เวลาทำการ จ. – พฤ. 8.00 – 19.00 น., ศ. 8.00-17.00 น., ส.-อา. 8.00-16.00 น.

หลักสูตรอบรมสำหรับผู้สอนภาษา


โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมวิธีการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศสำหรับบุคคลทั่วไปตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการถ่ายทอดภาษาไทยที่ได้มาตรฐานแก่ชาวต่างชาติ และมีจุดมุ่งหมายที่จะผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพในการสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ นอกจากนี้ทางสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) โดยโรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม ยังเป็นผู้ดำเนินโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพงานภาษาต่างประเทศและล่ามแปล อาชีพผู้สอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ ร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) อีกด้วย

คณาจารย์ผู้เป็นวิทยากรในโครงการล้วนเป็นผู้เชี่ยวชาญ คร่ำหวอดในแวดวงการศึกษาไทย และเป็นผู้ขับเคลื่อนโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพฯ อาชีพผู้สอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติจนสำเร็จลุล่วง ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้เทคนิค วิธีการสอน และวิธีการนำเสนออย่างมืออาชีพ เมื่อจบหลักสูตรแล้วผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับประกาศนียบัตร และมีสิทธิ์สมัครเป็นอาจารย์พิเศษของโรงเรียนฯ