รับสมัครผู้สอน


 
รับสมัครล่ามภาษาญี่ปุ่น

สมัครล่ามแปลภาษา ส่ง Resume ที่เมล tpatranslate@tpa.or.th


โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
สอบถามเพิ่มเติม : โทร. 088-499-3151