตและระบบการบริหารจัดการอย่างครอบคลุม

ทั้งการจัดเก็บและขนย้ายวัสดุสิ่งของอย่างมีประสิทธิภาพ
การออกแบบและจัดบริเวณที่ทำงานใหม่
การใช้เครื่องจักรอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
การควบคุมสารเคมีอันตรายหรือวัตถุอันตราย
การจัดรูปแบบของงานใหม่เพื่อวินิจฉัยสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

และสามารถนำข้อเสนอไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงโรงงาน
เพื่อลดต้นทุนการผลิต เพิ่มคุณภาพ เพิ่มผลิตภาพ และเพิ่มกำไรในที่สุด


หนังสือที่เกี่ยวข้อง

E-Book