การแก้ไขปัญหาด้วย QC Story ยุคใหม่ : Theme Achievement

การแก้ไขปัญหาด้วย QC Story ยุคใหม่ : Theme Achievement

รายละเอียด :
ผู้แต่ง : QC Circle Kanagawa-chiku Kadai Tassei Kenkyukai
ผู้แปล : ศศิอร วัฒนพาหุ
ISBN : 974-443-107-5
จำนวนหน้า : 384 หน้า
ราคา : 250 บาท
ปีที่พิมพ์ : 2548

คำแนะนำ

หนังสือเล่มนี้มีวิธีการของแนวทางสร้างสรรค์อย่างเป็นรูปธรรมบนพื้นฐานของการปฏิบัติจริง ซึ่งเป็นองค์ความรู้อันเกิดจากการค้นคว้าสะสมสิ่งที่เรียนรู้จากการทำกิจกรรมกลุ่ม QC Circle ในประเทศญี่ปุ่น และนำองค์ความรู้นั้นมาประยุกต์ปฏิบัติใช้ให้เหมาะสมกับสภาวการณ์และยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป 


ไม่มีจำหน่าย


รายละเอียด

ปัจจุบันเป็นยุคแห่งความเปลี่ยนแปลงผันผวน เพื่อความอยู่รอดทั้งบริษัทและหน่วยงานต่างต้องตอบสนองต่อหน้าที่ใหม่อย่างรวดเร็ว ต้องชิงประเมินหาหัวข้อปัญหา ต้องสร้างสรรค์ความประทับใจ ควบคู่ไปกับทำลายระบบเดิมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ บริษัทจำเป็นต้องฝึกฝนแนวทางเชิงสร้างสรรค์สำหรับค้นพบและแก้ไขหัวข้อปัญหาที่ยังไม่ปรากฏให้เห็นได้ชัดเจน

หนังสือเล่มนี้มีวิธีการของแนวทางสร้างสรรค์อย่างเป็นรูปธรรมบนพื้นฐานของการปฏิบัติจริง ซึ่งเป็นองค์ความรู้อันเกิดจากการค้นคว้าสะสมสิ่งที่เรียนรู้จากการทำกิจกรรมกลุ่ม QC Circle ในประเทศญี่ปุ่น และนำองค์ความรู้นั้นมาประยุกต์ปฏิบัติใช้ให้เหมาะสมกับสภาวการณ์และยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งได้นำเสนอแนวทางเพื่อการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

รวมถึงเครื่องมือต่าง ๆ และเครื่องมือ Theme Achievement 7 อย่าง (K7) โดยการอธิบายจุดสำคัญของวิธีดำเนินกิจกรรมใน 3 ฝ่ายงานหลักในบริษัทให้เข้าใจง่าย ได้แก่ ฝ่ายผลิต ฝ่ายวิศวกรรม และฝ่ายสนับสนุน ด้วยตัวอย่างศึกษาใหม่ล่าสุด

เหมาะกับคนทุกระดับในองค์กร โดยเฉพาะผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหาแบบ  QC อยู่แล้วจะอ่านได้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้น


หนังสือที่เกี่ยวข้อง