日本語ページ

รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

ประกาศ
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาเข้าดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

ด้วยสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) โดยมีรายละเอียดดังนี้

 1. คุณสมบัติทั่วไป
  • สัญชาติไทย
  • อายุ 45-62 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ยื่นใบสมัคร
  • มีความเป็นผู้นำ มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ ด้านการพัฒนาองค์กรในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ หรือประสบการณ์อื่นอันจะเป็นประโยชน์ต่อการทำหน้าที่ผู้อำนวยการสมาคมได้อย่างเต็มเวลา
  • มีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นที่ยอมรับในสังคม
    
 2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในวัตถุประสงค์ ปณิธาน และภารกิจของสมาคม
  • มีวิสัยทัศน์และศักยภาพที่จะนำความเจริญและชื่อเสียงมาสู่สมาคม
  • มีประสบการณ์ในการบริหารองค์กรหรือโครงการที่เกี่ยวข้องด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม
  • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ซึ่งหากเป็นสถาบันการศึกษาในประเทศญี่ปุ่น และเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับญี่ปุ่นเป็นอย่างดีก็จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
    
 3. กรอบระยะเวลาของสัญญาจ้าง
  • สัญญาจ้างมีวาระ 4 ปี โดยมีระยะเวลาทดลองงาน 6 เดือน ต่อจากนั้นจะมีการประเมินผลงานการทำงานเป็นรายปี
    
 4. หลักฐานประกอบการสมัครงาน
  • ใบสมัครตามแบบของสมาคม คลิกดาวน์โหลดใบสมัคร ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน พร้อมรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
  • ประวัติย่อ (Resume) ของผู้สมัคร
  • สำเนาหลักฐานการศึกษาและการฝึกอบรม
  • สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้าน
  • สำเนาเอกสารแสดงการดำรงตำแหน่งต่างๆ ที่ผ่านมา
  • เอกสารนำเสนอวิสัยทัศน์และแนวคิดเชิงกลยุทธ์ในการบริหาร ความยาวไม่เกิน 5 หน้ากระดาษพิมพ์ (A4) ขนาดตัวอักษร 16 pt.
    
 5. การรับสมัคร
  • ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครและหลักฐานประกอบการสมัครงาน ด้วยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) มาที่
   ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ e-Mail: career@tpa.or.th
  • หรือสามารถสมัครออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ คลิกกรอกใบสมัครที่นี่
  • โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563
    
 6. การพิจารณาคัดเลือก
  • คณะกรรมการสรรหาฯ จะพิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมของผู้สมัครจากใบสมัคร เอกสารนำเสนอวิสัยทัศน์ฯ และเอกสารประกอบการสมัคร เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนด
  • ผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนด ต้องมานำเสนอวิสัยทัศน์ นโยบาย แผนการบริหารจัดการ และแผนพัฒนาสมาคม ต่อคณะกรรมการสรรหาฯ และ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร กรณีผู้ที่ไม่สามารถมานำเสนอตามที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์

 

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)


ข้อมูลเกี่ยวกับ ส.ส.ท.