คอร์สภาษาอังกฤษ


หลักสูตร
เสริมสร้างพื้นฐานทางภาษา เรียนรู้รูปประโยคที่จำเป็นในการสนทนา เช่น การทักทาย การนับจำนวน การบอกเวลา การตอบรับ การปฏิเสธ การถามตอบ รวมถึงการอ่านบทความและกรอกแบบฟอร์มต่างๆ
สำหรับผู้ที่
มีพื้นฐานการอ่านเขียนภาษาอังกฤษ
จำนวนผู้เรียนขั้นต่ำ
8 คน
จำนวนผู้เรียนสูงสุด
15 คน
การหยุดเรียน
หากผู้เรียนขาดเรียน ทางโรงเรียนจะไม่มีการชดเชยให้
ในกรณีที่ทางโรงเรียนไม่สามารถจัดชั้นเรียนให้ได้ จะมีการชดเชยให้ในภายหลัง
ระยะเวลา
คอร์สละ 30 ชั่วโมง
ราคา
คอร์สละ 4,000 บาท (ไม่รวมค่าตำราเรียน)
จำนวนคอร์ส
5 คอร์ส (EB01 - EB05)
ตำราเรียนที่ใช้
EB01 – EB02 (รวม 60 ชั่วโมง) ใช้ตำรา New Headway Beginner 4th edition (815 บาท)
EB03 – EB05 (รวม 90 ชั่วโมง) ใช้ตำรา New Headway Elementary 4th edition (835 บาท)
*ตำราเรียน 1 ชุด ประกอบด้วยตำราเรียน 1 เล่ม และแบบฝึกหัด 1 เล่ม โดยราคาจะขึ้นอยู่กับทางสำนักพิมพ์กำหนด (อาจมีการปรับตามจำนวนครั้งที่พิมพ์)
วุฒิบัตร
ผู้ที่สอบผ่าน 60% ขึ้นไป จะได้รับวุฒิบัตร
การสอบวัดระดับ (สำหรับผู้ที่มีพื้นฐาน)

สำหรับผู้ที่มีความรู้พื้นฐานภาษาญี่ปุ่นและประสงค์จะเข้าเรียน สามารถสมัครสอบที่สำนักงานโรงเรียน โดยชำระค่าธรรมเนียม 100 บาทก่อนการสอบ ตามวันเวลาต่อไปนี้ (ควรมาถึงก่อนเวลาสอบ 15 นาที)

สาขาสุขุมวิท : จันทร์,พุธ 14.00 น.
อังคาร,พฤหัสบดี 14.00 และ 18.30 น.
ศุกร์ - อาทิตย์ 14.00 น.
ดูปฏิทินวันหยุดโรงเรียน

หมายเหตุ ;
 • ให้เวลาทดสอบ 1 ชั่วโมง 20 นาที ข้อสอบเป็นปรนัยทั้งหมด แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ การฟังและไวยากรณ์
 • กรณีหยุดเรียนไม่เกิน 1 ปี สามารถสมัครเรียนทบทวนหรือเรียนคอร์สต่อเนื่องได้ โดยไม่ต้องสอบวัดระดับใหม่ ดูขั้นตอนการสมัครได้ที่ C. ผู้เรียนปัจจุบัน* /ผู้ที่เคยเรียนกับ ส.ส.ท. ไม่เกิน 1 ปี

สมัครเรียน

สมัครผ่านระบบ SLC E-Registration

หลักสูตร
เรียนรู้การใช้ภาษาในระดับที่สูงขึ้นอย่างมืออาชีพ สามารถประยุกต์กับการทำงานได้
ฝึกการอ่านและอภิปรายในเรื่องชีวิตประจำวันและการทำงานได้
สำหรับผู้ที่
มีพื้นฐานการใช้ภาษาอังกฤษเบื้องต้น หรือผู้ที่เรียนจบคอร์สภาษาอังกฤษระดับ Basic
จำนวนผู้เรียนขั้นต่ำ
8 คน
จำนวนผู้เรียนสูงสุด
15 คน
การหยุดเรียน
หากผู้เรียนขาดเรียน ทางโรงเรียนจะไม่มีการชดเชยให้
ในกรณีที่ทางโรงเรียนไม่สามารถจัดชั้นเรียนให้ได้ จะมีการชดเชยให้ในภายหลัง
ระยะเวลา
คอร์สละ 30 ชั่วโมง
ราคา
คอร์สละ 5,100 บาท (ไม่รวมค่าตำราเรียน)
จำนวนคอร์ส
6 คอร์ส (EM01 - EM06)
ตำราเรียนที่ใช้
EM01 – EM03 (รวม 90 ชั่วโมง) ใช้ตำรา New Headway Pre-Intermediate (605 บาท)
EM04 – EM06 (รวม 90 ชั่วโมง) ใช้ตำรา New Headway Intermediate (610 บาท)
*ตำราเรียน 1 ชุดประกอบด้วยตำราเรียน 1 เล่มและแบบฝึกหัด 1 เล่ม
วุฒิบัตร
ผู้ที่สอบผ่าน 60% ขึ้นไป จะได้รับวุฒิบัตร
การสอบวัดระดับ (สำหรับผู้ที่มีพื้นฐาน)

สำหรับผู้ที่มีความรู้พื้นฐานภาษาญี่ปุ่นและประสงค์จะเข้าเรียน สามารถสมัครสอบที่สำนักงานโรงเรียน โดยชำระค่าธรรมเนียม 100 บาทก่อนการสอบ ตามวันเวลาต่อไปนี้ (ควรมาถึงก่อนเวลาสอบ 15 นาที)

สาขาสุขุมวิท : จันทร์,พุธ 14.00 น.
อังคาร,พฤหัสบดี 14.00 และ 18.30 น.
ศุกร์ - อาทิตย์ 14.00 น.
ดูปฏิทินวันหยุดโรงเรียน

หมายเหตุ ;
 • ให้เวลาทดสอบ 1 ชั่วโมง 20 นาที ข้อสอบเป็นปรนัยทั้งหมด แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ การฟังและไวยากรณ์
 • กรณีหยุดเรียนไม่เกิน 1 ปี สามารถสมัครเรียนทบทวนหรือเรียนคอร์สต่อเนื่องได้ โดยไม่ต้องสอบวัดระดับใหม่ ดูขั้นตอนการสมัครได้ที่ C. ผู้เรียนปัจจุบัน* /ผู้ที่เคยเรียนกับ ส.ส.ท. ไม่เกิน 1 ปี

สมัครเรียน

สมัครผ่านระบบ SLC E-Registration

หลักสูตร
เตรียมความพร้อมในการใช้ชีวิต การทำงาน การเรียนในต่างประเทศ
เรียนรู้วัฒนธรรมและการดำรงชีวิตแบบตะวันตก
สำหรับผู้ที่
ผู้ที่เรียนจบคอร์สภาษาอังกฤษระดับ Intermediate
จำนวนผู้เรียนขั้นต่ำ
8 คน
จำนวนผู้เรียนสูงสุด
15 คน
การหยุดเรียน
หากผู้เรียนขาดเรียน ทางโรงเรียนจะไม่มีการชดเชยให้
ในกรณีที่ทางโรงเรียนไม่สามารถจัดชั้นเรียนให้ได้ จะมีการชดเชยให้ในภายหลัง
ระยะเวลา
คอร์สละ 30 ชั่วโมง
ราคา
คอร์สละ 5,100 บาท (ไม่รวมค่าตำราเรียน)
จำนวนคอร์ส
6 คอร์ส (EA01 - EA06)
ตำราเรียนที่ใช้
EA01 – EA03 (รวม 90 ชั่วโมง) ใช้ตำรา New Headway Upper-Intermediate (620 บาท)
EA04 – EA06 (รวม 90 ชั่วโมง) ใช้ตำรา New Headway Advanced (633 บาท)
*ตำราเรียน 1 ชุดประกอบด้วยตำราเรียน 1 เล่มและแบบฝึกหัด 1 เล่ม
วุฒิบัตร
ผู้ที่สอบผ่าน 60% ขึ้นไป จะได้รับวุฒิบัตร
การสอบวัดระดับ (สำหรับผู้ที่มีพื้นฐาน)

สำหรับผู้ที่มีความรู้พื้นฐานภาษาญี่ปุ่นและประสงค์จะเข้าเรียน สามารถสมัครสอบที่สำนักงานโรงเรียน โดยชำระค่าธรรมเนียม 100 บาทก่อนการสอบ ตามวันเวลาต่อไปนี้ (ควรมาถึงก่อนเวลาสอบ 15 นาที)

สาขาสุขุมวิท : จันทร์,พุธ 14.00 น.
อังคาร,พฤหัสบดี 14.00 และ 18.30 น.
ศุกร์ - อาทิตย์ 14.00 น.
ดูปฏิทินวันหยุดโรงเรียน

หมายเหตุ ;
 • ให้เวลาทดสอบ 1 ชั่วโมง 20 นาที ข้อสอบเป็นปรนัยทั้งหมด แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ การฟังและไวยากรณ์
 • กรณีหยุดเรียนไม่เกิน 1 ปี สามารถสมัครเรียนทบทวนหรือเรียนคอร์สต่อเนื่องได้ โดยไม่ต้องสอบวัดระดับใหม่ ดูขั้นตอนการสมัครได้ที่ C. ผู้เรียนปัจจุบัน* /ผู้ที่เคยเรียนกับ ส.ส.ท. ไม่เกิน 1 ปี

สมัครเรียน

สมัครผ่านระบบ SLC E-Registration

คอร์สเรียนส่วนตัว หมายถึง ผู้เรียนที่มีความประสงค์จะเรียนแบบตัวต่อตัว
คอร์สกลุ่มเฉพาะ หมายถึง ผู้เรียนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปที่มีความประสงค์จะเรียนเฉพาะกลุ่ม
กรณีต่อไปนี้ ขอแนะนำให้ท่านเลือกเรียนคอร์สเรียนส่วนตัว หรือจัดเป็นคอร์สกลุ่มเฉพาะ

เกี่ยวกับตารางเรียนและหลักสูตร

 • โรงเรียนจะจัดตารางเรียนและกำหนดหลักสูตรตามความต้องการของผู้เรียน

ข้อพึงระวัง:
* ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหลักสูตรและตารางเรียน หลังจากคอร์สเริ่มเรียนแล้ว
* กรณีคอร์สกลุ่มเฉพาะ ผู้เรียนทุกคนควรมีระดับการศึกษาหรือระดับความรู้ภาษานั้นๆ ใกล้เคียงกัน
* หากไม่แน่ใจในระดับความรู้ภาษา สามารถทดสอบวัดระดับก่อนเริ่มเรียนได้ (มีค่าใช้จ่าย)

เกี่ยวกับการยกเลิกชั่วโมงเรียน

 • กรณีที่มีความจำเป็นต้องหยุดเรียน สามารถแจ้งยกเลิกได้ตามเงื่อนไข กรุณาตรวจสอบและรับทราบเงื่อนไขก่อนตกลงทำสัญญา (เงื่อนไขจำนวนวันที่สามารถลาหยุดจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับจำนวนชั่วโมงเรียน)

ข้อพึงระวัง:
* การลาหยุดเรียนบ่อยหรือทิ้งช่วงเป็นเวลานาน อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพและทำให้ไม่ประสบความสำเร็จในการเรียนได้

เกี่ยวกับค่าเรียน

 • ราคาค่าเรียนยังไม่รวม ค่าตำราเรียน ค่าจัดทำเอกสารการสอน (ขึ้นอยู่กับแต่ละหลักสูตร) และมี VAT 7%

เกี่ยวกับสถานที่เรียน

 • สามารถกำหนดสถานที่เรียน ภายในโรงเรียน หรือ นอกสถานที่ (ที่เหมาะสม) ได้

ข้อพึงระวัง:
* กรณีมีความประสงค์เรียนนอกสถานที่ จะมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางสำหรับผู้สอน โดยคำนวณตามระยะทางและจำนวนครั้งที่สอนและมี VAT 7%

เกี่ยวกับการออกวุฒิบัตร

 • ผู้ที่ผ่านการเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของชั่วโมงเรียน หรือสอบผ่าน 60% ขึ้นไป (กรณีที่มีการทดสอบ) จะได้วุฒิบัตร

วิธีการสมัคร

 • กรุณาดาวน์โหลดใบสมัครระบุสาขาจากลิงก์ด้านล่าง
 • หลังจากกรอกใบสมัครเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งอีเมลถึงผู้ประสานงานล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์ก่อนวันที่ต้องการเริ่มเรียน
 • สามารถออกใบเสนอราคาในนามบริษัทได้

การชำระเงิน

 • เพื่อเป็นการยืนยันการเรียน กรุณาชำระค่าเรียนก่อนวันเริ่มเรียน
 • กรณีที่เป็นคอร์สบริษัท หลังจากโรงเรียนออกใบเสนอราคาและผู้มีอำนาจของบริษัทลงนามส่งกลับมาเท่านั้นจึงจะถือเป็นการยืนยันการเรียน จากนั้นโรงเรียนจะออกใบแจ้งหนี้โดยมีกำหนดชำระเงินตามเครดิตที่ระบุไว้ในเอกสาร

กรณีที่เป็นบริษัทและออกใบเสนอราคา ขอให้คอนเฟิร์มใบเสนอราคากลับมา โดยโรงเรียนจะออกใบแจ้งหนี้ซึ่งสามารถชำระเงินตามที่กำหนดให้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Tel : 088-499-3151, 095-623-7548, 095-623-0754 E-mail: xtracourse@tpa.or.th